Genesis 21

Aisa꞉kena꞉ mendiekeeki

Mo Tekehalima꞉ ipika꞉ pi la꞉ wieke tupa꞉ kone Seta epeayeketa꞉ Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ koke ya꞉na꞉ kone Setama꞉ weki loke lomba Eipoloha꞉ma꞉na꞉ hali weki mendiaeyekeme. Mo wekita꞉ hande Koda꞉ma꞉ mendiliekee laa la꞉ wieke natena꞉ kone mendiekeme. Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ta꞉ mo wekina꞉ bikita꞉ Aisa꞉ke leekeme. Kutupa mo weki nate ketepo hata꞉ mieketa꞉ mo hande Koda꞉ma꞉ pia꞉peke laa leeke tupa꞉ sekemesaisi hau peayekeme. Eipoloha꞉ma꞉ta꞉ 100 bapi mieketa꞉ Aisa꞉ke mendiekeme. Setama꞉ alota꞉ Koda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ta꞉ ta꞉na꞉ pa꞉la꞉eki make ki tala꞉eki make mea a꞉pa꞉la꞉mee. Epi amedama꞉ doeki opia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ ame̱le̱ mandakena꞉ ki talimikie. Kutupa pa pi ma꞉nda꞉ ombu alo alota꞉ Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ Setama꞉ wekiwandiki andu halia꞉pe pita꞉ epima꞉ lolo pia꞉pe. Kutu pina꞉ kone ipikita꞉ koke halina꞉ I̱ma꞉ weki mendiawalome leekeme.

Kutupa mo weki daeyaata꞉ andu nala꞉eki mina꞉pa꞉laeyeke dina꞉ta꞉ Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ta꞉ ne tieke pambaeyekeme.

Heika pita꞉ Isima꞉elo yaapo tapaeyekeeki

Nate ma꞉nda꞉na꞉ mo Idiepi wanda꞉ Heikama꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ mendiaeyeke weki Isima꞉elota꞉ Setana꞉ eiyeke Aisa꞉ke yaapo telepo lo pitipikime. 10 Kutu pieke Setama꞉ moeki hando hao Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Do pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉ ipika꞉ eiyeke yaapo tapae. Do wanda꞉na꞉ eiyekema꞉ta꞉ mo yaka weki Aisa꞉kema꞉ naka꞉ anketeke mulu pa꞉la꞉ ale ma꞉nda꞉ na mina꞉ lapeke leekeme. 11 Doeki leeke ekima꞉ta꞉ Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homeekeme. Pa ekipeke Isima꞉elo make ipika꞉ wekie hone wieke ekima꞉ piekeme. 12 Pate Koda꞉ma꞉ Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo naka꞉ pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉ Heika make mo weki Isima꞉elo yaapona꞉ pomoma꞉ na homa꞉peke. Mo Setama꞉ pia꞉ ala꞉ ekita꞉ ota꞉ pea꞉peke. Pa ekipeke mo I̱ma꞉ pi la꞉ ua꞉ tupa꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ Aisa꞉ke pa꞉ta꞉ yama꞉ ipilieke. 13 Kutupa make mo pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉na꞉ eiyeke pa꞉ta꞉ make wekiwandiki wopu halaa tutu tieke halieke. Pa ekipeke mo weki make naka꞉ weki ya꞉la꞉ ekina꞉ loa꞉me leekeme.

14 Da ka꞉la꞉paaso sikita꞉ Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ Heika pa꞉ta꞉ ne make mo kao yonkelekema꞉ wepiki ikali kanakena꞉ ikali no tumbao haleekeme. Kutupa mo wekita꞉ Heikana꞉ hokina꞉ tu lao pena꞉ tapaeyekeme. Kutu pieke mo wanda꞉ta꞉ pua mo Biasiba hapekena꞉ pomu lopeekeme. 15 Kutupa mo ikali paeyeketa꞉ mo wekita꞉ hosiki ti teke ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ wina꞉ laa 16 Heikata꞉ mo pate leke pua pitiekeme. Kutupa mo wanda꞉ ipika꞉ kone alota꞉ Yaka weki homa꞉la꞉eki handa꞉peketa꞉ I̱ ana꞉ na pa꞉la꞉me leekeme. Kutupa koto pate pitina꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ e̱ leekeme.

