Acts 20

Mo Ma꞉sedonia Kitiki yaapo pa꞉ta꞉ pemekeeki

Mo hande poiya꞉ poiya꞉ la꞉ alualu pimikieki upa lopa haena꞉ta꞉ Poloma꞉ hone tulaemeke wanda꞉hali wi la꞉ mepi pea iki pa꞉ta꞉ sa꞉tiaasa꞉ pimanu laata꞉ a꞉taloe laa koto pa꞉ta꞉ mina꞉pa꞉lao mo Ma꞉sedonia nane peekeme. Koto da pa꞉ta꞉manu pi waloendi pitolo hata꞉ wanda꞉hali honkopu ha tiatiki piekeme. Kutupa hao Kitiki kenke nane opolo puata꞉ sumba꞉ tepo koto pa꞉ta꞉ hayekeme. Sitia nane poluekema꞉ tikitiki yaaso haena꞉ Diu haliwekima꞉ ipiki luekema꞉ a꞉nda꞉ lombo haemekeeki opuaata꞉ paa la꞉ka꞉la mo Ma꞉sedonia nanema꞉ lopa꞉la꞉ yapulueke hone wiekeme. Mandane haliweki ipiki ame̱le̱ mandakena꞉ pemekeme. Paitusina꞉ eiyeke mo Betia da hali Sopade make A꞉tisakusi Sekundusi yaapota꞉ Desalonaika da hali yaapo make mo Debi da hali Kaiasi make mo Eisia potopinisi hali tepota꞉ Timodi Tikikasi Totobimasi koto hali tepo make Polo ame̱le̱ mandakena꞉ pemekeme. Iki amba꞉la titina꞉ pua mo Todoa꞉si da pa꞉ta꞉ niki pomono hando haemekeme. Nikana꞉ma꞉ta꞉ mo hande Na Pombei Yaake Palaowa Ne pamba paeyeketa꞉ Pilipai da pa꞉ta꞉ hata꞉ palai kawasona꞉ pita pulu hamono nate yunki hata꞉ paeyeketa꞉ mo Todoa꞉si da pa꞉ta꞉ opolo puata꞉ mo haliweki ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ hamono pula homeke yapea꞉me.

Poloma꞉ paeyaaso hata꞉ Todoa꞉si da handolo peekeeki

Mo Sande natena꞉ nikita꞉ palaowa pindi pindi puluekema꞉ momba꞉la hamono Poloma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi walea꞉me. Ipikana꞉ma꞉ da ka꞉la꞉paaso polueke hone wiaata꞉ timba buta꞉hokina꞉ make pi ombu walea꞉me. Kutupa nikana꞉ma꞉ momboloma꞉ da mandata꞉ lamepa wopu tea꞉me. Kutupa wekihali homeke Yuta꞉kusita꞉ windo lombaeya꞉ pa꞉ta꞉ pitia꞉me. Kutupa Poloma꞉ pi ombu alo pitina꞉ mo wekihali u̱ tonda꞉pao pita u̱ pelia꞉me. Kutupa u̱ ota꞉ pelia꞉pate da yaapo ankulao oni kenkena꞉ lopeeke handa pua mea a꞉meiyaemepate ota꞉ homea꞉me. 10 Kutu pimipate Poloma꞉ hola꞉pa꞉niao kenkena꞉ hata꞉ panda꞉puniao mo wekihali hopula꞉ mea alota꞉ Paala꞉ na hake hone na wia꞉pe. Ipikita꞉ pa do da꞉ta pila꞉me lea꞉me. 11 Kutupa Polota꞉ paa a꞉meiya puata꞉ palaowa pindi pindi pea naaka꞉na꞉ta꞉ iki ame̱le̱ pi ombu alo alo pita da kelepeeke handa mina꞉pa꞉lao peekeme. 12 Kutupa hande wekihali da꞉ta tiao hayeke handa hone wopu bao hatuku pemekeme.

