Genesis 41

Diosepema꞉ mo kini halina꞉ upa manuna꞉ teke la haleekeeki

Koto hao pea bapi yaapo paeyeketa꞉ mo Idiepi kini ipika꞉ upama꞉ta꞉ ipikita꞉ mo Naili ikali tea꞉na꞉ hayekeeki handeekeme. Kutupa mo ikali pa꞉ta꞉ yama꞉ta꞉ loke panka wiki yonkeleke homu piki wataake hata꞉ kaomanu opa꞉liaota꞉ mo ambumanu nalo haemekeme. Kutupata꞉ pa mandane wataake hata꞉ kaomanu make opa꞉liaememe. Koto kao manuta꞉ loke dia꞉ya make pa꞉ta꞉liki holiki yapeekeme. Ikita꞉ mo titina꞉ kaomanu haemeke alena꞉ mo ikali tea꞉na꞉ mandakena꞉ pua haemekeme. Kutupa mo loke dia꞉yeke kao manuma꞉ta꞉ mo loke panka wiki kaomanu na꞉ta꞉ paemekeme. Kotoeki handolo hata꞉ mo kinita꞉ paa tiaeyekeme. Kutupa ipiki paa polu hola꞉pa upa ma꞉nda꞉ dupa piekeme. Kunima꞉ handeke ale widi opeekeeki liki homekena꞉ta꞉ napeke paeyao wataake hata꞉ wiekeme. Mo napeke manuta꞉ panka wia napea wiekeme. Kutupa pa wataake hata꞉ widi napekemanu homeke ekina꞉ ombu opa꞉liaeyekepate mo napeketa꞉ na pankeekeme. Kota꞉ mo hapupa pa꞉la꞉ alena꞉ yama꞉ epeeke titipu piki poma꞉ta꞉ mo napeke pou taeyekeme. Kutupa mo na pankeke widi napeke manuma꞉ta꞉ mo panka wiki napekemanu mea na꞉ta꞉ paemekeme. Kota꞉ mo kini tiaota꞉ upama꞉ pua꞉ka꞉ta꞉me laa handa꞉ wiekeme. Da ka꞉la꞉paasota꞉ mo kinima꞉ta꞉ hone ka꞉nda꞉ma꞉ homolo hata꞉ mo Idiepi kenke pa꞉ta꞉ haemeke ti̱o̱ haliweki make mo hone u lenkene pimiki tapake make wi la꞉ mipi piekeme. Kutupa koto haliweki paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ ipika꞉ upa yaapo kelepeekepate homeke a꞉nda꞉ma꞉ teke ota꞉ la hala꞉peke na yekeme.

Koto ekina꞉ mo waini ikali handeteke hayeke you somema꞉ mo kini pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ hoke hau poloma꞉ ame neke pa꞉ta꞉ keleponoe. 10 Nakana꞉ma꞉ta꞉ mo amba꞉ palaowa yanko haya꞉ some diki pa꞉ta꞉ mineke pankolo hata꞉ mo dipula handeteke hala꞉ somena꞉ da pa꞉ta꞉ dipula mea lopaeme. 11 Kota꞉ timba ma꞉nda꞉na꞉ diki telipuna꞉ma꞉ teke ta꞉ta꞉ wiki upa pu alu pupa꞉me. 12 Koto pa꞉ta꞉ta꞉ diki ame̱le̱ mo Hibulu weki ma꞉nda꞉ haya꞉me. Ipikita꞉ mo naka꞉ da handeteke haena꞉ lele amina꞉ you somena꞉ pa hameke e pokaasa꞉ weki yekeme. Dikana꞉ma꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ dika꞉ upa kelepopeke handaata꞉ mo upa yaapona꞉ teketa꞉ ipikana꞉ma꞉ diki la kia꞉me. 13 Koto mo somema꞉ lea꞉ tupa꞉ koneta꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ yaka e paa kipate mo betedi yanko haya꞉ you someta꞉ lu endiaeme laa la haleekeme.

14 Koto leeke ekina꞉ mo kinima꞉ Diosepe handa꞉ mealo pupa꞉ leeke handaa koto kone mo dipula da pa꞉ta꞉ handa꞉ mea epeekeme. Mo weki ipika꞉ yankake itiki mea aka꞉ topo pea paeyeketa꞉ mo kinina꞉ leke popelekena꞉ epeekeme. 15 Kutupa mo kinima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ upa pua꞉pate ma꞉nda꞉ma꞉ koto upana꞉ teke la kia꞉peke na ya꞉la꞉me. Ma꞉nda꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ta꞉ mo upa tekemanu lapeke ya꞉la꞉me laa lea꞉me leekeme.

