Acts 17

Desalonaika da pa꞉ta꞉ haemekeeki

Kutupa A꞉mbipolisi A꞉polonia da yaapo nane lombei pupa mo Diu haliwekina꞉ pi hotu haemeke da homeke hayeke pa꞉ta꞉ Desalonaika da nane opolo pemekeme. Kutupa Poloma꞉ honda꞉ pambaata꞉ hande pu hayekeeki pitolo hata꞉ kutupa Hoto Pila꞉ Nate tepona꞉ mo Baibolo buka pina꞉ pi yokaalu alu pitolo hata꞉ Ketiso tanda pita꞉la꞉eki amba꞉la meaata꞉ wetepena꞉ homa tiaalieke laa wotu waleekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Do hande I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ waloa꞉ Yesuta꞉ ota꞉ Ketisoe leekeme. Kutupa mandaneeki manuma꞉ hone la꞉ka꞉lao hata꞉ Polo Sailasi yaapo ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pea haemekeme. Kutupa Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone wopu u haemeke Kitiki wanda꞉halima꞉ make mandane keileke wanda꞉wekima꞉ make kutu pimikime.

Kutu pimikipate mo Diu haliwekima꞉ honditi pitolo hata꞉ hoke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ti teke yoko haemeke haliweki mandaneeki meaata꞉ haliweki momba꞉lena꞉ laata꞉ mo daoni wanda꞉hali paeyao la꞉tia tia peaata꞉ Dieisonina꞉ da bepolaluekema꞉ pimikipate mo hali yaapota꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hatuku poluekema꞉ pimikime. Kutupa na handa꞉ wieke handaata꞉ Dieisoni make mandane Ketiso haliweki make yola pua mo daonina꞉ ka̱le̱sete haliweki pa꞉ta꞉ wala wi la alota꞉ Hande kenke paeyao la꞉ka꞉la꞉ mina꞉la꞉ haliwekima꞉ do pa꞉ta꞉ make ipulimime. Kutupa do Dieisonima꞉ iki handa꞉ mia꞉me lemekeme. Kutupa ikana꞉ma꞉ Sisama꞉ pi ula꞉ ekimanu yambolo hata꞉ alota꞉ Kini hali ma꞉nda꞉ hala꞉me. Ipikita꞉ Yesue lo halememe laa lemekeme. Koto pi opuaata꞉ wanda꞉halima꞉ make mo daonina꞉ ka̱le̱sete haliwekima꞉ make pitiniao na pitiki Eki a꞉nda꞉ hau a꞉paapa꞉na꞉ wotu handeteke hamana꞉e laa haemekeme. Kutupa Dieisoni amedama꞉ mo kapomanima꞉ lo wieke tupa꞉ mo kode hamboemena꞉ laa mani aneke halemeke handa da tapaemekeme.

Betia da pa꞉ta꞉ haemekeeki

10 Koto kone mo Ketiso haliwekima꞉ Polo Sailasi yaapo Betia da pa꞉ta꞉ timba kone tapaemekeme. Kutupa mo da pa꞉ta꞉ opolo puata꞉ Diu haliwekina꞉ pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ pemekeme. 11 Mo da Diu haliwekima꞉ Desalonaika Diu haliwekima꞉ pimiki hau na piki pa epeke tupa꞉ hata꞉ homu pea mo hande pi opuaata꞉ Ota꞉ekipe la handuluekema꞉ mo Baibolo buka pa꞉ta꞉ yata꞉pa nate paeyao weiya꞉tiki pimikime. 12 Koto ekina꞉ paeyaoma꞉ pi mimikime. Kutupa mandane Kitiki wanda꞉weki tiekemanu make mandane Kitiki haliweki wopu make pi mimikime. 13 Kutu pimikipate mo Desalonaika Diu haliwekima꞉ Poloma꞉ mo Betia da pa꞉ta꞉ make Koda꞉na꞉ pi ale wala꞉la꞉me pi opuata꞉ koto pa꞉ta꞉ make a꞉paata꞉ pa wanda꞉hali sutiaaso hata꞉ mineke panka꞉ tiaemekeme. 14 Kutupa mo Ketiso haliwekima꞉ Polota꞉ oni dawala ikali nane tapaemekepate Sailasi Timodi yaapota꞉ koto pa꞉ta꞉ haepekeme. 15 Hande Polo hatuku pemeke haliwekita꞉ mo A꞉ta꞉ni da nane ipiki hatuku puaata꞉ Poloma꞉ Sailasi Timodi yaapo do pa꞉ta꞉ a̱i̱ epena꞉ lolo pupe leeke pi opuaata꞉ pa la꞉ka꞉la pemekeme.

