Acts 14

Aikoniomo da pa꞉ta꞉ haepekeeki

Kutupa mo Aikoniomo da pa꞉ta꞉ mo Diu haliwekina꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ telipina꞉ honda꞉ pambepekeme. Kutupa pi epeke tupa꞉ walepeke handa Diu wanda꞉hali wopu make Kitiki wanda꞉hali wopu make Koda꞉na꞉ pi mimikime. Kutu pimiki handa pi na miki Diu haliwekima꞉ mo Diendaili haliweki sutiaaso hata꞉ ika꞉ hone dunki peao Ketiso wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hoke hone wina꞉yeke lemekeme. Kutupa Polo Banabasi yaapoma꞉ koto pa꞉ta꞉ hao hata꞉ paala꞉ma꞉ na homeke Tekehali Koda꞉na꞉ pi wala꞉tiki pipikime. Kutupa Tekehalima꞉ ipika꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ pi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ peneme yaaluekema꞉ mo hali yaapoma꞉ wele peaaso hata꞉ na hando haemeke ekimanu pina꞉ leekeme. Kutu piekepate mo daoni wanda꞉halita꞉ mandane aposolo hali yaapo pa꞉ta꞉ tala꞉tiki mandane wanda꞉halita꞉ Diu wanda꞉hali ame̱le̱ tala꞉tiki pimikime. Kutupa mandane Diu haliweki pita꞉ Diendaili haliweki yaapoma꞉ ika꞉ you haliwekima꞉ A꞉pa꞉la꞉me alo haena꞉ mo Solo Banabasi yaapo hoeyao toopima꞉ luekema꞉ tome tome pambemekepate mo hali yaapoma꞉ opuaata꞉ mo Laikonia nane haepeke Lisita Debi da yaapo pa꞉ta꞉ make mo topu damanu pa꞉ta꞉ make pindipa puaata꞉ mo hande Pi Seliapo wala꞉tiki pipikime.

Lisita Debi da yaapo pa꞉ta꞉ haepekeeki

Kutupa mo Lisita da pa꞉ta꞉ ankena꞉ pua꞉peke na yeeke hali pitiekeme. Ipikita꞉ hoto ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ ankena꞉ na peekeme. Mendieke natena꞉ kone ota꞉ hoeya꞉ paleke mendiekeme. Ipikana꞉ma꞉ Poloma꞉ pi alo haena꞉ pi opiekeme. Kutupa Poloma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ wotu handaata꞉ Do halita꞉ Koda꞉ma꞉ epeaena꞉yeke hone tulaapeke ya꞉la꞉me hone witolo hata꞉ 10 pi anekema꞉ alota꞉ Tiao naka꞉ anke tindipao hae leekeme. Kutupa mo hande halita꞉ koto kone tindipulu bao tiao peekeme. 11 Wanda꞉hali wopuma꞉ Poloma꞉ piekeeki handaata꞉ Laikonia da pi la wi alo hata꞉ alota꞉ Koda꞉manu ota꞉ hali leke niki pa꞉ta꞉ a꞉pa pia꞉ka꞉ta꞉me lemekeme. 12 Banabasina꞉ biki ma꞉nda꞉ Siusi lemekeme. Kutupa Polo ipikita꞉ titina꞉ pi waleeke hali yeeke handaata꞉ ipika꞉ bikita꞉ Hemesi lemekeme. 13 Kutupa mo po̱lo̱ko nane temoko da ma꞉nda꞉ hayekeme. Koto dana꞉ koda꞉ Siusi pa꞉ta꞉ yeni peao hayeke halima꞉ hali kaomanu make palapalama꞉ au laemeke ekimanu make pota꞉ kake tieke pa꞉ta꞉ mea a꞉pa kutupa Polo Banabasi yaapo pa꞉ta꞉ mo wanda꞉hali ame̱le̱ mo kaomanu yeni pitolo lia haluekema꞉ hone wimikime.

