Genesis 45

Diosepema꞉ ipikie laa peneme yaeyekeeki

Diosepema꞉ta꞉ ipika꞉ wieke hone manuna꞉ta꞉ mo ipika꞉ e pokaemeke tapakena꞉ leke popelekena꞉ lu mina꞉niapeke na yalo hata꞉ paeyaosiki mo da panda꞉ mina꞉pa꞉lao pupe laa leekeme. Kota꞉ Diosepema꞉ta꞉ ipiki ame̱le̱ ma꞉nda꞉ siki ota꞉ na haena꞉ mo hameke tonu pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ lataa laa la haleekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ e̱ alo hata꞉ anekema꞉ ka꞉pa꞉puki yokeke handa mo Idiepi tapakema꞉ make opuaata꞉ kota꞉ mo ekina꞉ pita꞉ mo kinina꞉ da pa꞉ta꞉ make mea pemekeme. Diosepema꞉ ipika꞉ hameketonu pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Diosepee. Yaka apa꞉ta꞉ pa hala꞉pe leekeme. Koto leekepate mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ma꞉ta꞉ doeki opu hao paala꞉ma꞉ hone mamatalo hata꞉ hombo peapeke na yekeme. Kota꞉ Diosepema꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Pilisi I̱ teke pa꞉ta꞉ ipupe leekeme. Kota꞉ mo tapake teke pa꞉ta꞉ epemeke handa alota꞉ I̱ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo hande Idiepi nane mani mea tapaeme some ika꞉ kame Diosepee. Koto ekina꞉ mo ikana꞉ma꞉ do pa꞉ta꞉ I̱ tapaaleme ekina꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ na homa make nikana꞉ma꞉ pu hoeyaloma꞉me pi na lapa꞉peke. Ota꞉ Koda꞉ma꞉ kone mo wanda꞉hali homaapa꞉na꞉yeke. I̱ma꞉ pa꞉ta꞉lono I̱ amba꞉la tapao pa꞉la꞉me. Do kenke pa꞉ta꞉ mo tea꞉ ki a꞉pa꞉la꞉ ekita꞉ bapi yaapo homeke do handa꞉e. Mo yu lita꞉la꞉eki kone o ne napeke mina꞉la꞉eki kone ota꞉ na pulu pa꞉la꞉ bapi yunki hata꞉ta꞉ pa ula꞉me. Koda꞉ma꞉ I̱ amba꞉la tapaala꞉ ekita꞉ dupiki ta꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ piki hauma꞉ iki pa꞉ta꞉lono laa kutupa mo ika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilimi wekiwandikina꞉ wekiwandiki ana꞉na꞉ hao pelina꞉yeke pa꞉la꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ I̱ do Idiepi kenke nane na tapaemepate pa Koda꞉ma꞉ kone pa꞉la꞉me. Ipikana꞉ma꞉ I̱ta꞉ mo kinina꞉ kapomani manda you hali pitono la꞉la꞉me. I̱ta꞉ do kenke paeyao handeteke halome. I̱ta꞉ do Idiepi wanda꞉halina꞉ you hali halome.

Koto ekina꞉ yaka apa꞉ pa꞉ta꞉ a̱i̱ la꞉ka꞉la puata꞉ dota꞉ naka꞉ weki Diosepema꞉ ala꞉ pie laa pua lapa꞉peke. Koda꞉ma꞉ta꞉ I̱ta꞉ Idiepina꞉ handeteke hala꞉ hali hano la꞉la꞉me. Nate leke hokulu na peake I̱ pa꞉ta꞉ a̱i̱ epoe. 10 Neke make naka꞉ wekiwandiki make naka꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandiki make naka꞉ sipisipimanu make naka꞉ nanikosimanu make naka꞉ kaomanu make mo naka꞉ wia hale alemanu paeyao make I̱ teke pa꞉ta꞉ wia halo pele tupa꞉ mo Kosene kenke pa꞉ta꞉ halena꞉e laata꞉ 11 Neke mo Kosene kenke pa꞉ta꞉ haeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ neke handeteke halo polo tupa꞉ loa꞉me. Mo tea꞉ kita꞉ bapi yunki hata꞉ pa ula꞉ ekina꞉ta꞉ neke make naka꞉ tapake make naka꞉ ma꞉na꞉manu make tea꞉ma꞉ homilimikiyeke loa꞉me leekeme.

12 Diosepema꞉ ombu alota꞉ Ameta꞉ iki paeyaoma꞉ make Benisamini nakana꞉ma꞉ make I̱ta꞉ ota꞉ Diosepee laa handelememe. 13 Kutaa I̱ do Idiepi kenke pa꞉ta꞉ ota꞉ honkopu tieke ula꞉eki make mo ikana꞉ma꞉ handeleme alemanu paeyao make yaka apa꞉ pa꞉ta꞉ pua lapa꞉peke. Kutupa a̱i̱ a̱i̱ pu kone ipiki do pate hatuku a꞉pa꞉pa꞉peke leekeme.

