Hebrews 7

Yeni peao hayeke hali Melekisedeke

Do Melekisedeketa꞉ Seileme dana꞉ kini hali hayekeme. Kutaa make mo hande manda hala꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ pi lawaasa꞉ hali hayekeme. Mo hande Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ mo hande kini hali tonkopu ame̱le̱ a꞉nda꞉ pea bepolao da la꞉ka꞉la pulu haena꞉ do Melekisedekema꞉ manda꞉ hande peaata꞉ ipika꞉ epeaasa꞉ pima꞉ Eipoloha꞉ma꞉ wamo piekeme. Kutu pieketa꞉ Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ Melekisedeke pa꞉ta꞉ mo hande da pambolo hata꞉ mieke alemanu paeyaota꞉ kiki yaapo yeketa꞉ homeke hondota꞉ Melekisedeke hala꞉tiki piekeme. Do Melekisedeke la꞉la꞉ biki teke titina꞉ ekita꞉ Tikitiki piki hauna꞉ kini halie laa la꞉la꞉me. Kutaa make mo ipika꞉ biki Seileme dana꞉ kini halie la꞉la꞉ bikina꞉ teketa꞉ A꞉nda꞉ peliaasa꞉ ekina꞉ kini halie laa la꞉la꞉me. Koto hali ipika꞉ inkiki atekena꞉ biki make o atekena꞉ atekena꞉ biki make o ipikita꞉ do natena꞉ mendiekeme laa make o ipikita꞉ do natena꞉ homeekeme laa make ota꞉ na wape pea ula꞉me. Koto ekima꞉ta꞉ ipikita꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke tupa꞉ wanda꞉halina꞉ pa u halo pa꞉la꞉ yeni peaasa꞉ hali hao hala꞉me.

Nika꞉ tapakena꞉ kini peala꞉ biki tieke ula꞉ hali Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ mo hande a꞉nda꞉na꞉ bepolao mieke alemanu paeyao kiki yaapo yeketa꞉ homeke Melekisedeke hondo hala꞉tiki hala꞉tiki piekeme. Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ koto pieke ekima꞉ta꞉ Melekisedekena꞉ lombei piki biki tieke wieke yekeeki taa peneme yao ula꞉ handa꞉e. Mo hande amba꞉ hayeke hali Lipae ipika꞉ eiyekena꞉ eiyeke tonuta꞉ yeni peaasa꞉ haliweki ombu hatiki pulu pulu haemekeme. Koto yeni peaasa꞉ hau pia꞉tiki pimiki ekita꞉ mo Lo Pi la꞉ wieke tupa꞉ opitolo hata꞉ Isulai wanda꞉halina꞉ kiki yaapo alena꞉ homeke hondo mea꞉tiki pimikime. Mo wanda꞉halita꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ eiyeke tonu ikita꞉ homeke hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ yekepate kone mo Lipae tapakema꞉ ika꞉ kiki yaapo ale manuna꞉ homeke hondo mea꞉tiki pimikime. Melekisedeketa꞉ Lipaena꞉ tapake hali na hayekepate mo hande Koda꞉na꞉ la꞉ wiekeeki mieke hali Eipoloha꞉ma꞉na꞉ kiki yaapo ale manuna꞉ homeke homeke lo hondo haleeke ekimanu meata꞉ ipikana꞉ma꞉ Eipoloha꞉ma꞉ wamo pita꞉la꞉ pimanu leekeme. Wamo pita꞉la꞉ pi ala꞉ halita꞉ manda hala꞉pate pa mo wamo pita꞉la꞉ pi ala꞉eki opita꞉la꞉ halita꞉ oto nane hala꞉me. Koto hauta꞉ niki paeyaoma꞉ hone uluma꞉me. Hande Lipaena꞉ tapaketa꞉ homa꞉peke yeke haliweki hata꞉ kone mo hande wanda꞉halina꞉ kiki yaapo wikieki manuna꞉ homeke hondo mia꞉tiki pimikipate pa mo Baiboloma꞉ na homeke pa hao hala꞉ halie la꞉la꞉ Melekisedekema꞉ta꞉ mo hande kiki yaapo alena꞉ homeke homeke lo hondo taiti miekeme. Koto ekina꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ dupiki pi lapeke ya꞉la꞉me. Eipoloha꞉ma꞉ Melekisedeke pa꞉ta꞉ mo hande taiti haleeke yeke ekita꞉ Lipaema꞉ make haleekeme. 10 Ekipa pieke yekea. Hande Melekisedekema꞉ Eipoloha꞉ma꞉ manda꞉ hande pieke pita꞉ma꞉ta꞉ Lipaeta꞉ a̱i̱ na mendieke yekepate ipika꞉ atekena꞉ atekena꞉ ateke Eipoloha꞉ma꞉na꞉ loke tukiki pa꞉ta꞉ pitiekeme.

