Genesis 46

Dieikope tapake Idiepi pemekeeki

Dieikopema꞉ta꞉ ipika꞉ wia hayeke alemanu paeyao talo peaata꞉ Biasiba nane peekeme. Koto pateta꞉ ipika꞉ ateke Aisa꞉kena꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni hau piekeme. Koto timbata꞉ upama꞉ leke ale Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi alo alota꞉ Dieikopeo Dieikopeo leeke ipikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Wao. I̱ do handa꞉e leekeme.

Tekehalima꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Koda꞉ naka꞉ apa꞉na꞉ Koda꞉e. Idiepi poluekema꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉peke. I̱ma꞉ta꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ koto pate tapake tieke haena꞉ lolueke. I̱ma꞉ta꞉ neke yaapo oni Idiepi nane mandakena꞉ puaata꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ do kenke nane paa hatuku ipulueke. Koto pateta꞉ mo Diosepe neke yaapo mandakena꞉ haena꞉ neke homilipikie laa leekeme.

Kota꞉ Dieikopeta꞉ Biasiba mina꞉pa꞉laeyekeme. Ipika꞉ weki tonuma꞉ta꞉ mo hande Idiepi kinima꞉ tapaeyeke ma꞉na꞉ma꞉ yola꞉la꞉ pota꞉ ale manuna꞉ta꞉ ika꞉ ateke make ika꞉ hosiki wekiwandiki sunu make ika꞉ weteke tonu make pitaemekeme. Ika꞉ mo Keinani hata꞉ mimiki alemanu paeyao make ma꞉na꞉manu make mea Idiepi nane pemekeme. Dieikopema꞉ta꞉ ipika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wekiwandikina꞉ wekiwandiki paeyao hatuku peekeme. Ipika꞉ wekitonu make ipika꞉ weki tonuna꞉ wekitonu make ipika꞉ wandikitonu make ipika꞉ waneke tonuna꞉ wandikitonu make paeyao hatuku peekeme.

Mo Dieikope ame̱le̱ oni Idiepi nane pemeke ipika꞉ tapaketa꞉ mupeke weki Lubeni make Lubenina꞉ eiyeke tonu Ha꞉noko make Palu make Hesetoni make Kami makee. 10 Kutupa Simiono make ipika꞉ wekitonu Diemuelo make Diamini make Ohadi make Diakini make Soha make Siolo makee. Do weki Siolota꞉ mo Keinani wanda꞉na꞉ wekie. 11 Lipai make ipika꞉ weki tonuta꞉ Kiesoni make Koha꞉di make Metati makee. 12 Diuda make ipika꞉ weki tonuta꞉ Sela make Petese make Sita makee. Diudana꞉ eiyeke yaapo Ea pita꞉ Onane yaapota꞉ Keinani haemeke toma꞉na꞉ kone amba꞉ homepekeme. 13 Isaka make ipika꞉ weki tonuta꞉ Tola make Pua make Yope make Simitoni makee. 14 Sebuloni make ipika꞉ weki tonuta꞉ Setede make Elono make Dialieli makee. 15 Do weki tonuta꞉ oni Mesopoteimia hata꞉ Liama꞉ Dieikopena꞉ mendiaeyeke weki tonue. Liama꞉ wandiki Daena make mendiaeyekeme. Koto paeyao siki yata꞉polota꞉ Lia pa꞉ta꞉ yama꞉ Dieikope ipika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wekiwandiki paeyaota꞉ 33 yekeme.

16 Ka꞉de make ipika꞉ wekitonu Sepedoni make Haki make Siuni make Eseboni make Eti make Atodi make Ateli makee. 17 A꞉sia make ipika꞉ weki tonuta꞉ Imina make Isipa make Isipi make Betia make ika꞉ ana꞉ Seta makee. Betiana꞉ eiyeke yaapota꞉ Heba pita꞉ Malakiele yaapoe. 18 Do 16 wekiwandikita꞉ mo hande Leibenima꞉ ipika꞉ waneke Lia pa꞉ta꞉ haleeke pa hameke e pokaasa꞉ wandiki Silipama꞉ Dieikopena꞉ mendiaeyeke wekiwandikie.

