Genesis 4

Keini pita꞉ Eipolo yaapo

Kutupa A꞉da꞉ma꞉ma꞉ ipika꞉ weteke yaapo loke apa꞉tao mo wanda꞉ta꞉ weki loke lombeekeme. Ipikana꞉ma꞉ weki mendia alota꞉ Mo Tekehalima꞉ tamba꞉ mina꞉la꞉ ekima꞉ do weki mondoloma꞉ laa mo wekina꞉ bikita꞉ Keinie leekeme. Pa hoki naneta꞉ weki ma꞉nda꞉ Eipolo mondu wiekeme. Eipolota꞉ sipisipi handeteke hayekepate Keinita꞉ e hali hayekeme. Nate ma꞉nda꞉na꞉ta꞉ Keini ipika꞉ mandane ne napeke mea a꞉pa Tekehali pa꞉ta꞉ pa hameke haleekeme. Kutupa Eipoloma꞉ ipika꞉ sipisipima꞉ titina꞉ mendieke ikikita꞉ lia mo epeke mindiki manuta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ pa hameke haleekeme. Mo Tekehalima꞉ta꞉ Eipoloma꞉ pa hameke haleeke ekina꞉ make ipiki yaapo ta꞉na꞉ma꞉ homeekeme. Kutu piekepate Keinina꞉ pa hameke haleeke ekita꞉ kiayekeme. Koto ekina꞉ Keinita꞉ wenoko homa꞉niao mineke wopu pankeekeme. Kutu pieke mo Tekehali Koda꞉ma꞉ Keini lota꞉ pitolo alota꞉ Neketa꞉ ekipeke mineke pankelepe laa Naka꞉ leke popeleketa꞉ ekipeke homa꞉nialepe. Nakana꞉ma꞉ ota꞉ hau pika꞉na꞉ yoluta꞉ naka꞉ leke popeleke kipa baalo pia꞉pate nakana꞉ma꞉ hoke hau pele ekima꞉ta꞉ hoke ekima꞉ta꞉ naka꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ yu pamba hala꞉me. Ipikana꞉ma꞉ neke dipula muluekema꞉ pita꞉la꞉pate nakana꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ bepolapeke ya꞉la꞉me leekeme.

Kutupa Keinima꞉ ipika꞉ kame Eipolo pa꞉ta꞉ alota꞉ Oni e pa꞉ta꞉ pana꞉ epoe leekeme. Kutupa mo hama̱la̱꞉ oni ena꞉ pua haepe dina꞉ta꞉ Keinima꞉ la꞉ka꞉la꞉ moneao ipika꞉ hameke siki kone homena꞉ liekeme.

Mo Tekehalima꞉ Keini lota꞉ pitolo alota꞉ Naka꞉ kame Eipolota꞉ hando pa꞉ta꞉ hala꞉pe leekeme. Koto leeke Keinima꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ mata꞉la꞉me. Yaka kameta꞉ I̱ma꞉ handeteke hapeke ya꞉la꞉pe leekeme.

10 Koto leeke mo Tekehalima꞉ alota꞉ Ekipeke nakana꞉ma꞉ do hoke hau pea pelepe laata꞉ Mo hoke hauta꞉ Koda꞉ nakana꞉ma꞉ panisi peae laa naka꞉ kamena꞉ wema꞉ta꞉ pi ho̱la̱꞉makema꞉ leke oni kenkena꞉ hata꞉ I̱ wi ala꞉me leekeme. 11 Neketa꞉ mo esihou pi oto pa꞉ta꞉ haleeki yalota꞉ do kenkena꞉ e ota꞉ pa na pokilipikie laata꞉ Pa ekipeke nakana꞉ma꞉ mo naka꞉ kame lilipi natena꞉ kone mo kenkema꞉ta꞉ ipika꞉ we dodopo lo noluekema꞉ kake ala꞉pelia hake nono pia꞉me. 12 Kutupa nakana꞉ma꞉ e waemanu nokepeka꞉na꞉ta꞉ ne napeke ma꞉nda꞉ na halieke. Kutupa neketa꞉ do kenkena꞉ da teke dia꞉ yalo hata꞉ pomu lopa꞉la꞉ hali halipikie leekeme.

