Genesis 31

Dieikope pindipa peekeeki

Dieikopema꞉ta꞉ mo Leibenina꞉ eiyeke tonuma꞉ lemekeeki opieke ekita꞉ dupae. Dieikopema꞉ta꞉ mo nika꞉ apa꞉ma꞉ wia haya꞉ ale paeyao ma꞉la꞉me laa Ipika꞉ hamoko hala꞉ ekita꞉ mo nika꞉ apa꞉na꞉eki ma꞉la꞉ ekima꞉ pa꞉la꞉mee lemekeeki opiekeme. Kutupa make ipikana꞉ma꞉ mo Leibenita꞉ amba꞉ta꞉ homu piekepate ameta꞉ leke tankema꞉ handeekeeki handeekeme. Koto ekina꞉ mo Tekehalima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo naka꞉ apa꞉na꞉ kenke nane make naka꞉ tapake pa꞉ta꞉ make paa pue. Kutupa I̱ta꞉ neke yaapo halueke leekeme.

Koto leeke Dieikopema꞉ta꞉ Leisolo pita꞉ Lia yaapo pa꞉ta꞉ mo ipika꞉ ma꞉na꞉manu hayeke alena꞉ ipiki a꞉pa manda꞉hande pia꞉pa꞉peke laa pi tapaeyekeme Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo wanda꞉ yaapo pa꞉ta꞉ alota꞉ Ipilika꞉ apa꞉ma꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ amba꞉ pia꞉ tupa꞉ homu na piki pa leke tankema꞉ handa꞉la꞉eki I̱ma꞉ handolome. Kutu pa꞉la꞉pate yaka apa꞉na꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ I̱ yaapo hala꞉me. Yaka welema꞉ ipilika꞉ apa꞉na꞉ e pokalo ekita꞉ hone wilipime. Kutu pua꞉pate ipikana꞉ma꞉ta꞉ I̱ makeao make yaka yenki manuta꞉ hoto kiki yaapo natena꞉ honditi pa꞉la꞉mee. Koto pina꞉ kone Koda꞉ma꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ I̱ na hoeyaena꞉ lea꞉me. Pa mo ipilika꞉ apa꞉ma꞉ alota꞉ Mo au au lelie nanikosi manuta꞉ naka꞉ yenkie laa la꞉tiki pieketa꞉ kota꞉ mo ma꞉na꞉ paeyaoma꞉ta꞉ au au lekeeki mondu pamba꞉tiki piekeme. Kutupa paa alota꞉ mo wape wape pilia꞉ nanikosita꞉ naka꞉ yenkie pa la꞉tiki pia꞉ dina꞉ta꞉ kota꞉ mo ma꞉na꞉ paeyaoma꞉ta꞉ wape wape pikieki homeke mondu pamba꞉tiki pia꞉me. Kota꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ mo naka꞉ apa꞉na꞉ ma꞉na꞉ manuta꞉ pao mea I̱ pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉me.

10 Mo ma꞉na꞉manu tita꞉la꞉ kina꞉ta꞉ I̱ma꞉ dupiki upa pua꞉me. Mo tia꞉tiki pimi nanikosi halieki manuta꞉ au au laa make wape wape pikieki homeke handoa꞉me. 11 Kutupa mo Koda꞉na꞉ enisoloma꞉ upama꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Dieikopeo leeke I̱ma꞉ Wae loa꞉me. 12 Koto loeke alota꞉ Handa꞉e. Mo tita꞉la꞉ nanikosi halieki manuta꞉ mo au au leke make wape wape piki ekimanu homekee. Dupita꞉la꞉ ekita꞉ mo Leibenima꞉ neke pa꞉ta꞉ pita꞉la꞉eki handolo hata꞉ I̱ma꞉ dupiki hau pina꞉ alome. 13 I̱ta꞉ nakana꞉ma꞉ mo hande toopita꞉ hone u tiaasa꞉ ale wina꞉ la olipi oeta hola keke pi la꞉ wi ale Bedele hama pa꞉ta꞉ peneme yao epoa꞉ Koda꞉e. Koto ekina꞉ ameta꞉ mo neke mendia꞉ kenke nane polena꞉ tikitiki yae laa lea꞉me leekeme.

14 Koto leeke Leisolo pita꞉ Lia yaapoma꞉ Dieikopena꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Mo dikana꞉ma꞉ dika꞉ apa꞉ pa꞉ta꞉ mea꞉peke ale ma꞉nda꞉ dia꞉me. 15 Ipikana꞉ma꞉ dikita꞉ da ma꞉nda꞉ wanda꞉ma꞉ handaala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ diki tapao mia꞉ manita꞉ na꞉ta꞉ pa꞉la꞉me. 16 Mo Koda꞉ma꞉ dika꞉ apa꞉na꞉ alemanu paeyao ma꞉la꞉ ekita꞉ dika꞉eki make diki wekiwandikina꞉eki konee. Koto ekina꞉ mo Koda꞉ma꞉ neke la ka꞉la꞉eki kone pie lepekeme.

