Hebrews 2

Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉la꞉ mea deto hala꞉eki ka꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ hau tieke

Koto ekina꞉ta꞉ niki ipilipa lopa mo opuma꞉ ota꞉ pimanu mina꞉pa꞉lao puaama꞉na꞉ma꞉ koto pita꞉ hone ota꞉ wopu wia miniki hamana꞉ pea꞉peke alee. Mo enisolo haliwekima꞉ nika꞉ apa꞉na꞉ atekena꞉ ateketonu pa꞉ta꞉ la halemeke pi manuta꞉ ota꞉ pi yeekeme. Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ koto pi opua na hao o homu pea na hao pieke some hayeke handaata꞉ kota꞉ ipika꞉ mieke yenkita꞉ ipika꞉ pu hayeke hau ana꞉ piki yenki mea꞉tiki pimikime. Kutu pimiki ekina꞉ta꞉ pa niki make mo Koda꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ lolo ka꞉la꞉ da꞉ta꞉la꞉eki tiekena꞉ hone wopu na uma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ekipa mo niki pa꞉ta꞉ kulu pa꞉la꞉ hoke yenki wenduluma꞉pe. Tekehalima꞉ kone do ka꞉la꞉ da꞉ta꞉la꞉eki peneme yaeyekeme. Koto ekita꞉ mo amba꞉ ipikana꞉ma꞉ leeke pi opimiki wanda꞉halima꞉ do pita꞉ ota꞉ la꞉la꞉ pie laa niki pa꞉ta꞉ wopu la kimime. Kutaa make koto ikana꞉ma꞉ la kimi pi manuta꞉ ota꞉ pie hone wiomono yeketa꞉ Koda꞉ma꞉ na handeke haumanu make ta꞉ta꞉ piki haumanu make piekeme. Kutupa make ipika꞉ hone pieke ekina꞉ mo Holi Sipitidina꞉ peaasa꞉ haumanu pa hameke haka꞉ta꞉pao telipatiki pu hayekeme.

Nikana꞉ma꞉ da꞉ta꞉la꞉eki miomono yeke nika꞉ you hala꞉ halita꞉ hala꞉me

Do ipilieke lo haloma꞉ kenke panakeeki handeteke haena꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ enisolomanu na mea haena꞉ la꞉la꞉me. Koto hau na piekepateta꞉ mo hande Baibolo tukiki pa꞉ta꞉ wape pa꞉la꞉ wape ma꞉nda꞉na꞉ la꞉la꞉ pita꞉ dupae

Koda꞉o. Nakana꞉ma꞉ hone witolota꞉ halita꞉ aleke ya꞉ka꞉ta꞉pe.
Ipiki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa handeteke halena꞉ta꞉ ipikita꞉ eki pa꞉la꞉pe.
Nakana꞉ma꞉ hali wepitolo hata꞉ mo hande enisolo oto pa꞉ta꞉ hosiki haena꞉ wepia haena꞉ leke yekepate
paa wetepena꞉ta꞉ yeiya꞉ laasa꞉eki tieke pita꞉ pa̱a̱ peaasa꞉eki tieke yaapo ipiki pa꞉ta꞉ dopuaeyekeme.
Kutupa ipikana꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao handeteke haena꞉ leme la꞉la꞉me.
Koda꞉ma꞉ halima꞉ta꞉ paeyao handeteke haena꞉ wepiekeme mo Baiboloma꞉ la꞉la꞉ ekita꞉ ota꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao tapao pa꞉ta꞉ ala꞉me. Koto ekita꞉ ota꞉ peneme ya꞉la꞉me. Koto ala꞉pate pa ameta꞉ halima꞉ mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao handeteke hala꞉me ekita꞉ na handoloma꞉me.
Pate pa Yesu handoloma꞉me. Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ mina꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ yama꞉ wanda꞉halina꞉ anketeke mea homaena꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki enisolo manuna꞉ oto nane hosiki haena꞉ leekeme. Pate ameta꞉ nika꞉na꞉ tanda tieke mea homeeke yekema꞉ koto ekima꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mo yeiya꞉ laasa꞉eki tieke pita꞉ pa̱a̱ peaasa꞉eki tieke yaapo ipiki pa꞉ta꞉ dopuaeyeke ekita꞉ handoloma꞉me.

