James 2

Paeyao pa꞉ta꞉ mandake a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ hau wala꞉la꞉eki

Ya kametitio. Hande pa̱a̱ pa꞉la꞉ Tekehalita꞉ nika꞉ Tekehali Yesu Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao hata꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ honditi na pea꞉pa꞉peke. Hamoko hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ kikina꞉ kolo lini pitao dau epekeeki pambaaso hata꞉ ika꞉ pi hotieleme pa꞉ta꞉ epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kutupa hoke dau pambao natehali hali make epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo epeke dau pambaala꞉ hali pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo hata꞉ Neke do sea seliapona꞉ a꞉pa pitie laata꞉ Kutupa mo hande natehali hali pa꞉ta꞉ta꞉ Neketa꞉ pa tiao hae o I̱ pilu sea anke teke pa꞉ta꞉ pukuna꞉ pitie laa lemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ mo hali yaapota꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pea telipaaso hata꞉ honditi na pilimipe. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ kone pi yokaalu pita꞉la꞉ ekina꞉ tumiki haliweki mea haaso hata꞉ hoke hone wilimikie.

Ya kametitio. Opua꞉pe. Kenke wanda꞉halima꞉ta꞉ aleta꞉ ma꞉nda꞉ na wiki natehali wanda꞉halio laa alemepateta꞉ Koda꞉ma꞉ koto wanda꞉hali talopu meata꞉ ika꞉ hone tulaaleme ekina꞉ta꞉ iki hamoko mea yaasa꞉me. Kutupa make ipiki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homeleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi la꞉ wieke tupa꞉ koto wanda꞉hali ipika꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ mea haena꞉ lelieke. Kutu piliepate ikana꞉ma꞉ta꞉ hande natehali wanda꞉hali yaala꞉ma꞉ homaememe. Mandane haliweki epi amedama꞉ iki ka꞉nda꞉ma꞉ homao halemepe o pi yokaalu puluekema꞉ iki yola꞉ mea pu halemepe. Hande hamoko haliwekima꞉ koto hau pu haleme ekina꞉ loa꞉me. Koto haliwekima꞉ hande Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ka꞉la꞉ biki epeketa꞉ pa hoke biki laa hoeyao halememe.

Nika꞉ you halima꞉ta꞉ mo Baibolo buka pa꞉ta꞉ mo hande Lo Pimanu wape pa꞉la꞉ ekita꞉ Naka꞉ kone pukima꞉ homele tupa꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make pukima꞉ homa꞉peke ala꞉ pi opua pimika꞉na꞉ta꞉ epeke hau pilimikie. Kutu pilimipateta꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ honditi pimika꞉na꞉ta꞉ kotota꞉ hoke hau pilimikie. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ ikita꞉ mo hande Lo Pi manuna꞉ ula꞉eki yambilimikie. 10 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ hande Lo Pi manuna꞉ homeke kone yambelea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kotota꞉ mo hande Lo Pimanu paeyaona꞉ ka꞉ta꞉ta꞉ pilieke. 11 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Koda꞉ma꞉ alota꞉ Hali ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉na꞉ hakopu na tunkula꞉peke la꞉la꞉pate doeki make Homena꞉ hali ma꞉nda꞉ na lia꞉peke la꞉la꞉me. Nakana꞉ma꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉na꞉ hakopu make na tunkulua꞉ma꞉ alepate hali ma꞉nda꞉ naka꞉ honema꞉ lili ekina꞉ mo hande pi ula꞉eki paeyao yambeleme. 12 Wanda꞉hali ka꞉la꞉pa꞉ tapaasa꞉ pi ula꞉eki manuma꞉ koto pi ula꞉ ekina꞉ pi yokaalu pilimiki laa hone witolo hata꞉ pi pi la pea꞉tiki pea꞉pa꞉peke. 13 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki na pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ wetepe mo hande pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ teke halima꞉ mo hau pilie hali pa꞉ta꞉ make a꞉ta꞉ma꞉ na homilieke. Kutu piliepate mo a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ panisi pealo pa꞉la꞉ ekita꞉ bepolalieke.

