Acts 19

Polo Epesese da pa꞉ta꞉ hayekeeki

Apolosi mo Kotindi da pa꞉ta꞉ haena꞉ Polota꞉ mo hande potopinisi tukikina꞉ yopu yopu pea Epesese da opolo epeekeme. Koto da pa꞉ta꞉ mandane disaipolo haliweki handeekeme. Ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Amba꞉ta꞉ pi minolo hata꞉ Holi Sipitidi mimipe leekeme. Kutupa mo haliwekima꞉ alota꞉ Dia꞉me. Mo Holi Sipitidi ala꞉ ekita꞉ hoto homeke a꞉nda꞉ na opuma꞉me lemekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Epina꞉ bapitaisi hau pimipe leekeme. Ikana꞉ma꞉ alota꞉ Dionima꞉ bapitaisi peaeyeke hauna꞉ puma꞉me lemekeme. Kutupa Poloma꞉ alota꞉ Dionima꞉ wanda꞉halima꞉ hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la mina witolo haena꞉ bapitaisi peao hayekepate wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Ya hoki nane ipilie halina꞉ pi mea꞉pa꞉peke laa la꞉la꞉me leekeme. Koto ekita꞉ Yesu pa꞉ta꞉ la꞉la꞉me leekeme. Koto pi opuata꞉ Tekehali Yesuna꞉ bikina꞉ bapitaisi pimikime. Kutupa Poloma꞉ ipika꞉ kiki yaapo ika꞉ youna꞉ wieketa꞉ mo Holi Sipitidi iki pa꞉ta꞉ epeekeme. Kutupa pi ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ kone laaka꞉na꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pimanu lemekeme. Mo haliweki paeyaota꞉ 12manu haemekeme.

Kutupa mo pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ puata꞉ sumba꞉ tepona꞉ hata꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ paala꞉ma꞉ na homeke pi yokaalu pea꞉tiki pea honke alo hata꞉ pi la꞉tiki piekeme. Kutu piekepate mandane haliwekima꞉ pi na miki ki hone witolo hata꞉ mo hande Hauna꞉ wanda꞉hali pa pitina꞉ hoke pi lemeke pita꞉ Polota꞉ mo Ketiso haliweki ame̱le̱ koto haliweki mina꞉pa꞉lao puata꞉ Taita꞉nusina꞉ mombolo haemeke da pa꞉ta꞉ nate paeyao pi yokaalu pea꞉tiki piekeme. 10 Koto hau pitolo haena꞉ bapi yaapo yaapeekeme. Koto ekina꞉ mo Eisia wanda꞉hali paeyaoma꞉ Kitiki wanda꞉hali make Diu wanda꞉hali make Tekehalina꞉ pi alemanu opimikime.

