Genesis 47

Kutupa Diosepema꞉ta꞉ mo ipika꞉ hameketonu paeyao yunki hata꞉ hatuku mo kini pa꞉ta꞉ peekeme. Pua mo kini pa꞉ta꞉ alota꞉ Yaka apa꞉ make yaka kametonu make mo Keinani hao ika꞉ ma꞉na꞉manu make e wae alemanu make ika꞉ wia haleme alemanu paeyaosiki make mea epelememe. Ikita꞉ ameta꞉ mo Kosene kenke pa꞉ta꞉ a꞉pa halememe. Kutupa Diosepe ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ hatuku epeeke hameke tonuta꞉ mo kini hali pa꞉ta꞉ waleekeme. Mo kinima꞉ iki lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Ikita꞉ eki e poko halemepe leekeme.

Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Nikita꞉ mo nika꞉ apa꞉meima꞉ pia꞉ tupa꞉ kone sipisipi handeteke hao haloma꞉ haliwekie.
Kutupa mo Keinani kenke pa꞉ta꞉ta꞉ do tea꞉ kita꞉ ota꞉ hoela꞉ ekima꞉ nika꞉ sipisipi manuna꞉ ambu ma꞉nda꞉ dia꞉ya꞉la꞉ ekina꞉ nikita꞉ do kenke pa꞉ta꞉ haluekema꞉yeke epoloma꞉me. Koto ekina꞉ pilisio. Niki mo Kosene kenke pa꞉ta꞉ hamono waleke kie laa lemekeme. Koto lemeke mo kinima꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ Ameta꞉ naka꞉ apa꞉ make naka꞉ kametonu make opolo epeleme ekina꞉ta꞉ kota꞉ do Idiepi kenketa꞉ ika꞉ ekie. Ikita꞉ mo Kosene kenke pa꞉ta꞉ ota꞉ a꞉pa꞉la꞉ alena꞉ handa pitina꞉e. Kutupa mo iki tukiki pa꞉ta꞉ handa wiki haliweki ma꞉nda꞉ haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka ma꞉na꞉manu make handeteke hawaena꞉ lapeke leekeme.

Kutupa Diosepema꞉ta꞉ ipika꞉ apa꞉ Dieikope hatuku mo kini pa꞉ta꞉ pua waleeketa꞉ Dieikopema꞉ mo kinita꞉ Koda꞉na꞉ bikina꞉ epeayekeme. Kutupa mo kinima꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Neketa꞉ bapi ekipa ka꞉ta꞉pe leekeme.

Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ pa pomu lopolo hanota꞉ bapi paeyao 130 paela꞉me. Koto bapi manuta꞉ mo yaka apa꞉meima꞉ ika꞉ bapi eleke eleke pomu lopemeke tupa꞉ make na handeke pa ta꞉ta꞉ doka꞉tikipiki taka꞉lake bapimanu ya꞉mee leekeme. 10 Koto laa Dieikopema꞉ mo kini hali pa꞉ta꞉ paeyaaso epeaasa꞉eki halaa mina꞉pa꞉laeyekeme. 11 Kutupa Diosepema꞉ta꞉ mo kinima꞉ pia꞉peke leeke tupa꞉ kone ipika꞉ ateke make hameketonu make mo Idiepi kenke pa꞉ta꞉ pitina꞉ laa mo Lamesese daoni nepoko nanema꞉ mo Idiepi kenkemanu paeyao lombeipiki ota꞉ epeke kenkemanu haleekeme. 12 Diosepema꞉ta꞉ ipika꞉ apa꞉ make ipika꞉ hameke tonu make mo ipika꞉ apa꞉na꞉ tapake paeyaosiki mo hosiki wekiwandikisunu make apa꞉tao paeyaosiki ne ana꞉na꞉ haleekeme.

Mo tea꞉ ki tieke

13 Mo hande tea꞉ kita꞉ ota꞉ hoeya꞉pa wieke yalo hata꞉ da paeyao pa꞉ta꞉ ne dia꞉yekeme. Kutupa mo Idiepi wanda꞉hali make Keinani wanda꞉hali make paeyaosiki tea꞉ma꞉ honkopu dia꞉ yekeme. 14 Kuta mo wanda꞉halima꞉ widi hamba꞉tiki pimikita꞉ Diosepema꞉ mani paeyao meata꞉ mo kinina꞉ da pa꞉ta꞉ mea pua꞉tiki piekeme. 15 Kutupa mo Idiepi pita꞉ Keinani kenke yaapo pa꞉ta꞉ wieke mani paeyaosiki paeyeketa꞉ mo Idiepi haliwekima꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Niki ne kie. Niki na homaama꞉na꞉ma꞉ hau ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ make a̱i̱ pie. Nika꞉ mani paeyaota꞉ ota꞉ paela꞉me laa lemekeme.

16 Koto lemeke Diosepema꞉ hombo peaaso alota꞉ Ika꞉ ma꞉na꞉manu mea ipupee. Ika꞉ mani paeyao paeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto ale topo pitolo hata꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki ne kuluekema꞉ loa꞉me leekeme. 17 Koto leeke mo tapakema꞉ ika꞉ ma꞉na꞉manu mea Diosepe pa꞉ta꞉ epemekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ mo wanda꞉halina꞉ hosi ma꞉na꞉manu make sipisipimanu make nanikosimanu make kaomanu make donkimanu make mea epemeke topo peata꞉ ne haleekeme. Koto bapina꞉ta꞉ mo ika꞉ ma꞉na꞉ manuna꞉ topo pea ne hala꞉tiki piekeme.

