Acts 11

Pidama꞉ Diutuseleme haemeke Ketiso wanda꞉hali la haleekeeki

Mo Diudia nane haemeke aposolo haliweki paeyao pa꞉ta꞉ make Ketiso wanda꞉hali make iki paeyaoma꞉ta꞉ mo Diendaili wanda꞉halima꞉ make Koda꞉na꞉ pi mimiki ekita꞉ opimikime. Pidata꞉ oli Diutuseleme da nane peeke pita꞉ta꞉ hande Diendaili haliweki pa꞉ta꞉ sekemesaisi hau peaaluekema꞉ hone wimiki haliwekima꞉ Pidama꞉ pieke hauna꞉ lota꞉ pitolo dupa lemekeme. Nakana꞉ma꞉ta꞉ mo sekemesaisi hau na piki Diendaili haliwekina꞉ da pa꞉ta꞉ pelia hao ne mandakena꞉ nemekeme la lemekeme. Koto lemeke handaata꞉ Pidama꞉ta꞉ amba꞉ pieke haumanu kini pu mea kutupa mo pieke haumanu paeyao mo haliweki pa꞉ta꞉ la haleeke ekita꞉ dupae.

I̱ta꞉ mo Diopa daoni pa꞉ta꞉ hata꞉ yeni pitolo pitono upama꞉ piki nono pea handoa꞉ ekita꞉ dupae. Dapolo dau tiekema꞉ handeke ale lopa꞉niaeya꞉eki handoa꞉me. Oli ya nane honiki tonkopu yola꞉ mea wia hata꞉ hande dau I̱ haowa꞉ ale teke pa꞉ta꞉ lopa꞉niao wia꞉me. Kutu pia꞉ ekita꞉ I̱ma꞉ mo dau tukiki nane weni weni naa wotu handoa꞉me. Da ma꞉na꞉sunu make sayale ma꞉na꞉ yeti ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉sunu make ti katakena꞉ ula꞉ keto ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉manu make ya pa꞉ta꞉ pomina꞉la꞉ basunu make paeyao handoa꞉me. Kotoeki handaata꞉ pi ho̱la̱꞉makema꞉ kone I̱ pa꞉ta꞉ dupa lea꞉eki opua꞉me. Pidao. Tiao. Koto alemanu lia nae lea꞉me. Koto lea꞉pate I̱ma꞉ alota꞉ Tekehalio. Ota꞉ dia꞉me. Nindi peala꞉ ale ya꞉leke hoeya꞉ pea hata꞉ kutupiki ne hoto homeke a꞉nda꞉ na nolome laa loa꞉me. Hande pi ho̱la̱꞉makema꞉ kone oli ya nane hata꞉ paa la꞉niaaso alota꞉ Aleta꞉ ma꞉nda꞉ Koda꞉ma꞉ ana꞉na꞉ napeke ya꞉la꞉me lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ napeke na ya꞉la꞉ alee pi na lapeke lea꞉me. 10 Koto pia꞉ hauta꞉ hoto tepo pia꞉me. Koto hande alemanu paeyao oli ya nane pa yola꞉ mia꞉me. 11 Kotoeki peata꞉ I̱ pelia haowa꞉ da pa꞉ta꞉ hali tepo kuta kone opolo epememe. Koto hali tepota꞉ mo Sesatia nane hayeke hali homekema꞉ I̱ pa꞉ta꞉ tapaeyekeme. 12 Hande Holi Sipitidima꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Hone ma꞉nda꞉ na wiki koto haliweki ame̱le̱ mandakena꞉ pupe lea꞉me. Koto hande Diopa nane haleme kametiti yunki mindiki hata꞉ haliweki I̱ ame̱le̱ mandakena꞉ Sesatia da nane opolo puaata꞉ Koniliesina꞉ da pa꞉ta꞉ honda꞉ pambolo poma꞉me. 13 Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ enisolo ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ da pa꞉ta꞉ a꞉pa hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ leekeeki dupa lea꞉me laa niki pa꞉ta꞉ la kia꞉me. Diopa da nane hali ma꞉nda꞉ tapae laa hali ma꞉nda꞉ ipika꞉ ota꞉ bikita꞉ Saimono Pida koto hali wi lolo pena꞉ tapae laa lea꞉me. 14 Koto halima꞉ neke pa꞉ta꞉ lolo pa꞉la꞉ pima꞉ta꞉ neke make naka꞉ da pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali paeyao tonka꞉na꞉ da꞉taalieke laa lea꞉me. 15 Koto laata꞉ pi kini pu mea walolo hano hande Holi Sipitidita꞉ amba꞉ hande titi panake pa꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ holopea꞉ tupa꞉ koto tupa꞉ kone iki pa꞉ta꞉ make holopea꞉me. 16 Kutu pia꞉ta꞉ hande Tekehalima꞉ lea꞉ alee hone ua꞉me dupae. Dionima꞉ta꞉ ikalima꞉ iki bapitaisi peao hayekepate Koda꞉ma꞉ Holi Sipitidima꞉ iki bapitaisi peaalieke laa lea꞉me. 17 Nikana꞉ma꞉ta꞉ hande Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ amba꞉ hone tulaome pita꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ niki kia꞉ ekita꞉ kotoeki kone mo Diendaili wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make halea꞉me. Koda꞉ma꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ sa꞉sa꞉ pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ epipe. Dia꞉me. Sa꞉sa꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉me laa leekeme.

