Genesis 2

Kutupa kota꞉ mo kenke nane ula꞉ alemanu make oli ya nane hala꞉ alemanu make paeyao wepu paeyaeyekeme. Koda꞉ma꞉ mo ipika꞉ poka꞉tia epeeke eta꞉ poko paeyao mo wataake natena꞉ta꞉ e na pokeke hoto pitiekeme. Koto ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ mo wataake peao nateta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉ tiaasa꞉ pima꞉ Ta꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ piki natee laa tombo wina꞉ leekeme. Pa ekipeke koto natena꞉ta꞉ mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao weputia a꞉pa e poka꞉la꞉eki mina꞉pa꞉laeyeke natee. Mo kenke ya yaapo make mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao wepieke tupa꞉ta꞉ kotoe.

Mo Ideni E

Tekehali Koda꞉ma꞉ mo kenke ya yaapo wepia dina꞉ta꞉ do kenkena꞉ lako na tapaeyekeeki yalo make yu lu wia꞉peke wanda꞉hali ma꞉nda꞉ dia꞉yeke ekima꞉ do kenkema꞉ta꞉ wae alemanu ma꞉nda꞉ na hao make kilikimanu ma꞉nda꞉ na opeekeme. Pate mo kenke oto nane wieke ikalima꞉ta꞉ opa꞉liao mo kenke tenke latiki piekeme.

Kutupa mo Tekehali Koda꞉ma꞉ta꞉ kenkena꞉ dokolo mea hali au laa wepiata꞉ ipika꞉ mineke pa꞉ta꞉ta꞉ mo da꞉ta꞉la꞉eki hala꞉la꞉ pomo po lo pambeeke handaata꞉ mo halita꞉ tiao da꞉taa hayekeme.

Kutupa mo Tekehali Koda꞉ma꞉ta꞉ mo nate opa꞉la꞉ nane wieke Ideni kenke pa꞉ta꞉ e pokaata꞉ mo hande wepieke hali koto e pa꞉ta꞉ haena꞉ leekeme. Koda꞉ma꞉ koto e pa꞉ta꞉ta꞉ mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki epeke au leke timanu opaota꞉ epeke ti potekemanu eiyaeyekeme. Koto e tukikina꞉ta꞉ mo da꞉ta꞉la꞉eki kita꞉la꞉ ti make mo epeke hau pita꞉la꞉eki pita꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki yaapona꞉ hone u tiaasa꞉ ti make hayekeme.

10 Mo Ideni e pa꞉ta꞉ta꞉ yopulu hala꞉ ikali ma꞉nda꞉ma꞉ mo e ikali halo hayekeme. Mo ikalita꞉ Ideni mo pate leketa꞉ ata꞉ka꞉ tonkopu piekeme. 11 Mo titina꞉ ikalita꞉ Pisoni ikalie. Ipikita꞉ mo Ha꞉pila kenke popei yao yapeekeme. 12 Mo ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na ta̱leke kolo make totopo piki weta꞉ make seliapo piki toopimanu make koto pa꞉ta꞉ handa꞉peke ya꞉la꞉me. 13 Mo yaapo peao ikalita꞉ Kioni ikalie. Ipikita꞉ mo Kusu kenke popei yao yapeekeme. 14 Mo tepo peao ikalita꞉ Taikitisi ikalie. Ipikita꞉ mo A꞉sitia kenkena꞉ nate opa꞉la꞉ nanema꞉ yapeekeme. Kutupa mo tonko peao ikalita꞉ Yupoteitisi ikalie.

15 Kutupa Tekehali Koda꞉ma꞉ mo hande halita꞉ Ideni e pa꞉ta꞉ yu lia handeteke haena꞉yeke hawayekeme. 16 Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo ena꞉ hala꞉ ti poteke paeyaota꞉ napeke ya꞉la꞉pateta꞉ 17 mo epeke hau pita꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki yaapona꞉ hone u tiaasa꞉ ti poteke homeke homeke dia꞉me. Mo koto tina꞉ poteketa꞉ ota꞉ na napeke laata꞉ Neka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo nelipi natena꞉ kone homilipikie laa leekeme.

18 Kutupa mo Tekehali Koda꞉ma꞉ alota꞉ Mo hali ipika꞉ siki hata꞉ta꞉ hoela꞉me. I̱ma꞉ta꞉ ipiki tamba꞉ mina꞉ ota꞉ epeke ta꞉ma꞉ni ma꞉nda꞉ wepulueke laa leekeme. 19 Koto ekina꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mandane dokolomanu mea hoteke paeyao make ba paeyao make wepiekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo alemanu mo halima꞉ handaa biki loma꞉ loma꞉ pina꞉ yeke hatuku epeekeme. Kotota꞉ ika꞉ hande biki mimiki tupa꞉e. 20 Koto ekina꞉ mo halima꞉ta꞉ mo bamanu paeyao make hotekemanu paeyao make biki hale hale piekeme. Pate koto ale manuta꞉ ota꞉ ma꞉nda꞉ hondo ipiki tamba꞉ mea꞉peke ta꞉ma꞉ni ma꞉nda꞉ na hayekeme.

21 Koto ekina꞉ mo Tekehali Koda꞉ma꞉ta꞉ mo hali u̱ yoka꞉lupa pena꞉ leekeme. Kutupa u pelia haena꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mo halina꞉ pa꞉ta꞉liki homeke ma꞉nda꞉ ipila꞉ mea mo loke a꞉mbaeyekeme. 22 Koda꞉ma꞉ta꞉ koto pa꞉ta꞉likima꞉ta꞉ wanda꞉ wepia mo hali pa꞉ta꞉ hatuku epeekeme. 23 Kutu pieke mo halima꞉ alota꞉ Ameta꞉ wetepe siki nane I̱ma꞉ handeke yankeke ma꞉nda꞉ doe. Ipika꞉ holikita꞉ yaka holiki pa꞉ta꞉ yama꞉ kone mea ipika꞉ loketa꞉ yaka loke pa꞉ta꞉ yama꞉ kone ma꞉la꞉me. Ipikita꞉ mo hali pa꞉ta꞉ yama꞉ kone miekeeki yalo hata꞉ta꞉ ipika꞉ bikita꞉ wanda꞉e leekeme. 24 Koto ekina꞉ta꞉ halima꞉ ipika꞉ apa꞉ ama꞉ mina꞉pa꞉lao ipika꞉ wanda꞉ yaapo ta꞉ma꞉ni peaata꞉ ipilikita꞉ homeke kone halepeme.

25 Mo hali pita꞉ wanda꞉ yaapota꞉ pa tia haepekepate kone ipilikita꞉ yaala꞉ma꞉ na homepekeme.

Copyright information for `SSX