18 Mo panake bapi ma꞉nda꞉na꞉ta꞉ mo wanda꞉halima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Tiekeo. Nikana꞉ma꞉ta꞉ mo ota꞉ ekita꞉ neke pa꞉ta꞉ na a꞉mbalumeke. Mo nika꞉ mani paeyaota꞉ paela꞉ make mo nika꞉ ma꞉na꞉ manuta꞉ amba꞉ naka꞉ mime. Koto ekina꞉ ameta꞉ mo neke kia꞉peke alemanu ma꞉nda꞉ta꞉ na ula꞉pate pa mo nika꞉ loke pita꞉ nika꞉ kenkemanu homeke neke pa꞉ta꞉ kia꞉peke ya꞉la꞉me. 19 Niki homaama꞉na꞉ma꞉ hau ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ make a̱i̱ pie. Nika꞉ e manuta꞉ na mopu yamono lae. Niki make nika꞉ kenke make nema꞉ topo pitolo hata꞉ hamba꞉e. Nikita꞉ mo kinina꞉ pa hameke e pokaasa꞉ tapake homono nika꞉ kenke make ipiki milieke. Niki paa da꞉ta halo poloma꞉ tupa꞉ kone widimanu kie. Kutupa make nika꞉ e pa꞉ta꞉manu nokopomono wae alemanu ma꞉nda꞉ kie laa honke lemekeme.

20 Kota꞉ Diosepema꞉ta꞉ mo Idiepi kenke paeyaota꞉ kinina꞉ eki wina꞉ hambaeyekeme. Mo tea꞉ kita꞉ ota꞉ hoeya꞉pa wieke handa mo Idiepi tapake paeyaona꞉ kenketa꞉ ota꞉ paeyaoma꞉ tapaena꞉ leeke ekima꞉ mo kenketa꞉ kinina꞉ eki homeke wiekeme. 21 Diosepema꞉ta꞉ mo Idiepi kenke mandane nepokona꞉ kini pea pua mandane nepokona꞉ puata꞉ wanda꞉hali paeyao pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉hali haena꞉ leekeme. 22 Kuta mo na hambeeke kenke homeketa꞉ mo hande yeni peao hayeke tapakena꞉ eki yekeme. Pa ekipeke ika꞉ eki na tapaemeke ekita꞉ kinima꞉ mo ika꞉ nolo pimiki nemanu ana꞉na꞉ hala꞉tiki pieke pimikime. 23 Diosepema꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Ameta꞉ I̱ma꞉ iki make ika꞉ kenke make mo kinina꞉ hambalo ekita꞉ handelememe. Koto ekina꞉ ika꞉ e nina꞉ nokopolo peleme wae alemanu do handa꞉pe. 24 Kutu pulu pelemepate mo ne napeke mendiolota꞉ yunki hata꞉na꞉ homeke homeke lo hondo mo kini pa꞉ta꞉ halimikie. Mo paa wilia꞉ ekita꞉ wae wia make ika꞉ tapake ika꞉ nolo peleme eki mia꞉pa꞉peke.

25 Koto leeke mo tapakema꞉ hombo peaaso hata꞉ alota꞉ Niki nakana꞉ma꞉ tea꞉ma꞉ amba꞉ homolo puma꞉pate niki tamba꞉ meleme. Tiekeo. Nakana꞉ma꞉ta꞉ niki pa꞉ta꞉ ota꞉ epeke hau pime. Koto ekina꞉ nikita꞉ mo kinina꞉ pa hameke e pokaasa꞉ tapakee. 26 Koto ekina꞉ Diosepema꞉ mo Idiepi kenkena꞉ lo pi witolota꞉ mo ne napeke mendiolo yunki hata꞉ ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ homeke ma꞉nda꞉ hondo meata꞉ mo kinina꞉ eki ya꞉na꞉e laa lo pi wiekeme. Ame do make koto pi la꞉ ula꞉ ekita꞉ ota꞉ pa pa꞉la꞉me. Pate mo yeni peao haemeke haliwekina꞉ kenkemanu homeketa꞉ mo kinina꞉ eki na wiekeme.

Dieikopena꞉ paeyaaso honke leekeeki

27 Mo Isulai tapaketa꞉ oni Idiepi kenke pa꞉ta꞉ mo Kosene da yu pa꞉ta꞉ hata꞉ta꞉ hamoko haota꞉ wekiwandiki wopu mondu wimikime. 28 Dieikopeta꞉ mo Idiepi haena꞉ta꞉ bapi 17 paeyekeme. Kutupa ota꞉ ipika꞉ bapita꞉ 147 miekeme. 29 Mo ipika꞉ homolo pieke nate teke pa꞉ta꞉ opolo epeeketa꞉ ipika꞉ eiyeke Diosepe wi la꞉ mea alota꞉ Naka꞉ kiki yaka paleke ankolopuna꞉ wia hata꞉ I̱ do Idiepi kenke pa꞉ta꞉ na hoilueke laa keke pi la꞉ wie. 30 Pa ekipeke yaka hone pa꞉la꞉ ekita꞉ mo yaka apa꞉ ameda hoila꞉ alena꞉ hoilu poelena꞉ loa꞉me. Koto ekina꞉ I̱ do Idiepi mina꞉pa꞉lao mo tapake hoila꞉ alena꞉ tia pua hoiya꞉peke leekeme. Diosepema꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ ale tupa꞉ ota꞉ pulueke laa la꞉ wiekeme.

31 Dieikopema꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ pulueke laa keke pi la꞉ wie leeketa꞉ Diosepema꞉ keke pi la꞉ wieke handa Dieikopema꞉ koto pate ipika꞉ da panda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pitolo hata꞉ keiyae leekeme.

Copyright information for `SSX