1 Timothy 2

Siosi tapakena꞉ mombela yeni pita꞉la꞉eki

Ya sutiaaso titina꞉ pita꞉ dupa. Ikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pimika꞉na꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyao make ika꞉ kini haliweki make kapomani e poka꞉la꞉ haliweki make Koda꞉ma꞉ tamba꞉ mina꞉ honke lo hapa꞉peke. Kutaa make ikina꞉ keiyae lo hapa꞉peke. Koto yeni pulu peleme ekina꞉ teketa꞉ do ekina꞉ alome. Iki niki paeyao yopu hao polumana꞉ make Koda꞉na꞉ tikitiki piki hau mumana꞉ alome. Kutu piki yeni pita꞉la꞉eki manuma꞉ta꞉ mo niki pa꞉ta꞉la꞉la꞉ Koda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homaasa꞉me. Ipika꞉ hone pa꞉la꞉ ekita꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mea hata꞉ mo ota꞉ pina꞉ teke handa꞉ wina꞉e. Ipikita꞉ ota꞉ Koda꞉ homeke hala꞉me. Kutupa Koda꞉ pita꞉ wanda꞉hali nika꞉ ka꞉pa hali homeketa꞉ Ketiso Yesu hala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ la꞉ wieke nate opolo epeeketa꞉ wanda꞉hali paeyao paa hambuluekema꞉ ipiki kone haleekeme. Kutu pieke ekima꞉ walolota꞉ Koda꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyao da꞉ta꞉la꞉eki mina꞉e laa hone pa꞉la꞉eki peneme yaala꞉me. Koto pi walono yeke Koda꞉ma꞉ I̱ aposolo hano la꞉la꞉me. I̱ma꞉ yaa pi na alome. Ota꞉ pi alo loa꞉me. Ipikana꞉ma꞉ I̱ta꞉ mo Diendaili wanda꞉halina꞉ moka꞉la꞉ tiaasa꞉ hali hata꞉ta꞉ ipika꞉ ota꞉ pi make mo hone tulaasa꞉eki make walaano yeke hano la꞉la꞉me.

I̱ma꞉ Siosi paeyao pa꞉ta꞉ halima꞉ yeni pina꞉ hone pa꞉la꞉me. Hali epima꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ mineke pankolo o kake neli pita꞉la꞉ hau na piki ota꞉ yako piki hone u paleke hala꞉ hali manuma꞉ mo siosina꞉ mombilimi pa꞉ta꞉ kiki a꞉meiyao yeni pina꞉e.

Wanda꞉wekima꞉ pea꞉peke haumanu

Wanda꞉weki pa꞉ta꞉ make dupiki pi alome. Ika꞉ dau manuta꞉ epekeeki ika꞉ ana꞉ piki tupa꞉ kone yama꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ kimelema꞉ hata꞉ ika꞉ itiki loke yaapona꞉ koloma꞉ wepia ula꞉ ale manuma꞉ make o beleke manuma꞉ make o yenki tieke yeke aka꞉manu au na lapa꞉peke. 10 Koto hau na pikita꞉ ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ wandiki haluekema꞉ hone wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ ota꞉ epeke haumanu pu hapa꞉peke. Kutu piteleme hauta꞉ ota꞉ ika꞉ au seliapoe. 11 Wanda꞉wekima꞉ ika꞉ kone mina꞉niao yopu siki pita꞉ mo pimanu opua꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me. 12 I̱ma꞉ta꞉ wanda꞉ homeke ma꞉nda꞉ma꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ pi wala꞉la꞉ you wanda꞉ haena꞉e hone na witolome. Dia꞉me. Ikita꞉ pi na leke pita꞉ opita꞉la꞉eki homeke pia꞉pa꞉peke ya꞉la꞉me laa la꞉ witolome. 13 Do ekina꞉ yeke loa꞉me. Koda꞉ma꞉ A꞉da꞉ma꞉ amba꞉la wepiaata꞉ Ipa꞉ta꞉ wetepe wepiekeme. 14 Kutupa A꞉da꞉ma꞉ma꞉ mo Sadanima꞉ makeaeyeke pi na opiekepate ipika꞉ wanda꞉ Ipima꞉ opuaata꞉ Koda꞉na꞉ pi yambeleekeme. 15 Kutu piekepate wanda꞉wekima꞉ weki taapolo hata꞉ a꞉nda꞉ kimelema꞉ hone tulao pukima꞉ homaa tikitiki piki hone taapuna꞉ hata꞉ pu haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ weki mendilimi ekima꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ eki a꞉nda꞉ epolo pa꞉la꞉eki sa꞉sa꞉ pilieke.

Copyright information for `SSX