Genesis 48

Dieikopema꞉ Ipoteimi pita꞉ Ma꞉na꞉sa꞉ yaapo epeayekeeki

Hao hao pa nate ma꞉nda꞉na꞉ta꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ta꞉ ateke yeni hapa ula꞉me laa lemekeeki opu haota꞉ ipika꞉ weki yaapo Ma꞉na꞉sa꞉ pita꞉ Ipoteimi yaapo hatuku Dieikope handolo peekeme. Kutupa Dieikope pa꞉ta꞉ naka꞉ weki Diosepeta꞉ neke handolo a꞉pa꞉la꞉me lemeke opu haota꞉ ipikita꞉ honkopu hao tia liao pitiekeme. Dieikopema꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo Aneke Wele wopupiki Koda꞉ma꞉ta꞉ oli Keinani ula꞉ Lusu kenke pa꞉ta꞉ opolo a꞉pa I̱ epeaeya꞉me. I̱ pa꞉ta꞉ dupa lea꞉me. Naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ tutu paeyao siki haena꞉ yeke handa wekiwandiki wopu kulueke lea꞉me. Kutupa do kenketa꞉ ika꞉eki u tia pu haena꞉ I̱ma꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandiki halueke lea꞉me leekeme.

Dieikopema꞉ ombu alota꞉ Diosepeo. Mo I̱ a̱i̱ na epeke hano do Idiepi mendiala꞉ naka꞉ weki yaapota꞉ yaka ekie. Ipoteimi pita꞉ Ma꞉na꞉sa꞉ yaapota꞉ pa mo yaka weki Lubeni pita꞉ Simiono yaapo konema꞉ handa꞉la꞉me. Pate mo naka꞉ wetepena꞉ mendilipi weki tonuta꞉ kota꞉ yaka weki dia꞉ ya꞉lieke. Koto weki tonuma꞉ta꞉ mo Ipoteimi pita꞉ Ma꞉na꞉sa꞉ yaapo pa꞉ta꞉ yama꞉ ipilia꞉ alemanu milimikie. I̱ma꞉ dupitolo ekita꞉ mo naka꞉ ama꞉ Leisolona꞉ yeke pitolome. I̱ mo Mesopoteimia hao epoa꞉ dina꞉ta꞉ mo Keinani kenke pa꞉ta꞉ Epa꞉ta꞉ teke pa꞉ta꞉ I̱ a꞉ta꞉ tieke peao homea꞉me. I̱ma꞉ mo wanda꞉ta꞉ Epa꞉ta꞉ pula꞉ pota꞉ tea꞉na꞉ hoiyua꞉me leekeme. Koto Epa꞉ta꞉ta꞉ ameta꞉ Beteleha꞉ma꞉ lelememe.

Dieikopema꞉ mo Diosepena꞉ weki yaapo hando hao alota꞉ Do weki yaapota꞉ epi yaapo ya꞉ka꞉ta꞉pe leekeme.

Diosepema꞉ hombo peaaso alota꞉ Do weki yaapota꞉ mo hande Koda꞉ma꞉ do Idiepi kenke pa꞉ta꞉ hano ka꞉la꞉ weki yaapoe leekeme.

Koto leeke Dieikopema꞉ alota꞉ I̱ma꞉ ipiliki epealuekema꞉ dopate hatuku epoe leekeme.
10 Dieikopeta꞉ bapi tieke lieke ekiyalo hata꞉ ipika꞉ leke anku pieke ekima꞉ wopu handa꞉peke na yekeme. Kutupa Diosepema꞉ mo weki yaapo ipiki pa꞉ta꞉ hatuku a꞉pa haena꞉ laa mo weki yaapo hopula nunu piekeme. 11 Dieikopema꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ neke paa handulueke hone na ua꞉pate ameta꞉ Koda꞉ma꞉ naka꞉ weki yaapo kone pa handono la꞉la꞉me. 12 Kutupa Diosepema꞉ mo weki yaapo Dieikopena꞉ palekena꞉ pitipi alena꞉ mea Dieikope pitia꞉ alena꞉ panda꞉ puniaeyekeme.