Sikipana꞉ eiyeketiti

11 Koda꞉ma꞉ Polo pa꞉ta꞉ wele peaaso hata꞉ na hando haemeke wele pita꞉la꞉ ekimanu peaena꞉ la꞉tiki piekeme. 12 Koto ekina꞉ wanda꞉halima꞉ Polona꞉ yonkeleke pa꞉ta꞉ ta̱leeke dau munku tupa꞉ tumbulieke ekimanu make hako leke howao yameeke daumanu make yeni haemeke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ mea pemekepate yeni tandelatiki pea hoke temokomanu opulu batiki pimikime. 13 Kutupa mandane pomuolo hata꞉ mo wanda꞉halina꞉ weleke pa꞉ta꞉ pitieke hoke temoko tolu haemeke Diu haliwekima꞉ta꞉ Yesuna꞉ bikima꞉ koto hau puluekema꞉ taapemekeme. Ikana꞉ma꞉ mandane hoke temokomanu pa꞉ta꞉ alota꞉ Poloma꞉ wala꞉la꞉ hali Yesuna꞉ bikina꞉ neke aloma꞉ma꞉ yopuma lemekeme. 14 Koto hauta꞉ mo yeni peao hayeke you haliwekina꞉ you hali ma꞉nda꞉ Siba ipika꞉ eiyeke watake hata꞉ma꞉ pimikipate 15 pa mo hoke temokoma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yesu handolome. Kutupa Polo make handolopate ikita꞉ epi ameda ka꞉ta꞉pe leekeme. 16 Kutupa mo hoke temoko pitieke halima꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ pua ponkaalo hata꞉ lu tumbua tumbua pea bepolayekeme. Koto ekina꞉ mo haliwekita꞉ ota꞉ hoeyao pa loke hameke hata꞉ mo da mina꞉pa꞉lao pindipa pemekeme. 17 Koto piekeeki mo Epesese da Kitiki pita꞉ Diu wanda꞉hali paeyaoma꞉ opuaka꞉na꞉ paala꞉ma꞉ homemekeme. Kutupa Tekehali Yesuna꞉ bikita꞉ kende tia wiekeme. 18 Kutupa pi mimiki wanda꞉hali wopuma꞉ a꞉paata꞉ ika꞉ pu haemeke ekimanu na a꞉mbaake kelepemekeme. 19 Kutupa make temoko pa꞉ta꞉ yeni pu haemeke wanda꞉hali mandaneeki manuma꞉ ika꞉ bukamanu homeke alena꞉ mea a꞉pa wanda꞉hali paeyaoma꞉ handolo haena꞉ tima꞉ kitimikime. Kutupa mo buka paeyaona꞉ mani make yata꞉pa handemekepate pa mo kinamanu 50 daoseni ana꞉ piekeme. 20 Koto ekina꞉ Tekehalina꞉ pi alemanu daeyao kende tia pomu haemekeme.

Epesese da pa꞉ta꞉ pi tieke laa wi lemekeeki

21 Kutupa hande pimiki ekimanu paeyeketa꞉ Poloma꞉ Diutuseleme da nane poluekema꞉ Ma꞉sedonia Akaya yaapo nanema꞉ lopa꞉la꞉ poluekema꞉ hone wia alota꞉ Kutupa pua Loma꞉ da nane make handolo pua꞉peke ya꞉la꞉me leekeme. 22 Kutupa ipiki tamba꞉ mu haepeke hali yaapo Timodi Eta꞉situsi yaapo mo Ma꞉sedonia nane tapaota꞉ ipikita꞉ mo Eisia nane pa hayekeme.

23 Kutupa koto dina꞉ta꞉ hande Ketiso hauna꞉ a꞉nda꞉ liekeeki tiaeyekeme. 24 Hali homeke Dimiditiasima꞉ta꞉ silipa alemanu wepu hayeke halima꞉ Atemisina꞉ silipa wepia wieke alemanu wepitolo hata꞉ kutu pu haemeke mandane haliwekima꞉ make bisinisi wotu pu haena꞉ leekeme. 25 Koto ekina꞉ Dimiditiasima꞉ mo hande haliweki make mo hande mandake e poko haemeke mandane haliweki make momba꞉lao iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Haliwekio. Do pitoloma꞉ bisinisi e pa꞉ta꞉ nika꞉ mani ipula꞉eki mu haloma꞉ ekita꞉ handelememe leekeme. 26 Ikana꞉ma꞉ do Poloma꞉ pita꞉la꞉eki opua hando halememe leekeme. Do Epesese da homeke dia꞉la꞉pate mo Eisia nane paeyao pa꞉ta꞉ make wanda꞉hali wopuna꞉ puki la꞉ka꞉lao alota꞉ Kikima꞉ wepia ula꞉ koda꞉ sunuta꞉ ota꞉eki dia꞉me lo halememe leekeme. 27 Kutupa nika꞉ bisinisina꞉ hoke biki wiaapa꞉na꞉ homeke dia꞉ya꞉la꞉pate mo hande koda꞉wanda꞉ Atemisina꞉ toopima꞉ a꞉eya꞉la꞉ yeni hau pita꞉la꞉ da make pa aleta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ handilieke laata꞉ kutupa ipika꞉ pu hala꞉eki make hoeyaalieke. Mo hande Eisia wanda꞉hali make do kenke honiki honiki pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉halima꞉ make do koda꞉wanda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pu halemepate dia꞉me dupiki hau pilieke leekeme.

