Genesis 44

Diosepena꞉ kapo alupiekeeki

Diosepema꞉ mo ipika꞉ da handeteke hayeke e pokaeyeke some pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo haliwekina꞉ numanu pa꞉ta꞉ta꞉ mo ne ika꞉ mondulu peleme tupa꞉ kone mendiaota꞉ pa mo homeke homekena꞉ manita꞉ ika꞉ nu kakena꞉ mendia mendia pea꞉peke. Kutupa mo yaka silipama꞉ wepieke kapota꞉ mo wetepe wekina꞉ nu pa꞉ta꞉ ipika꞉ widi hambea꞉ mani pita꞉ mandakena꞉ mendiapeke leekeme. Koto leeke mo halima꞉ta꞉ Diosepema꞉ leeke tupa꞉ siki kone piekeme. Da ka꞉la꞉paaso sikita꞉ mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ta꞉ ika꞉ donkimanu pita꞉ pena꞉ tapaeyekeme. Mo tapaketa꞉ mo daoni mina꞉pa꞉lao pa hosiki siki papate leke pulu haena꞉ta꞉ Diosepema꞉ ipika꞉ da handeteke haya꞉ some pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo haliweki telia꞉ mea a̱i̱ pue. Kuta teliminikina꞉ta꞉ dupa lota꞉ pia꞉peke. Ikana꞉ma꞉ta꞉ mo epeke hauna꞉ pa hoke ekima꞉ yenki kia pelemepe. Pa ekipeke yaka you somena꞉ silipa kapo pake naa pelemepe. Koto ekita꞉ ota꞉ ipika꞉ ikali no hala꞉eki homeke make ipika꞉ handehau pulukuma꞉ mea꞉tiki pu hala꞉ kapoe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ hoke hau pelememe laa lapeke leekeme.

Mo e pokaeyeke somema꞉ mo tapake pua teliminata꞉ homeke pi kone pua leekeme. Mo tapakema꞉ hombo peaaso alota꞉ Tiekeo. Dupiki pi ale ekita꞉ eki la alepe. Nikana꞉ma꞉ta꞉ kutupiki hau na poloma꞉me laa keke aloma꞉me. Nikana꞉ma꞉ta꞉ mo Keinani kenke pa꞉ta꞉ hao ipulu hata꞉ta꞉ mo hande nika꞉ nu kakena꞉ mendia꞉ mani manuta꞉ paa mea epoma꞉ ekita꞉ naka꞉ hone wilime. Koto ekina꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ naka꞉ you halina꞉ da pa꞉ta꞉ mo silipa o kolota꞉ pa ekipeke pake noluma꞉pe. Tiekeo. Niki ma꞉nda꞉ epima꞉ mo ale muluma꞉eki a꞉nda꞉ handa꞉ wika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ lu homaena꞉ laata꞉ niki paeyaota꞉ naka꞉ pa hameke e pokaasoma꞉ tapake halumeke laa leekeme.

10 Mo halima꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉pate pa mo kapo ma꞉la꞉ some homeketa꞉ yaka pa hameke e pokaasa꞉ hali haena꞉ iki paeyaota꞉ pao pomena꞉e leekeme. 11 Koto ekina꞉ paeyaoma꞉ koto kone ika꞉ numanu oni kenkena꞉ mea wia homeke homekema꞉ ipika꞉ nu toku wia pitimikime. 12 Kutupa Diosepena꞉ e pokaeyeke somema꞉ta꞉ sembepelasiki mo mupeke halina꞉ ekina꞉ kini pea weiya꞉tia pua mo wetepe halina꞉ ekina꞉ pua paeyaeyekepate mo kapota꞉ Benisaminina꞉ nu pa꞉ta꞉ mendieke handa꞉ wiekeme. 13 Koto ekina꞉ mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ma꞉ta꞉ ota꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ ika꞉ aka꞉manu sinkipa ika꞉ numanu mo donki hokina꞉ paa mu wia mo daoni nane paa la꞉ka꞉la pemekeme.

14 Mo Diuda hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ mo Diosepena꞉ da pa꞉ta꞉ epemeketa꞉ ipikita꞉ pa pitiekeme. Kutupa ikita꞉ ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉ puniaemeke handaa 15 Diosepema꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ta꞉ ekipiki hau pea pelemepe. Ikana꞉ma꞉ta꞉ dupiki e pokolo hali I̱ma꞉ta꞉ ika꞉ peleme hauta꞉ mo handehau pea na handa꞉ ulueke hone wimipe leekeme.

16 Koto leeke Diudama꞉ hombo peaaso alota꞉ Tiekeo. Nikana꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ta꞉ eki lomonope. Ekipa pi yokaalu piomonope. Ekipa nikana꞉ma꞉ dia꞉me lomonope. Koda꞉ma꞉ta꞉ nika꞉ poloma꞉ hoke hau peneme yala꞉me. Mo hande kapo mia꞉ some homeke dia꞉ya꞉la꞉pate ameta꞉ niki paeyaota꞉ naka꞉ pa hameke e pokaasoma꞉ haliweki haloma꞉me leekeme.

