Colossians 4

Handeteke haleme haliwekio. Ika꞉ pa hameke e pokaasa꞉ haliweki ana꞉na꞉ kone tikitiki yao handeteke hapa꞉peke. Hone wipe. Iki make ika꞉ handeteke hala꞉ halita꞉ oli hepeni hala꞉me.

Pea꞉peke ya꞉la꞉ haumanu

Hoto paeyao yeni putia pulu ombu hapa꞉peke. Kutupa Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae laa yeni pitolo hata꞉ wopu handeteke hapa꞉peke. Kutu pitolo hata꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mo hande Ketisona꞉ a꞉mbaala꞉ ekina꞉ pimanu walamono epeke walekemanu kina꞉ yeni pu hapa꞉peke. Kotoeki tekena꞉ I̱ta꞉ ameta꞉ dipula pilume. Koto polopate kone I̱ma꞉ ota꞉ pea꞉peke ya꞉la꞉ tupa꞉ walono yeni pu hapa꞉peke. Wanda꞉halima꞉ hone wopu ulu peleme tupa꞉ walono loa꞉me.

Mo hone na tulaaleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ ika꞉ piteleme hau manuta꞉ hone wopu u lenkena꞉ pea pea꞉pa꞉peke. Iki pa꞉ta꞉ waleke wita꞉la꞉eki paeyao epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ iki na pakalaena꞉ leke epeke tupa꞉ mina꞉pa꞉peke. Ika꞉ aleme pi manuta꞉ tende peao make ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉tiake tupa꞉ lapa꞉peke. Kutupa ikana꞉ma꞉ paeyao pa꞉ta꞉ epeke hombo peaasa꞉eki hala꞉la꞉ ekita꞉ hone wopu wia꞉peke ya꞉la꞉me.

A꞉talo pimanu

Nika꞉ kame Tikikasi ipikita꞉ kima꞉ na homeke e poko hala꞉ hali make Tekehalina꞉ ena꞉ pa hameke e pokaasa꞉ yankekema꞉ I̱ma꞉ pitoloeki paeyao la kilieke. Koto ekina꞉ yeke ipikita꞉ iki a꞉pa ta꞉na꞉ homa꞉ tiaena꞉ tapaneaasome. Nikana꞉ma꞉ pitoloma꞉ ekimanu iki pa꞉ta꞉ la kina꞉ yeke loa꞉me. Ipiki yaapota꞉ Onisimasi hande kima꞉ na homeke hone tulaala꞉ kame ipula꞉me. Ipikita꞉ ika꞉ tapake halie. Ipilikana꞉ma꞉ta꞉ do pate pita꞉la꞉ hau paeyao la kilieke.

10 A꞉tisakusi I̱ yaapo dipula pila꞉ somema꞉ta꞉ a꞉taloe la꞉neaasa꞉me. Hande Banabasina꞉ hayeke Makama꞉ make loa꞉me. Ipiki ika꞉ pota꞉ nane yama꞉ epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ handa꞉ mulumeke laa la꞉la꞉ pita꞉ amba꞉ ta meleme handa꞉e. 11 Diosua hande Diasedasi leleme somema꞉ make a꞉talo la꞉neaasa꞉me. Do hone la꞉ka꞉la꞉ meneleme Diu hali tepo homeketa꞉ hande Koda꞉na꞉ kilu tumbuao hala꞉ ekina꞉ I̱ ame̱le̱ e pokoloma꞉me. Kutupa ikita꞉ I̱ wopu tamba꞉ mu halememe.

12 Ika꞉ tapake some ma꞉nda꞉ ombu Epa꞉petasi Yesu Ketisona꞉ pa hameke e pokaasa꞉ halima꞉ a꞉taloe la꞉neaasa꞉me. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ hoto paeyao ikina꞉ pukima꞉ e̱ alo haena꞉ yeni peaatiki pu hala꞉me. Ikita꞉ Koda꞉na꞉ hone pa꞉la꞉eki ota꞉ epeke tupa꞉ opitolo hata꞉ da̱o̱la hamena꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ honke lao hala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ dupiki hauta꞉ iki hone homeke wia keileke Ketiso wanda꞉hali hamena꞉ yeke peaasa꞉me laa loa꞉me. 13 Ipikana꞉ma꞉ ikina꞉ make mo Laodisia pita꞉ Haeta꞉polasi hala꞉ wanda꞉halina꞉ e tieke pokaala꞉ ekita꞉ yaka lekema꞉ hando ekina꞉ I̱ma꞉ iki la kia꞉peke ya꞉la꞉me. 14 Nika꞉ dokeda Lukuma꞉ make Dimasi yaapoma꞉ a꞉taloe la꞉neaasepeme.

15 Nikana꞉ma꞉ Koda꞉ma꞉ iki tamba꞉ mina꞉e laa a꞉talo pi aloma꞉eki manuta꞉ mo Laodisia haleme Ketiso kame tonu make Nimipa make koto wanda꞉na꞉ da pa꞉ta꞉ mombolo haleme siosi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make halawapa꞉peke. 16 Do wape yata꞉po paeyaota꞉ mo Laodisia siosi pa꞉ta꞉ make yata꞉pena꞉ lapa꞉peke. Koto tupa꞉ kone mo Laodisia haleme Ketiso kame tonuma꞉ tapaalimi wape make yata꞉pa꞉pa꞉peke. 17 Kutupa Akipasi pa꞉ta꞉ta꞉ Hande Koda꞉na꞉ e pa꞉ta꞉ kia꞉ eta꞉ ota꞉ pu paeyapekee lapa꞉peke.

18 Ota꞉ ya kikima꞉ doeki laasome. Poloma꞉ a꞉talo alome. I̱ta꞉ seni manuma꞉ tonkao dipula pilueki hone na yonka꞉lapa꞉peke. Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki iki ame̱le̱ wina꞉e.

Copyright information for `SSX