A꞉ta꞉ni da pa꞉ta꞉ haemekeeki

16 Kutupa Polota꞉ A꞉ta꞉ni da pa꞉ta꞉ mo hali yaapo epena꞉ handeteke hata꞉ mo daoni teke da toopi tima꞉ wepia wimiki ale manuma꞉ tumba꞉pa peekeeki handolo hata꞉ ipika꞉ pukima꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ wotu homeekeme. 17 Koto ekina꞉ mo pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ mo Diu haliweki Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone wopu wimiki haliweki ame̱le̱ mo makedi pa꞉ta꞉ haemeke haliweki ame̱le̱ make nate paeyao pi yokaalu pea꞉tiki pimikime. 18 Kutupa mandane Epikutiani Sitoiki sukulu tapake yaapona꞉ haliwekima꞉ Polo manda꞉hande pea alota꞉ Do hande pi wopu ala꞉ halima꞉ eki leliepe lemekeme. Mandaneeki manuma꞉ alota꞉ Da ma꞉nda꞉ nane koda꞉ manuna꞉ hau wala꞉la꞉ hali ya꞉ka꞉ta꞉me lemekeme. Poloma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ make mo hande wanda꞉hali homa pa tiaalo piekeeki waleeke handa lemekeme. 19 Kutupa Polo handa꞉ mea mo hande A꞉tiopeikusi da pa꞉ta꞉ hatuku pua alota꞉ Nakana꞉ma꞉ koto hande wale panake pi niki pa꞉ta꞉ pa la kie lemekeme. 20 Nakana꞉ma꞉ amba꞉ na wale pimanu waleleme. Kutupa koto pi teke opuluekema꞉ hone pa꞉la꞉me lemekeme. 21 Mo A꞉ta꞉ni da haliwekima꞉ make kimisu a꞉pa pitimiki haliwekima꞉ make koto pa꞉ta꞉ hata꞉ nate paeyao aleta꞉ ma꞉nda꞉ hone na wiki panake waleeke pi ombu opuluekema꞉ hotu haemekeme.

22 Koto ekina꞉ Poloma꞉ mo A꞉tiopeikusi da tukiki pa꞉ta꞉ tiao hata꞉ alota꞉ A꞉ta꞉ni haliwekio. Ika꞉ temoko pa꞉ta꞉ hone wopu u haleme ekita꞉ handolome leekeme. 23 Ika꞉ panda꞉puniao hata꞉ yeni pu haleme ale manuta꞉ pulu hata꞉ handoa꞉pate pa ika꞉ oloda homekena꞉ mo wape pa꞉la꞉ pi ma꞉nda꞉ dupa handa꞉ ua꞉me. Na hando hala꞉ Tekehalina꞉ ekie handoa꞉me. Kutupa koto ikana꞉ma꞉ panda꞉puniao hata꞉ na hando haleme Tekehalina꞉ pi kone ame iki pa꞉ta꞉ walolome leekeme. 24 Do kenke ya yaapo tukikina꞉ hala꞉ ekimanu paeyao make wepia haena꞉ la꞉la꞉ Koda꞉ta꞉ hepeni kenke yaapo Tekehali hata꞉ haliwekima꞉ a꞉eteleme damanu pa꞉ta꞉ na hao hala꞉me leekeme. 25 Kutupa kenke haliwekima꞉ ipika꞉ e pokaena꞉ na la꞉la꞉me. Ipika꞉ kone ana꞉na꞉ hala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ kone haliweki paeyao pa꞉ta꞉ la꞉ma꞉ peao pomu haena꞉ ala꞉eki make pomo mina꞉la꞉eki make ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao make ku hala꞉me leekeme. 26 Hali homeke pa꞉ta꞉ kone ipikana꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ tapakemanu kenke paeyaona꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉me leekeme. Kutupa ika꞉ natemanu wiaota꞉ ika꞉ kenke tombomanu wiaota꞉ 27 Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone witolo hata꞉ ipiki weimika꞉na꞉ta꞉ handa꞉ wina꞉yeke piekeme leekeme. Kutu piekepate niki paeyaota꞉ ipiki tekepa꞉ta꞉ haloma꞉me leekeme. 28 Ika꞉ mandane emeli lemeke haliwekima꞉ lemeke tupa꞉

Ipiki pa꞉ta꞉ la꞉ma꞉ pea pomu hata꞉ hao haloma꞉me. Ipika꞉ weki wandiki ota꞉ hata꞉ pitoloma꞉me lemekeme leekeme.
29 Kutupa nikita꞉ ipika꞉ weki wandiki hata꞉ Koda꞉ta꞉ haliwekima꞉ hone niminao kolo silipa toopima꞉ wepita꞉la꞉ alema꞉ handa꞉la꞉me hone na umana꞉ pea꞉pa꞉pekealeo. 30 Hone wopu na wimiki pita꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ pa pina꞉ leekepate ameta꞉ kenke wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ Ika꞉ hoke hau mina꞉pa꞉lao hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la wina꞉ lapa꞉peke ala꞉me. 31 Pa ekipeke ipikana꞉ma꞉ nate amba꞉ wiaeyeke handa ala꞉me. Koto natena꞉ ipika꞉ haena꞉ la꞉la꞉ hali homekema꞉ kenke wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ pi yokaalu tikitikina꞉ pina꞉ lelieke leekeme. Kutu pulu pa꞉la꞉ ekita꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ opua Ota꞉ekie hone wina꞉yeke mo hande halita꞉ homa peneme yao paa mea tiaeyekeme laa leekeme.

32 Kutupa mo hande homa pa mea tiaeyekeeki opuaata꞉ mandane haliwekima꞉ ki taemekepate mandane haliwekima꞉ alota꞉ Do alo ekina꞉ta꞉ hoto ma꞉nda꞉ naka꞉ pi opulumekee laa lemekeme. 33 Koto ekina꞉ Polo opulu bao peekepate 34 mandane haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ta̱la̱a̱ta꞉ pi mimikime. Mo A꞉tiopeikusi hali homeke Dionisiusi make wanda꞉ ma꞉nda꞉ Damatisi make mandane haliweki ame̱le̱ pi mimikime.

Copyright information for `SSX