Acts 4

Pida Dioni yaapo ka̱le̱sete haliwekina꞉ leke popelekena꞉ haepekeeki

Pida Dioni yaapoma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi alo haena꞉ yeni peao haemeke haliweki make mo tembolo da handeteke hayeke you hali make Sa꞉dusi haliweki make mo hali tepo pa꞉ta꞉ epemekeme. Pida Dioni yaapoma꞉ Yesuna꞉ bikina꞉ hande homa paa tiaalo poloma꞉eki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ walepeke handa mo haliwekima꞉ mineke pankolo hata꞉ iki tepo ta꞉nka꞉pa꞉ mina timba꞉ amba꞉ leeke handa da ka꞉la꞉paaso pi yokaalu puluekema꞉ dipula pitaemekeme. Kutu piekepate mo pi opimiki wanda꞉halita꞉ pi mimikime. Kutupa mo haliwekita꞉ 5000manu yekeme.

Da ma꞉nda꞉ kelepeeke ika꞉ you haliwekita꞉ kutupa tondiki haliweki make wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliweki make Diutuseleme pa꞉ta꞉ manda꞉hande manda꞉hande pu alu alu pimikime. Wanda꞉halina꞉ yeni peao haemeke you haliwekina꞉ you hali A꞉nasi kutupa Kaiya꞉pasi Dioni make A꞉lekesa꞉nda kutupa yeni peao haemeke you haliwekina꞉ you halina꞉ tapake haliweki make mombelemekeme. Mo haliwekima꞉ mo aposolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Eki wele pita꞉la꞉ ekima꞉ o eki bikina꞉ doeki pitelepepe lemekeme.

Kutupa Pidata꞉ Holi Sipitidima꞉ tumba hake halima꞉ alota꞉ Wanda꞉halina꞉ you haliweki pita꞉ tondiki haliweki yaapoo. Do dikana꞉ma꞉ koto anke hoke hali mea epeaalopa꞉eki pa꞉ta꞉ loa꞉me. Ikana꞉ma꞉ diki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Do halita꞉ ekipa mea epeao pipipe alemepe. 10 Iki paeyao mo Isulai wanda꞉hali make doeki opua꞉pe. Na꞉sa꞉tete hali Yesu Ketisota꞉ ikana꞉ma꞉ limipate Koda꞉ma꞉ paa mea tiaeyeke hali ipika꞉ bikina꞉ do hali epeke tupa꞉ tiao honkopu hao do hala꞉ handa꞉e leekeme. 11 Pa ekipeke Yesu pa꞉ta꞉ta꞉ mo Baiboloma꞉ alota꞉

Koto toopita꞉ iki mo da a꞉eteleme haliwekima꞉ kipa꞉la꞉me lemepate pa ameta꞉ koto toopi kone mo keneme toopi pa ula꞉me laa la꞉la꞉me.
12 Kutupa niki mea detemono pa꞉ta꞉la꞉la꞉ hali ma꞉nda꞉ na hala꞉me. Oli ya oto pa꞉ta꞉ta꞉ mo wanda꞉hali mea da꞉taasa꞉ halina꞉ biki ma꞉nda꞉ dia꞉ya꞉leke loa꞉me leekeme.