16 Koto leeke Diosepema꞉ hombo peaaso alota꞉ Aneke halio. I̱ma꞉ta꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉pate pa Koda꞉ma꞉ homeke epeke tupa꞉ teke la kilieke leekeme.

17 Mo kinima꞉ alota꞉ Yaka upama꞉ta꞉ I̱ta꞉ mo Naili ikali tea꞉na꞉ hata꞉ puekeme. 18 Kutupa mo ikali pa꞉ta꞉ yama꞉ta꞉ loke panka wiki yonkeleke homu piki wataake hata꞉ kaomanu opa꞉liaota꞉ mo ambumanu nalo haememe. 19 Kutupata꞉ pa wataake hata꞉ kaomanu opa꞉liaememe. Mo koto kao manuta꞉ loke dia꞉ya pa꞉ta꞉liki holiki yapeekeme. Koto kao manuta꞉ do Idiepi kenke pa꞉ta꞉manu I̱ ota꞉ ma꞉nda꞉ na hando alo ota꞉ hoke kaomanu yekeme. 20 Mo loke na pankeke kao manuma꞉ta꞉ mo loke panka wiki kaomanu na꞉ta꞉ paememe. 21 Kutu pimipate mo kaomanu nemekeeki ma꞉nda꞉ma꞉ handa꞉ wia꞉peke na ya꞉me. Pa ekipeke mo kao manuta꞉ mo hande amba꞉ haeme tupa꞉ kone paa haemekeme. Kutupata꞉ I̱ tiaowa꞉me. 22 Koto timba kone pa upa ma꞉nda꞉ pua꞉ ekita꞉ mo kunima꞉ handeke ale widi opeekeeki homeke likina꞉ta꞉ napeke paeyao wataake hata꞉ wiekeme. Mo napeke manuta꞉ panka wia napea wiekeme. 23 Kutupa pa wataake hata꞉ widi napekemanu homeke ekina꞉ ombu opa꞉liaeyekepate mo napeketa꞉ na pankeekeme. Kota꞉ mo hapupa pa꞉la꞉ alena꞉ yama꞉ epeeke titipu piki poma꞉ta꞉ mo napekemanu pou taeyekeme. 24 Kutupa mo na pankeke widi napeke manuma꞉ta꞉ mo panka wiki napekemanu na꞉ta꞉ paememe. I̱ma꞉ta꞉ do upa yaapota꞉ mo ti̱o̱ haliweki pa꞉ta꞉ kelepoa꞉pate pa homeke a꞉nda꞉ma꞉ teke ota꞉ la kia꞉peke na ya꞉me laa leekeme.

25 Diosepema꞉ mo kini pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo upa yaapona꞉ teketa꞉ homeke konee. Koda꞉ma꞉ta꞉ mo ipikana꞉ma꞉ pulu pa꞉la꞉eki neke pa꞉ta꞉ la ka꞉la꞉me. 26 Mo panka wiki wataake hata꞉ kao manuta꞉ wataake hata꞉ bapi manue. Kutupa mo panka ula꞉ wataake hata꞉ kunima꞉ handeke widi napeke make homeke tupa꞉ wataake hata꞉ bapi manue. Mo upa yaapona꞉ teketa꞉ homeke konee. 27 Kutupa mo wetepena꞉ opa꞉liaeyeke loke na pankeke wataake hata꞉ kaomanu pita꞉ mo na pankeke kunima꞉ handeke widi napeke mo hapupa pa꞉la꞉ alena꞉ yama꞉ epeeke titipu piki poma꞉ pou taeya꞉ ekina꞉ teketa꞉ bapi wataake hata꞉na꞉ tea꞉ ki tieke epolo pa꞉la꞉ekie. 28 Kotota꞉ mo amba꞉ hande la kua꞉ tupa꞉e. Koda꞉ma꞉ta꞉ mo ipikana꞉ma꞉ pulu pa꞉la꞉eki neke pa꞉ta꞉ wala꞉la꞉me. 29 Kota꞉ mo bapi wataake hata꞉na꞉ta꞉ do Idiepi kenke paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ ne wotu tande pilieke. 30 Kotoeki hoki naneta꞉ bapi wataake hata꞉na꞉ tea꞉ ki ipilieke. Koto hoke tea꞉ ki ipulu do kenke hoeyaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande epeke bapi manuta꞉ hone yonka꞉lalimikie. 31 Mo ne tande pea꞉ bapi manuta꞉ ota꞉ hone yonka꞉lalimikie. Pa ekipeke mo ipilia꞉ tea꞉ kita꞉ ota꞉ teto pikieki ipilieke. 32 Mo hoto yaapo peao pele upana꞉ teketa꞉ mo Koda꞉ma꞉ ota꞉ pulueke laa wia kutupa teke pa꞉ta꞉ kone pina꞉ lelieke.