28 Koto pi opuaata꞉ mineke tieke pankolo hata꞉ wi la alota꞉ Epesese wanda꞉halina꞉ Atemisita꞉ tiekee laa wi la꞉tiki pimikime. 29 Koto ekina꞉ mo daoni wanda꞉halima꞉ hone ti yokolo hata꞉ Polona꞉ ta꞉ma꞉ni pea pomu haemeke Ma꞉sedonia yankeketiti Kaiasi A꞉tisakusi yaapo yola꞉ mea anke hao mo mombolo haemeke alena꞉ pemekeme. 30 Poloma꞉ ipika꞉ honema꞉ta꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ polueke hone wiekepate mo disaipolo haliwekima꞉ sa꞉sa꞉ pimikime. 31 Kutupa Polona꞉ yankeketiti mandaneeki manuma꞉ta꞉ ka̱le̱sete haliweki hata꞉ kone ipiki pa꞉ta꞉ pi tapao alota꞉ Mo mombolo haleme alena꞉ na pua꞉pe laa honke lemekeme. 32 Kutupa mo mombelemeke wanda꞉halima꞉ hone ti yokolo hata꞉ mandane haliwekima꞉ wi ma꞉nda꞉ la꞉tiki mandane haliwekima꞉ wi ma꞉nda꞉ la꞉tiki pimikime. Kutupa mandane wanda꞉hali woputa꞉ hone wotu na wiki pa mombelemekeme. 33 Mandane haliwekima꞉ta꞉ mo Diu haliwekima꞉ mea haena꞉ lemeke hali A꞉lekesa꞉nda pa꞉ta꞉ ha la lemeke handa ipikana꞉ma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi loluekema꞉ ipika꞉ kiki tindipao wanke yaeyekepate 34 ipikita꞉ Diu halie laa handolo hata꞉ paeyaoma꞉ aowa꞉ yaapo tupa꞉ homeke pi ombu wi alo alota꞉ Epesese wanda꞉halina꞉ Atemisita꞉ tiekee laa wi lo haemekeme.

35 Kutupa mo daoni kusikusi halima꞉ mo wanda꞉hali paeyao homu peaoka꞉na꞉ alota꞉ Epesese haliwekio. Hande ya nanema꞉ lopa꞉niaeyeke toopi ta꞉ta꞉ mo hande Atemisi tiekena꞉ yeni hau pita꞉la꞉ da Epesese daoni pa꞉ta꞉ hala꞉ ekita꞉ hali epima꞉ na opa꞉la꞉pe leekeme. 36 Koto ekimanu tunkula paapeke na ya꞉leke handaata꞉ ikita꞉ pa hau na piki yopu hapa꞉peke aleo leekeme. 37 Do hatuku epeme haliwekima꞉ta꞉ nika꞉ koda꞉wanda꞉na꞉ hau na hoeyaake ipiki pa꞉ta꞉ hoke pi na lememe leekeme. 38 Koto ekina꞉ Dimiditiasi ipika꞉ e mandake pokeleme haliwekita꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ketete ula꞉me hone wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pi yokaalu pu haleme damanu hala꞉me. Kutupa mo pi yokaalu pita꞉la꞉eki handeteke haleme haliweki make hao halememe. Ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pua lena꞉e leekeme. 39 Kutupa pi ma꞉nda꞉ make loluekema꞉ hone wimika꞉na꞉ta꞉ mo hande mombolo haloma꞉ ekina꞉ a꞉pa lapa꞉peke leekeme. 40 Nikana꞉ma꞉ ame pa hameke hone mateke pi laa wi lomeke handaata꞉ niki pa꞉ta꞉ samani pea꞉peke ya꞉la꞉me leekeme. 41 Kotoeki laaka꞉na꞉ wanda꞉hali tapaa tapaa piekeme.

Copyright information for `SSX