Hebrews 8

Yesuta꞉ nika꞉ Yeni Peaasa꞉ You Hali

Ameta꞉ kota꞉ do nikana꞉ma꞉ aloma꞉ pina꞉ teketa꞉ dupae. Yeni Peaasa꞉ You Halita꞉ oli hepeni nane hala꞉ Kini Hali Tiekena꞉ pita꞉la꞉ ale tieke popeke nanema꞉ pila꞉me. Kutupa ipikita꞉ Koda꞉na꞉ yako piki dana꞉ Yeni Peao Hala꞉ You Hali hala꞉me. Koto yeni data꞉ halima꞉ a꞉ela꞉ da dia꞉ ya꞉la꞉pate pa ota꞉ Koda꞉ma꞉ haena꞉ la꞉la꞉ dae.

Yeni Peao Hala꞉ You Haliweki paeyaota꞉ pa hala꞉la꞉ alemanu make lia hala꞉la꞉ ekimanu make Koda꞉ pa꞉ta꞉ halaena꞉ mea haena꞉ lo hala꞉me. Koto tupa꞉ kone nika꞉ Yeni Peao Hala꞉ You Hali make Koda꞉ pa꞉ta꞉ pa hala꞉la꞉ ale ma꞉nda꞉ haluekema꞉ miniki hapeke ya꞉la꞉me. Kota꞉ a꞉nda꞉ ipikana꞉ma꞉ do kenkena꞉ pa haya꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ ipikita꞉ yeni peaasa꞉ hali na halo pia꞉me. Pa ekipeke. Do kenkena꞉ta꞉ mo Diu wanda꞉halina꞉ Lo Pima꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉ yeni peao hala꞉ haliwekima꞉ mo pa hala꞉la꞉ alemanu halolo ombu halememe. Ikana꞉ma꞉ oli hepeni nane hala꞉ ota꞉ yeni dana꞉ manda꞉ mea pitemepate pa do kenkena꞉ alu pulu pa꞉la꞉ yeni da pa꞉ta꞉ e pokaasememe. Koto yeni data꞉ mo hepeni hala꞉ ota꞉ dana꞉ su̱a̱ su̱a̱ma꞉ handa꞉la꞉eki homeke hala꞉me. Mo hande Mosesi haena꞉ pieke tupa꞉ kone pa pa꞉la꞉me. Mosesima꞉ mo hande palai da a꞉eluekema꞉ haena꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo dana꞉ pulu pa꞉la꞉ hau paeyaota꞉ mo hande pote pa꞉ta꞉ waloa꞉ tupa꞉ kone ota꞉ hone wopu wia pea꞉peke. Koto haumanu pimikipate ameta꞉ Yesu pa꞉ta꞉ haleeke yeni peaasa꞉ eta꞉ mo amba꞉ yeni peaasa꞉ haliwekina꞉eki ota꞉ lombei pikieki haleekeme. Pa ekipeke. Ipikita꞉ Koda꞉ma꞉ mo wanda꞉hali ame̱le̱ ika꞉ pi la꞉ witeleme ekina꞉ ka꞉pa hali hala꞉me. Do Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉hali ame̱le̱ la꞉ u alualu pa꞉la꞉ pima꞉ta꞉ mo hande amba꞉ la꞉ wimiki ekita꞉ ota꞉ lombei pa꞉la꞉me. Kota꞉ koto pa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ do la ula꞉eki pea꞉peke ekina꞉ la꞉ ula꞉ pima꞉ta꞉ mo hande amba꞉ pi la꞉ wiekeeki ota꞉ lombei pa꞉la꞉me.

Panake pi la꞉ wiekeeki

Mo amba꞉ titina꞉ la꞉ wieke pima꞉ eki a꞉nda꞉ na pia꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ pa mo panake la꞉ wita꞉la꞉ pi make na la꞉ ulu pia꞉me. Pate Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wanda꞉halina꞉ pu hoeyaemeke ekimanu handolo hata꞉ do pimanu leekeme.

Koda꞉ma꞉ alota꞉ Opua꞉pe. Mo Isulai tapake pita꞉ Diuda tapake yaapo iki pa꞉ta꞉ ya panake pi la꞉ wia꞉peke nate epolo pa꞉la꞉ nate manuta꞉ ipula꞉me.
Do panake la꞉ wia꞉peke pita꞉ mo hande amba꞉ ika꞉ meiyeke tonu pa꞉ta꞉ la wita꞉la꞉ pi la꞉ ua꞉ tupa꞉ dia꞉me. Koto ika꞉ meiyeke tonu mo hande Idiepi kenketa꞉ ya kikima꞉ yoka꞉ mea tapaaso hata꞉ iki pa꞉ta꞉ ya la witolo pi la꞉ ua꞉pate koto hande la꞉ ua꞉ pi ikana꞉ma꞉ wopu miniki na hake baemekeme. Kutu pimiki handaata꞉ I̱ma꞉ iki hoki walaa kiaowa꞉me laa Koda꞉ma꞉ la꞉la꞉me.
10 Pate pa ame mo Tekehalima꞉ alota꞉

Mo ipulua꞉ nate nina꞉ta꞉ mo Isulai wanda꞉hali ame̱le̱ la꞉ ulu polo panake pita꞉ dupa la꞉ ulueke laata꞉ Mo ya pi ulu pi manuta꞉ ika꞉ hone teke pa꞉ta꞉manu wina꞉ laota꞉ ika꞉ puki manuna꞉ make wape pealueke. Kutaa I̱ta꞉ ika꞉ Koda꞉ halueke. Kutu pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ ya wanda꞉hali halimikie.
11 Koto nate nina꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ da haliweki pa꞉ta꞉ make o ipika꞉ ateke hameke tonu pa꞉ta꞉ make pi walolo hata꞉ alo alota꞉ Tekehali hone wipee pi na lelieke.
Pa ekipeke. I̱ta꞉ ota꞉ mo natehali wanda꞉halina꞉ kini pea pua ota꞉ hamoko tieke hala꞉ wanda꞉hali paeyao sikima꞉ta꞉ I̱ ana꞉na꞉ hone wilimikie.
12 Kutaata꞉ ika꞉ pu hoeyaasa꞉ haumanu paeyaota꞉ I̱ma꞉ pa paeyaalueke. Kutupa make ika꞉ hoke hau paeyao I̱ma꞉ hone ma꞉nda꞉ na wiki hoto paeyao hone yonka꞉latiki pulueke laa leekeme.
13 Koda꞉ma꞉ mo panake pi la꞉ wita꞉la꞉ pi la꞉ wieke pita꞉ma꞉ta꞉ mo hande titina꞉ wieke pita꞉ amba꞉eki ya꞉na꞉ leekeme. Ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ pitiki yaalo kukutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hosiki wetepena꞉ta꞉ ota꞉ alupilieke.

Copyright information for `SSX