17 Koto ekina꞉ Dieikopeta꞉ mo ateke hayeke alena꞉ Keinani nane poluekema꞉ tikitiki yaeyekeme. Ipika꞉ wekiwandiki make weteke tonu make mo kemelomanu manda pitaeyekeme. Kutupa ipika꞉ ma꞉na꞉manu paeyao make mo ipika꞉ Mesopoteimia hata꞉ mieke alemanu paeyao mea pulu haena꞉ leekeme. 19 Leibenita꞉ ipika꞉ sipisipi manuna꞉ itiki tunkulu pu moneayeke hoki nane haena꞉ Leisoloma꞉ta꞉ atekena꞉ da pa꞉ta꞉ pa wepia wieke koda꞉manu pake miekeme. 20 Dieikopema꞉ta꞉ ipiki mina꞉pa꞉laasome laa Leibeni na opuaeyeke ekima꞉ta꞉ Leibeni makeaeyekeme. 21 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ alemanu paeyao mea ipupulo mina꞉pa꞉laeyekeme. Kutupa mo Yupoteitisi ikali yuma pua mo yu elimanu wiki Kilia꞉de kenke nane polueke alo pemekeme.

Leibenima꞉ Dieikope telimea peekeeki

22 Nate tepo paeyeketa꞉ Dieikopeta꞉ pindipa pa꞉la꞉me laa ma꞉nda꞉ma꞉ Leibeni la haleekeme. 23 Kutu pieke handaa ipika꞉ haliweki hatuku hoto wataake hata꞉ natena꞉ Dieikope telia꞉ mea pua mo yu eli hapeleke Kilia꞉de kenke pa꞉ta꞉ pua teliminimikime. 24 Koto timbata꞉ Koda꞉ma꞉ Leibeni pa꞉ta꞉ upama꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ Dieikopena꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ mulueke alo hata꞉ paala꞉ tiaapeke hau ma꞉nda꞉ ota꞉ na pea꞉peke laa leekeme. 25 Dieikopema꞉ta꞉ ipika꞉ palai da manuta꞉ mo pote pa꞉ta꞉ a꞉eyekeme. Kutupa make Leibeni ipika꞉ palai data꞉ ipika꞉ da haliweki ame̱le̱ mo pote eli wiki Kilia꞉de kenke pa꞉ta꞉ a꞉eyekeme.

26 Leibenima꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ ekipeke makeao mo yaka wandiki yaapota꞉ mo a꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ dipula mina꞉la꞉ wanda꞉wekima꞉ handeke tupa꞉ hatuku mea a꞉pa pelepe. 27 I̱ta꞉ ekipeke makeao I̱ na opuake yopusiki doda꞉pikima꞉ a꞉pa pelepe. Nakana꞉ma꞉ I̱ lekena꞉ yoluta꞉ mo neke tapaaso hata꞉ pota꞉na꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo kida make tapekema꞉ handeke ale make litolo hata꞉ emelimanu lo tapaalo pua꞉me. 28 Nakana꞉ma꞉ta꞉ yaka wandiki yaapona꞉ wekiwandiki make yaka wandiki yaapo make a꞉taloe pi alo hata꞉ nunu na piono lemee. Koto hauta꞉ ota꞉ ti na piki hau peleme. 29 I̱ma꞉ta꞉ neke hoeyalo polo honkoputa꞉ ula꞉pate naka꞉ apa꞉na꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ ambaneke timba I̱ kinki pitolo alota꞉ Neke paala꞉ tiaapeke hau ma꞉nda꞉ ota꞉ na pea꞉peke lea꞉me. 30 I̱ma꞉ hone witolota꞉ neketa꞉ da a̱i̱ a꞉pawema꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ pelepate ekipeke ya da pa꞉ta꞉ ua꞉ koda꞉ alemanu pake naa a꞉pa pelepe leekeme.

31 Koto leeke Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ Yaka honema꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ naka꞉ wandiki yaapo pao milipipatema꞉ I̱ma꞉ paala꞉ma꞉ homoa꞉me. 32 Pate ma꞉nda꞉ epima꞉ naka꞉ wepia wiki koda꞉manu wia haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ lu homaena꞉e. Do dika꞉ haliwekima꞉ wekitisi haaso haena꞉ta꞉ pa naka꞉ alemanu weiya naka꞉ ekita꞉ mia꞉peke laa leekeme. Koto leekeeki Dieikopema꞉ta꞉ mo Leisoloma꞉ Leibenina꞉ wepia wieke koda꞉manu pake neekeeki na handeekeme.

