Genesis 3

Koda꞉na꞉ pi tunkuliekeeki

Mo Koda꞉ma꞉ wepieke hotekemanu paeyao tukiki pa꞉ta꞉ keto homeketa꞉ ota꞉ hone wopu u lenkene piki hoteke wepiekeme. Koto ketoma꞉ mo wanda꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Koda꞉ma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ta꞉ do e pa꞉ta꞉ hala꞉ ti ma꞉nda꞉na꞉ poteke na napa꞉peke laa ota꞉ lea꞉pe laa leekeme.

Mo wanda꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Dikana꞉ma꞉ta꞉ do e pa꞉ta꞉ hala꞉ ti poteke paeyao nolo polopa꞉pateta꞉ mo e tukikina꞉ hala꞉eki homeke homeke dia꞉me laata꞉ Koda꞉ma꞉ diki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koto ti poteke homeke ota꞉ na napa꞉peke make ota꞉ na wataapa꞉peke. Kutu pipika꞉na꞉ta꞉ homilipipikie laa lea꞉me leekeme.

Mo ketoma꞉ pi lu moneaaso alota꞉ Kotota꞉ ota꞉ pi dia꞉me. Ipiliki na homilipipikie. Koda꞉ma꞉ koto leke hauta꞉ ipilikana꞉ma꞉ koto ti poteke nepekena꞉ta꞉ ipikima꞉ kone handaa mo epeke hau pita꞉ hoke hau pita꞉la꞉ ekina꞉ hone u tiaasa꞉ ekita꞉ hone wilipipiki yeke handa lea꞉me leekeme.

Mo wanda꞉ma꞉ mo ti handeeketa꞉ au epeke laa mo ti poteke nalota꞉ ota꞉ a꞉pa꞉la꞉me laa handeekeme. Kutupa ipika꞉ honema꞉ ipikita꞉ hone wopu u lenkene pitolota꞉ ota꞉ a꞉pa꞉la꞉me hone wiekeme. Koto ekina꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ mo mandane ti potekemanu mea neekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mandane ekita꞉ ipika꞉ haliki haleeketa꞉ halikima꞉ make neekeme. Ipilikana꞉ma꞉ mo ti poteke nepe ale pa꞉ta꞉ koneta꞉ hone u tiaasa꞉eki halaa ipilikita꞉ pa tia hata꞉ pupa꞉ka꞉ta꞉me hone wipikime. Koto ekina꞉ta꞉ ipilikana꞉ma꞉ nose katake tombula ipiliki loke a꞉mbaepekeme.

Koto nate pambolo haena꞉ta꞉ mo Tekehali Koda꞉ta꞉ e pa꞉ta꞉ pomia꞉eki opitolo hata꞉ ipiki a꞉mbao oni ti polu pa꞉ta꞉manu panko pitipikime. Pate Tekehali Koda꞉ma꞉ mo hali pa꞉ta꞉ wi la꞉moneaaso alota꞉ Neketa꞉ hando pa꞉ta꞉ halepe leekeme.

10 Mo halima꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ neke oni e pa꞉ta꞉ pomieki opu hao I̱ pa tia haowa꞉ ekima꞉ paala꞉ pieke neke a꞉mbao panko pilume leekeme.

11  Koto leeke Koda꞉ma꞉ alota꞉ Neketa꞉ pa tia haleme laata꞉ Epima꞉ la kia꞉pe. Nakana꞉ma꞉ta꞉ mo I̱ma꞉ na napeke loa꞉ ti poteketa꞉ nepee leekeme.

12 Mo halima꞉ hombo peaaso alota꞉ Do hande I̱ yaapo hapono lele wanda꞉ma꞉ mo ti poteke mea kieke handa noa꞉me leekeme.

13 Mo Tekehali Koda꞉ma꞉ mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Do ekita꞉ ekipeke pea pelepe leekeme. Mo wanda꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ nono yeke handa mo ketoma꞉ I̱ makeaya꞉me leekeme.

