1 Timothy 3

Siosi tapake handeteke hala꞉ haliwekina꞉ pea꞉pekeeki

Ota꞉ pi ala꞉eki ma꞉nda꞉ doe. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ honema꞉ta꞉ Ketiso wanda꞉hali hatuku polueke hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epeke e hone koto wita꞉la꞉ handa꞉e. Ketiso wanda꞉hali hatuku pula꞉ halita꞉ eki a꞉nda꞉ na piki hali yelieke. Ipikita꞉ wanda꞉ homeke ma꞉la꞉ halie. Ipikita꞉ hone wotu lenkene pea ula꞉ halie. Ipika꞉ lokena꞉ handeteke hata꞉ e na kapa꞉lake epeke tupa꞉ pita꞉la꞉ halie. Mo na handeke wanda꞉hali make ipika꞉ da pa꞉ta꞉ mea peliaasa꞉ hali yelieke. Ipikita꞉ pi epeke tupa꞉ wala꞉la꞉ halie. Hoke ikali naa lu keaasa꞉ hali o tekipuleke laasa꞉ hali dia꞉ya꞉la꞉pate ipikita꞉ yopu hata꞉ a꞉nda꞉ a̱i̱ puluekema꞉ na taapa꞉la꞉ halie. Kutupa ipikita꞉ mani pa꞉ta꞉ we na pambeke hala꞉ halie. Ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ wekiwanda꞉ wopu handeteke hata꞉ make ipika꞉ wekiwandikima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ epeke hone wia ipika꞉ pi opina꞉ lelieke. Mo halima꞉ ipika꞉ wekiwanda꞉ kone handeteke hapeke na ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉na꞉ siosi wanda꞉halita꞉ ekipa handeteke hapeke ya꞉la꞉pe. Handaena꞉ hau pea lopaama꞉na꞉ ipikita꞉ Tekehalina꞉ pi panake mina꞉la꞉ hali na halieke. Mo hande Sadani lopeeke tupa꞉ lopaama꞉na꞉ loa꞉me. Ipikita꞉ mo Ketiso na haleme wanda꞉halima꞉ kone ipika꞉ pi laalimikie. Kutu pilie ekima꞉ta꞉ ipika꞉ biki na hoeyaaso haena꞉ mo hande Sadanima꞉ hona꞉maasa꞉ ale pa꞉ta꞉ na lopilieke.

Siosi tapake tamba꞉ mina꞉la꞉ haliweki

Kutupa dikoni haliweki make kekeke yaapo na haasa꞉ hali make epeke hau pu haleme haliweki hapeke ya꞉la꞉me. Kutaa make ikita꞉ mo hande waini ikali wotu na no haleme haliweki make yenki haka꞉ta꞉pao muluekema꞉ hone wopu peleme haliweki hapeke na ya꞉la꞉me. Kutupa hokeeki ika꞉ hone teke pa꞉ta꞉ na u pelia haena꞉ alo hata꞉ta꞉ mo wala꞉ tiaeyeke ota꞉ pimanu wotu miniki hao halimikie. 10 Koto haliwekita꞉ ika꞉ pu haleme haumanu handoma꞉ tiatiki peaata꞉ ana꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo e pokaena꞉ lapeke ya꞉la꞉me. 11 Koto haliwekina꞉ wanda꞉wekima꞉ make ika꞉ta꞉ epeke hone manuma꞉ tekele tekele pea hata꞉ pi la la na piki wanda꞉weki halimikie. Epeke hone wia hoto paeyao ika꞉ hau pita꞉ pi yaapoma꞉ ota꞉ hau homeke pu hapeke yeke wanda꞉weki halimikie. 12 Dikoni halita꞉ wanda꞉ homeke ma꞉la꞉ hali hata꞉ ipika꞉ wekiwanda꞉ wopu handeteke hapeke ya꞉la꞉ halie. 13 Mo e epeke tupa꞉ pokaaseme dikoni haliwekita꞉ ika꞉ epeke halimi ekima꞉ ika꞉ta꞉ epeke biki wilie haliweki halimikie. Kutaa make ika꞉ Ketiso Yesu pa꞉ta꞉ hone tulaleme ekina꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homeke pi lapeke ya꞉la꞉me.

Koda꞉na꞉ pita꞉la꞉ hauna꞉ teke pi

14 Neke pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ do wape pitolo hata꞉ta꞉ neke a̱i̱ koto kone handolo ipulueke hone wia halopate 15 ale ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ sa꞉sa꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nika꞉ Koda꞉na꞉ tapakema꞉ hata꞉ pulu poloma꞉eki manuta꞉ do wapema꞉ walieke. Koto tapaketa꞉ mo da꞉taa hao hala꞉ Koda꞉na꞉ siosi tapake loa꞉me. Koto siosita꞉ mo hande Koda꞉na꞉ ota꞉ pita꞉ tia haena꞉ la꞉la꞉ pinki tieke leke hala꞉me. 16 Mo nika꞉ Ketiso hauna꞉ teketa꞉ ota꞉ hau tieke dia꞉me pita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ lapeke na ya꞉la꞉me. Do ekina꞉ alome.

Ipikita꞉ ota꞉ halina꞉ loke kone mea opolo epeekeme.
Mo hande Sipitidima꞉ ipika꞉ yako pa꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ ekie laa peneme waleekeme.
Kutupa ipikita꞉ enisoloma꞉ make handeekeme.
Ipika꞉ bikita꞉ mo tutu ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ paeyao pa꞉ta꞉manu make walemekeme.
Kutu pieketa꞉ mo kenke paeyao pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulaemekeme.
Kutaa ipikita꞉ Koda꞉ma꞉ oli ya nane hatuku mea peekeme.
Copyright information for `SSX