11 Koda꞉ma꞉ Isulai wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ipika꞉ Lo Pimanu wieke ekina꞉ teketa꞉ mo Lipae tapakema꞉ ika꞉ yeni peaasa꞉ tapake haena꞉ yeke wiekeme. Do Yeni peaasa꞉ tapakema꞉ ika꞉ yeni peaasa꞉ e pokemeke ekimanu a꞉nda꞉ ata꞉ka꞉ na piki ota꞉ tikitiki pimika꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ mo ta꞉ta꞉ piki yeni peaasa꞉ hali na opolo epolo piekeme. Do epolo pieke ta꞉ta꞉ piki yeni peaasa꞉ halita꞉ Etonina꞉ anketeke mieke some dia꞉yekepate mo hande Melekisedekena꞉ anketeke mieke some epeekeme. 12 Kota꞉ mo yeni peaasa꞉ tapake homeke yokaa tapake ma꞉nda꞉ haena꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo Lo Pi ula꞉ ekimanu make topo pea꞉peke ya꞉lieke. 13 Do aloma꞉ halita꞉ mo Lipae tapake hali na hayekeme. Kutupa make ipika꞉ tapake hali homeke a꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ hondoma꞉ oloda pa꞉ta꞉ yeni pita꞉la꞉ hau na piekeme. 14 Koto ekita꞉ koto hande nika꞉ Tekehalita꞉ Diuda tapake pa꞉ta꞉ yama꞉ epeeke ekita꞉ niki paeyaoma꞉ hone uluma꞉me. Mo hande yeni peaasa꞉ ekina꞉ Mosesima꞉ pi pi leeke pita꞉ma꞉ta꞉ do Diuda tapakena꞉ biki na leekeme.

Yesuma꞉ta꞉ Melekisedekena꞉ anketeke miekeeki

15 Mo opolo epeeke ta꞉ta꞉ piki yeni peaasa꞉ some ipika꞉ hauta꞉ mo hande Melekisedekena꞉ hau leke piki some yeekeme. Koto pa꞉la꞉ ekita꞉ peneme do ya꞉la꞉ handa꞉e. 16 Koto ipiki yeni peaasa꞉ hali haena꞉ leeke ekita꞉ pa wekima꞉ atekena꞉ anketeke mina꞉la꞉ tupa꞉ o mana꞉ pimanu wiekeeki mieke ekima꞉ na miekeme. Dia꞉me mo da꞉ta hao hala꞉ ekina꞉ wele pita꞉la꞉eki homekema꞉ ipiki yeni peaasa꞉ hali mea haena꞉ leekeme. 17 Do ekina꞉ mo Baiboloma꞉ alota꞉

Nakana꞉ma꞉ Melekisedekena꞉ anketeke mea mo na paelo pa꞉la꞉ yeni peaasa꞉ hali hao halipikie la꞉la꞉me.
18 Kota꞉ mo hande amba꞉ pi la꞉ ula꞉ ekita꞉ honkopu na hake pa alema꞉ handa꞉leke handaa pa nane wina꞉ la꞉la꞉me. 19 Koto pieke ekita꞉ kota꞉ mo Mosesina꞉ Lo Pi wiekeeki manuma꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ tikitiki na yaeyekeme. Kutu pieke yeketa꞉ niki ipiki teke pa꞉ta꞉ epomono Koda꞉ma꞉ mo Lo Pi wiekeeki ota꞉ lombei piki panake pota꞉ ma꞉nda꞉ wiawayekeme.

20 Koto pota꞉ homeke dia꞉ya꞉pate mo hande Koda꞉na꞉ hali keke ula꞉ pi make ula꞉me. Mo hande amba꞉ haemeke haliwekita꞉ yeni peaasa꞉ haliweki haena꞉ leeke pita꞉ma꞉ta꞉ dupiki hali keke pi wieke ekima꞉ handeteke haena꞉ na leekeme. 21 Pate Koda꞉ma꞉ Yesu yeni peaasa꞉ hali haena꞉ loluekema꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hali keke pi dupa la꞉ wiekeme.