Hoke Yenki Haleekeeki

14 Kutupa mo Tekehali Koda꞉ma꞉ mo keto pa꞉ta꞉ alota꞉ Do hau pele ekina꞉ hoke yenki kitolome. Mo hoteke manuma꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate pa neke homeke homekema꞉ta꞉ dupiki esihou pi mie. Neketa꞉ ame do kini pea puluta꞉ naka꞉ weleketa꞉ yola꞉ tia pominolo hata꞉ neke pa ha pelia haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ dokolo no halipikie. 15 Kutupa I̱ma꞉ neketa꞉ mo wanda꞉ yaapo a꞉nda꞉ tunkula꞉ alu peao ipika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilia꞉ wekiwandikima꞉ make naka꞉ ekima꞉ make a꞉nda꞉ tunkula꞉ alu alu pu haena꞉ lolueke. Ipikana꞉ma꞉ naka꞉ you da꞉ka꞉pa꞉ tombuaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ ipika꞉ anke kinuku handulu nelipikie leekeme.

16 Kutupa Koda꞉ma꞉ mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ neketa꞉ naka꞉ weki loke lombilipi ale pa꞉ta꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉la꞉eki haka꞉ta꞉peao make weki milipi ale pa꞉ta꞉ta꞉ tanda pa꞉la꞉eki make haka꞉ta꞉palueke. Dupina꞉ kone nakana꞉ma꞉ta꞉ naka꞉ haliki hone wopu wia ipiki oto pa꞉ta꞉ halipikie.

17 Kutupa Koda꞉ma꞉ A꞉da꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ta꞉ naka꞉ wanda꞉na꞉ pi opua mo I̱ma꞉ na napeke loa꞉ ti poteke neleme. Koto hau pele ekina꞉ do kenketa꞉ mo esihou pi oto pa꞉ta꞉ wilieke. Kutupa nakana꞉ma꞉ta꞉ do kenkena꞉ pa hapa꞉lia haeka꞉na꞉ta꞉ mo kenkema꞉ naka꞉ ne ana꞉na꞉ opaena꞉ e honkopu hao poko halipikie. 18 Mo kenkena꞉ta꞉ ambumanu make tekeke hake alemanu make opa꞉tiki pilieke. Kutupa nakana꞉ma꞉ta꞉ mo hapekena꞉ hala꞉ wae alemanu no halipikie. 19 Kutupa mo kenkema꞉ anemone ale opena꞉ yeketa꞉ a꞉ka꞉li mendia honkopu hao e poka꞉tiki pilipikie. Dupiki hau putia pua mo neke wa꞉pa꞉la꞉ kenke pa꞉ta꞉ pulu hata꞉ta꞉ mina꞉pa꞉lalipikie. Neketa꞉ dokoloma꞉ wepiekeeki yalo hata꞉ dokolo au kone lelipikie.

20 A꞉da꞉ma꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉na꞉ bikita꞉ Ipa꞉ leekeme. Pa ekipeke ipikita꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ inkikie. 21 Kutupa mo Tekehali Koda꞉ma꞉ hoteke manuna꞉ yonkeleke mea aka꞉ wepiaoka꞉na꞉ mo toolina꞉ yamaeyekeme.

A꞉da꞉ma꞉ Ipa꞉ yaapo tolu liekeeki

22 Kutupa mo Tekehali Koda꞉ma꞉ alota꞉ Ameta꞉ mo halita꞉ niki ma꞉nda꞉ hondoma꞉ handaata꞉ mo epeke hau pita꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki yaapo hone ula꞉me. Koto ekina꞉ ipikana꞉ma꞉ta꞉ pa hatia puaama꞉na꞉ mo deto hala꞉ tina꞉ poteke naama꞉na꞉ waleke na halomana꞉e leekeme. 23 Koto ekina꞉ta꞉ mo Tekehali Koda꞉ma꞉ta꞉ mo halita꞉ Ideni e pa꞉ta꞉ tolu lia ipiki wepia꞉ kenke kone yu lina꞉ haena꞉ leekeme. 24 Kutupa Koda꞉ma꞉ mo ena꞉ nate opa꞉la꞉ naneta꞉ mandane honkopu hake enisolomanu haena꞉ laa make kutupa ti talo talo hake bainasi homeke mandane mandane lekeleke alo hakeeki haena꞉ leekeme. Do hau piki hauta꞉ mo deto hala꞉ ti teke pa꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ a꞉paama꞉na꞉ piekeme.

Copyright information for `SSX