Genesis 35

Bedele haena꞉ Koda꞉ma꞉ Dieikope epeayekeeki

Koda꞉ma꞉ Dieikope pa꞉ta꞉ alota꞉ Koto kone Bedele nane pua hapeke. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ neke mo hande naka꞉ kame Iso paala꞉ hao pindipa yapeke handa neke pa꞉ta꞉ peneme yaowa꞉ Koda꞉ I̱ pa꞉ta꞉ oloda a꞉eya꞉peke leekeme.

Koto leeke Dieikopema꞉ ipika꞉ tapake make mo ipiki ame̱le̱ apa꞉tao haemeke tapake pa꞉ta꞉ make alota꞉ Mo ika꞉ wia haleme da ma꞉nda꞉ wanda꞉halina꞉ wepia ula꞉ koda꞉manu mea baapee. Kutupa make ikana꞉ma꞉ta꞉ iki tikitiki yao mo ha̱i̱ na ta̱leke aka꞉manu yama꞉pa꞉peke. Nikita꞉ do pate mina꞉pa꞉lao mo Bedele nane puluma꞉me. Koto pateta꞉ mo I̱ma꞉ ka꞉nda꞉ tua꞉ natena꞉ I̱ tamba꞉ mea make mo I̱ pomua꞉ ale pa꞉ta꞉manu I̱ yaapo hao haya꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ oloda a꞉eluekema꞉ loa꞉me leekeme. Koto leeke mo wanda꞉halima꞉ta꞉ ika꞉ wia haemeke da ma꞉nda꞉ wanda꞉halina꞉ wepia ula꞉ koda꞉manu paeyao make mo ika꞉ pankemeke haleke halimanu make paeyao Dieikope pa꞉ta꞉ halemekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ koto alemanu paeyao mo Sekeme hayeke pei teke pa꞉ta꞉ hoiyekeme.

Mo Dieikope ipika꞉ weki tonu ame̱le̱ mina꞉pa꞉laaso haena꞉ta꞉ mo teke pa꞉ta꞉manu hao yapeeke daonimanu pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halima꞉ta꞉ pa paala꞉ tieke pieke handaa mo tapake na telia꞉ mea pemekeme. Kutupa Dieikopema꞉ta꞉ ipika꞉ wanda꞉hali paeyao ame̱le̱ Lusu opolo epemekeme. Ameta꞉ oni Keinani kenke pa꞉ta꞉ Bedele leleme alena꞉ loa꞉me. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ koto pate oloda a꞉eyaata꞉ mo koto pateta꞉ Bedelena꞉ Koda꞉na꞉ biki tapu wiao leekeme. Pa ekipeke koto pateta꞉ mo hande ipiki ipika꞉ hameke paala꞉ hao pindipa peeke handa Koda꞉ ipiki kone peneme yaeyeke alena꞉ leekeme. Amba꞉ koto pateta꞉ mo hande hosiki ya꞉na꞉ kone mo Lepekana꞉ pa hameke e pokao hayeke wanda꞉ Debota homeeke handaa mo Bedele ka꞉wa꞉ nanema꞉ tilao mo pei teke ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hoimiki yeke handa bikita꞉ E̱ Ala꞉ Peie lemekeme.

Kutupa Dieikope mo Mesopoteimia mina꞉pa꞉lao epeeketa꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ paa peneme yao pua ipiki epeayekeme. 10 Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ bikita꞉ Dieikope ya꞉la꞉pate ame do kini peata꞉ Isulai lena꞉e leekeme. Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ bikita꞉ Isulai leekeme. 11 Kutupa Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Aneke Wele Wopupiki Koda꞉e. Wekiwandiki wopu mendia꞉peke. Tutu manuta꞉ neke pa꞉ta꞉ yama꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilieke. Kutupa neketa꞉ kini hali manuna꞉ apa꞉mei halipikie. 12 I̱ma꞉ta꞉ mo Eipoloha꞉ma꞉ pita꞉ Aisa꞉ke yaapo pa꞉ta꞉ haloa꞉ kenketa꞉ neke pa꞉ta꞉ kulueke. Kutupa make naka꞉ hoki nane monduma꞉ monduma꞉ pilimi wekiwandiki pa꞉ta꞉ make halueke leekeme. 13 Kutupa Koda꞉ma꞉ ipiki mina꞉pa꞉laeyekeme. 14 Koto pate mo hande Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi la haleeke alena꞉ta꞉ Dieikopema꞉ niminapeke toopi noka꞉pa olipi oeta make waini ikali make hola dota꞉ yakopiki alena꞉e laa pi wiekeme. 15 Koto pateta꞉ biki Bedele leekeme

