Genesis 29

Dieikope Leibenina꞉ da opolo peekeeki

Dieikope ipika꞉ pota꞉ kini pea pua mo nate opa꞉la꞉ nanema꞉ kenke nane pulu ombu hayekeme. Kutupa paa peekepate nate ma꞉nda꞉na꞉ kenke ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pa mone wieke naku ikali ma꞉nda꞉ pua handa꞉ wiekeme. Kutupa sipisipi tapake tepo mo naku ikali hopa꞉liao pelia yapemekeeki handeekeme. Mo naku ikali kakena꞉ta꞉ toopi tiekema꞉ mea a꞉mbaemekeme. Mo koto ikalita꞉ mo sipisipi ma꞉na꞉manu ikali no halo haemekeekie. Kutupa mo tapake tapake paeyaona꞉ sipisipimanu paeyao koto homeke alena꞉ a꞉pa꞉tiki pimikita꞉ kota꞉ mo sipisipi handeteke haemeke haliwekima꞉ta꞉ mo toopi aneke mea petepete yao ikali no hala꞉tiki pimikime. Kutupa paeyeketa꞉ mo hande toopi paa mea wia꞉tiki pimikime. Dieikopema꞉ mo sipisipi handeteke haemeke haliweki lota꞉ pitolo alota꞉ Yaka yankeke tonuo. Ikita꞉ hane tapake ya꞉ka꞉ta꞉pe leekeme. Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Hatani nanee lemekeme.

Ipikana꞉ma꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Neihona꞉ eiyeke Leibenita꞉ handelemepe leeke mo tapakema꞉ alota꞉ Aowe. Handoloma꞉me lemekeme.

Koto leeke alota꞉ Ipikita꞉ epeke tupa꞉ hala꞉pe leekeme. Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Ipikita꞉ epeke tupa꞉ hala꞉me. Handa꞉taa. Ipika꞉ waneke Leisolota꞉ atekena꞉ sipisipimanu mea koto ipula꞉ handa꞉e lemekeme.

Koto lemeke Dieikopema꞉ alota꞉ Nate pa hala꞉ ekina꞉ mo sipisipimanu mea a꞉pa꞉peke nate a̱i̱ dia꞉ma꞉ ikali hala ambumanu nena꞉ paa na hatuku pulimipe leekeme.

Mo tapakema꞉ hombo peaaso alota꞉ Nikana꞉ma꞉ta꞉ kotoeki a̱i̱ na pikita꞉ mo sipisipi paeyao ana꞉na꞉ a꞉pa haena꞉ laa mo toopi petepete yaota꞉ kota꞉ ikali no halumeke lemekeme.

Dieikopeta꞉ mo haliweki ame̱le̱ pi pa alo haena꞉ Leisolota꞉ mo sipisipimanu ame̱le̱ opolo epeekeme. 10 Kutu pieke Dieikopema꞉ta꞉ mo aweke Leibenina꞉ sipisipimanu pita꞉ Leisolo epea꞉eki hata꞉ta꞉ oni naku ikali pa꞉ta꞉ pua mo toopi mea petepete yao mo sipisipimanu ikali no hale hale piekeme.

11 Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo wandiki nunu pitolo hata꞉ ta꞉na꞉ pitolo kone e̱ leekeme. 12 Kutupa mo wandiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Lepekana꞉ eiyeke naka꞉ apa꞉na꞉ tapakee leekeme. Koto leeke mo wandikita꞉ ipika꞉ apa꞉ lolueke alo a̱i̱ya peekeme. 13 Kutupa atekema꞉ mo belikina꞉ eiyeke Dieikope epeekeeki opu haota꞉ a̱i̱ya manda꞉hande pulu pua hopula nunu piekeme. Kutupa mo da pa꞉ta꞉ hatuku epeekeme. Kota꞉ Dieikopema꞉ Leibeni pa꞉ta꞉ mo piekeeki paeyao la haleeke handa 14 Leibenima꞉ alota꞉ Aowe. Ota꞉e. Neketa꞉ yaka loke homeke make we homekee leekeme. Kutupa Dieikopeta꞉ sumba꞉ homeke koto pa꞉ta꞉ hayekeme.

Dieikopema꞉ Leibenina꞉ e pokaeyekeeki

15 Leibenima꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ ya wanda꞉ma꞉ mendiki ya꞉la꞉ ekina꞉ yaka e pahameke pokaalueke hone na wikita꞉ yenki dupa mulueke laa lakie leekeme. 16 Leibenina꞉ wandiki yaapo hayekeme. Mupeke wandikita꞉ Lia yekeme. Wetepe wandikita꞉ Leisolo yekeme. 17 Liana꞉ leketa꞉ u homeekepate Leisolota꞉ epeke tupa꞉ lombeke wandiki seliapo yekeme.

18 Dieikopema꞉ta꞉ Leisolo hone wopu pieke handa alota꞉ Yaka hone pa꞉la꞉ yenkita꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ Leisolo miono leka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ naka꞉ e bapi wataake hata꞉na꞉ pokaalueke leekeme.