17 Koda꞉ma꞉ mo wekina꞉ e̱ leekeeki opua hepeni nanema꞉ Koda꞉na꞉ enisoloma꞉ Heika pa꞉ta꞉ alota꞉ Heikao. Neketa꞉ alekena꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homelepe. Koda꞉ma꞉ mo wekina꞉ e̱ opia꞉ma꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉pee. 18 Tiao. Pua mo weki pua hopulu mea homupeae. I̱ma꞉ta꞉ do weki pa꞉ta꞉ yama꞉ta꞉ ipika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilia꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ tutu tieke hawalueke leekeme. 19 Kutupa Koda꞉ma꞉ mo wanda꞉na꞉ leke ki layeketa꞉ ipikana꞉ma꞉ naku ikali handeekeme. Kutupa mo wanda꞉ma꞉ mo kao yonkelekema꞉ wepiki ikali kanake pua mea ikali tumbao mandaneta꞉ mo weki haleekeme. 20 Kutupa mo weki daeya꞉liayeke ale pa꞉ta꞉ kone Koda꞉ma꞉ta꞉ mo weki handeteke hayekeme. Mo wekita꞉ mo Pa꞉tani hapekena꞉ hata꞉ eiya꞉nala꞉ ekina꞉ handa wiki some hayekeme. 21 Kutupa ipika꞉ inkikima꞉ mo wekina꞉ wanda꞉ta꞉ mo Idiepi wanda꞉ meayekeme.

Abimeleke Eipoloha꞉ma꞉ yaapoma꞉ pi tonkaepekeeki

22 Koto natena꞉ta꞉ Abimeleketa꞉ ipika꞉ amina꞉ you hali Pikolo yaapo pua Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ pitele hau paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ Koda꞉ta꞉ neke yaapo hala꞉me. 23 Koto ekina꞉ mo Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ pi la꞉ witolota꞉ I̱ make yaka wekiwandiki make yaka monduma꞉ monduma꞉ pulua꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandiki make na makealueke laa la꞉ wie. I̱ma꞉ta꞉ neke pa꞉ta꞉ hone tulapelia haloma꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ make hone tulapelia halueke laa la꞉ wie leekeme.

24 Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ pi la꞉ witolome laa leekepate

25 pa mo Abimelekena꞉ e pokaeyeke haliwekima꞉ pendilayeke naku ikalina꞉ Abimeleke pa꞉ta꞉ pi yokaalu piekeme. 26 Abimelekema꞉ hombo peaaso alota꞉ Do hau pa꞉la꞉ someta꞉ epipe. Nakana꞉ma꞉ I̱ na laa keleme. Kutupa ame do siki opitolome leekeme. 27 Kutupa Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ mandane sipisipi make kaomanu make Abimeleke haleekeme. Kutupa hali yaapoma꞉ pi tonkao wipikime. 28 Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ mo wataake hata꞉ sipisipi ikiki manuta꞉ mo ipika꞉ sipisipi ame̱le̱ na haena꞉ leke ta꞉ta꞉ putupa haena꞉ leekeme. 29 Kotoeki handaata꞉ Abimelekema꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Nakana꞉ma꞉ koto hauta꞉ ekipeke pipe leekeme.

30 Koto leeke Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Do wataake hata꞉ sipisipi ikikimanu mie. Do hau pitolopa꞉ ekima꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ do naku ikalita꞉ I̱ma꞉ awa polome loelena꞉ loa꞉me leekeme. 31 Koto pa꞉ta꞉ta꞉ mo hali yaapoma꞉ pi la꞉ wipiki pa꞉ta꞉ yalo bikita꞉ Biasiba lemekeme.

32 Koto pi lo tonkao wiata꞉ Abimeleke pita꞉ Pikolo yaapota꞉ mo Pilisidia kenke nane paa pepekeme. 33 Kutupa Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ta꞉ mo Biasiba pa꞉ta꞉ta꞉ mo napu ti homeke ma꞉nda꞉ noka꞉paata꞉ mo Pa Hao Hala꞉ Tekehali Koda꞉ pa꞉ta꞉ panda꞉puniao yeiya꞉ layekeme. 34 Kutupa Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ta꞉ nate hokuluna꞉ Pilisidia kenke pa꞉ta꞉ hayekeme.

Copyright information for `SSX