13 Mo haliwekima꞉ Pida Dioni yaapoma꞉ paala꞉ na homepekeeki handolo hata꞉ koto hali yaapoma꞉ sukuluna꞉ make na pepeke ota꞉ pa da haepeke hali yaapoe laata꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ leke opa꞉ alu alu pea kutupa hone witolota꞉ Yesu ame̱le̱ pomu hata꞉ pa꞉la꞉ma꞉ hone wimikime. 14 Kutupa mo hande mea tiao hayeke halita꞉ koto hali yaapo ame̱le̱ hayeke eki handolo hata꞉ pi ma꞉nda꞉ laapeke na yeekeme. 15 Koto ekina꞉ mo hali tepo pa꞉ta꞉ alota꞉ Do ka̱le̱sete da mina꞉pa꞉lao pupe laata꞉ mo haliwekima꞉ ika꞉ ika꞉ kone alota꞉ 16 Do hali yaapo pa꞉ta꞉ta꞉ eki pumana꞉pe lemekeme. Oni Diutuseleme pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉halima꞉ mo ota꞉ na hando haloma꞉eki ma꞉nda꞉ tieke pipikieki amba꞉ opua wilimime. Nikana꞉ma꞉ yapi alo alepeme pi lapeke na ya꞉la꞉pate 17 pa do hau pita꞉la꞉ ekita꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ sa꞉mba꞉la꞉pa wiaapa꞉na꞉ do hali yaapo pa꞉ta꞉ Mo hande bikina꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ota꞉ paa na wala꞉pa꞉peke laa pi taka꞉lakema꞉ lomana꞉e lemekeme.

18 Koto ekina꞉ Pida Dioni yaapo wi la alota꞉ Do wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Yesuna꞉ biki laa ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ o pi ma꞉nda꞉ na wala꞉pa꞉pekee lemekeme. 19 Koto leeke Pidama꞉ alota꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ hata꞉ ikana꞉ma꞉ aleme pi opua pita꞉la꞉ ekita꞉ a꞉pa꞉la꞉pe o Koda꞉na꞉ pi opua pita꞉la꞉ ekita꞉ a꞉pa꞉la꞉pe. Ika꞉ hone wia pi hotia꞉pa꞉peke lepekeme. 20 Dikana꞉ma꞉ handopa꞉eki make opupa꞉eki make pa wala꞉peke ya꞉la꞉me leekeme. 21 Kutupa wanda꞉hali paeyaoma꞉ kutu piekeeki hando hao Koda꞉na꞉ pi laemeke handa hali yaapo panisi peaapeke na yeke pi taka꞉lakema꞉ paa laata꞉ da pena꞉ tapaemekeme. 22 Mo hande mea tiaeyeke halita꞉ ipika꞉ anke hoeya u pitina꞉ yapeeke bapita꞉ 40 tupa꞉ amba꞉ paeyekeme.

Ketiso wanda꞉halima꞉ Koda꞉ma꞉ ika꞉ puki hana꞉ nokepena꞉yeke yeni pimikieki

23 Pida Dioni yaapota꞉ lomba꞉ tapaeyeke pita꞉ta꞉ kuta kone ipilikana꞉ma꞉ ipilika꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ la꞉ka꞉la puaka꞉na꞉ mo hande yeni peao haemeke teke haliwekima꞉ make mo tondiki haliwekima꞉ make lemekeeki mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ la halepekeme. 24 Koto lepeke pi opuaata꞉ mo wanda꞉halima꞉ homeke hone wia Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pitolo alota꞉ Tekehalio. Neketa꞉ ya kenke dawala tepo make kutupa koto pa꞉ta꞉ ula꞉ alemanu paeyao make nakana꞉ma꞉ wepia wina꞉ lele halie laata꞉ 25 Nika꞉ apa꞉mei hali Deipidita꞉ naka꞉ e pokaeyeke hali haena꞉ma꞉ nakana꞉ma꞉ Holi Sipitidima꞉ pu tiaaso haena꞉ kone ipikana꞉ma꞉ alota꞉

