Genesis 32

Dieikopema꞉ Iso manda꞉hande puluekema꞉ tikitiki yaeyeke ekie.

Dieikope pota꞉na꞉ pulu haena꞉ta꞉ mandane enisolomanu manda꞉hande piekeme. Kutaa ipikana꞉ma꞉ mo enisolomanu hando hao alota꞉ Dota꞉ Koda꞉na꞉ ta꞉ka꞉li dae laa Koto pateta꞉ Mahaneimi leekeme.

Dieikopema꞉ta꞉ mo Idomo kenke nane hameke Iso pa꞉ta꞉ pi mea polo pieke haliweki amba꞉la pulu haena꞉ tapaeyekeme. Ipikana꞉ma꞉ mo haliweki pa꞉ta꞉ dupa pua lapa꞉peke laa la halolo alota꞉ I̱ta꞉ naka꞉ pi opua e pokaasa꞉ some Dieikopema꞉ yaka you hali Iso neke pa꞉ta꞉ do pi lo tapaasome. I̱ta꞉ a̱i̱ na epoa꞉ ekita꞉ Leibeni yaapo hao ameta꞉ paa la꞉ka꞉la ipulume. I̱ma꞉ta꞉ kaomanu make donkimanu make sipisipimanu make nanikosimanu make pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉hali make miniki ipulume. Ya tiekeo. I̱ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa handa꞉ mina꞉lepe laa do pi tapaasome laa lapa꞉peke leekeme.

Kutupa mo pi mea pemeke haliweki Dieikope pa꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la ipulu alota꞉ Nikita꞉ naka꞉ kame Iso pa꞉ta꞉ pua lomeke handaa ipikita꞉ neke manda꞉hande pulueke alo hata꞉ amba꞉ pota꞉na꞉ ipula꞉me. Kutupa ipikita꞉ 400 haliweki ame̱le̱ ipula꞉me laa lemekeme. Koto ekina꞉ Dieikopeta꞉ paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ hone ti yokeekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo ipiki ame̱le̱ haemeke wanda꞉hali make ipika꞉ sipisipimanu make nanikosimanu make kaomanu make kemelomanu make tapake yaapo putupa꞉ alu piekeme. Ipika꞉ honema꞉ta꞉ Isoma꞉ mo titina꞉ tapake a꞉pa hoeyaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo wetepena꞉ ekita꞉ pindipina꞉e hone wiekeme.

Kutupa Dieikopema꞉ yeni pitolo alota꞉ Yaka mei Eipoloha꞉ma꞉ pita꞉ yaka apa꞉ Aisa꞉ke yaapona꞉ Koda꞉o. Yaka pi opie. Tekehalio. Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ta꞉ mo yaka kenke pa꞉ta꞉ make yaka tapake pa꞉ta꞉ make paa la꞉ka꞉la pue laata꞉ Nakana꞉ma꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao epealueke laa I̱ la kimee. 10 I̱ta꞉ naka꞉ e pokaaso hali hata꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki make kima꞉ na homa꞉la꞉eki make ki ekita꞉ I̱ta꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me. I̱ma꞉ta꞉ mone yopuluta꞉ mo hande Diodani ikalita꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na miniki pa tumapu piti homeke yumua꞉pate pa ame ipuluta꞉ do tapake yaapo ame̱le̱ ipulume. 11 Koto ekina꞉ ya Tekehalio I̱ta꞉ yaka kame Isoma꞉ pulu pa꞉la꞉ ekina꞉ I̱ pa꞉ta꞉la꞉e. Ipikita꞉ niki ame̱le̱ a꞉nda꞉ pea niki paeyao make mo wekiwanda꞉ make hoeyaaluekema꞉ ipula꞉ ekina꞉ I̱ paala꞉ pita꞉la꞉mee. 12 Nakana꞉ma꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ pi la꞉ witolo mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao epeao make kutupa I̱ma꞉ monduma꞉ monduma꞉ pulua꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ na yata꞉polo pa꞉la꞉ tupa꞉ mo dawala tea꞉na꞉ ula꞉ ikali houma꞉ handekeeki kulueke laa la꞉ wi pita꞉ hone wie laa Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni piekeme.

