Genesis 19

Sodomona꞉ hoke hau tieke

Mo hande enisolo yaapo Sodomo opolo epepeketa꞉ Lodata꞉ mo daonina꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ pitiekeme. Lodama꞉ mo hali yaapo hando haota꞉ koto kone tiao handolo peekeme. Ipikana꞉ma꞉ mo hali yaapo haepeke alena꞉ pua panda꞉puniaaso alota꞉ Hali yaapoo. I̱ta꞉ ipiliki tamba꞉ muluekema꞉ haloma꞉ pilisi ya da nane pomana꞉ ipupe. Ipilika꞉ anke tandepo peliaata꞉ da ka꞉la꞉paasota꞉ timba tiao ipilika꞉ polo pelepe nane poepena꞉ loa꞉me leekeme. Pate ipilikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Dia꞉me. Dikita꞉ ame do timbata꞉ do daoni wanda꞉halina꞉ mombolo haleme alena꞉ polupekee lepekeme.

Pate Lodama꞉ta꞉ mo hali yaapo honke paa la꞉tiki pu haota꞉ wetepe nane ipika꞉ da pa꞉ta꞉ hatuku peekeme. Lodama꞉ta꞉ ipika꞉ e pokaasa꞉ haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do kimisu tapakena꞉ mandane betedimanu wepiao make epeke ne ma꞉nda꞉ wamo peape leekeme. Kutupa mo ne amu pea wieketa꞉ nemekeme.

Mo kimisu hali yaapo polu poluekema꞉ haena꞉ta꞉ mo Sodomo haliwekima꞉ mo da a꞉pa popei yaemekeme. Mo daoni pa꞉ta꞉ haemeke koke haliweki paeyao make pa꞉pa꞉na꞉ weki paeyao make a꞉pa haemekeme. Ikana꞉ma꞉ mo Loda pa꞉ta꞉ wi alo alota꞉ Mo neke ame̱le̱ ame timba polu epeme haliwekita꞉ hando ya꞉ka꞉ta꞉pe. Niki pa꞉ta꞉ hatuku epoe lemekeme. Mo Sodomo haliwekima꞉ta꞉ mo hali yaapo ame̱le̱ loke apa꞉taasa꞉ hau puluekema꞉ lemekeme.

Koto lemeke Lodata꞉ hama opolu bao pota꞉ poka꞉neayekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Yankeke tonuo. Dupiki temokona꞉ hau na pia꞉pa꞉pee laa iki honke alome. Handa꞉pe yaka moputali wandiki yaapo hala꞉ma꞉ ika꞉ hone pa꞉la꞉eki puemena꞉ hama hatuku eponoe. Pate do hali yaapo pa꞉ta꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ na pia꞉pa꞉pee. Ipilikita꞉ yaka kimisu hali yaapo ya꞉la꞉ ekina꞉ I̱ma꞉ handeteke hapeke ya꞉la꞉ma꞉ leekeme.

Koto leekepate mo tapakema꞉ alota꞉ Neketa꞉ kenke ma꞉nda꞉ hali ya꞉la꞉ma꞉ nika꞉ pota꞉na꞉ na hake wopu hae. Niki dupi dupi laa leeke hauta꞉ neketa꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. Nikana꞉ma꞉ mo hali yaapo pa꞉ta꞉ pulu pololoma꞉ tupa꞉ neke pa꞉ta꞉ ota꞉ haka꞉ta꞉pake tupa꞉ puluma꞉ma꞉ wotu hae lemekeme. Mo haliwekima꞉ta꞉ Loda wato lopao oni pota꞉ kake yambuluekema꞉ pemekeme. 10 Pate mo da tukiki pa꞉ta꞉ pitipiki kimisu hali yaapoma꞉ta꞉ kiki hokulu peao Loda yola꞉ mea oni da tukiki pa꞉ta꞉ lopao pota꞉ poka꞉peekeme. 11 Kutupa mo hama꞉ nane haemeke haliwekima꞉ pota꞉ na lombolo pimiki tupa꞉ ipilikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ leke holu peaepekeme.