Diendaili wanda꞉halima꞉ ekipeke mineke soka꞉la꞉ma꞉ homemekepe.
Wanda꞉halima꞉ ekipeke pa hameke kone a꞉nda꞉ lombemekepe.
26 Do kenkena꞉ kini haliwekima꞉ tikitiki yao hata꞉ mo you haliweki ame̱le̱ momba꞉laata꞉
mo Tekehali pa꞉ta꞉ make ipika꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ make mea lopaaluekema꞉ tiao haemekeme leekeme.
27 Ota꞉ leekeme laata꞉ Do daoni tieke pa꞉ta꞉ Hetodi pita꞉ Pontiasi Pailedi yaapoma꞉ make mo Diendaili haliweki pita꞉ Isulai wanda꞉hali ame̱le̱ make paeyaoma꞉ momba꞉laata꞉ naka꞉ yakopiki E Pokaeya꞉ Halita꞉ hande Ketiso haena꞉ lele hali Yesu mea lopaaluekema꞉ tiao haememe. 28 Ikana꞉ma꞉ momba꞉la hata꞉ kotoeki puluekema꞉ pimikipate nakana꞉ma꞉ naka꞉ hone wia naka꞉ wele pa꞉la꞉ ekima꞉ amba꞉ kone dupilimikie laa pina꞉ leleme. 29 Kutupa Tekehalio. Ameta꞉ niki paala꞉ma꞉ homomono alemeeki nakana꞉ma꞉ opuaata꞉ niki naka꞉ e pokaasoma꞉ haliwekima꞉ naka꞉ pita꞉ puki taka꞉lao hata꞉ lamono lapeke laata꞉ 30 Wanda꞉halina꞉ yenimanu tande laluekema꞉ naka꞉ kiki tindipao hata꞉ka꞉na꞉ wele pita꞉la꞉ ekimanu make na hando haloma꞉ ekimanu make naka꞉ yakopiki E Pokaasa꞉ Hali Yesu ipika꞉ bikina꞉ pina꞉ lapeke laa lemekeme.

31 Yeni pu paeyeketa꞉ ika꞉ mo hande mombelemeke da kone la꞉ma꞉ la꞉ma꞉ piekeme. Koto pa꞉ta꞉ pitimiki wanda꞉hali paeyaota꞉ Holi Sipitidi tumba pituma꞉ pituma꞉ piekeme. Kutupa Koda꞉na꞉ pita꞉ ikana꞉ma꞉ puki taka꞉lao hata꞉ lemekeme.

Ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao mandakena꞉eki

32 Kutupa mo hande pi mimiki wanda꞉hali paeyaoma꞉ hone homeke hau homeke wia haemekeme. Kutupa hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ wieke ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ota꞉ yakaeki homekee lapeke na yekeme. Homekema꞉ wieke ala꞉ta꞉ pea꞉na꞉eki yekeme. 33 Kutupa wele pita꞉la꞉eki tiekema꞉ta꞉ mo aposolo haliwekima꞉ Yesu Ketisona꞉ tiaeya꞉ ekina꞉ wekitisi halu alu pea kutupa Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ mo wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ pitiekeme. 34 Kutu piekepate iki paeyaota꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ana꞉na꞉ wimikime. Mo hande tapake wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ ika꞉ da make ika꞉ kenke make hali ma꞉nda꞉ma꞉ hambena꞉ laata꞉ koto mani ki la꞉ meaata꞉ mo aposolo haliwekina꞉ anke teke pa꞉ta꞉ a꞉pa wia꞉tiki pimikime. Kutupa mo manita꞉ aposolo haliwekima꞉ meaata꞉ Ketiso wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ana꞉na꞉ telipatiki pimikime.

36 Kutupu haemekepate hali ma꞉nda꞉ta꞉ Diosepe hayekeme. Koto halita꞉ Lipae tapake hali hayekepate ipiki mendiki hauta꞉ Saipotasi nane mendieke halie. Aposolo haliwekima꞉ mo halina꞉ biki ma꞉nda꞉ Banabasi lemekeme. Mo biki lemeke ekina꞉ pi napeketa꞉ dupae. Honkopu haena꞉ Sutiaasa꞉ Halie la kone lemekeme. 37 Koto hali ipikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ kenkesiki ma꞉nda꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ hambena꞉ laata꞉ koto mieke mani mea a꞉paata꞉ aposolo haliweki pa꞉ta꞉ haleekeme.

Copyright information for `SSX