1 Timothy 4

Mandane makeaasa꞉ pimanu wala꞉la꞉ wanda꞉hali

Mo Sipitidima꞉ peneme yao dupa ala꞉me. Wetepe nina꞉ta꞉ mandane wanda꞉halima꞉ mo hone tulaasa꞉ hauta꞉ mina꞉pa꞉lalimikie la꞉la꞉me. Ikana꞉ma꞉ mo yayapiki pi aleme sipitidi manuna꞉ kakena꞉ homa hata꞉ mo hoke temoko manuna꞉ wala꞉la꞉eki telimikie. Koto wala꞉la꞉eki manuta꞉ mo makeaaso yayapiki pi lo haleme wanda꞉halima꞉ peo lalememe. Mo talo talo hake toopi wepikima꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ to tokula꞉la꞉ tupa꞉ koto wanda꞉halina꞉ ika꞉ hone teketa꞉ to tokula꞉la꞉me. Kutu pu haleme haliwekima꞉ pi walolo hata꞉ alota꞉ Wanda꞉ mina꞉la꞉eki make mandane nemanu hala꞉eki make hoke haue laa wahapa꞉ peao halememe. Pate do ne manuta꞉ nikana꞉ma꞉ nomono yeke Koda꞉ma꞉ wepiayekeme laa ipika꞉ pi mina꞉la꞉ wanda꞉halima꞉ mo ota꞉ hau homeke hone witolo hata꞉ koto ne manuna꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi alo hata꞉ napeke ya꞉la꞉me. Koda꞉ma꞉ wepieke alemanu paeyaota꞉ epeke ale manue. Ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ wahapa꞉ pu kiaapeke na ya꞉la꞉pate paeyaota꞉ pa Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae pi alo hata꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉me. Pa ekipeke. Koda꞉na꞉ pi pita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ keiyae laa yeni pita꞉la꞉eki yaapoma꞉ mo ne pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ na ta̱le̱na꞉ lelieke.

Ketiso Yesuna꞉ epeke e pokaasa꞉ hali

Nakana꞉ma꞉ do mana꞉ pimanu a꞉nda꞉ epeke tupa꞉ mo Ketiso kametonu pa꞉ta꞉ la halo haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ neketa꞉ Ketiso Yesuna꞉ epeke e pokaasa꞉ hali halipikie. Kota꞉ koto nakana꞉ma꞉ teliele hone tulaasa꞉ pi pita꞉ mo walea꞉ ota꞉ pi yaapo a꞉nda꞉ ota꞉ wopu miniki hao haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutu pilipi ekima꞉ta꞉ neke wele pealieke. Kutu pea꞉peke ya꞉la꞉pate pa mo epe na piki Koda꞉ mataake tindemanu moka꞉laa kitemeeki kiaapeke. Nakana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ hau puluekema꞉ moka꞉la꞉ hande hande pu hapeke. Lokena꞉ moka꞉la꞉ hande hande pita꞉la꞉eki manuma꞉ta꞉ niki pa hosikima꞉ epeaaliepate pa Koda꞉na꞉ hau puluekema꞉ moka꞉la꞉ hande hande pita꞉la꞉eki manuma꞉ta꞉ niki ota꞉ epeaalieke. Pa ekipeke. Koto hauma꞉ta꞉ ame do nika꞉ kenkena꞉ haloma꞉eki make wetepe da꞉taa halo poloma꞉eki make ana꞉lawalieke. Ota꞉ opua hone tulaapeke ya꞉la꞉ ota꞉ pi ma꞉nda꞉ta꞉ dupae. 10 Koda꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ pa꞉ta꞉la꞉la꞉ hali hala꞉me. Koto pa꞉la꞉pate ipikita꞉ ota꞉ mo ipiki pa꞉ta꞉ hone tulaasoma꞉ wanda꞉halina꞉ da꞉taasa꞉ hali hala꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ koto da꞉taa hao hala꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone ti laloma꞉ ekina꞉ta꞉ bepolaluekema꞉ honkopu hao e wopu poko haloma꞉me.

11 Do mana꞉manu make do wala꞉la꞉ ekimanu make ikana꞉ma꞉ opua ota꞉ pea꞉tiki pu haena꞉ nakana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ wopu walo hapeke. 12 Wanda꞉halima꞉ neke wekihali hale ekina꞉ handolo hata꞉ ipikita꞉ pa wekie laama꞉na꞉ nakana꞉ma꞉ ota꞉ Ketiso hau moka꞉la꞉ tiaapeke. Koto puluekema꞉ta꞉ naka꞉ pilipi hauma꞉ make naka꞉ lelipi pima꞉ make naka꞉ pukima꞉ homilipi ekima꞉ make naka꞉ hone tulalipi ekima꞉ make naka꞉ tikitiki piki hauma꞉ make koto hau paeyaota꞉ mo pi mineleme wanda꞉halima꞉ ota꞉ handena꞉ lapeke. 13 I̱ a꞉pono mo̱lu̱ hata꞉ta꞉ naka꞉ natemanu wiaata꞉ paeyaoma꞉ opina꞉ mo Baibolo pimanu yata꞉pa꞉la꞉eki make mo pi wala꞉la꞉eki make wala꞉ tiaaso la hala꞉la꞉eki make koto hau manuta꞉ ota꞉ honkopu hao putia pua꞉peke. 14 Mo siosi you haliwekima꞉ pi la꞉ witolo hata꞉ naka꞉ youna꞉ ika꞉ kiki wimi dina꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ pa hameke kita꞉la꞉ epeke ale homeke naka꞉ puki pa꞉ta꞉ wiaya꞉ ekita꞉ nakana꞉ma꞉ ota꞉ na mina꞉pa꞉lapeke. 15 Paeyaoma꞉ naka꞉ Ketiso hau daeyaaso piteleeki handena꞉ do I̱ma꞉ la kitolo ekimanu nakana꞉ma꞉ hone wopu wia moka꞉la꞉ hande hande pu hapeke. 16 Naka꞉ walele ekimanu make naka꞉ pu hale hau make wopu handeteke hapeke. Do haumanu paeyao epeke tupa꞉ putia peka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pilipi ekima꞉ta꞉ neke make mo nakana꞉ma꞉ walele pi opua ipu haleme wanda꞉hali make detelimikie.

Copyright information for `SSX