18 Mo haliwekima꞉ Pidama꞉ leekeeki opuaata꞉ ika꞉ lota꞉ lota꞉ pimiki pimanu tunkulata꞉ Koda꞉na꞉ pi laaso hata꞉ alota꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ mo Diendaili wanda꞉halima꞉ make hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la꞉ mina wia da꞉ta꞉la꞉eki mea꞉pa꞉peke pota꞉ lombolo piekeme lemekeme.

Mo A꞉ndioko Siosi

19 Hande Sidipeni lia Ketiso wanda꞉hali luekema꞉ pimiki pita꞉ da mina꞉pa꞉lao pemeke wanda꞉halita꞉ mo Pinisia nane make Saipotasi nane make A꞉ndioko nane make pulu hata꞉ Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ homeke pi wala꞉tiki pimikime. 20 Kutu pimikipate mandane haliwekima꞉ Saipotasi Saitini yaapo nane haemeke haliwekima꞉ A꞉ndioko da pa꞉ta꞉ opolo a꞉paata꞉ mo Tekehali Yesuna꞉ pi Kitiki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make wala꞉tiki pimikime. 21 Kutupa Koda꞉ma꞉ mo haliweki tamba꞉ minolo haena꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ pi meaata꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ la꞉ka꞉la pemekeme.

22 Mo Diutuseleme siosi tapakema꞉ handeeki pi opuaata꞉ kutupa oli A꞉ndioko da pa꞉ta꞉ Banabasi tapaemekeme. 23 Banabasita꞉ oli da opolo puaata꞉ Koda꞉ma꞉ epeaeyekeeki handaata꞉ ta꞉na꞉ma꞉ wopu homeekeme. Kutupa paeyao pa꞉ta꞉ Tekehalina꞉ pi da̱o̱la hata꞉ wopu miniki hao hapa꞉peke laa pi waleekeme. 24 Banabasita꞉ ipikita꞉ epeke hali hata꞉ Koda꞉na꞉ pi wopu miniki hayeketa꞉ Holi Sipitidima꞉ ipiki tumbaeyekeme. Kutupa wanda꞉hali wopu Tekehali pa꞉ta꞉ apa꞉tao ta꞉ma꞉ni pea haemekeme. 25 Koto ekina꞉ Banabasima꞉ mo Tasa꞉si da nane Solo weilu peekeme. 26 Kutupa handa꞉ wiata꞉ mo A꞉ndioko da pa꞉ta꞉ hatuku epeekeme. Bapi homeke koto pa꞉ta꞉ hata꞉ mo siosi tapake ame̱le̱ pi hotu haota꞉ wanda꞉hali wopu pi walo haepekeme. Koto da pa꞉ta꞉ pi mimiki wanda꞉hali ikita꞉ mo Ketiso wanda꞉halie laa mo koto bikita꞉ koto da pa꞉ta꞉ kini pu mimikime.

27 Koto dina꞉ta꞉ mandane potopede haliwekita꞉ Diutuseleme da hao oni A꞉ndioko da opolo epemekeme. 28 Kutupa homeke halita꞉ Akipasima꞉ mo Holi Sipitidima꞉ la halolo haena꞉ tiao alota꞉ Tea꞉ ki tieke kenke paeyao nane ipilieke laa waleekeme. Kutupa mo Kolodiusima꞉ Sisa hayeke natena꞉ kutu piekeme. 29 Kutupa mo disaipolo wanda꞉halima꞉ hone wia alota꞉ Nika꞉ Diudia nane haleme kametiti tamba꞉ mumana꞉ paeyaoma꞉ ana꞉na꞉ halomana꞉e lemekeme. 30 Koto ekina꞉ kotoeki peata꞉ oli siosi tondiki haliweki pa꞉ta꞉ Banabasi Solo yaapoma꞉ mea puaena꞉ laa tapaemekeme.

Copyright information for `SSX