14 Kutu pimikipate Polo Banabasi yaapoma꞉ opuaata꞉ ipilika꞉ dau sinkipa꞉ minalu pea mo wanda꞉hali tukiki pa꞉ta꞉ anke hao pua wi alo alota꞉ 15 Haliwekio. Ekipeke koto hau pitelemepe lepekeme. Diki make ikima꞉ handeke kenke hali yaapoe lepekeme. Do pitelemeeki manuta꞉ paekie lepekeme. Ikana꞉ma꞉ do hau mina꞉pa꞉lamina꞉yeke dikita꞉ Pi Seliapo mea a꞉pa pupa꞉me lepekeme. Do hau pao do ya kenke dawala ikali make tukiki pa꞉ta꞉ ula꞉ alemanu paeyao make wepia haena꞉ la꞉la꞉ deto hala꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ la꞉ka꞉la epoemena꞉yeke a꞉pa pupa꞉me lepekeme. 16 Amba꞉ haemeke haliwekita꞉ ika꞉ hone pa꞉la꞉ hau tukiki pa꞉ta꞉ haena꞉yeke pina꞉ leekepate 17 pa ipika꞉ hala꞉eki waluekema꞉ peneme yaeyekeme dupa. Epeke hau pia꞉tiki pitolo hata꞉ ipikana꞉ma꞉ oli ya nanema꞉ lako epena꞉ alo hata꞉ bapina꞉ ika꞉ e ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ opaatiki pea kutupa nema꞉ make ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hauma꞉ make iki ta꞉na꞉ma꞉ homatiki pita꞉la꞉me lepekeme. 18 Koto pi lepekepate mo wanda꞉halima꞉ hande kaomanu lia haluekema꞉ taapemekepate paemekeme.

19 Kutupa A꞉ndioko Aikoniomo Diu haliweki a꞉paata꞉ mo wanda꞉hali sutiaota꞉ Polo toopima꞉ liata꞉ ota꞉ homa꞉la꞉me laa lu yola daoni hama꞉ nane pemekeme. 20 Kutu pimikipate mo pi mimiki haliweki ipiki wieke alena꞉ momba꞉la haena꞉ Polota꞉ tiao mo daoni tukiki pa꞉ta꞉ paa peekeme. Kutupa da kelepeeketa꞉ Banabasi yaapo mo Debi da nane pepekeme.

Hande Sitia nane hayeke da A꞉ndioko nane paa pepekeeki

21 Kutupa Polo Banabasi yaapoma꞉ koto da pa꞉ta꞉ mo hande Pi Seliapo walaka꞉na꞉ disaipolo wanda꞉hali wopu haena꞉ laata꞉ oli hande Lisita Aikoniomo A꞉ndioko damanu paeyao nane la꞉ka꞉la puaata꞉ 22 Ketiso wanda꞉hali honkopu haena꞉ alo hata꞉ pi walolo alota꞉ Pi wotu miniki hao hapa꞉pekealeo laata꞉ Nikita꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki wotu meata꞉ Koda꞉ ipika꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ honda꞉ pambulumeke lepekeme. 23 Polo Banabasi yaapoma꞉ mo siosi tapake handeteke haena꞉ tondiki haliweki tamba꞉ mipi peaata꞉ kutupa ne na neke yeni pitolo hata꞉ mo hande Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulaasa꞉ wanda꞉hali Koda꞉ma꞉ handeteke haena꞉ lepekeme.

24 Kutupa Pisidia nane pua lombei pupa Pa꞉mbilia nane opolo pepekeme. 25 Kutupa Peka da pa꞉ta꞉ pi walaka꞉na꞉ A꞉talia da nane puniaepekeme. 26 Kutupa koto hao palai kawasona꞉ pita hande A꞉ndioko da pa꞉ta꞉ pepekeme. Koto data꞉ amba꞉ kone mo Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki minolo hata꞉ ipika꞉ pi walena꞉yeke tapaemeke haliweki pa꞉ta꞉ta꞉ pi wala paeyeke handa paa opolo epepekeme.

27 Kutupa opolo a꞉paata꞉ siosi tapake wanda꞉hali mombelena꞉ laata꞉ Koda꞉ma꞉ Diendaili wanda꞉halima꞉ pi mina꞉yeke pota꞉ lombeekeeki make walepekeme. 28 Kutupa mo Ketiso wanda꞉hali ame̱le̱ hao hatiki pimikime.

Copyright information for `SSX