Hebrews 3

Yesuta꞉ Mosesi lombei piki hali hala꞉eki

Koda꞉ma꞉ wi la꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉ ya Ketiso kame tonuo nika꞉ hone tu lao haloma꞉ ekina꞉ yeni peao hala꞉ You hali pita꞉ Koda꞉ma꞉ tapaeyeke hali Yesu peneme yaaso hata꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone wopu u hapa꞉peke. Hande Mosesima꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali tukiki pa꞉ta꞉ e paeyao ma꞉nda꞉ na mina꞉pa꞉lake hata꞉ pa ota꞉ epeke e pokaeyeke tupa꞉ Yesu ipikana꞉ma꞉ make ipika꞉ ma̱leke lila꞉ Koda꞉na꞉ e pokaaluekema꞉ pea꞉peke yeke ekita꞉ ma꞉nda꞉ ota꞉ na mina꞉pa꞉lake paeyao ota꞉ epeke tupa꞉ kone pokaeyekeme. Da seliapo homeke ma꞉nda꞉ a꞉elia꞉eki handolo hata꞉ wanda꞉halima꞉ da seliapoe laa hotu halo pelemepate pa mo da a꞉elia꞉ halina꞉ biki homeke epeke da a꞉ela꞉ halie laa ipika꞉ biki homeke kende wilieke. Mo da a꞉eta꞉la꞉ halina꞉ biki kende wilie tupa꞉ta꞉ Yesuna꞉ bikima꞉ Mosesina꞉ biki ota꞉ lombei piki biki tieke wina꞉ la꞉la꞉me. Da paeyaota꞉ halima꞉ kone a꞉eta꞉la꞉pate pa mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeya tapaona꞉ wepia wina꞉ la꞉la꞉ someta꞉ Koda꞉ homeke hala꞉me. Mosesima꞉ e pokaasa꞉ hali hata꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali tukiki pa꞉ta꞉ e epeke tupa꞉ pokaeyekeme. Kutu pitolo hata꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ mo Koda꞉ma꞉ wetepe lapeke yeke pi manuta꞉ iki pa꞉ta꞉ la haleekeme. Mosesita꞉ pa e pokaasa꞉ hali homeke hayekepate Ketisota꞉ Koda꞉na꞉ eiyeke yaalo hata꞉ Koda꞉na꞉ wanda꞉hali ota꞉ epeke tupa꞉ handeteke hala꞉me. Koto handeteke hala꞉ wanda꞉halita꞉ nikie. Nikana꞉ma꞉ a꞉nda꞉ nika꞉ Tekehalima꞉ ota꞉ pealieke hone wita꞉la꞉eki pita꞉ aela꞉ baasa꞉ hau yaapo a꞉nda꞉ ota꞉ wopu miniki haoma꞉ka꞉na꞉ alome.

Koda꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ hoto pitulu pa꞉la꞉ nate wina꞉ la꞉la꞉eki

Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ mo Holi Sipitidima꞉ kinki pitolo hata꞉ alota꞉

Ame do natena꞉ Koda꞉na꞉ pi ho̱la̱꞉make opimika꞉na꞉ta꞉
kota꞉ mo hande ika꞉ apa꞉na꞉ atekena꞉ atekena꞉ puki taka꞉laaso hata꞉ Koda꞉na꞉ pi na opiki nono pimiki tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make pi na opiki nono na pea꞉pa꞉peke.
Mo wanda꞉halima꞉ hande hapu hayeke alena꞉ haemeke dina꞉ta꞉ koto alo hau manuma꞉ Koda꞉ma꞉ pilia꞉ hau handuluekema꞉ makea handemekeme.
Koda꞉ma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ bapi paeyao hali tieke yaapona꞉ iki pa꞉ta꞉ pua꞉ hau tieke tieketa꞉ pa mo handolo hata꞉ kone ikana꞉ma꞉ I̱ paa makea handemekeme leekeme.
10 Kutu pimi ekina꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ mineke pankolo hata꞉ alota꞉
Do wanda꞉halima꞉ hoto paeyao I̱ kiaaso ya pi ulu ekimanu kiao na opu halememe.
11 Koto pimi ekina꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ mineke tieke pankolo ota꞉ topo pia꞉peke na yeke pi tieke la꞉ witolo alota꞉
Koto wanda꞉hali hoto pitina꞉ halueke laa pi la꞉ ulu kenke pa꞉ta꞉ta꞉ ota꞉ na pelimikie laa pi la꞉ uluma꞉ loa꞉me leekeme.
12 Aiyo. Kame tonuo. Iki ma꞉nda꞉ mo deto hala꞉ Koda꞉ mina꞉pa꞉laluekema꞉ hoke hone na tulaasa꞉ hoke hone wiaama꞉na꞉ ota꞉ wopu handeteke hapa꞉peke. 13 Koto hau na pikita꞉ mo hoke hauma꞉ iki makeao haama꞉na꞉ laa ika꞉ puki taka꞉lawaama꞉na꞉ nate paeyao ika꞉ ika꞉ kone epeke pi manuma꞉ tikitiki ya alualu pu hapa꞉peke. Mo Baiboloma꞉ Ame do natee la꞉la꞉ pita꞉ niki pa꞉ta꞉ waleke kitolo aleketa꞉ kota꞉ koto ala꞉ hau pu hamana꞉e. 14 Mo hande nika꞉ titina꞉ hone ti laoma꞉ ekita꞉ na mina꞉pa꞉lake homolo kia꞉naluekema꞉ honkopu hao hata꞉ miniki hao hamana꞉e. Koto hau a꞉nda꞉ puma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nikita꞉ ota꞉ Ketiso ame̱le̱ apa꞉tao tunaa haloma꞉me.

15 Hande kinki pitolo ala꞉ pita꞉ niki pa꞉ta꞉ ipulu ipulu hata꞉ alota꞉ dupae

Ame Koda꞉na꞉ pi ho̱la̱꞉make opimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande ika꞉ apa꞉na꞉ atekena꞉ atekema꞉ puki taka꞉laaso hata꞉ Koda꞉na꞉ pi na opiki nono pimiki tupa꞉ ikana꞉ma꞉ make pi na opiki nono na pea꞉pa꞉peke la꞉la꞉me.
16 Mo Koda꞉na꞉ pi ho̱la̱꞉make opitolo hata꞉ kone kiaemeke wanda꞉halita꞉ epi ameda yekea. Ikita꞉ mo hande Mosesima꞉ Idiepi kenke mina꞉pa꞉lao hatuku peeke wanda꞉hali paeyao dia꞉yeke yekea. 17 Bapi hali tieke yaapo tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ epi ameda pa꞉ta꞉ mineke panka꞉tiki pu hayekea. Mo hande hapu hayeke alena꞉ hoke hau pea homo tandepemeke wanda꞉hali dia꞉yeke yekea. 18 Koda꞉ma꞉ pi tieke la꞉ witolo alota꞉ Koto wanda꞉hali hoto pitina꞉ halueke laa pi la꞉ ulu kenke pa꞉ta꞉ta꞉ ota꞉ na pelimikie laa pi la꞉ ulume leeke ekita꞉ epina꞉ leeke yekea. Mo hande ipika꞉ pi kiaemeke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ leekeme. 19 Ika꞉ hone na tulaemekeme. Ika꞉ kutu pimiki ekima꞉ kone mo hande hoto pitina꞉ Koda꞉ma꞉ halueke laa pi la꞉ wieke kenke pa꞉ta꞉ ota꞉ pua꞉peke na yekeme. Koto ekita꞉ do la kita꞉leke opitoloma꞉me.

Copyright information for `SSX