Todoa꞉si da mina꞉pa꞉lao Mailitasi da pa꞉ta꞉ pemekeeki

13 Kutu pia꞉pate niki amba꞉la puata꞉ mo palai kawaso tiekena꞉ pitata꞉ Todoa꞉si da mina꞉pa꞉lao Polota꞉ Asosi da pa꞉ta꞉ manda꞉hande puluekema꞉ poma꞉me. Poloma꞉ niki pa꞉ta꞉ta꞉ Pota꞉na꞉ pua mo Asosi da pa꞉ta꞉ opolo a꞉pono pupe leeke handa poma꞉me. 14 Mo Asosi da pa꞉ta꞉ manda꞉hande pea Polo make kawasona꞉ a꞉pa pitata꞉ Mitilini da pa꞉ta꞉ puata꞉ 15 da ma꞉nda꞉ kelepeeketa꞉ Seose hoki teke pa꞉ta꞉ opolo poma꞉me. Da ma꞉nda꞉ kelepeeketa꞉ Sa꞉mosi pa꞉ta꞉ puata꞉ kutupa da ma꞉nda꞉ kelepeeketa꞉ Mailitasi opolo poma꞉me. 16 Poloma꞉ ipika꞉ honema꞉ta꞉ mo Eisia nane haena꞉ nate paeyaama꞉na꞉ Epesese da lombei pupa puata꞉ mo hande Diutuseleme da pa꞉ta꞉ opolo polo pa꞉la꞉ nateta꞉ Pendikosi nate a̱i̱ na paeyeke haena꞉ opolo puluekema꞉ hone wia꞉me.

Tondiki haliweki mina꞉pa꞉lao poluekema꞉ hata꞉ leeke pimanu

17 Kutupa Mailitasi da hao mo Epesese da nane pi tapaasota꞉ mo siosi wanda꞉hali handeteke haemeke tondiki haliwekita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ epena꞉yeke pi tapaeya꞉me. 18 Kutupa mo haliwekita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ opolo epeme pita꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Eisia nane panake a꞉pa iki pa꞉ta꞉ haowa꞉ ekita꞉ ikana꞉ma꞉ handememe lea꞉me. 19 I̱ma꞉ta꞉ e̱ alo hata꞉ homu peaata꞉ Tekehalina꞉ hau peaaso hano hande Diu haliwekima꞉ I̱ luekema꞉ taapolo hata꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homaemeeki manuta꞉ handememe lea꞉me. 20 Iki epeaalo pia꞉eki iki na a꞉mbaake walo haowa꞉ ekita꞉ handememe lea꞉me. Kutupa da ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ make momba꞉la pitimi tukiki pa꞉ta꞉ make walo haowa꞉ ekita꞉ handememe lea꞉me. 21 Kutupa Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make Kitiki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make ika꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la꞉ mina꞉ wiaata꞉ nika꞉ Tekehali Yesu Ketisona꞉ pi miniki haena꞉yeke walo haowa꞉ ekita꞉ handememe lea꞉me. 22 Kutupa ameta꞉ I̱ do handa꞉pe lea꞉me. Holi Sipitidima꞉ I̱ hone yapa꞉ peaaso haena꞉ Diutuseleme da nane pulume. Kutupa koto alena꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pulu pa꞉la꞉ hau I̱ mata꞉la꞉pate 23 mo Holi Sipitidima꞉ daoni paeyao pa꞉ta꞉ mo dipula pita꞉ tanda pulu pa꞉la꞉eki I̱ la ku hala꞉me lea꞉me. 24 Kutu pa꞉la꞉pate ya lokena꞉ hau hone na witolome laa tombona꞉ opolo puaata꞉ ya Tekehali Yesuma꞉ walea꞉ hau amba꞉la paeyaalueke lea꞉me. Hande Koda꞉na꞉ pa hameke a꞉ta꞉ma꞉ homo hala꞉ Pi Seliapo la kitoloeki loa꞉me lea꞉me.

