Genesis 38

Diuda pita꞉ Teima yaapo

Koto nate nina꞉ta꞉ Diudata꞉ hameke tonu mina꞉pa꞉lao mo Adalamo daoni hali Hita yaapo halo pu moneayekeme. Koto pateta꞉ Diudama꞉ta꞉ Keinani hali ma꞉nda꞉ Suana꞉ waneke handeekeme. Kutupa mo wandiki meata꞉ hali weki mondu wiaota꞉ bikita꞉ Ea leekeme. Weki loke paa lombaata꞉ hali weki ma꞉nda꞉ mondu wiata꞉ ipika꞉ bikita꞉ Onane leekeme. Kutupa weki ma꞉nda꞉ mendiata꞉ bikita꞉ Sela leekeme. Diudata꞉ Kesibi haena꞉ do weki Sela mondu wiekeme.

Diudama꞉ta꞉ ipika꞉ mupeke weki Eana꞉ta꞉ biki Teima leke wanda꞉ meayekeme. Eana꞉ hau manuta꞉ ota꞉ hoeyeke ekina꞉ Koda꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ na homolo hata꞉ lu homaeyekeme. Koto ekina꞉ Diudama꞉ Eana꞉ hameke Onane pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kamena꞉ weteke kineke yaapo polu pue la alota꞉ Mo hande nika꞉ pi la꞉ uluma꞉ tupa꞉ ipika꞉ halikina꞉ hameke hata꞉ mo naka꞉ kamena꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilia꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandiki haena꞉ yeke loa꞉me leekeme. Pate Onanema꞉ta꞉ mo wekiwandikita꞉ ipika꞉eki dia꞉ya꞉lieke hone witolo hata꞉ta꞉ mo hamekena꞉ wanda꞉ kineke yaapo polu puluta꞉ hamekena꞉ wekiwandiki ma꞉nda꞉ na mendiaena꞉ yeketa꞉ ipika꞉ hali hapeketa꞉ kenkena꞉ pao yapena꞉ la꞉tiki piekeme. 10 Ipikana꞉ma꞉ kutupiki hau pieke ekima꞉ta꞉ Koda꞉ ta꞉na꞉ma꞉ na homaeyeke handa Koda꞉ma꞉ta꞉ ipiki make lu homaeyekeme. 11 Koto ekina꞉ Diudama꞉ meiyeke wanda꞉ Teima pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo yaka weki Sela daena꞉ hombota꞉ naka꞉ apa꞉na꞉ da pa꞉ta꞉ pa la꞉ka꞉la puata꞉ kineke wanda꞉ hapeke leekeme. Ipikana꞉ma꞉ doeki leeke ekita꞉ mo hande hameke yaapo pia꞉ tupa꞉ Sela make Koda꞉ma꞉ liliekee laa paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ leekeme. Koto ekina꞉ Teimata꞉ ipika꞉ atekena꞉ da paa la꞉ka꞉la peekeme.

12 Natemanu hosiki haota꞉ Diudana꞉ weteke homeekeme. Kutupa mo homa꞉ wia pita paeyeketa꞉ ipiki pita꞉ ipika꞉ yankeke some mo Adalamo hali Hita yaapo Timina nane mo ipika꞉ sipisipimanu itiki ponda꞉laeyeke nane pepekeme. 13 Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ Teima pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ meita꞉ mo Timina nane ipika꞉ sipisipi manuna꞉ itiki pondololo yopula꞉me laa leekeeki opiekeme. 14 Koto ekina꞉ mo wanda꞉ma꞉ta꞉ mo ipika꞉ yamo hayeke kineke wanda꞉na꞉ aka꞉manu topo pea ipika꞉ leke popeleketa꞉ dau sinkipikima꞉ a꞉mbaota꞉ mo Timina pula꞉ pota꞉na꞉ hayeke daoni Eneimina꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ pua pitiekeme. Mo wanda꞉ma꞉ta꞉ Diudana꞉ wetepe weki Selata꞉ amba꞉ daela꞉pate kone I̱ na mina꞉ ala꞉me hone wiekeme.

15 Kutupa Diudama꞉ mo wanda꞉ hando haota꞉ ipika꞉ leke popeleke a꞉mbaeyeke ekima꞉ta꞉ pa yola꞉la꞉ wanda꞉ ma꞉nda꞉ hone wiekeme. 16 Ipikana꞉ma꞉ mo pota꞉ tea꞉na꞉ pua mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉ma꞉ naka꞉ yenkita꞉ ekipa kulua꞉pe leekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo wanda꞉ ipika꞉ meiwanda꞉ ya꞉ka꞉ta꞉me hone na wiekeme.

Mo wanda꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ta꞉ aleke kilipikipe leekeme.

17 Mo halima꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ mo yaka panake nanikosi ma꞉nda꞉ tapanealueke laa leekeme.

Koto leeke mo wanda꞉ma꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉me. Kota꞉ mo ma꞉na꞉ a̱i̱ na kiki halena꞉ta꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ amba꞉la꞉ ta꞉ka꞉li wia hawano kilipikipe leekeme.