14 Koto laata꞉ ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ hameke Benisaminita꞉ hopula꞉ mea e̱ leekeme. Benisaminima꞉ make e̱ alo hata꞉ hameke hopula꞉ miekeme. 15 E̱ pa alo alo hata꞉ta꞉ hameke titi homeke homeke lo hopulolo hata꞉ nunu piekeme. Kota꞉ kutu pieke hoki naneta꞉ ipika꞉ hameke tonuma꞉ ipiki ame̱le̱ pi kini pea lemekeme.

16 Mo hande Diosepena꞉ hameke tonuta꞉ epelememe le ekita꞉ mo kinina꞉ da pa꞉ta꞉ haemeke tapakema꞉ opitolo hata꞉ mo kinima꞉ make mo ipika꞉ e pokaeyeke you haliwekima꞉ make ta꞉na꞉ma꞉ homemekeme. 17 Mo kinima꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kametonu ika꞉ nemanu mo donki manuna꞉ hokina꞉ atula atula pea wia mo Keinani nane la꞉ka꞉la pupa꞉e lae laata꞉ 18 Ika꞉ apa꞉ make ika꞉ tapake make hatuku do ane la꞉ka꞉la a꞉pa꞉pa꞉peke lae. I̱ma꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ mo kenke paeyao ankulake ota꞉ epeke kenke halaata꞉ ota꞉ haka꞉ta꞉pake tupa꞉ ne no hao pelina꞉ loa꞉me lae. 19 Kutupa make mo ika꞉ weteke tonu make ika꞉ hosiki wekiwandiki sunu make ika꞉ ateke make hatuku epolo peleme mo Idiepina꞉ ma꞉na꞉ma꞉ yola꞉la꞉ pota꞉ alemanu mea pena꞉ lae. 20 Kuta ikana꞉ma꞉ta꞉ mo ika꞉ wia haleme alemanu mina꞉pa꞉laasoma꞉me laa hone ka꞉nda꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke. Pa ekipeke do Idiepi kenke paeyao siki pa꞉ta꞉ ula꞉ epeke ale manuta꞉ ika꞉eki ya꞉lieke loa꞉me lae leekeme.

21 Koto leeke mo Dieikopena꞉ eiyeke tonuma꞉ta꞉ mo leeke tupa꞉ siki kone pimikime. Kutupa Diosepema꞉ta꞉ mo kinima꞉ leeke tupa꞉ kone mo ma꞉na꞉ma꞉ yola꞉la꞉ pota꞉ alemanu halaata꞉ pota꞉na꞉ nolo pimiki ne make haleekeme. 22 Kutupa Diosepema꞉ hameke tonu pa꞉ta꞉ mo topo aka꞉manu make haleekepate pa Benisaminita꞉ 300 silipa mani make topo aka꞉ paeyao yunki hata꞉ haleekeme. 23 Kuta ipika꞉ atekena꞉ta꞉ mo Idiepina꞉ ota꞉ epeke nemanu mo kiki yaapo donkina꞉ mu wia kutupa pa kiki yaapo donkimanu ma꞉nda꞉na꞉ta꞉ mo pota꞉na꞉ nolo pieke widimanu make betedimanu make mandane nemanu make mu wiao tapaeyekeme. 24 Kutupa mo ipika꞉ hameketonu pena꞉ tapaaso hata꞉ alota꞉ Mo pota꞉na꞉ hankiliki na yola꞉pa꞉peke leekeme.

25 Kota꞉ mo tapaketa꞉ Idiepi mina꞉pa꞉lao ika꞉ da nane ateke hayeke alena꞉ Keinani nane pemekeme. 26 Ikana꞉ma꞉ ateke pa꞉ta꞉ pua alota꞉ Diosepeta꞉ pa hala꞉mee. Ipikita꞉ mo Idiepi kenke paeyaona꞉ handeteke hala꞉ hali hala꞉me lemekeme. Koto lemeke handa Dieikopeta꞉ hone mata꞉pa pulu no la꞉mea pita꞉ mo weki tonuma꞉ lemeke ekina꞉ hone na tulaeyekeme.

27 Pate mo eiyeke tonuma꞉ hande Diosepema꞉ iki pa꞉ta꞉ leekeeki paeyao ika꞉ apa꞉ pa꞉ta꞉ la halemekeme. Dieikopema꞉ koto lemekeeki opuolo pita꞉ pa mo Diosepema꞉ ipiki mulu epena꞉ tapaeyeke ma꞉na꞉ma꞉ yola꞉la꞉ pota꞉ alemanu hando haota꞉ kota꞉ ipikita꞉ paa epeke hone wia pitiekeme. 28 Kutu pitolo hata꞉ Dieikopema꞉ alota꞉ Keiyae. Doeki homeketa꞉ ota꞉ yaka hone pa꞉la꞉ ekina꞉ yaka weki Diosepeta꞉ paa haya꞉ka꞉ta꞉me. Kota꞉ I̱ a̱i̱ na homeke hata꞉ kone ipiki handolo polueke leekeme.

Copyright information for `SSX