19 Leibenima꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ halo polo tupa꞉ta꞉ epeke ekita꞉ neke pa꞉ta꞉ homeke kuluekema꞉ I̱ yaapo do pate hapana꞉e leekeme. 20 Dieikopema꞉ta꞉ Leisolo mulueke alo hata꞉ta꞉ bapi wataake hata꞉na꞉ e pokeekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ Leisolo pukima꞉ homeekeeki yalo ipiki pa꞉ta꞉ta꞉ mo bapi manuta꞉ pa nate tepo a꞉nda꞉ hone wiekeme.

21 Kutupa Dieikopema꞉ Leibeni pa꞉ta꞉ alota꞉ Hande nateta꞉ do ma꞉la꞉ma꞉ naka꞉ wandiki miono lae leekeme. 22 Koto ekina꞉ Leibenima꞉ta꞉ wanda꞉ mina꞉la꞉ natena꞉ ne pambolo hata꞉ paeyaosiki wi leekeme. 23 Pate koto timbata꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ Leisolo na hatuku peketa꞉ Lia hatuku peekeme. Kutupa Dieikopema꞉ta꞉ mo wandiki yaapo loke apa꞉taeyekeme. 24 Kutupa Leibenima꞉ta꞉ ipika꞉ wandiki Liana꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉ wandiki ipika꞉ pa hameke e pokaasa꞉ wandiki Silipata꞉ Lia pa꞉ta꞉ haleekeme. 25 Dieikopema꞉ta꞉ timba ipika꞉ wanda꞉ yaapo peliolome hone wiekepate da ka꞉la꞉paasota꞉ mo wanda꞉ta꞉ Lia ya꞉ka꞉ta꞉me laa hande wiekeme. Kutupa ipiki Leibeni pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ta꞉ do hauta꞉ ekipeke pea pipe. I̱ma꞉ta꞉ Leisolo muluekema꞉ e poka pua꞉ma꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ ekipeke makeao pipee leekeme.

26 Leibenima꞉ hombo peaaso alota꞉ Mo mupeke wandiki pa haena꞉ wetepena꞉ wandiki amba꞉la halina꞉ da pena꞉ ala꞉ ekita꞉ do da hau dia꞉me. 27 Koto ekina꞉ nakana꞉ma꞉ paa bapi wataake hata꞉ ma꞉nda꞉na꞉ yaka e paa pokaalena꞉ kota꞉ do pula homeke mo ne pamba꞉la꞉eki paena꞉ laa Leisolo make neke kuluekema꞉ hando hae leekeme.

28 Dieikopema꞉ a꞉pa꞉la꞉me laata꞉ mo ne pambeeke pula homeke paeyeketa꞉ Leibenima꞉ waneke Leisolo make Dieikopena꞉ wanda꞉ haena꞉ haleekeme. 29 Leibenima꞉ ipika꞉ pa hameke e pokaasa꞉ wandiki Bilihata꞉ ipika꞉ wandiki Leisolona꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉ wandiki haena꞉ haleekeme. 30 Dieikopema꞉ta꞉ Leisolo yaapo make loke apa꞉taeyekeme. Kutupa telipuna꞉ pukima꞉ homeekepate Leisolota꞉ pukima꞉ wopu homeekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ paa bapi wataake hata꞉ Leibenina꞉ e paa pokaeyekeme.

Dieikopena꞉ mendiaeyeke wekiwandiki

31 Dieikopema꞉ Liata꞉ Leisolo pieke tupa꞉ pukima꞉ wopu na homeeke handaa mo Tekehalima꞉ta꞉ Liata꞉ wekiwandiki mendina꞉ leekepate Leisolota꞉ weki kenohali hayekeme. 32 Liata꞉ weki loke lomba hali weki mondu wiekeme. Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Mo Tekehalima꞉ta꞉ yaka ka꞉nda꞉ handa I̱ tamba꞉ ma꞉la꞉ ekina꞉ yaka halikima꞉ta꞉ ameta꞉ I̱ pukima꞉ homilieke leekeme. Koto ekina꞉ mo wekina꞉ bikita꞉ Lubeni leekeme. 33 Weki loke paa lomba hali weki ma꞉nda꞉ mondu wiekeme. Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Ya halikima꞉ I̱ta꞉ pukima꞉ na homa꞉la꞉eki Tekehalima꞉ opu hao do weki ka꞉la꞉ ekina꞉ ipika꞉ bikita꞉ Simiono leekeme. 34 Mo wanda꞉ta꞉ weki loke paa lomba hali weki ma꞉nda꞉ ombu mondu wiekeme. Kutupa mo wanda꞉ma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ yaka halikina꞉ weki tepo mondu wialo ekina꞉ yaka halikima꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ hone witolo I̱ yaapo ta꞉ma꞉ni pilieke laa mo wekina꞉ bikita꞉ Lipai leekeme. 35 Kutupa weki loke paa lomba hali weki ma꞉nda꞉ ombu mondu wiekeme. Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ Ameta꞉ Tekehalina꞉ biki mea mina꞉lialueke laa mo wekina꞉ bikita꞉ Diuda leekeme. Kutupa weki mondu tunkuliekeme.

Copyright information for `SSX