1 Peter 2

Tekehali ipikita꞉ da꞉ta ula꞉ toopi seliapo ula꞉me

Hoke hau paeyao baapa꞉peke. Yayapiki pi na lo makeaasa꞉ hau na pu ma꞉nda꞉na꞉ epeke hau pita꞉la꞉eki handa꞉peke yeke honditi pita꞉la꞉ hau na pu kutupa make kake neli pita꞉la꞉ pi na lapa꞉peke. Panake mendia꞉la꞉ wekiwandikima꞉ andu na꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ temoko tamba꞉ mulu pa꞉la꞉ yako piki andu na꞉na꞉ lo hapa꞉peke. Koto ekina꞉ mo andu no haemeka꞉na꞉ta꞉ epeke tupa꞉ daeya hata꞉ Koda꞉na꞉ pa꞉ta꞉ la꞉la꞉eki milimikie. Kota꞉ mo Baiboloma꞉ la꞉la꞉ ekita꞉ Mo Tekehalina꞉ epeke hau pu hala꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ amba꞉ naa handememe.

Tekehalita꞉ mo da꞉ta ula꞉ toopi pa꞉ta꞉ ipu hapa꞉peke. Wanda꞉halima꞉ta꞉ koto toopita꞉ pa alee hone wia kiao haemekeme. Koto pimikipate Koda꞉ma꞉ mo toopita꞉ ota꞉ epekeekie la ma̱leke liekeme. Iki make da꞉ta hala꞉ toopi ula꞉ tupa꞉ halememe. Kutupa ikana꞉ma꞉ Koda꞉ma꞉ ikita꞉ mea ipika꞉ yakopiki temokona꞉ da a꞉ena꞉ lapa꞉peke. Do da tukiki pa꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ yako piki yeni peao hala꞉ haliweki hata꞉ Koda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ mina꞉ ika꞉ temoko Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ yama꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ halo hapa꞉peke. Kota꞉ mo Baiboloma꞉ la꞉la꞉ ekita꞉

I̱ma꞉ ota꞉ epeke toopi homeke ma̱leke lia ameta꞉ Saioni nane da kini pia꞉peke toopi wina꞉ ulume. Kutupa koto toopi pa꞉ta꞉ hone tulao halie hali epita꞉ yaala꞉ma꞉ na homilieke.
Iki hone tulaleme wanda꞉halima꞉ Ketisota꞉ ota꞉ a꞉pa꞉la꞉me hone u halemepate mo hone na tulaleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ do la꞉la꞉me.

Da a꞉eta꞉la꞉ haliwekima꞉ kiaemeke toopita꞉ wetepena꞉ tumiki toopi kone wiekeme.
Baibolo ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ la꞉la꞉ ekita꞉

Do toopima꞉ta꞉ wanda꞉hali hala꞉mba꞉ liaena꞉ lelieke la꞉la꞉me. Kutupa koto toopi tiekema꞉ kone wanda꞉hali lopena꞉ lelieke la꞉la꞉me.
Iki hala꞉mba꞉ liaemeke ekita꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pina꞉ hone na tulaemeke ekina꞉ piekeme. Kotota꞉ Koda꞉na꞉ hone piekeekie.

Nikita꞉ Koda꞉na꞉ tapake haloma꞉eki

Koto pa꞉la꞉pate ikita꞉ Koda꞉na꞉ ma̱leke lila꞉ tapake halememe. Ikita꞉ mo Kini halina꞉ yeni peao haleme wanda꞉halie. Ikita꞉ mo yakopiki tapakee. Koda꞉na꞉ wanda꞉hali homeke halememe. Ikita꞉ mo timba꞉la꞉ pambeke pa꞉ta꞉ haapa꞉na꞉ ipika꞉ pa̱a̱ pita꞉la꞉eki ota꞉ seliapo pa꞉ta꞉ epoemena꞉ wi lea꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ ota꞉ epeke pita꞉la꞉ ekimanu la halamena꞉ iki ma̱leke lila꞉me. 10 Amba꞉ta꞉ iki Koda꞉na꞉ wanda꞉hali na haemepate ameta꞉ ipika꞉eki halememe. Amba꞉ta꞉ iki Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hau hone na wimipate ameta꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hau a꞉pa꞉leke melememe.

Nikita꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasoma꞉ wanda꞉hali haloma꞉me

11 Ya yankeke tonuo. Iki do kenkena꞉ta꞉ ta꞉eileke epeleme na handeke wanda꞉hali leke hamena꞉ I̱ma꞉ honke alo ekita꞉ dupa Ika꞉ temoko a꞉nda꞉ lu tiaasa꞉ lokena꞉ hone pa꞉la꞉ ekimanu pa꞉ta꞉ waleke na wiao hapa꞉peke. 12 Ikana꞉ma꞉ pi na ma꞉la꞉ wanda꞉hali taapuna꞉ ota꞉ epeke hau pu hapa꞉peke. Kutu pimikina꞉ta꞉ hande pi na ma꞉la꞉ wanda꞉halima꞉ iki biki hoeyaaluekema꞉ taapilimipate ika꞉ epeke piteleme ekimanu pa꞉ta꞉ handilimikie. Koto ekina꞉ koto wanda꞉halima꞉ta꞉ hande la꞉ ula꞉ nate epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ biki a꞉meiyalimikie.