19 Dieikopena꞉ weteke Leisoloma꞉ta꞉ Dieikope ipika꞉ weki Diosepe pita꞉ Benisamini yaapo mendiaeyekeme. 20 Oni Idiepi kenketa꞉ mo Heliopolisi da pa꞉ta꞉ yeni peao hayeke hali Podipitana꞉ waneke A꞉sena꞉dema꞉ta꞉ Diosepena꞉ weki Ma꞉na꞉sa꞉ pita꞉ Ipoteimi yaapo mondu wiayekeme. 21 Benisaminina꞉ eiyeke tonuta꞉ Bela make Bekea make A꞉sa꞉bele make Keta make Naamani make Ehi make Otosi make Mupimi make Hupimi make Ada makee. 22 Koto 14 weki tonuta꞉ mo Leisoloma꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ Dieikopena꞉ mendiaeyeke wekiwandikie.

23 Da꞉ni make ipika꞉ weki Husimi makee. 24 Na꞉petali make ipika꞉ wekitonu Diasiele make Kuni make Diesa make Silemo makee. 25 Do watake hata꞉ tapaketa꞉ mo hande Leibenima꞉ waneke Leisolo haleeke pa hameke e pokaasa꞉ wandiki Bilihama꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ Dieikopena꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wekiwandikie. 26 Kota꞉ mo Dieikopena꞉ eiyeke tonuna꞉ weteke tonu na yata꞉peke pa mo ota꞉ Dieikopena꞉ monduma꞉ monduma꞉ pieke wekitonu homeketa꞉ paeyao 66 oni Idiepi nane pemekeme. 27 Kutupa Diosepena꞉ oni Idiepi mendiaeyeke weki yaapo apa꞉taasota꞉ mo Dieikopena꞉ oni Idiepi nane pu haemeke tapake paeyaota꞉ 70 yekeme.

Oni Idiepi nane Dieikope pita꞉ ipika꞉ tapake haemekeeki

28  Dieikopema꞉ta꞉ Diosepema꞉ mo Kosene kenke pa꞉ta꞉ iki a꞉pa manda꞉hande pina꞉ honke lena꞉yeke Diuda amba꞉la tapaeyekeme. Kutupa mo tapake opolo pemeketa꞉ 29 Diosepema꞉ ipika꞉ hosima꞉ yola꞉la꞉ pota꞉ ale pitulu pua Kosene kenke pa꞉ta꞉ ateke manda꞉hande pulu peekeme. Kutupa mo pate pua ateke manda꞉hande pitolo hata꞉ta꞉ Diosepema꞉ ipika꞉ kiki bao mo atekena꞉ make yola꞉ mea hopulolo hata꞉ e̱ tieke lo hokulu peayekeme. 30 Dieikopema꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ neke paa haeka꞉ta꞉ma꞉ laa handolo hata꞉ta꞉ kota꞉ ameta꞉ I̱ta꞉ homuluekema꞉ tikitiki yao halome leekeme.

31 Kutupa Diosepema꞉ ipika꞉ hameke tonu pa꞉ta꞉ make mo atekena꞉ tapake paeyao pa꞉ta꞉ make alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ mo kini pa꞉ta꞉ta꞉ oli Keinani haeme yaka kametonu make yaka apa꞉na꞉ tapake paeyao I̱ pa꞉ta꞉ epelememe laa amba꞉la lolo polueke. 32 Kutupa I̱ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ dupa lolueke. Ikita꞉ sipisipimanu handeteke hao haleme haliweki make ma꞉na꞉manu punu haleme haliweki make yalo hata꞉ ika꞉ ma꞉na꞉manu make e wae alemanu make ika꞉ wia haleme alemanu paeyao make mea epelememe laa pua lolueke. 33 Koto ekina꞉ mo kinima꞉ iki wi la꞉ mea ika꞉ pu haleme ekita꞉ aleke ka꞉ta꞉pa꞉ laa lota꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ 34 mo hande ika꞉ apa꞉meima꞉ pu haemeke tupa꞉ koto ika꞉ haleme andusa꞉ta꞉ ma꞉na꞉manu handeteke hao haloma꞉me laa lapa꞉peke. Dupa lemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo Kosene kenke paeyao pa꞉ta꞉ hape laa la꞉lieke leekeme. Diosepema꞉ dupiki pi leeke ekita꞉ mo Idiepi tapake paeyaoma꞉ta꞉ mo sipisipi handeteke haleme wanda꞉hali iki ame̱le̱ hama꞉na꞉ ota꞉ kiaemeke ekina꞉ leekeme.

Copyright information for `SSX