18 Mo halima꞉ alota꞉ Kota꞉ mo ta꞉ka꞉li wia hawalo pele aleta꞉ aleke kionope leekeme.

Mo wanda꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Mo ta꞉ka꞉li wia hawalo polo aleta꞉ mo naka꞉ pi lo tonkaaso hata꞉ ta̱la̱o̱ hale tombota꞉ ipika꞉ endu lopala꞉ pu make mo naka꞉ miniki hale tumapu tonka꞉na꞉ make kie leekeme. Koto leeke mo ale manuta꞉ mo wanda꞉ pa꞉ta꞉ haleekeme. Kutupa loke apa꞉tao mo wanda꞉ta꞉ weki loke lombeekeme.
19 Kutupa Teimata꞉ da pua mo dau sinkipiki mea bao mo kineke wanda꞉na꞉ aka꞉manu paa pua mu pambaeyekeme.

20 Diudama꞉ta꞉ mo ipika꞉ yankeke Hita pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande I̱ma꞉ diminaowa꞉ nanikosi mea pua mo hande wanda꞉ pa꞉ta꞉ halolo hata꞉ ya amba꞉ hande ta꞉ka꞉li wia hawaloa꞉ alemanu mea a꞉papeke laa leekeme. Hitata꞉ koto leeke peekepate mo hande wanda꞉ na handa꞉ wiekeme. 21 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo Eneimi haemeke haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do hande pota꞉na꞉ pitia꞉ yola꞉la꞉ wanda꞉ta꞉ handoka꞉ta꞉pe laa lota꞉ piekeme.

Mo haliwekima꞉ hombo peaaso alota꞉ Do pateta꞉ yola꞉la꞉ wanda꞉ ma꞉nda꞉ ota꞉ na hala꞉me lemekeme.

22 Mo hande halita꞉ Diuda pa꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la pua alota꞉ Mo wanda꞉ta꞉ handa꞉ wia꞉peke na ya꞉me. Kutupa make mo koto da haliwekima꞉ make alota꞉ Do pateta꞉ yola꞉la꞉ wanda꞉ ma꞉nda꞉ na hala꞉me laa lememe leekeme.

23 Koto leeke Diudama꞉ alota꞉ Mo wanda꞉ma꞉ mo ale manuta꞉ pa wia haena꞉e. Wanda꞉halima꞉ diki kitaama꞉na꞉ loa꞉me. I̱ma꞉ta꞉ mo wanda꞉na꞉ yenki haluekema꞉ pua꞉pate mo wanda꞉ taa na handa꞉ wika꞉ta꞉me leekeme.

24 Kutupa kaisepo tepomanu paena꞉ta꞉ Diuda pa꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ Naka꞉ mei wanda꞉ Teimama꞉ta꞉ hali yola꞉la꞉ wanda꞉ma꞉ handaaka꞉na꞉ ameta꞉ weki loke lomba꞉la꞉me leekeme.

Koto leeke Diudama꞉ pi taka꞉lakema꞉ alota꞉ Koto wanda꞉ mea pua tima꞉ yankaa homena꞉ lapa꞉peke leekeme.

25 Kota꞉ mo wanda꞉ta꞉ tima꞉ yanka homaluekema꞉ hama mea pulu haena꞉ta꞉ mo wanda꞉ma꞉ ipika꞉ meiyeke pa꞉ta꞉ pi tapaaso hata꞉ alota꞉ I̱ta꞉ do ale manuna꞉ teke somema꞉ weki mendiao pa꞉la꞉me. Koto ekina꞉ do pi lo tonkaaso hata꞉ ta̱la̱o̱ hala꞉ tombota꞉ ipika꞉ endu lopala꞉ pu make do tumapu tonka꞉na꞉ epina꞉ ekipe laa handa꞉e leekeme.

26 Diudama꞉ mo hande alemanu handolo hata꞉ alota꞉ Mo wanda꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ tikitikina꞉ pa꞉la꞉me. I̱ma꞉ta꞉ mo yaka weki Selama꞉ mina꞉ lapeke ale kone pa I̱ma꞉ pi la꞉ ua꞉eki ata꞉ka꞉ pealome leekeme. Koto ekina꞉ Diudama꞉ta꞉ mo wanda꞉ yaapo loke paa na apa꞉taeyekeme.

27 Mo wanda꞉ ipika꞉ weki mulu pieke nate opolo epeeketa꞉ hone yaapo wiki weki mendilieke laa handa꞉ wimikime. 28 Kutupa mo wanda꞉ weki hoki nalo pitina꞉ta꞉ mo weki ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ kiki epena꞉ leeke handa mo weki meao hayeke wanda꞉ma꞉ kiki yola꞉ mea wepiki pu tunkilikima꞉ tonkao alota꞉ Doeki amba꞉la titina꞉ ma꞉nda꞉la꞉me leekepate 29 pa mo wekima꞉ta꞉ ipika꞉ kiki paa yola꞉ mea mo hameke ma꞉nda꞉ amba꞉la mendiekeme. Kota꞉ mo weki meao hayeke wanda꞉ma꞉ alota꞉ Dupiki hauma꞉ta꞉ naka꞉ pota꞉ ponda꞉pa ipulu pika꞉ta꞉me leekeme. Kota꞉ ekina꞉ mo wekina꞉ bikita꞉ Petese leekeme. 30 Kutupa mo ipika꞉ hameke mo wepiki pu kikina꞉ tonkaeyeke wekita꞉ wetepena꞉ mendia ipika꞉ bikita꞉ Sita lemekeme.

Copyright information for `SSX