33 Koto leeke Leibenima꞉ta꞉ Dieikopena꞉ palai da pa꞉ta꞉ pua weiya kutupa Liana꞉ palai da pa꞉ta꞉ make mo pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉ yaapona꞉ palai da pa꞉ta꞉ make pua weiyekepate ipika꞉ wepia wieke koda꞉manu na handa꞉ wiekeme. Kutupa Leisolona꞉ palai da pa꞉ta꞉ peekeme. 34 Leisoloma꞉ta꞉ mo hande da pa꞉ta꞉ wieke wepia wieke koda꞉ manuta꞉ mo kemelo ma꞉na꞉na꞉ hoki manda yama pita꞉la꞉ seama꞉ handeke alena꞉ u hayeke nu pa꞉ta꞉ mendia ipikita꞉ manda pua pitiekeme. Leibenima꞉ta꞉ mo palai da pa꞉ta꞉ weiyekepate na handa꞉ wiekeme. 35 Leisoloma꞉ ateke pa꞉ta꞉ alota꞉ Apa꞉o. I̱ yaapo mineke na panka꞉peke. Mo naka꞉ leke popelekena꞉ I̱ na tiao halo ekita꞉ I̱ta꞉ kaisepo da handolome laa leekeme. Kota꞉ Leibenima꞉ta꞉ weiyekepate ipika꞉ wepia wieke koda꞉manu ota꞉ na handa꞉ wiekeme.

36 Kutu pieke handaa Dieikopeta꞉ mineke tunkulu mea nalo hata꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ ekipiki ata꞉ka꞉ peaasa꞉eki polope laa mineke pankolo hata꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Mo I̱ telia꞉ mea epele ekita꞉ I̱ma꞉ hando tombo ula꞉ pi yambololo ekima꞉ pie leeke pelepe. 37 Ameta꞉ nakana꞉ma꞉ yaka ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao koto talo pelema꞉ mo naka꞉ da pa꞉ta꞉ ula꞉ ale manuta꞉ hando ekimanu handa꞉ wilipe. Naka꞉ haliwekima꞉ make yaka haliwekima꞉ make handolota꞉ epima꞉ta꞉ ota꞉ hau pa꞉la꞉mee lena꞉ma꞉ do hamekena꞉ mea wie. 38 I̱ma꞉ta꞉ 20 bapina꞉ neke yaapo haowa꞉me. Naka꞉ sipisipi manuma꞉ make nanikosi manuma꞉ make ikiki pa epeke ombu mendiolo haememe. Kutupa make I̱ma꞉ta꞉ naka꞉ sipisipi hali ekimanu homeke ma꞉nda꞉ ota꞉ na lu noa꞉me. 39 Mo tikene ma꞉na꞉ yeti sayalema꞉ naka꞉ sipisipi ma꞉nda꞉ lu neeketa꞉ kota꞉ I̱ma꞉ta꞉ ota꞉ yaka kone epeatiki pua꞉me. I̱ma꞉ta꞉ yaka pu hoeyaasoeki dia꞉me laa loluekema꞉ta꞉ neke na a꞉pa wala꞉tiki pua꞉me. Kutupa nakana꞉ma꞉ta꞉ mo timba o natena꞉ pake na꞉tiki pia꞉ ekita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ota꞉ a̱i̱ koto kone epeae laa la꞉tiki pime. 40 Hoto anekema꞉ mo natena꞉ta꞉ nate titipuma꞉ homa꞉la꞉eki mea꞉tiki pea timbata꞉ kosa꞉ma꞉ homa꞉tiki pitolo u pelia꞉peke na ya꞉tiki pia꞉me. 41 Koto hauta꞉ mo hande neke yaapo hatia pu haowa꞉ 20 bapi tukiki pa꞉ta꞉ pia꞉ekie. I̱ma꞉ta꞉ 14 bapita꞉ naka꞉ wandiki yaapo muluekema꞉ naka꞉ e pokaoka꞉na꞉ mo yunki mindiki hata꞉ bapina꞉ta꞉ naka꞉ ma꞉na꞉manu ma꞉nda꞉ muluekema꞉ handeteke haowa꞉me. Kutu piono kone nakana꞉ma꞉ta꞉ yaka yenkita꞉ hoto kiki yaapona꞉ topo pime. 42 Mo yaka apa꞉tonu Eipoloha꞉ma꞉ Aisa꞉ke yaapona꞉ Koda꞉ I̱ yaapo na hata꞉ yoluta꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ amba꞉ kone kiki hameke pono tapaalo pime. Pate Koda꞉ma꞉ta꞉ yaka ka꞉nda꞉ make I̱ma꞉ pokoa꞉ e make hando haota꞉ ambaneke timbata꞉ ipiki paeyaaso hata꞉ I̱ ma̱leke lia pia꞉me leekeme