Lodama꞉ Sodomo mina꞉pa꞉laeyekeeki

12 Mo hali yaapoma꞉ Loda pa꞉ta꞉ alota꞉ Ma꞉nda꞉ epi naka꞉ wekiwandiki tonu o naka꞉ mei tonu o naka꞉ yankeke do daoni pa꞉ta꞉ haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do pa꞉ta꞉ na haena꞉ leke panane hatuku pue. 13 Pa ekipeke do daonita꞉ dikana꞉ma꞉ hoeyalo polopa꞉ ekina꞉ lopa꞉me. Mo Tekehalima꞉ta꞉ do Sodomo wanda꞉halina꞉ pi laasa꞉ ekita꞉ ota꞉ hoke tupa꞉ opua do Sodomo hoeya ponoyeke diki tapaala꞉me lepekeme.

14 Koto lepeke Lodata꞉ ipika꞉ wandiki yaapo mulu pimiki haliweki pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Mo Tekehalima꞉ do da hoeyaliekema꞉ mina꞉pa꞉lao ota꞉ a̱i̱ yopupe leekepate mo haliwekina꞉ honema꞉ta꞉ Lodama꞉ pa telepo alo ala꞉ma꞉ hone wimikime.

15 Da kelepolo haena꞉ mo enisolo yaapoma꞉ Loda ipupulaaso alota꞉ A̱i̱ a̱i̱ pie. Naka꞉ wandiki ankula꞉ ankula꞉ ota꞉ a̱i̱ hatuku pue. Pa ekipeke mo daoni hoeyaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ iki na homolo peleme tupa꞉ lopa꞉me lepekeme. 16 Pate Lodama꞉ta꞉ kiao tapeke nono pieketa꞉ mo Tekehalima꞉ta꞉ Loda a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ mo hali yaapoma꞉ Loda make ipika꞉ waneke ankula ankula paeyao kikima꞉ mea hatuku mo daoni mina꞉pa꞉lao pemekeme. 17 Kutupa mo enisolo ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ Ota꞉ homa꞉la꞉eki weiya honkopu hao pototo laa pupe. Na handa꞉neake make mo hawetena꞉ na pua hando hapa꞉peke. Iki na lulu pa꞉la꞉ tupa꞉ oli pote pa꞉ta꞉manu pindipa pupe leekeme.

18 Pate Lodama꞉ hombo peaaso alota꞉ Someo. Pilisi ota꞉ dia꞉me. Nikana꞉ma꞉ dupiki hau na piomono lapee. 19 I̱ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ ipilikana꞉ma꞉ I̱ homaama꞉na꞉ yeke ota꞉ tamba꞉ mipipate pa mo pote manuta꞉ papate yalo hata꞉ koto pate a̱i̱ na opolo peke hano mo hoeyalo pa꞉la꞉ ekima꞉ I̱ a꞉pa teliminia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ homulueke. 20 Koto ekina꞉ mo koto hosiki daoni sikita꞉ handelepe laa mo daonita꞉ pa hosiki da siki ya꞉la꞉ ekina꞉ I̱ na homolo polo tupa꞉ koto pa꞉ta꞉ pono lae leekeme.

21 Mo enisoloma꞉ hombo peaaso alota꞉ A꞉pa꞉la꞉me. I̱ma꞉ aowe aloma꞉ koto daoni na hoeyalueke. 22 Ota꞉ a̱i̱ a̱i̱ la a̱i̱ya pupema. I̱ma꞉ta꞉ iki mopate a̱i̱ na opolo peke hamina꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ a̱i̱ na pulueke leekeme. Lodama꞉ koto daonita꞉ hosiki alesiki leeke handaa mo daonina꞉ bikita꞉ Soa leekeme.