17 Diosepema꞉ alota꞉ O dia꞉me. I̱ma꞉ta꞉ kutupiki hau ota꞉ na pulueke. Mo yaka kapo ma꞉la꞉ some homeketa꞉ yaka pa hameke e pokaasa꞉ some halieke. Iki paeyaota꞉ epeke tupa꞉ siki hau ma꞉nda꞉ na piki ika꞉ apa꞉ pa꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la pelimikie leekeme.

Diudama꞉ Benisaminina꞉ honke leekeeki.

18 Diudama꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Pilisi Tiekeo. Neketa꞉ pa mo kinima꞉ handele ekina꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ pi la kiono mineke na panka꞉pekee. 19 Tiekeo. Nakana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Ika꞉ apa꞉ta꞉ hala꞉pe o ika꞉ kame ma꞉nda꞉ hala꞉pe laa lemee. 20 Koto leke nikana꞉ma꞉ hombo peaasota꞉ nika꞉ apa꞉ta꞉ koke halisiki hala꞉ make nika꞉ wetepe wekita꞉ mo koke nane ma꞉nda꞉la꞉ weki make hala꞉me. Mo wekina꞉ hameketa꞉ homa inkikina꞉ wekiwandikita꞉ ipiki homeke pa hala꞉me. Kutupa ipika꞉ apa꞉ma꞉ mo wekita꞉ pukima꞉ wopu homa꞉la꞉me loma꞉me. 21 Tiekeo. Nakana꞉ma꞉ta꞉ handuluekema꞉ hatuku a꞉pa꞉pekee leke handa 22 nikana꞉ma꞉ hombo peaasota꞉ mo wekima꞉ta꞉ ipika꞉ apa꞉ na mina꞉pa꞉lalieke loma꞉me. Mina꞉pa꞉laeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ ateketa꞉ homilieke laa loma꞉me. 23 Koto lomeke nakana꞉ma꞉ alota꞉ Ika꞉ wetepe weki iki ame̱le̱ epea꞉ka꞉na꞉ homeke naka꞉ leke popelekena꞉ niki handulumeke lemee.

24 Kutupa niki nika꞉ apa꞉ pa꞉ta꞉ puata꞉ mo naka꞉ le pimanu paeyao pua la haloma꞉me. 25 Koto hoki naneta꞉ ipikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ Paa la꞉ka꞉la pua ne hosikima꞉ pua hamba꞉pee lea꞉me. 26 Koto leeke nikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Nikita꞉ pua꞉peke na ya꞉la꞉me. Mo nika꞉ kame wetepe nane wekita꞉ nika꞉ ame̱le̱ poma꞉ka꞉na꞉ homeke mo halina꞉ leke popelekena꞉ pua hapeke ya꞉la꞉me. Mo nika꞉ kame Benisamini niki ame̱le̱ pea꞉ka꞉na꞉ homeke pua꞉peke ya꞉la꞉me loma꞉me. 27 Koto lomeke nika꞉ apa꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo yaka wanda꞉ Leisoloma꞉ta꞉ yaka weki yaapo homeke mendiaeya꞉me. 28 Homeketa꞉ I̱ amba꞉ mina꞉pa꞉lala꞉me. Ipikita꞉ hoki pea꞉ nane make ota꞉ na handolo ekima꞉ta꞉ mo tikene ma꞉na꞉yeti sayale manuma꞉ sinki sinki pea witolo pa꞉la꞉mee. 29 Ikana꞉ma꞉ ame do weki hatuku pua hau ma꞉nda꞉ peaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ koke yalo hata꞉ ikana꞉ma꞉ mea ipilimi a꞉ta꞉ma꞉ta꞉ I̱ lu homaalieke laa lea꞉me laa la haleekeme.

30 Diudama꞉ ombu pa alo hata꞉ alota꞉ Tiekeo. Pa ameta꞉ I̱ a꞉nda꞉ mo weki yaapo yaka apa꞉ pa꞉ta꞉ na poa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo weki I̱ yaapo na handolo kone ipiki homilieke. Ipika꞉ hone puki paeyaota꞉ koto weki pa꞉ta꞉ ula꞉me. Kutupa ipikita꞉ ota꞉ koke ya꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ mo nikana꞉ma꞉ puluma꞉ hauma꞉ kone ipiki lu homaalumeke. 32 Hau ma꞉nda꞉ make dupae. I̱ma꞉ alota꞉ Mo weki pa꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ pia꞉ka꞉na꞉ maketa꞉ kota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ wina꞉e laa yaka apa꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ma꞉ mo weki a꞉nda꞉ pa na hatuku epoa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pu hoeyalua꞉ hauna꞉ yenkita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ wina꞉ loelena꞉e loa꞉me. 33 Koto ekina꞉ tiekeo. Ameta꞉ mo wekina꞉ anketeke minolo hata꞉ I̱ta꞉ naka꞉ pa hameke e pokaaso hali haluekema꞉ ipikita꞉ ipika꞉ hameke tonu ame̱le̱ paa pena꞉ lae. 34 I̱ma꞉ta꞉ eki ekipa mo wekita꞉ I̱ yaapo na peke haena꞉ yaka apa꞉ pa꞉ta꞉ polua꞉pe. I̱ma꞉ta꞉ yaka apa꞉ pa꞉ta꞉ dupiki ke tieke ipula꞉eki handa꞉peketa꞉ I̱ ana꞉ na pa꞉la꞉me leekeme.

Copyright information for `SSX