13 Ika꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ Kapomanina꞉ pi ula꞉eki paeyao opua homu pea hata꞉ mo Kini you hali haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ make 14 kutupa ipika꞉ e pokaasa꞉ haliweki pa꞉ta꞉ make homu pea hapa꞉peke. Mo you halima꞉ta꞉ ipika꞉ e pokaasa꞉ haliwekima꞉ mo hoke hau pu haleme wanda꞉hali panisi haluekema꞉ make mo epeke hau pu haleme wanda꞉halina꞉ biki a꞉meiyaluekema꞉ make tapaeyekeme. 15 Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ ekita꞉ dupa Mo hone na wiki wanda꞉hali ika꞉ napeke na wiki pi aleme ekita꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ epeke hau piteleme ekima꞉ sa꞉sa꞉ puemena꞉ hone ula꞉me. 16 Ka꞉la꞉pa hala꞉ haliweki leke hapa꞉peke. Iki ka꞉la꞉pa haleme ekima꞉ta꞉ hoke haumanu a꞉mbaena꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate ikita꞉ Koda꞉na꞉ pa hameke e pokaaseme wanda꞉hali hapa꞉peke. 17 Wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ epeke hone u ika꞉ Ketiso yankeke tonu pa꞉ta꞉ pukima꞉ homo kutupa Koda꞉ pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homo kutupa mo Kini you hali pa꞉ta꞉ make epeke hone u hapa꞉peke.

Yesu teliolo hata꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki mulumeke

18 Eki epima꞉ yenki e pokawaaseme wanda꞉hali haemeka꞉na꞉ta꞉ ika꞉ e teke tonu pa꞉ta꞉ homu pea hata꞉ ika꞉ pi opua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. Hone wotu wia a꞉ta꞉ma꞉ homo hala꞉ teke hali tonu pa꞉ta꞉ homeke dia꞉ya꞉la꞉pate mo a̱i̱ mineke panko hala꞉ teke hali tonu pa꞉ta꞉ make kutu pia꞉pa꞉peke. 19 Ma꞉nda꞉ma꞉ ika꞉ hoke hau peleme ekina꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate pa hameke iki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ kia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉eki hone witolo hata꞉ mo ka꞉nda꞉ mea tia haemeka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ iki tamba꞉ mea epeaalieke. 20 Ota꞉ hoke hau pimi ekina꞉ panisi peaaso haena꞉ minolo halimipate kone kota꞉ hauna꞉ta꞉ ika꞉ biki ekipa mea a꞉meiyaliepe. Koto pa꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ ota꞉ epeke hau pu halimipate koto hauna꞉ kone ma꞉nda꞉ma꞉ ka꞉nda꞉ pita꞉la꞉eki kia꞉ka꞉na꞉ minolo hamena꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ iki tamba꞉ mea epeaalieke. 21 Koto piki hau puemena꞉ Koda꞉ma꞉ iki wi leekeme. Kota꞉ Ketiso ipikana꞉ma꞉ kone iki tamba꞉ muluekema꞉ ka꞉nda꞉ miekeme. Kutupa mo handa piekeeki ikana꞉ma꞉ telia puemena꞉ yeke walolo piekeme. 22 Yesuma꞉ta꞉ hoke haumanu paeyao na piekeme. Kutupa ipika꞉ kake hambilikima꞉ yayapiki pi na leekeme. Wanda꞉hali paeyao ma꞉nda꞉ma꞉ a꞉nda꞉ ota꞉ na opimikime. 23 Kutupa haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hoke pi alo ipika꞉ loke manda꞉ meaemeketa꞉ ipikana꞉ma꞉ hoke pi la hombo na peayekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ ika꞉ ka꞉nda꞉ mieke dina꞉ta꞉ dupiki hoke yenki milimikie la hombo na peayekepate Koda꞉ta꞉ tikitiki yao hala꞉ pi yoka꞉ alu pita꞉la꞉ hali pa꞉ta꞉ hone ti lao hayekeme. 24 Nikana꞉ma꞉ hoke hau pa꞉ta꞉ homomono kutupa tikitiki hau pa꞉ta꞉ da꞉ta hamono Ketisoma꞉ kone ipika꞉ lokema꞉ nika꞉ hoke hau mea tia a꞉ka꞉tei wape ti manda peekeme. Ipika꞉ loke lieke ekima꞉ta꞉ iki da꞉taala꞉me. 25 Amba꞉ ikita꞉ alu pimi sipisipi ma꞉na꞉ leke haemepate ameta꞉ mo sipisipi handeteke hala꞉ hali tomuemena꞉ hatuku mea epeleme. Ipikita꞉ mo ika꞉ temoko handeteke hala꞉ halie.

Copyright information for `SSX