Sodomo Komoto yaapo hoeyaeyekeeki

23 Mo nate opolo haena꞉ta꞉ Loda mo Soa da opolo peekeme. 24 Kutupa koto kone Tekehalima꞉ talo talo hake lanka꞉ biki solopama꞉ mo Sodomo pita꞉ Komoto daoni yaapo pa꞉ta꞉ lako leke lopena꞉ alo hata꞉ 25 hoeyao mo hawete tieke make wanda꞉hali paeyao make koto kenkena꞉ opeeke ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao make hoeyaeyekeme. 26 Pate Lodana꞉ weteketa꞉ paa la꞉ka꞉la꞉ handa꞉moneao hao ipikita꞉ epi punka au laa hayekeme.

27 Da ka꞉la꞉paaso sikita꞉ Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ ipupula pua mo hande Tekehalina꞉ leke popelekena꞉ pua hayeke alena꞉ paa peekeme. 28 Kutupa mo Sodomo pita꞉ Komoto yaapo mo hawete tieke make handa꞉niayekepate mo kenke pa꞉ta꞉ta꞉ po moya̱la꞉ alena꞉ piki nono pea lumu tieke opeekeeki handeekeme. 29 Pate Koda꞉ma꞉ hande Loda hayeke daoni yaapo hoeyaeyeke dina꞉ta꞉ ipika꞉ hone pa꞉ta꞉ Eipoloha꞉ma꞉ hone pa wia hata꞉ Loda pindipa pena꞉ leekeme.

Moa꞉be pita꞉ A꞉mono tapake yaapo kini piekeeki

30 Loda ipikita꞉ Soa hapeke paala꞉ pieketa꞉ ipika꞉ wandiki yaapo ame̱le̱ pote eli pa꞉ta꞉manu pua tikene da pa꞉ta꞉ pelia haemekeme. 31 Kutupa mo mupeke wandikima꞉ hakepiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Diki mea wekiwandiki mendialo pa꞉la꞉ hali ma꞉nda꞉ do kenke paeyao pa꞉ta꞉ na hala꞉me. Kutupa make dika꞉ apa꞉ta꞉ koke yala꞉me. 32 Koto ekina꞉ dika꞉ apa꞉ hoke ikali na keaena꞉ laa ipiki ame̱le̱ polupa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipiki pa꞉ta꞉ yama꞉ wekiwandiki mondupana꞉ loa꞉me leekeme. 33 Koto timbata꞉ ipiki waini ikali nena꞉ halaata꞉ mo mupeke wandiki ateke yaapo peliekepate mo ateketa꞉ ikali tieke neekeeki yalo ipikita꞉ hone na wiekeme.

34 Mo da ma꞉nda꞉ kelepeeketa꞉ mo mupeke wandikima꞉ hakepiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ambaneke timbata꞉ ipiki yaapo I̱ polua꞉ma꞉ ame timbata꞉ neke poluepena꞉ ikali paa nena꞉ lopana꞉e. Kutu pupa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ diki telipuna꞉ma꞉ dika꞉ apa꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ weki mondupana꞉ loa꞉me leekeme. 35 Koto ekina꞉ koto timbata꞉ ipilika꞉ ateke ikali nena꞉ laa mo wetepe nane wandiki ateke yaapo pelipipikime. Kutupa ateketa꞉ ikali tieke ombu neekeeki yalo hone na wiekeme. 36 Koto hau pipiki ekima꞉ta꞉ Lodana꞉ waneke yaapota꞉ weki loke lomba꞉alu pipikime. 37 Mo titina꞉ wandikima꞉ weki mendieketa꞉ ipiki bikita꞉ Moa꞉be leekeme. Ipikita꞉ ame do Moa꞉be wanda꞉halina꞉ apa꞉meie. 38 Mo wetepena꞉ wandikima꞉ make weki ombu mendieketa꞉ ipiki bikita꞉ Benami leekeme. Ipikita꞉ ame do A꞉mono wanda꞉halina꞉ apa꞉meie.

Copyright information for `SSX