Dieikope pita꞉ Leibeni yaapona꞉ pi lo tonkaepekeeki

43 Leibenima꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ hombo peaaso alota꞉ Do wandiki yaapota꞉ yaka wandiki yaapoe. Ipilika꞉ wekiwandikita꞉ yaka ekie. Kutupa do ma꞉na꞉manu paeyaota꞉ yaka ekie. Handa꞉taa. Do ale paeyaota꞉ yakaeki ya꞉la꞉me. Pate I̱ma꞉ta꞉ do yaka wandiki yaapo make ipilika꞉ wekiwandiki make pao muluekema꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ 44 kota꞉ neke yaapo a꞉pa꞉la꞉me laa pi tonkaluekema꞉ta꞉ I̱ta꞉ tikitiki yao halome. Ameta꞉ mo dika꞉ pi tonkao witolopa꞉eki niminao haluekema꞉ta꞉ toopimanu mu momba꞉la hombuta꞉ hapana꞉e leekeme.

45 Koto leeke Dieikopema꞉ta꞉ niminao halo pieke toopi mea haena꞉ laata꞉ 46 ipika꞉ haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mandane toopimanu mu hombuta꞉ hape leekeme. Kutupa koto toopimanu mea hombuta꞉ hayeke ale tea꞉ naneta꞉ iki paeyao pita꞉ ne nemekeme. 47 Koto pateta꞉ Leibenima꞉ta꞉ Dieka Sahaduda leekeme. Kutupa Dieikopema꞉ta꞉ Ka꞉lidi leekeme. 48 Leibenima꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ alota꞉ Do mu mombololopa꞉ toopi manuma꞉ta꞉ diki telipuna꞉ hone u tialieke leekeme. Koto ekina꞉ yeke koto pateta꞉ Ka꞉lidi leekeme. 49 Leibenima꞉ ombu alota꞉ Diki ta꞉ta꞉ pualu pupa꞉ka꞉na꞉ maketa꞉ Tekehalima꞉ diki handeteke haena꞉e laa mo alena꞉ta꞉ biki ma꞉nda꞉ Misipa make leekeme. 50 Leibenima꞉ pi paa alo alota꞉ Nakana꞉ma꞉ yaka wandiki yaapo epeke tupa꞉ na handeteke hake o wanda꞉ ma꞉nda꞉ mu pika꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ na opulu polopate Koda꞉ma꞉ta꞉ diki handa꞉la꞉me laa hone wia꞉peke. 51 Dota꞉ neke diki tukikina꞉ I̱ma꞉ mu mombololo toopi manue. Kutupa do toopita꞉ niminapeke toopie. 52 Do mombololopa꞉ toopimanu make do niminapeke ekina꞉ toopi maketa꞉ diki hone u tialo pa꞉la꞉ekie. Koto ekina꞉ I̱ma꞉ta꞉ neke hoeyaluekema꞉ta꞉ do mombololopa꞉ toopimanu ankulao na ipulueke. Kutupa nakana꞉ma꞉ I̱ hoeyaluekema꞉ta꞉ do toopimanu o do niminapeke toopi ula꞉eki ankulao na a꞉pa꞉peke. 53 Mo Eipoloha꞉ma꞉ pita꞉ Neiho yaapona꞉ Koda꞉ma꞉ dika꞉ haumanu telipaena꞉e leekeme. Koto leeke ekina꞉ Dieikopema꞉ta꞉ mo ipika꞉ apa꞉ Aisa꞉kema꞉ yeiya꞉ lao yeni pu hayeke Koda꞉na꞉ bikina꞉ mo pi la꞉ wipikieki opulueke laa keke pi la꞉ wiekeme. 54 Kutupa ipikana꞉ma꞉ ma꞉na꞉ ma꞉nda꞉ liata꞉ mo potena꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni hau pea ipika꞉ haliweki wi la꞉ meata꞉ ne nemekeme. Ne no paeyaota꞉ koto timbata꞉ mo pote pa꞉ta꞉ pelimikime. 55 Da kelepeeketa꞉ Leibenima꞉ ipika꞉ wandiki yaapona꞉ wekiwandiki make waneke yaapo make nunu peata꞉ paa da poluekema꞉ la꞉ka꞉la peekeme.

Copyright information for `SSX