33 Koto ekina꞉ nakana꞉ma꞉ mo hone u lenkene pa꞉la꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ do kenke handeteke haena꞉ ma̱leke luelena꞉e. 34 Kutupa make mandane handeteke halo pimiki you halimanu meata꞉ mo ne wopu wita꞉la꞉ bapi wataake hata꞉na꞉ta꞉ koto haliwekima꞉ta꞉ mo wanda꞉hali paeyaona꞉ amu pimi ne manuta꞉ yunki hata꞉ lo wina꞉ laata꞉ homeke lo meata꞉ mu mombelena꞉ lapeke. 35 Mo tapakema꞉ta꞉ mo ipula꞉ epeke bapimanu pa꞉ta꞉ta꞉ koto ne paeyaomanu mu mombelena꞉ laata꞉ Kutupa oni daoni pa꞉ta꞉manu koto kunima꞉ handeke widi kilikimanu wia꞉peke damanu a꞉ena꞉ biki halaata꞉ handeteke haena꞉ lena꞉ lapekee. 36 Mo koto Idiepi kenke pa꞉ta꞉ epolo pa꞉la꞉ tea꞉ kita꞉ mo amu pea wilimi nema꞉ do Idiepi wanda꞉hali paeyao epealieke. Do hau pika꞉na꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyao tea꞉ma꞉ na homilimikie leekeme.

Diosepeta꞉ Idiepina꞉ you hali haena꞉ leekeeki

37 Mo kini hali pita꞉ ipika꞉ you haliwekima꞉ make do Diosepema꞉ leeke pina꞉ a꞉pa꞉la꞉me laa 38 mo kini halima꞉ ipika꞉ haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Nikana꞉ma꞉ta꞉ mo Diosepe ankulake Koda꞉na꞉ Sipitidi pila꞉ hali ma꞉nda꞉ ota꞉ na handa꞉ ulumeke leekeme. 39 Kutupa mo kinima꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉ma꞉ do hau paeyao neke pa꞉ta꞉ wala꞉la꞉ma꞉ mo nakana꞉ma꞉ aneke tupa꞉ hone u lenkene pitele ekita꞉ paeyao ota꞉ ankulaleeki handoloma꞉me. 40 I̱ma꞉ neketa꞉ yaka kenke paeyao handeteke halena꞉ laata꞉ mo yaka wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ pipa꞉ lelipieki opua pina꞉ lolueke. Naka꞉ handeteke hale ekita꞉ ya handeteke halo ekina꞉ yaapo peao wina꞉e. 41 Koto ekina꞉ I̱ma꞉ neketa꞉ do Idiepi kenke paeyaona꞉ kapomanina꞉ handeteke hala꞉ you hali pituelena꞉ ame ma̱leke litolome leekeme. 42 Mo kinima꞉ta꞉ mo kapomanina꞉ handeteke pila꞉ ekina꞉ pi tonkao u hala꞉ linita꞉ ipika꞉ kikina꞉ hola꞉ mea Diosepena꞉ kikina꞉ pitaeyekeme. Kutupa ipika꞉ lokena꞉ mo epeke dau seliapo ma꞉nda꞉ pambawaota꞉ koloma꞉ wepiki senipu ipika꞉ make pa꞉ta꞉ mokaeyekeme. 43 Kutupa pomu lopena꞉ta꞉ mo kinima꞉ ipika꞉ yaapo peao hosima꞉ yola pula꞉ ale mo Diosepe pa꞉ta꞉ halaata꞉ mo ipika꞉ handeteke haemeke haliwekita꞉ Diosepe titina꞉ amba꞉la pulu hata꞉ e̱ wi la꞉ moneaaso alota꞉ Pota꞉ pilae. Pota꞉ pilae laa lena꞉ leekeme. Koto ekina꞉ta꞉ Diosepeta꞉ Idiepi kenke paeyao pa꞉ta꞉ kapomanina꞉ handeteke hala꞉ hali pitiekeme. 44 Mo kinima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ kini ya꞉la꞉ ekina꞉ do Idiepi kenke paeyao pa꞉ta꞉ hala꞉ some homeke ma꞉nda꞉ sikima꞉ nakana꞉ma꞉ a꞉pa꞉la꞉ma꞉ aleeki na miki hata꞉ta꞉ kiki anke kone na mea mina꞉liaena꞉e leekeme. 45 Kutupa Diosepeta꞉ mo Idiepi biki ma꞉nda꞉ Sa꞉pena꞉de Pania halaata꞉ mo Heliopolisi daoni pa꞉ta꞉ hayeke yeni peao hayeke hali Podipitana꞉ waneke A꞉sena꞉de mina꞉ haleekeme.

