1 Thessalonians 3

Koto ekina꞉ handeteke hapeke yea꞉pate yuwia hapeke soka꞉la꞉ pieke handaata꞉ dikita꞉ A꞉ta꞉ni da nane hata꞉ta꞉ hande Ketisona꞉ Pi Seliapo walolo hali nika꞉ mandakena꞉ Koda꞉na꞉ e pokaasoma꞉ hali dika꞉ kame Timodi tapaopa꞉me. Timodi tapaopa꞉ ekita꞉ mo iki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ limiki ekina꞉ hali ma꞉nda꞉ paa la꞉ka꞉la peliekeyeke ipikana꞉ma꞉ iki taka꞉lao hata꞉ ika꞉ hone tulaalemeeki daeyamena꞉ petelo epeekeme. Kutupiki a꞉nda꞉ lita꞉la꞉eki manuta꞉ niki pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉tiki pilieke laa Koda꞉ma꞉ la꞉ wiekeeki ikana꞉ma꞉ hone wilimime. Nikana꞉ma꞉ iki ame̱le̱ haoma꞉ pita꞉ wetepe niki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lulu pa꞉la꞉ ekimanu ipu halieke laa lo haoma꞉ ekita꞉ ota꞉ yaasa꞉eki handelememe. Kutu pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ Timodi tapaowa꞉me. Yuwia hapeke soka꞉la꞉ pieke handa ika꞉ hone tulaaleme ekimanu handoma꞉ tiaena꞉ Timodi tapaowa꞉me. Sadanima꞉ iki makeala꞉ ekina꞉ nika꞉ e pokoloma꞉ ekita꞉ pa alepe laa opuluekema꞉ loa꞉me.

Kutu puma꞉pate ameta꞉ Timodi iki mina꞉pa꞉lao paa la꞉ka꞉la a꞉pa ika꞉ epeke pukima꞉ homa hata꞉ make ika꞉ epeke hone tulaalemeeki make niki pa꞉ta꞉ la kia꞉me. Ipikana꞉ma꞉ la kitolo alota꞉ Hoto paeyao ikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ hone wopu witolo hata꞉ nikana꞉ma꞉ iki handuluekema꞉ hone pia꞉ tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make niki handuluekema꞉ make homeke hone kone wilimime ala꞉me. Kametitio. Koto ekina꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ tanda tanda o ka꞉nda꞉ tonka꞉na꞉ mu haoma꞉pate nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ yenkimeke homo haoma꞉ ekita꞉ ameta꞉ a꞉pa꞉la꞉me. Ika꞉ hone tulaaleme ekima꞉ niki sa꞉tiaala꞉me. Ikana꞉ma꞉ a꞉nda꞉ ika꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ halemeeki taka꞉lao haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ niki make da꞉ta hata꞉ epeke tupa꞉ halumeke. Ameta꞉ nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi lapeke ya꞉la꞉me. Ika꞉ epeke haleme ekina꞉ nika꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ hata꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa haloma꞉me. Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ keiyae pi lo haloma꞉me. 10 Timba natena꞉ nikana꞉ma꞉ nika꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ nika꞉ pukima꞉ ota꞉ yeni wopu pu haloma꞉me. Ika꞉ leke popeleke paa handuluekema꞉ make ika꞉ hone tulaalemeeki taka꞉lawalo pa꞉la꞉ ekina꞉ make loa꞉me.

11 Nika꞉ Apa꞉ Koda꞉ ipikana꞉ma꞉ make nika꞉ Tekehali Yesuma꞉ make niki iki pa꞉ta꞉ a꞉pomono pota꞉ ana꞉na꞉ pilaepeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epelieke. 12 Koto ekina꞉ ika꞉ ika꞉ kone pukima꞉ homelemeeki make paeyao pa꞉ta꞉ pukima꞉ homelemeeki make mo Tekehalima꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pitoloma꞉ tupa꞉ kone ipikana꞉ma꞉ ika꞉eki mea daeyawao pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ epelieke. 13 Ipikana꞉ma꞉ kutu pilimi ekima꞉ ika꞉ puki taka꞉lawalieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ nika꞉ Tekehali Yesu ipika꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ epolo peleme natena꞉ta꞉ ikita꞉ nika꞉ Apa꞉ Koda꞉ ipika꞉ leke popelekena꞉ mombela hata꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ na piki epeke yakopiki wanda꞉hali halimikie.

Copyright information for `SSX