Acts 6

Mo tamba꞉ mina꞉la꞉ wataake hata꞉ haliweki

Koto natena꞉ta꞉ mo Yesuna꞉ disaipolo haliweki daeyaeyekeme. Mo Kitiki pi lo haemeke Diu wanda꞉halima꞉ mo teke da pa꞉ta꞉ haemeke Diu wanda꞉halima꞉ ika꞉ kosa꞉piki wanda꞉sunu ne ana꞉na꞉ na telipitolo hata꞉ honditi pitelememe laa pi lemekeme. Mo 12 haliwekima꞉ mo Ketiso haliweki paeyao wi la alota꞉ Nikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pi waloloma꞉eki mina꞉pa꞉lao ne telipaoma꞉ka꞉na꞉ta꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me lemekeme. Koto ekina꞉ kame titio. Hali paeyao watake hata꞉ hali Holi Sipitidima꞉ tumbula꞉ hali hone wopu u hala꞉ hali kutupa koto hali manuma꞉ do ne telipatiki pina꞉ mimika꞉na꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ mea haena꞉ lolumeke lemekeme. Kutupa nikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi paa walolo ombu halumeke lemekeme.

Koto lemeke ekina꞉ mo Ketiso hali paeyao ta꞉na꞉ma꞉ wopu homa mimiki haliwekita꞉ Sidipeni Koda꞉na꞉ pi wopu miniki hata꞉ make Holi Sipitidima꞉ tumba hayeke halie. Kutupa Pilipi Polokotasi Nikano Timono Pamenasi Nikolasi make A꞉ndioko hali kone Diu haliwekina꞉ hau mieke halie. Do haliwekita꞉ hatuku pua mo aposolo haliwekina꞉ leke popelekena꞉ a꞉pa yeni pitolo hata꞉ ika꞉ kiki mo haliwekina꞉ youna꞉ wimikime.

Koto ekina꞉ mo Koda꞉na꞉ pi paa mea a꞉meiyao kutupa Diutuseleme da nane mo disaipolo wanda꞉hali make aneke hapu daeyao kutupa mandane yeni peao haemeke haliweki wopu make mo Koda꞉na꞉ pi opua Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao haemekeme.

Sidipeni da꞉ka꞉pa꞉ minimikieki

Koda꞉ma꞉ ipika꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ make wele pa꞉la꞉ ekima꞉ make Sidipenita꞉ tumbiekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ wele pa꞉la꞉ ekimanu make na hando haemeke ekimanu make pu tia pomiekeme. Kutu piekepate mo ka꞉nda꞉ pikieki mina꞉pa꞉lao pi hotu haemeke da pa꞉ta꞉ haemeke haliweki mandaneeki make kutupa Saitini haliweki make A꞉lekesa꞉ndia haliweki make kutupa mandane Silisia haliweki make Eisia haliweki make mandake pa꞉ta꞉ momba꞉la hata꞉ Sidipeni ame̱le̱ pi yoka꞉ alu pimikime. 10 Kutu pimikipate Holi Sipitidima꞉ wele peaaso haena꞉ ipika꞉ hone epekeeki wia hata꞉ pi la꞉tiki pieke ekita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ bepolaapeke na yekeme. 11 Kutupa mo haliwekima꞉ ika꞉ kone lomba mandane haliweki mea Ikana꞉ma꞉ta꞉ dupa lapa꞉peke. Do halima꞉ta꞉ Mosesi pa꞉ta꞉ make Koda꞉ pa꞉ta꞉ make hoke pi lea꞉ halie laa a꞉pa lapa꞉peke lemekeme. 12 Kutupa mo haliwekima꞉ wanda꞉hali make tondiki haliweki make wape pea wala꞉tiki pu haemeke haliweki make sutiaemeke handaata꞉ Sidipeni pua minata꞉ ka̱le̱sete haliweki pa꞉ta꞉ yola꞉ mea pemekeme. 13 Kutupa hande la꞉ wimiki tupa꞉ mo yayapiki wekitisi haliwekima꞉ tiao alota꞉ Do halita꞉ do yakopiki tembolo da pa꞉ta꞉ make hande Lo Pimanu pa꞉ta꞉ make hoke pi lo hala꞉ halie lemekeme. 14 Ipikana꞉ma꞉ dupa leeke opuma꞉me. Mo Na꞉sa꞉tete hali Yesuma꞉ do da teke hoeyao Mosesima꞉ waleeke ekimanu make topo pea panakeeki walieke lea꞉ ekita꞉ pea꞉ma꞉ opuma꞉me lemekeme. 15 Kutupa mo ka̱le̱sete haliweki paeyaoma꞉ ipiki handa hake wimikipate ipika꞉ leke popeleketa꞉ enisolona꞉ ekima꞉ handemekeme.

Copyright information for `SSX