Diosepeta꞉ 30 bapina꞉ mo Idiepina꞉ kinina꞉ e kini pea pokaeyekeme. Ipikita꞉ mo kinina꞉ da mina꞉pa꞉lao mo Idiepi kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ pomu lopeekeme.
47 Mo ne tandepeeke bapi wataake hata꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ ota꞉ ne tieke opeeketa꞉ 48 Diosepema꞉ meata꞉ mo daoni pa꞉ta꞉manu da a꞉eya mu mombeleekeme. Daoni homeke homeke pa꞉ta꞉ta꞉ koto daoni tea꞉na꞉ hao yapeeke e pa꞉ta꞉manu ne meata꞉ da a꞉eya mu momba꞉la wia꞉tiki piekeme. 49 Kunima꞉ handeke widita꞉ ota꞉ tieke wieke ekiyalo Diosepema꞉ta꞉ tombo mieke ekita꞉ mina꞉pa꞉laeyekeme. Mo widita꞉ dawalana꞉ houma꞉ handeekeme.

50 Mo tea꞉ ki epolo pia꞉ bapimanu a̱i̱ na epeke haena꞉ta꞉ A꞉sena꞉dema꞉ Diosepena꞉ weki yaapo mendiaeyekeme. 51 Diosepema꞉ alota꞉ Mo Tekehalima꞉ta꞉ mo I̱ma꞉ mua꞉ ka꞉nda꞉manu make yaka tapake make hone yonka꞉lano la꞉la꞉me laata꞉ Mo mupeke wekina꞉ bikita꞉ Ma꞉na꞉sa꞉ leekeme. 52 Kutupa make alota꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ mo yaka ka꞉nda꞉ molo kenke pa꞉ta꞉ wekiwandiki ka꞉la꞉me laa mo yaapo peao mendieke wekina꞉ bikita꞉ Ipoteimi leekeme.

53 Kutupa mo hande Idiepi tapakena꞉ ne tande peeke ta꞉na꞉ma꞉ homemeke wataake hata꞉ bapita꞉ paelo epeekeme. 54 Kutupa mo hande Diosepema꞉ leeke tupa꞉ kone mo tea꞉ kina꞉ wataake hata꞉ bapi kini piekeme. Kenke ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ tea꞉ ki tieke epeekepate Idiepi kenke pa꞉ta꞉ homeketa꞉ ne pa wiekeme. 55 Mo Idiepi wanda꞉ hali tea꞉ma꞉ homolota꞉ mo kini pa꞉ta꞉ nena꞉ honke loloendi pimikime. Koto ekina꞉ mo kinima꞉ ikita꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ pena꞉ laata꞉ mo ipikana꞉ma꞉ pipe lelia꞉eki pia꞉pa꞉peke laa leekeme. 56 Mo tea꞉ kita꞉ mo Idiepi kenke paeyao pa꞉ta꞉ putupolo hata꞉ ota꞉ hoeya꞉tia peeke handa Diosepema꞉ta꞉ mo ne damanu lumba mo Idiepi wanda꞉hali pa꞉ta꞉ widimanu tapatiki piekeme. 57 Mo tea꞉ kita꞉ kenke ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ paeyao pa꞉ta꞉ ota꞉ hoke tupa꞉ putupieke handaa mo kenke ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halita꞉ oni Idiepi da pa꞉ta꞉ widi hambuluekema꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ epemekeme.

Copyright information for `SSX