Leisolona꞉ homeekeeki

16 Dieikope ipika꞉ tapake ame̱le̱ Bedele mina꞉pa꞉lao mo Epa꞉ta꞉ poluekema꞉ pa hosiki papate leke wina꞉ta꞉ Leisolo ipika꞉ weki mulu pieke nate minolo hata꞉ta꞉ weki hoki nalo hata꞉ make ka꞉nda꞉ tieke miekeme. 17 Mo weki hoki ota꞉ hoke tupa꞉ neeke dina꞉ mo weki meao hayeke wanda꞉ma꞉ alota꞉ Leisoloo. Hali weki ma꞉nda꞉ ya꞉ka꞉ta꞉ma꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉pee leekepate 18 mo Leisolota꞉ homolo pulu hata꞉ ipika꞉ paeyaaso pomo minolo hata꞉ta꞉ ipika꞉ wekina꞉ bikita꞉ Benomi leekeme. Pate pa atekema꞉ta꞉ biki Benisamini leekeme.

19 Leisolo homea꞉ dina꞉ta꞉ mo Epa꞉ta꞉ nane pula꞉ pota꞉ tea꞉na꞉ hoimikime. Ameta꞉ Beteleha꞉ma꞉ la꞉leme alena꞉e. 20 Dieikopema꞉ta꞉ niminaasa꞉ toopi ma꞉nda꞉ koto alena꞉ nokopeekeme. Kutupa ame do make Leisolona꞉ lapa꞉ pa꞉la꞉ alena꞉e laa walo hala꞉me. 21 Kutupa Dieikopema꞉ta꞉ mo Edana꞉ oli ya pa꞉ta꞉ haliao peke hokulupeke da tea꞉ nane ipika꞉ palai damanu a꞉elo peekeme

Dieikopena꞉ eiyeke tonu

22 Dieikope koto kenke pa꞉ta꞉ haena꞉ Lubenima꞉ta꞉ ipika꞉ apa꞉na꞉ e pokaeyeke wanda꞉ Biliha yaapo loke apa꞉taeyekeme. Koto ekita꞉ Dieikopema꞉ opuata꞉ mineke tieke wopu pankeekeme.

Dieikopeta꞉ weki kiki yaapona꞉ ankena꞉ yaapo pea mondu wiekeme.

23 Liana꞉ weki tonuta꞉ Lubeni hande Dieikopena꞉ mupeke weki make Simiono make Lipai make Diuda make Isaka make Sebuloni make yekeme.
24  Leisolona꞉ eiyeke yaapota꞉ Diosepe pita꞉ Benisamini yaapoe.
25 Mo Leisolona꞉ pa hameke e pokaeyeke wanda꞉ Bilihana꞉ eiyeke yaapota꞉ Da꞉ni pita꞉ Na꞉petali yaapoe.
26 Mo Liana꞉ pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉na꞉ eiyeke yaapota꞉ Ka꞉de pita꞉ A꞉sia yaapo yekeme.
Do wekitonu paeyaota꞉ mo Mesopoteimia nane hata꞉ mendieke weki tonue.

Aisa꞉kena꞉ homeekeeki

27 Dieikopeta꞉ ateke Aisa꞉ke haya꞉ nane peekeme. Kotota꞉ mo Ma꞉mote da Hebotoni nanema꞉ ateke Aisa꞉ke pita꞉ Eipoloha꞉ma꞉ yaapo hao hayeke alena꞉e. 28 Aisa꞉keta꞉ 180 bapi hao 29 ota꞉ koke yaa homeekeme. Kutupa ipika꞉ weki Iso pita꞉ Dieikope yaapoma꞉ hoipikime.

Copyright information for `SSX