13 Koto timbata꞉ koto pate peliolo hata꞉ta꞉ Dieikopema꞉ta꞉ hameke Iso pa halo pieke ma꞉na꞉manu dupa yata꞉po miekeme. Nanikosita꞉ 200 wanda꞉eki pita꞉ 20 halieki make sipisipita꞉ 200 wanda꞉eki pita꞉ 20 halieki make kemelota꞉ 30 ikiki andu haleekeeki pita꞉ ika꞉ ikiki tonu make 40 kaomanu make kiki yaapo kao halieki make donkita꞉ 20 wanda꞉ ekimanu pita꞉ kiki yaapo donki halieki make paeyao yata꞉po miekeme 16 Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ homeke tapake tapake sununa꞉ haena꞉ loma꞉ loma꞉ peata꞉ homeke homekena꞉ta꞉ hali homekema꞉ handeteke haena꞉ loma꞉ loma꞉ pina꞉ leekeme. Kutupa mo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki amba꞉la pulu hata꞉ta꞉ mo homeke homeke ma꞉na꞉ tapakena꞉ tukikina꞉ta꞉ waleke uma꞉ uma꞉ pina꞉ lapa꞉peke laa mana꞉ leekeme. 17 Kutupa mo titina꞉ ma꞉na꞉ mea peeke some pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo yaka kame Isoma꞉ neke manda꞉hande pea neke lota꞉ pitolo Naka꞉ you someta꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe o Hane pulipe o Do ipulimi ma꞉na꞉ manuta꞉ epina꞉ ekipe laa lota꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ 18 kota꞉ nakana꞉ma꞉ dupa hombo peaapeke. Ikita꞉ mo naka꞉ e pokaasa꞉ hali Dieikopena꞉ ekie. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo ipika꞉ you some Iso pa꞉ta꞉ pa hameke hala꞉la꞉eki tapaala꞉me. Kutupa Dieikope ipikita꞉ nika꞉ hoki nane ipula꞉me laa lapeke leekeme. 19 Kutupa mo hoki pa꞉ta꞉ hali make tepo peao hali pa꞉ta꞉ make mo paeyao pa꞉ta꞉ make homeke pi kone loma꞉ loma꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Iso manda꞉hande pimika꞉na꞉ta꞉ dupa lapa꞉peke laa la halolota꞉ 20 dupa make lapa꞉peke. Aowe. Naka꞉ e pokaasa꞉ hali Dieikopeta꞉ nika꞉ hoki nane kone ipula꞉me lapa꞉peke leekeme. Dieikopena꞉ honema꞉ta꞉ mo pa hameke hala꞉la꞉ ale manuma꞉ hamekena꞉ puki epeao kutupa ipiki pua manda꞉hande pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ pua꞉ hauta꞉ pa paeyawalieke laa honema꞉ piekeme. 21 Koto ekina꞉ mo pa hala꞉la꞉ ale manuta꞉ titina꞉ pulu haena꞉ta꞉ koto timba ipikita꞉ mo ipika꞉ palai da pa꞉ta꞉ peliekeme.

Dieikopema꞉ Penielo kenke pa꞉ta꞉ tonka꞉neli piekeeki

22 Koto homeke timba koneta꞉ Dieikope tiao ipika꞉ wanda꞉ yaapo make mo e pokaepeke wanda꞉ yaapo make ipika꞉ kiki yaapona꞉ ankena꞉ homeke wekiwandiki make mo Dia꞉boko ikali yuma꞉ pa pena꞉ tapaeyekeme. 23 Kutupa mo tapake tapaota꞉ ipika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao siki make tapaeyekeme. 24 Pate ipikita꞉ ipika꞉ siki pao hayekeme. Kutupa koto timbata꞉ hali ma꞉nda꞉ a꞉pa ipiki yaapo tonka꞉neli pitolo haena꞉ta꞉ da kelepeekeeki teke pa꞉ta꞉ mieke mina꞉pa꞉laluekema꞉ 25 mo somema꞉ mo tonka꞉neli pita꞉la꞉ ekita꞉ ipikana꞉ma꞉ na bepolapeke ya꞉ka꞉ta꞉me laa handolo hata꞉ kota꞉ mo Dieikopena꞉ pelimokona꞉ lieke handaata꞉ pelimoko yoka꞉ endiaeyekeme. 26 Kutupa mo halima꞉ alota꞉ Da ka꞉la꞉pa꞉la꞉me. I̱ pono lae leeke handaa Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ Neke a̱i̱ na tapake. I̱ a꞉nda꞉ epeaeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ neke tapaalueke leekeme.

27 Koto leeke mo halima꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Naka꞉ bikita꞉ epipe leekeme. I̱ta꞉ Dieikopee leekeme.

28 Kota꞉ mo halima꞉ alota꞉ Ameta꞉ naka꞉ bikita꞉ Dieikope dia꞉ya꞉lieke. Pa ekipeke nakana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ yaapo make hali yaapo make tonka꞉neli pea bepolae ekina꞉ naka꞉ bikita꞉ Isulaie leekeme.

29 Koto leeke Dieikopema꞉ alota꞉ Ameta꞉ kota꞉ naka꞉ biki la kie leekepate ipikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Ekipeke nakana꞉ma꞉ yaka biki opuluekema꞉ alepe laa leekeme. Koto laata꞉ ipikana꞉ma꞉ Dieikope epeayekeme.

30 Kota꞉ Dieikopema꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ Koda꞉ta꞉ ota꞉ leke popeleke pa꞉ta꞉ handa꞉ alu pua꞉pate I̱ta꞉ na homeke pa halomee leekeme. Koto ekina꞉ koto alena꞉ta꞉ Penielo leekeme. 31 Dieikopeta꞉ Penielo mina꞉pa꞉laaso haena꞉ta꞉ nate opeekeme. Ipikita꞉ ipika꞉ pelimokoma꞉ yoka꞉ endiatiki peekeme. 32 Ame do maketa꞉ mo Isulaina꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wekiwandikina꞉ wekiwandikima꞉ maketa꞉ mo pelimoko tunala꞉ pa꞉ta꞉ hala꞉ honkoputa꞉ na no halememe. Pa ekipeke Dieikopeta꞉ mo koto honkopuna꞉ lieke ekina꞉ pitelememe.

Copyright information for `SSX