Genesis 9

Koda꞉ma꞉ Noa yaapo pi la꞉ wiekeeki

Koda꞉ma꞉ Noa a꞉tala꞉ a꞉tala꞉ pa꞉ta꞉ epeaasa꞉ pima꞉ alota꞉ Ika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilimi wekiwandikita꞉ do kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ haena꞉ma꞉ wekiwandiki wopu mendia꞉pa꞉peke. laata꞉ mo hotekemanu paeyao make bamanu paeyao make ta꞉peli paeyao make ika꞉ honkopu oto pa꞉ta꞉ haleme ekina꞉ iki paala꞉ halimikie. Kutupa ameta꞉ mo tanimanu no haleme tupa꞉ do hotekemanu paeyao make lia nomena꞉ yeke kitolopate pa mo we pa pitiki hoteke homeke na napa꞉peke. Pa ekipeke mo da꞉ta꞉la꞉ ekita꞉ koto we pa꞉ta꞉ pileke loa꞉me. Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ hoke yenki halueke. Kutupa hoteke ma꞉nda꞉ma꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ ipika꞉ hoke yenkita꞉ homa꞉la꞉eki halueke. Halita꞉ Koda꞉ leke wepieke ekina꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ hali ma꞉nda꞉ homena꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ hali tonuma꞉ kone lilimikie.

Ika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilimi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ do kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ haena꞉ma꞉ wekiwandiki wopu mendia꞉pa꞉peke leekeme. Koda꞉ma꞉ Noa a꞉tala꞉ a꞉tala꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki make ika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilimi wekiwandikina꞉ wekiwandiki pa꞉ta꞉ tonka꞉na꞉ I̱ma꞉ dupiki pi la꞉ witolome. 10 Koto pita꞉ mo hande sisima pa꞉ta꞉ iki ame̱le̱ epemeke pa pitiki alemanu paeyaota꞉ mo bamanu make hotekemanu make iki paeyao pa꞉ta꞉ loa꞉me. 11 Dupiki pi manuma꞉ta꞉ iki ame̱le̱ pi la꞉ witolome. Mo kenkena꞉ pa pitiki alemanu paeyaota꞉ mo ikali tieke tiekema꞉ ota꞉ paa na hoeyaena꞉ laata꞉ mo ikali tieke tiekema꞉ do kenke paeyao paa na hoeyaena꞉e laa I̱ma꞉ la꞉ witolome. 12 Kutupa do iki ame̱le̱ make mo pa pitiki alemanu ame̱le̱ make do ota꞉ na paeyeke pa u halo pa꞉la꞉ la꞉ witolo patehau witolo ekita꞉ 13 oli koana꞉ yaka ka꞉la꞉da꞉peiya witolo ekita꞉ I̱ma꞉ do kenke yaapo pi la꞉ ulu ekina꞉ patehau ulueki yelieke. 14 I̱ma꞉ oli yata꞉ koa manuma꞉ a꞉mbatiki pitolo hata꞉ mo ka꞉la꞉da꞉peiya a꞉pa꞉tiki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ 15 kota꞉ I̱ma꞉ mo hande iki ame̱le̱ make mo hotekemanu ame̱le̱ make ikali tieke tiekema꞉ mo pa pitiki alemanu paeyao paa na hoeyaalueke laa pi la꞉ ua꞉eki niminaalueke. 16 Mo ka꞉la꞉da꞉peiya oli koa manuna꞉ peneme yatiki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ do kenkena꞉ haleme pa pitiki alemanu nika꞉ mo na paeya꞉peke pi la꞉ uma꞉eki paa niminatiki pulueke. 17 Mo ka꞉la꞉da꞉peiyata꞉ I̱ma꞉ mo pa pitiki alemanu paeyao pa꞉ta꞉ pi la꞉ witolo ekina꞉ patehaue leekeme.

Noa a꞉tala꞉ a꞉tala꞉

18 Mo sisima pa꞉ta꞉ pita pemeke Noana꞉ eiyeke tonuta꞉ Seme make Ha꞉me make Dieipedi makee. Ha꞉meta꞉ Keinanina꞉ atekee 19 Mo Noana꞉ eiyeke tepota꞉ do kenke wanda꞉hali paeyaona꞉ apa꞉meie. 20 Noata꞉ e hali yalo ipikita꞉ titina꞉ waini pu noko peeke halie. 21 Ipikana꞉ma꞉ mo waini ikali naa keaaso hata꞉ta꞉ ipika꞉ aka꞉manu holo bao pa tu mea hata꞉ ipika꞉ palai da pa꞉ta꞉ pumbuniao wiekeme.

22 Kutupa mo Keinanina꞉ ateke Ha꞉mema꞉ ipika꞉ ateke pa tia peliekeeki hando haota꞉ hameke yaapo lolo hama꞉ nane peekeme. 23 Kutu pieke handaa Seme pita꞉ Dieipedi yaapoma꞉ta꞉ ateke pa tia peliekeeki handa꞉peke yeketa꞉ dau homeke ipilika꞉ peiyokona꞉ pulumbao tia hoki la꞉ka꞉la oni palai da pa꞉ta꞉ pua pa ale handa hata꞉ atekena꞉ loke manda lopamoneao a꞉mbaepekeme. 24 Kutupa Noa ipika꞉ hone paa epeeketa꞉ mo ipika꞉ wetepe wekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ piekeeki handa꞉ u hao 25 Noama꞉ alota꞉

Keinani pa꞉ta꞉ esihou pi witoloma꞉ ipikita꞉ ipika꞉ kame yaapona꞉ pa hameke e pokaasa꞉ hali halieke.
26 Mo Semena꞉ Tekehali Koda꞉na꞉ biki mina꞉liape. Keinanita꞉ Semena꞉ pa hameke e pokaasa꞉ hali halieke.
27 Mo Koda꞉ma꞉ta꞉ Dieipedina꞉ tapake daetolota꞉ ipika꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilia꞉ wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ mo Semena꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ haena꞉e.
Keinanita꞉ Dieipedina꞉ pa hameke e pokaasa꞉ hali halieke laa leekeme.
28 Mo ikali tieke tieke a꞉pa hoki nane Noata꞉ 350 bapi pa ha pelia hayekeme. 29 Kutupa 950 bapi mieketa꞉ homeekeme.

Copyright information for `SSX