13 Koto leeke Keinima꞉ mo Tekehali pa꞉ta꞉ alota꞉ Do ka꞉nda꞉ta꞉ I̱ma꞉ mea tia꞉peketa꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me laata꞉ 14 kutupa nakana꞉ma꞉ta꞉ I̱ do kenke mina꞉pa꞉lao pono make naka꞉ leke tonona꞉ na hake hano leke tolu liteleme. Koto ekina꞉ I̱ta꞉ do kenkena꞉ da teke dia꞉yeke some hata꞉ ma꞉nda꞉ epima꞉ I̱ handa꞉ wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ lilieke leekeme.

15 Koto leekepate mo Tekehalima꞉ hombo peaaso alota꞉ Dia꞉me. Ma꞉nda꞉ epima꞉ neke lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somena꞉ hoke yenkita꞉ wataake hata꞉ peao haka꞉ta꞉pao homena꞉ lilieke leekeme. Koto leeke ekina꞉ ma꞉nda꞉ epima꞉ mo Keini manda꞉hande pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ na lina꞉e alo hata꞉ Tekehalima꞉ mo somena꞉ lokena꞉ patehau ma꞉nda꞉ piekeme. 16 Kutu pieke handaa Keinita꞉ mo Tekehalina꞉ leke popelekena꞉ tonona꞉ na hake pao mo Ideni ena꞉ nate opa꞉la꞉ nane mo Pomina꞉la꞉eki leeke kenke ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pua hayekeme.

Keinina꞉ tapake

17 Keini pita꞉ ipika꞉ wanda꞉ yaapoma꞉ weki mondu wia bikita꞉ Inoko lepekeme. Kutupa Keinima꞉ daoni ma꞉nda꞉ a꞉eyaata꞉ eiyekena꞉ biki taapa꞉ tiao biki leekeme. 18 Wetepena꞉ Inokoma꞉ta꞉ biki Itado leke weki homeke mondu wiekeme. Itadota꞉ Mehudieilina꞉ ateke yekeme. Kutupa Mehudieilima꞉ta꞉ biki Meduseili leke weki mondu wiekeme. Meduseilita꞉ La꞉mekena꞉ ateke yekeme. 19 La꞉mekema꞉ta꞉ wanda꞉ yaapo Ada pita꞉ Sila yaapo miekeme. 20 Adama꞉ta꞉ Dieibolo mondu wiekeme. Ipikita꞉ mo palai da pa꞉ta꞉manu hata꞉ hotekemanu punieke ekina꞉ peayeke apa꞉meina꞉ kini pieke hali hayekeme. 21 Ipika꞉ hameketa꞉ Diubolo yekeme. Koto someta꞉ mo hande kidama꞉ handeke ale pita꞉ puo̱lo̱ yaapo limiki tapakena꞉ kini peayeke hali hayekeme. 22 Silama꞉ta꞉ weki Tubali Keini mondu wiekeme. Mo wekima꞉ta꞉ kopama꞉ handeke ale botonisi pita꞉ aeya꞉ni yaapoma꞉ mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki kaiya sipeidimanu kini pea wepiekeme. Ipika꞉ belikita꞉ Nahama yekeme.

23 La꞉mekema꞉ ipika꞉ weteke yaapo pa꞉ta꞉ alota꞉

Ada pita꞉ Sila yaapoo. Yaka pi opua꞉pe.
Mo panake hali ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ I̱ yombieke handaa I̱ma꞉ ipiki lua꞉me.
24 Koto ekina꞉ta꞉ mo hande Keini lita꞉la꞉ ekina꞉ yenkita꞉ watake hata꞉ haliweki homolo pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ma꞉nda꞉ epima꞉ I̱ lia꞉ka꞉na꞉ tombota꞉ mo 77 haliwekita꞉ I̱ lila꞉eki yenkina꞉ homilimikie leekeme.

Sedi pita꞉ Inosi yaapo

25 A꞉da꞉ma꞉ pita꞉ weteke yaapoma꞉ta꞉ weki ma꞉nda꞉ mondu wipikime. Kutupa mo wanda꞉ma꞉ alota꞉ Keinima꞉ lia꞉ weki Eipolona꞉ anketeke mina꞉ yeke Koda꞉ma꞉ weki ma꞉nda꞉ ka꞉la꞉me laata꞉ ipika꞉ bikita꞉ Sedie leekeme. 26 Kutupa Sedima꞉ta꞉ biki Inosi leeke weki mondu wiekeme. Koto natena꞉ kini peaata꞉ mo wanda꞉halima꞉ Tekehalina꞉ yakopiki biki alo hata꞉ yeiya꞉ lao haemekeme.

Copyright information for `SSX