13 Diosepema꞉ta꞉ Ipoteimita꞉ Dieikopena꞉ hoeya꞉ nanema꞉ pitao Ma꞉na꞉sa꞉ta꞉ popeke nanema꞉ pitaeyekeme. 14 Pate Dieikopema꞉ta꞉ ipika꞉ kiki yaapo pala꞉sa꞉ pu alu pea mo Ipoteimita꞉ wetepe weki kone ipika꞉ popeke nane kikita꞉ mo wekina꞉ ambokena꞉ wia kutupa mo ipika꞉ hoeya꞉ nane kikita꞉ mo mupeke wekina꞉ youna꞉ wiekeme. 15 Kutupa Diosepe epeaaso dupa leekeme.

Mo hande yaka apa꞉mei yaapo Eipoloha꞉ma꞉ pita꞉ Aisa꞉ke yaapoma꞉ yeni pu haepeke Koda꞉ma꞉ do weki yaapo epeaena꞉e.
Ame do di sikina꞉ kone I̱ hatuku a꞉pa꞉la꞉ Koda꞉ma꞉ ipiliki epeaena꞉e.
16 Mo hande tanda eleke eleke epea꞉ ale pa꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉la꞉ mea꞉tiki pia enisoloma꞉ ipiliki epeaena꞉e.
Yaka biki make mo yaka apa꞉mei yaapo Eipoloha꞉ma꞉ pita꞉ Aisa꞉ke yaapona꞉ biki make do weki yaapo pa꞉ta꞉ yama꞉ pa u tia pu haena꞉e.
Ipilikana꞉ma꞉ wekiwandiki wopu make mendia ipilika꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandiki wopu haena꞉e laa leekeme.
17 Diosepema꞉ta꞉ atekema꞉ ipika꞉ popeke nane kikita꞉ mo Ipoteimina꞉ youna꞉ wia꞉eki hando haota꞉ puki tandama꞉ homolo hata꞉ pao mea mo Ma꞉na꞉sa꞉na꞉ youna꞉ wina꞉yeke atekena꞉ kiki pao miekeme. 18 Ipikana꞉ma꞉ ateke pa꞉ta꞉ alota꞉ Apa꞉o. Kutupa dia꞉me. Dota꞉ mupeke weki ya꞉la꞉ma꞉ mo naka꞉ popeke nane kikita꞉ ipika꞉ ambokena꞉ wie laa leekeme.

19 Koto leekepate atekema꞉ ipika꞉ pi na opitolo hata꞉ alota꞉ Yaka wekio. I̱ma꞉ hone ulume. Ma꞉na꞉sa꞉na꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilia꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandiki make tapake tieke halo pa꞉la꞉pate pa ipika꞉ wetepe nane hamekema꞉ta꞉ ota꞉ ankulaota꞉ ipika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilia꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ tutu tiekemanu halieke.

20 Koto ekina꞉ koto natena꞉ta꞉ Dieikopema꞉ mo weki yaapo epeaaso hata꞉ alota꞉ Mo Isulai tapakema꞉ta꞉ Ipilika꞉ biki alo hata꞉ta꞉ epeaasa꞉ pi dupa lelimikie. Koda꞉ma꞉ neketa꞉ Ipoteimi pita꞉ Ma꞉na꞉sa꞉ yaapoma꞉ handaena꞉e laa lelimikie leekeme. Kutu pieke ekima꞉ Dieikopema꞉ta꞉ Ipoteimita꞉ Ma꞉na꞉sa꞉na꞉ puki pa꞉ta꞉ haena꞉ leekeme.

21 Kutupa Dieikopema꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ homolo poloeki teke pa꞉ta꞉ ya꞉la꞉ ekita꞉ do handelepate Koda꞉ta꞉ neke yaapo hata꞉ neketa꞉ naka꞉ apa꞉meina꞉ kenke nane paa hatuku pelieke. 22 Mo I̱ma꞉ yaka bainasi pita꞉ a꞉ndeli yaapoma꞉ mua꞉ hande Amo tapakena꞉ Sekeme kenke epeketa꞉ naka꞉ kametonu pa꞉ta꞉ dia꞉ya꞉la꞉pate pa I̱ma꞉ neke kitolome leekeme.

Copyright information for `SSX