Hebrews 5

Hali homeke mo wanda꞉halina꞉ yeni peaasa꞉ you hali haena꞉ make Koda꞉na꞉ e pokaasa꞉ hali hao pina꞉ ipika꞉ tapake ma꞉nda꞉ hondo ma̱leke lu mia꞉tiki pu hala꞉me. Mo yeni peaasa꞉ you halima꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ hoke hau a꞉mbawaluekema꞉ ma꞉na꞉ lia hala꞉la꞉eki make totopo yolepiki ale hala꞉la꞉eki make Koda꞉ pa꞉ta꞉ hala꞉tiki pu hala꞉me. Mo someta꞉ ipika꞉ hau manuma꞉ make detepiki hali hata꞉ kone mo pi ula꞉eki manuna꞉ pi ula꞉ ekimanu mataalo hata꞉ pu hoeyao haleme wanda꞉halita꞉ yopu kimelema꞉ tamba꞉ mu hapeke ya꞉la꞉me. Ipiki make detepiki hali hata꞉ kone mo wanda꞉halina꞉ hoke hauma꞉ homeke dia꞉ yekepate ipika꞉ hoke hau make a꞉mbawaena꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ ma꞉na꞉ lia hala꞉tiki pia꞉peke yekeme.

Mo yeni peaasa꞉ hali hasa꞉ ekina꞉ biki tieke mina꞉la꞉ ekita꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ kone ipiki ma̱leke lia hapeke na yeliepate Koda꞉ma꞉ wi lelie ekina꞉ homeke ipika꞉ yeni peaasa꞉ hali hapeke yelieke. Pa mo hande Etoni wi leeke tupa꞉ kone wi lelieke.

Mandake tupa꞉ Yesuma꞉ mo yeni peao hala꞉ halina꞉ biki tieketa꞉ ipika꞉ kone na miekepate pa Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉

Neketa꞉ ya wekie. Ameta꞉ I̱ta꞉ naka꞉ Apa꞉ halome leekeme.
Kutupa make Koda꞉ma꞉ Baibolo ma꞉nda꞉na꞉ alota꞉

Neketa꞉ mo hande Melekisedeke hata꞉ pieke tupa꞉ bapi paeyaona꞉ yeni peaasa꞉ hali hao halipikie leekeme.
Yesuma꞉ do kenkena꞉ hata꞉ta꞉ mo hande homa꞉la꞉ ekima꞉ ipiki meaama꞉na꞉ mo ipika꞉ pa꞉ta꞉la꞉peke yeke Koda꞉ pa꞉ta꞉ ipika꞉ yeni pieke ekima꞉ make honke leeke ekima꞉ make e̱ wi tieke laa e̱ pankeke lopolo haena꞉ yeni piekeme. Koto yenita꞉ homu pikima꞉ pieke handaa Koda꞉ma꞉ ota꞉ opiekeme. Kutupa ipikita꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke hayekepate ipika꞉ homu pieke ekita꞉ mo hande tandama꞉ homa꞉la꞉eki mieke yeke ekima꞉ hone wiekeme. Ipikita꞉ koto hau paeyaona꞉ ota꞉ ana꞉ pieketa꞉ mo ipika꞉ kakena꞉ homaa pi opu haleme wanda꞉halina꞉ da꞉ta꞉la꞉ ekina꞉ tekehali hayekeme. 10 Kutu pieke handaata꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉

Neketa꞉ mo hande Melekisedeke hata꞉ pieke tupa꞉ yeni peaasa꞉ you hali hao halipikie laa peneme yao leekeme.

Andu nala꞉ wekiwandiki tupa꞉ na hao hamana꞉ leekeeki

11  Do hauna꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ pi eleke eleke ota꞉ wopu lapeke ya꞉la꞉pate ikita꞉ hone a̱i̱ na mia꞉peke ya꞉leke handaa mo pimanu wala꞉la꞉ ekita꞉ ka꞉nda꞉ pa꞉leke paasoma꞉me. 12 Ikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ pi wala꞉la꞉ wanda꞉hali hamena꞉ yeke nate tieke ana꞉na꞉ wia꞉pate kone pa mo hande wekiwandiki sunu pa꞉ta꞉ wala꞉la꞉ Koda꞉na꞉ hosiki pi sunu ma꞉nda꞉ma꞉ paa walena꞉ lapeke ya꞉ka꞉ta꞉me. Epeke taka꞉lake nemanu no hapa꞉peke yolo pa꞉la꞉pate pa andu homeke no halememe. 13 Wanda꞉hali epima꞉ andu homeke napeke ya꞉la꞉ some haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo someta꞉ mo hande hoke hau epeke hau yaapo telipea haluekema꞉ hone na wiki pa pu haleme wekiwandiki leke halememe. 14 Koto pa꞉la꞉pate mo hoke hau pita꞉ epeke hau yaapo talo talo pea epeke tupa꞉ telipea haleme keileke wanda꞉halima꞉ta꞉ mo epeke taka꞉lake ne tupa꞉ no halimikie.

Copyright information for `SSX