Titus 1

Teik pas ie tataiak nga Pol tel unaui Haeu ma tin tel ti tesol *aposel ti Jises Krais. Haeu kilami nga haxoxoi namili teka seilon i kilamiwen tetan. Nga hanau laha lawe waliko salan ti hahanaui Jises Krais lehe laha sohot seilon sawisawin tenen Haeu pahan. Na namilolaha xoxoan ti Haeu ma laha hong usi nauna ti Jises, pon laha mon ti atengiai *tonain kapi Haeu ti tap tahi tapoan. Masin ti Haeu kaxi haniwen teka seilon tetan ti kuewen wanen. Kako tioi ka salan nake Haeu malang puputa. Haeu tel awaiakako hoi i kilamiwen tehu taun ti teka seilon hong tioi kakaian. Aile ape i unau nga kaxiai *meng solian ti Jises Krais.

Nga tai hahani o Taitus. O masin natuk wanen nake nga huali o soh ti Jises Krais usiwa xoxoi namilokako teka kahikahin.

Nga kamei Haeu tel Tamakako ma Jises Krais tel awaiakako aile kola haniam lalape soliaialalu ma hatona hasoliai tiam.

Nauna ti Pol hani Taitus sale kilamiai masiwi ti teka *kahikahi Jises Krais

Nga hana hamalumini o texux xux Krit lehe o aile tinami puasain leili teka kahikahi Jises Krais ti ien. Kilami ngahoa teka masiwi ti neinialaha leili taon tehu tehu ti Krit masin ti nga nauen o. Nameniwa, tel tel masiwi ti kahikahi Jises Krais, i kewa seilon sawisawin ti tap tel pon suluan. I kewa seilon tenen lawe i hahamalum kapi tel axoan. Natun tin kewa namilolaha xoxoan ti Jises Krais lehe seilon liai paxai tioi laha akaik tenen malang pikipik ma malang tahiai kakai taman tinan. Tel tel masiwi ti kahikahi Jises i kewa seilon sawisawin nake Haeu hani i ailei puasain tenen pate tuah. I kewa kumahe seilon ti hanasanas ma lengean kosenan. I kewa kumahe seilon ti unumiai unum ailan ma hileiai seilon liai. I kewa malang pisiai seilon liai ti ukei soxialaha.

I ke nonoa seilon tenen i waxi amuke auni seilon liai hani leili ingan ma i waheni saun solian. Namilon kewa xewan ma lawe i aile saun sawisawin hani seilon liai. I elieliwa usiai nauna ti Haeu ma tahiai isian ti ailei saun lialun. Teka masiwi ti kahikahi Jises o kilami, lato tu xoxoa ti meng solian ti Jises Krais masin ti lato hongoen nake i salan wanen. Na lato aile ukek ien lato pon hawane hualiai seilon liai lehe laha usi hawane nauna tenen sawisawin. Ape teka laha kak wawatakai nauna sawisawin ti Jises, lato pon nexi hasawi hanialaha ka kakaialaha kumahe salan.

Pol kakak sale teka laha hahanau seilon waliko tenen puputa

10 Nga kak ukek ie nake kilan seilon ien tale tehitolaha hani nauna tenen sawisawin. Lato hahanau seilon waliko tenen kumahe tuah ma tap pupuasan tuahe ti pulutialaha lehe laha soh kakaialato. Lato ukek ka hatesol kahikahi Jises puas usiwa saun ti teka *Ju ailei kikilam ti kotiai uli walikoulaha lehe i kola ka laha seilon ti Haeu. 11 Haliniwa lato hanaui teka kahikahi Jises nake hanauan ti lato i halialu xoxoi namili kilan seilon ti Jises Krais. Hatesol seilon ti ing tehu tehu namilolaha ti Jises Krais i put. Lato hanau puluti teka seilon tuahe ti waxiai moni. 12 Masin ti tel seilon anesoan lalap i toto Krit ti kuewen kakak sale teka akikin ti Krit i ukek, “Teka seilon ti Krit weli puputa ma seilon tenen tap wanen lolaha. Tin pate nunuxa tuahe weli angiang.” 13 Teik kakai tel seilon ien salan wanen. Aile ape hasawi elieliwa teka kahikahi Krais lehe lato tu xox ti nauna tetan. 14 Lato kum hong sohosoh meng ti teka Ju tua aile tanomi ma nauna ti teka laha watakai waliko tenen salan ti Jises Krais.

15 Teka seilon sawisawin laha usi hahatapo kakai Haeu, tap tenen waliko laha aile i pon nakaxui haloloa laha. Tuahe teka seilon pate lialun laha kum soh ti Jises Krais, lawe waliko laha aile i nakaxui haloloa laha. Laha seilon tenen namilolaha mewenae lialun ma laha kum tioi waliko tenen ewi ma na lialun. 16 Laha ukek laha tioi Haeu tuahe puasalaha ma woulaha kola ka laha kum nam waxi i. Laha tahi kakai Haeu, tap tenen waliko laha aile solian. Aile ape Haeu nam watakai hawane laha.

Copyright information for `SSG