Tekehalima꞉ topo na pilieke laa la꞉ wieke hali keke pima꞉ alota꞉
Neketa꞉ bapi paeyaona꞉ yeni peaasa꞉ hali hao halipikie laa la꞉ ulume leekeme.
22 Yesuta꞉ mo niki epeaaluekema꞉ la꞉ wieke ula꞉ pina꞉ teke hali haena꞉yeke Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ koto hali keke pi la꞉ wiekeme. Koto ekina꞉ do panake la꞉ ula꞉eki niki pa꞉ta꞉ta꞉ mo amba꞉ la꞉ wiekeeki ota꞉ lombei pa꞉la꞉me.

23 Ipikana꞉ma꞉ ta꞉ta꞉piki hau ma꞉nda꞉ make pa꞉la꞉me. Koto pa꞉la꞉ hauta꞉ dupa pa꞉la꞉me. Amba꞉ hande yeni peao haemeke haliweki ika꞉ e mina꞉pa꞉lao homa꞉tiki pea꞉peke yeke handaa ikita꞉ eleke eleke haena꞉ leekepate 24 Yesuta꞉ pa hao haleke handaa ipika꞉ yeni peaasa꞉ ekita꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hala꞉peke na ya꞉la꞉me. 25 Koto pa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ wetepe make ame do make mo ipiki pa꞉ta꞉ yama꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ ipilimi wanda꞉halita꞉ ota꞉ da꞉taapeke ya꞉la꞉me. Pa ekipeke ipikana꞉ma꞉ ikina꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ honke latiki puluekema꞉ hao hala꞉me.

26 Koto ekina꞉ Yesuta꞉ Yeni Peao Hala꞉ You Hali hata꞉ nika꞉ ka꞉nda꞉manu ana꞉na꞉ tamba꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉me. Ipikita꞉ yako piki hali hala꞉me. Kutupata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ eki a꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ o hoke hau ma꞉nda꞉ ota꞉ na ula꞉me. Ipika꞉ hauta꞉ hoke hau pu haleme wanda꞉halina꞉ hau leke na pieke handaa Koda꞉ma꞉ Neketa꞉ ota꞉ ta꞉ta꞉ pa꞉la꞉ halie laa ota꞉ oli hepeni manda nane mini liao haena꞉ la꞉la꞉me. 27 Koto ekima꞉ ipikita꞉ mandane yeni peao haleme haliweki tupa꞉ na hala꞉me. Pa ekipeke koto yeni peaasa꞉ haliweki ikana꞉ma꞉ta꞉ wanda꞉halina꞉ hoke hau a꞉mbaena꞉ ma꞉na꞉ lialuekema꞉ta꞉ nate ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ lo titina꞉ ika꞉ hoke hau amba꞉la a꞉mbaena꞉ ma꞉na꞉ lia hala꞉tiki pu halemepate Yesuma꞉ta꞉ koto tupa꞉ na piekeme. Ipikana꞉ma꞉ wanda꞉halina꞉ hoke hau paeyaaluekema꞉ ma꞉na꞉ lia hala꞉tiki pu halemepate Yesuma꞉ta꞉ koto tupa꞉ na pita꞉la꞉me. Ipikana꞉ma꞉ wanda꞉halina꞉ hoke hau paeyaaluekema꞉ ma꞉na꞉ lia halemeke tupa꞉ ipiki kone Koda꞉ pa꞉ta꞉ haleekeme. Koto ekita꞉ ota꞉ paeyaaso hata꞉ hoto homeke homeke peao paeyaeyekeme. 28 Hande Lo Pi manuma꞉ mo yeni peaasa꞉ you haliweki haena꞉ loluekema꞉ta꞉ pa epe na piki haliweki mea hao hala꞉pate Koda꞉ma꞉ mo Lo Pi hoki nane hali keke witolo ipika꞉ la꞉ wieke pima꞉ta꞉ ipika꞉ Eiyeketa꞉ Yeni Peao Hala꞉ You Hali haena꞉ la꞉la꞉me. Kutaata꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ Eiyeke hoto paeyao ota꞉ ala꞉ta꞉ na ta̱leke epea haena꞉ yeke ma̱leke lila꞉me.

Copyright information for `SSX