Titus 3

Nauna ti Pol sale saun ti teka kahikahi *Jises Krais

Hanamena kapitiniwa teka *kahikahi Jises ti Krit paxai tioiai nenein ti teka masiwi nahikei xux ma taon tehu tehu ma hong usialaha. Lato kewa hahawian ti aile hasolia haniai seilon liai. Naua lato kum misahi puputini ma kum hihilei seilon liai, lato namiloi hetekiewa laha ma paxai tioiwa laha pate seilon tuah.

Nameniwa ka imat ti kako sohot kahikahi Jises kako tap namilokako. Kako tahi kakai Haeu ma hina seilon laha neini hasele kako ti Haeu. Kako ateini ailei saun lialun, pahakako amukean ma ailean. Namilokako lialun hani teka seilon nake laha hina waliko tenen kako tap ma kako aile halialu seilon liai. Lawe laha tumui hawane kako ma kako tumui hawane laha.

Ti woukako pate lialun tutuen, Haeu aile kola soliaian hetekie wawahen tetan hani kako. I awai kako ti kawatan ti lialui woukako kumahe nake kako aile saun sawisawin tuahe nake i tahane kako. I haniwen kako *Holi Spirit ti nuhi hauniai leilokako lehe kako lioi saun lialun. Aile ape aope ie kako seilon haun, kako sohotuen seilon ti Haeu. Nake Jises Krais mat awaiakako ti kawatan ti lialui woukako, Haeu hani halapa kako Holi Spirit ti kapitiakako. Ti lalape soliaian Haeu hasawi wasolakako kapin. I aile ukek ien lehe kako sohot natun ape kako mon ti ukei tonain kapin leili tonan ti tap tahi tapoan. Kakain ti nga kaakane o salan wanen. Aile ape hanau matuhiniwa teka kahikahi Jises tesol nauna ien lehe lato hani hatapo lato ailei saun solian. Tesol nauna nga hahanau o, puasan pate solian ti lawe seilon.

Siawa ti teka lawe laha heheitoh lalolal, kakak kasia sale nenex ti matahaun ma laha kak hapatapat sale *nauna ti Moses. Saun tenen ien kumahe solian ma tap pupuasan. 10 Na hina seilon i hatano wasolamuto tesol kahikahi Jises, kakane hasawiwa lato. Na lato kum hong, halini tuhiwa lato. Muhin ien na lato kum hong ulea, kum huhukuma kapi lato. 11 Seilon tenen ien namilon i sel hawane ti Haeu ape puki lialui woun sului i.

Tiliai kakai Pol

12 Ti na nga taloa tel ti Atemas ma na Tikikus haniwa kapim saitiam, eliel ngahoa nonoam hanima kapik ti tehu taon Nikopolis. Nga ailewen namilok ka nga to ien ti taun ti waiwain. 13 Apolos ma tel seilon anesoan lalap ti nauna ti teka *Rom axan Senas, na lalu tahiawa Krit, elieliwa hualialalu. Na lalu lua ulea, potongeniwa lalu waliko tenen ti lalu tap. 14 Tiliai kakaiak, hanaua teka kahikahi Jises ti hani hatapoi tupualato ailei saun solian lehe lato pon hualiai teka laha kamekam huhual. Na lato aile ukek ien, soliai nanahialato i kau anan.

15 Nga ma teka kahikahi Jises kapik, amite ukek ngain solian haniwa amuto. Amuam ti amite haniwa tesol kahikahi Jises ti Krit lato waheni amite.

Solian ti Haeu kapimuto hatesol.

Copyright information for `SSG