10 Mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao wepia wina꞉ laa epeke handeteke hala꞉ Koda꞉ma꞉ wekiwandiki eleke eleke ipika꞉ hepeni kenke seliapo nane haena꞉ yeke ika꞉ deto hala꞉eki me̱a̱ya꞉ hali Yesu pa꞉ta꞉ tanda tieke haleeke ekima꞉ Koda꞉ma꞉ ipikita꞉ ota꞉ ika꞉ titina꞉ hali haena꞉ leeke ekita꞉ ota꞉ epeke hau epeke piekeme. 11 Mo wanda꞉hali yako pea haena꞉ epeaasa꞉ hali make mo epeaaleke yako pea haleme wanda꞉hali iki paeyaona꞉ Apa꞉ta꞉ homeke homeke hala꞉me. Yesuma꞉ koto ekina꞉ta꞉ koto wanda꞉hali pa꞉ta꞉ kame tonue loluekema꞉ yaala꞉ na homeke lo hala꞉me. 12 Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ alo alota꞉

Mo nakana꞉ma꞉ pieki paeyaota꞉ ya kame tonu pa꞉ta꞉ la halueke.
Naka꞉ bikita꞉ ika꞉ mombilimi alena꞉ta꞉ I̱ma꞉ yeiya꞉ lawaalueke leekeme.
13 Paa pi ma꞉nda꞉ make alota꞉

I̱ta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ ti lao halueke laa
paa make alota꞉

I̱ta꞉ mo hande Koda꞉ma꞉ kia꞉ weki wandiki tonu ame̱le̱ do a꞉pa halo handa꞉e leekeme.

Yesu ota꞉ hali hayekeeki

14 Ipikana꞉ma꞉ Mo wekiwandikie lea꞉ wanda꞉halita꞉ kenke loke hake wanda꞉hali haemeke yeke handaata꞉ ipiki make ika꞉ loke mea kenke hali leke hayekeme. Koto loke mea ipika꞉ homeeke ekima꞉ta꞉ mo hande homa꞉la꞉ ekina꞉ wele handeteke hala꞉ hali Sadani bepolaluekema꞉ yeke piekeme. 15 Koto pa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ mo homa꞉la꞉eki pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homoloma꞉ ekima꞉ nate paeyao niki tonkao hala꞉ hauta꞉ Yesu ipika꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ ka꞉la꞉pa꞉ tapaala꞉me. 16 Kutu pieke ekita꞉ enisolo tonu tamba꞉ muluekema꞉ yeke na piekepate mo Baiboloma꞉ alota꞉

Ipikana꞉ma꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ tapake wekiwandiki tamba꞉ muluekema꞉ piekeme la꞉la꞉me.
17 Koto hau puluekema꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ mo ipika꞉ hau paeyaoma꞉ta꞉ ota꞉ ipika꞉ hameke tonu leke hayekeme. Iki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ pea꞉peke hau ma꞉nda꞉ na mina꞉pa꞉lake Koda꞉ pa꞉ta꞉ ika꞉ yeni peao hala꞉ hali haluekema꞉ kutu piekeme. Wanda꞉hali ika꞉ hoke haumanu paeyawaena꞉ Yesuma꞉ hambaasota꞉ kutu piekeme. 18 Koto ekina꞉ ipiki make mo la handa꞉la꞉eki manuna꞉ ka꞉nda꞉manu mu hayeke handaata꞉ ame make mo la handa꞉la꞉eki manuma꞉ ma꞉nda꞉ epi pa꞉ta꞉ opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ iki a̱i̱ tamba꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉me.

Copyright information for `SSX