Titus 2

Pol nau Taitus sale hanaui teka kahikahi *Jises Krais

Tuahe o Taitus hanaua teka *kahikahi Jises lawe waliko tenen i usi hahawane nauna ti Jises Krais. Naua teka wawan salaimat ailei saun solian lehe teka seilon hong kakaialaha. Namilolaha kewa xewan ma lawe laha tahiwa isialaha ti ailei saun lialun. Namilolaha kewa xoxoan ti Haeu, laha waheniwa seilon liai ti leili atelaha ape kalak laha tunahi kawatan tenen tenen, laha tu xoxoa usiai Jises Krais.

Tin masin naua teka hehin salaimat ailei saun tenen i kola ka laha puas usi ma sameni Haeu. Laha kum misahi puputini seilon liai ma kum pupuhei unum ailan. Laha ke nonoa hanaui seilon liai ailei saun solian. Na laha sohot hehin tenen ien, laha pon hanaui teka hehin uluha ti waheniai teka axoalato ma natulato. Tin laha pon hanaualato sale tahiai isialato ti ailei saun lialun lehe lato aile hawane saun solian wanen. Na i sohot ukek, teka hehin uluha soli hawane ti ngahatiai tonalato, lato hong usi kakai axoalato ma aile hasolia hani seilon liai. Na lato puas usi hatapo tesol nauna ie, tap tel seilon i pon kak teheniai kakai Haeu.

Hanau hetekiewa teka wawan uluha tahiai isialato ti ailei saun lialun. Taitus, puki o ailewa saun solian ti lawe waliko o aile lehe seilon liai paxai ukene. Ti na o hanau teka kahikahi Jises, hanau hawanewa laha ti leili atem wanen kumahe tuahe ti ukei kahum. Hanau aluiniwa seilon lehe laha hong mataini kakaiam. Lawe hapuasawa kakain salan lehe laha kum howini halialu kakaiam. Na o aile ukek ien, teka laha hil wawatakai puasakako laha tahunos nake laha kum pon tunahiai lialun ti kako teka kahikahi Jises.

Hanaua teka unaui seilon sale hong usi hatapoi kakai teka masiwi ti lato. Lato puas elieliwa lehe teka masiwi amuke lato. Lato kum ailele tenen kak pahopah. 10 Lato kum xuuxuina soxiai teka masiwi ti lato, lato kolawa ka lato malang pipis lehe teka seilon liai paxai waheni saun solian ti lato ape pahalaha is eliel hongoi *meng solian ti Haeu tel awaiakako.

11 Nga hone o hanaui seilon ukek ien nake Haeu kola haniwen lawe seilon wawahen tetan ti i awai kaha ti kawatan ti lialui woukaha. I awai kaha nake ti lalape soliaian, kumahe nake ti soliai puasakaha. 12 Ti soliaian Haeu hanau kaha ka kum ailele saun tenen i watakai ma kum hahaxoxo namilokaha ti ailei waliko tenen lialun. Tuahe ti kaha tutuen he tehu pon ie, kaha tahiwa isiakaha ti ailei saun lialun ape ailewa saun tenen sawisawin ti Haeu amuke. 13 Ti kaha puas usiusi nauna ien, kaha mon amumuke aliai Jises Krais hetekie lalape xewaian ma pohen. I Haeu tel Masiwi ti kaha ma awaiakaha. 14 Jises Krais mat oxoxiakaha ti hahitake nenein ti saun lialun ma nuhi hauniai leilokaha lehe kaha sohot seilon tetan, teteka pate isian ailei saun solian ti Haeu pahan.

15 Taitus, pahak o hanaua teka kahikahi Jises Krais hatesol waliko ien. Hualiwa laha ti tu xox usiai nauna ti Haeu ma hasawi elieliwa teka laha kum puas usi waliko ti o hahanau. Aile kewak ien nake o masiwi ti laha. Aile ape kum hahalali tel na seilon kak teheni kakaiam.

Copyright information for `SSG