25 Kutupa ameta꞉ opua꞉pe. Iki paeyao pa꞉ta꞉ pominolo hata꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki waloendi pu haowa꞉pate I̱ma꞉ handolome. Ya leke mineke paa na handilimikie lea꞉me. 26 Koto ekina꞉ iki pa꞉ta꞉ pi do alo handa꞉pe lea꞉me. I̱ta꞉ hau ma꞉nda꞉ dia꞉me yako pilume. Iki paeyaona꞉ we I̱ pa꞉ta꞉ dia꞉me lea꞉me. 27 I̱ma꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ na a꞉mbaake Koda꞉na꞉ hau paeyao iki pa꞉ta꞉ waloa꞉me lea꞉me. 28 Holi Sipitidima꞉ ikita꞉ handeteke halo peleme haliweki mea hamina꞉ leeke handa ika꞉ kone handeteke hao mo ma꞉na꞉titi paeyao make handeteke hapa꞉peke lea꞉me. Tekehalima꞉ ipika꞉ Eiyekena꞉ wema꞉ kone mieke tapake wanda꞉halita꞉ ikana꞉ma꞉ handeteke hapa꞉peke lea꞉me. 29 I̱ma꞉ mina꞉pa꞉lao polua꞉ natena꞉ ka̱꞉la̱꞉ta꞉ pu hala꞉ tikene kika titima꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉paata꞉ do ma꞉na꞉ titina꞉ a꞉ta꞉ma꞉ ota꞉ na homilimikie lea꞉me. 30 Kutupa iki pa꞉ta꞉ kone mandane haliwekima꞉ tiaota꞉ mo Ketiso wanda꞉hali yola꞉ muluekema꞉ hoke pi alemanu lelimikie hone ulume lea꞉me. 31 Koto ekina꞉ ikita꞉ handeteke hao hapa꞉peke. Kutupa I̱ma꞉ta꞉ bapi tepona꞉ u pelia꞉la꞉eki yolao da ka꞉la꞉pa꞉la꞉eki yolao iki paeyao pa꞉ta꞉ e̱ alo hata꞉ pi walo haowa꞉ ekita꞉ hone wia꞉pa꞉peke lea꞉me.

32 Kutupa ameta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ make ipika꞉ pa a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ pi ale pa꞉ta꞉ make iki halolome. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ iki daeyaapeke yao ipika꞉ talopu mea haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ ika꞉ anke teke mulu pelemeeki ana꞉na꞉ kia꞉peke ya꞉la꞉me lea꞉me. 33 I̱ma꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ silipa kolo dau leke na polopaota꞉ 34 ya do kiki yaapoma꞉ e pokaa I̱ ame̱le̱ haeme haliweki nika꞉ mea꞉peke yeke ekimanu mu haowa꞉ ekita꞉ iki handememe lea꞉me. 35 Koto pua꞉ ekima꞉ nikana꞉ma꞉ e wopu pokolo hata꞉ honkopu na hake hali tamba꞉ mumana꞉yeke waloa꞉me lea꞉me. Tekehali Yesuma꞉ la꞉la꞉ pi hone wia꞉pa꞉peke dupae. Aleta꞉ aleta꞉ halolo hata꞉ ota꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homaasa꞉ekie. Minolo hata꞉ta꞉ ota꞉ wopu dia꞉me la꞉la꞉me lea꞉me.

36 Koto pi laaka꞉na꞉ tumiki yotuao iki paeyao ame̱le̱ homeke pa꞉ta꞉ pita꞉ yeni pia꞉me. 37 Kutupa paeyaoma꞉ e̱ alo hata꞉ Polo hopulu mea nunu pimime. 38 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ ya leke mineke paa na handilimikie leeke handaa a꞉ta꞉ma꞉ wotu homememe. Kutupa mo palai kawaso pa꞉ta꞉ ipiki hatuku pememe.

Copyright information for `SSX