Hone tulao hata꞉ pia꞉peke ya꞉la꞉eki

14 Ya kametitio. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao halome ala꞉pate ipikana꞉ma꞉ ota꞉ hau na pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ota꞉ ekita꞉ ekipape. Koto tupa꞉ hone tulaasa꞉ ekima꞉ta꞉ da꞉ta꞉la꞉eki mea꞉peke ya꞉la꞉pe. 15 O naka꞉ ana꞉ kame dau ne dia꞉yalo hata꞉ pa pa haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ 16 kutupa nakana꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi alo hata꞉ Keiyae. A꞉pa꞉la꞉me. Naka꞉ loke titipu pina꞉ dau yama ne make naa da polena꞉e leka꞉na꞉ta꞉ ipika꞉ mea꞉peke ya꞉la꞉ ekimanu na haleke pa pi homeke leka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epeke ekita꞉ ekipa pilipikipe. 17 Hande Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao halome ala꞉ halita꞉ dupae. Pa pima꞉ homeke laa ota꞉ hau pitolo hata꞉ na lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ hone tulao hala꞉ ekita꞉ paeki pita꞉la꞉me.

18 Kutu piliepate hali ma꞉nda꞉ma꞉ dupa lelieke. Nakana꞉ma꞉ naka꞉ hone tulao hale ekina꞉ hone witelepate I̱ma꞉ta꞉ ya hau pitolo ekina꞉ hone witolome laa lelieke. I̱ma꞉ta꞉ hombo peaaso hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ dupa lolueke. Yaka hau pitolo ekima꞉ ya hone tulaalo ekita꞉ waluepate nakana꞉ma꞉ ota꞉ hau na piki naka꞉ hone tulao hale ekita꞉ ekipa walipikipe laa lolueke. 19 Naka꞉ hone tulale ekita꞉ dupae. Koda꞉ homeke hala꞉me ale ekita꞉ epeke alepate pa mo hande hoke temoko manuma꞉ make koto lo halemepateta꞉ pututuma꞉ homolo hata꞉ lo halememe. 20 Neketa꞉ hone na wiki halio. Hande ota꞉ hau na piki pa pima꞉ homeke Ketiso pa꞉ta꞉ hone tulao halome ala꞉ ekita꞉ paeki pita꞉la꞉me la walonope. 21 Koda꞉ma꞉ta꞉ nika꞉ amba꞉ titina꞉ hayeke teke hali Eipoloha꞉ma꞉ ekipa tikitiki yao haena꞉ leekepe. Hande ipika꞉ eiyeke Aisa꞉ke mo oloda manda wia Koda꞉ pa꞉ta꞉ lia haluekema꞉ pieke ekima꞉ piekeme. 22 Ipika꞉ hone tulaeyekeeki make ipika꞉ ota꞉ hau piekeeki make homeke hau pa꞉la꞉me laa hone na witelepe. Ipikana꞉ma꞉ ota꞉ hau pieke ekima꞉ta꞉ ipika꞉ hone tulaeyeke ekita꞉ peneme yaeyekeme. 23 Kutupa make mo Baibolo bukana꞉ leekeeki make ota꞉ yaeyekeme. Hande leekeeki dupa

Eipoloha꞉ma꞉ma꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulao hayeke ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ ipikita꞉ tikitiki yao haena꞉ leekeme.
Kutupa Koda꞉ma꞉ Eipoloha꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉

Neketa꞉ yaka yankekee laa leekeme.
24 Koto ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hone tulao halemeeki homeke na handeke ika꞉ ota꞉ hau pitelemeeki tonka꞉na꞉ handata꞉ tikitiki yao haena꞉ ala꞉ ekita꞉ hone wilipikie.

25 Hande hali yolo hayeke wanda꞉ Leiha꞉pema꞉ make dupiekeme. Ipikana꞉ma꞉ hande Diosuama꞉ tapaeyeke iya ikiki haliweki handa꞉ mea pota꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pa tapaeyekeme. Ipikana꞉ma꞉ kutu pieke ekima꞉ Koda꞉ma꞉ mo wanda꞉ tikitiki yao haena꞉ leekeme.

26 Kutupa temoko na pila꞉ ekima꞉ta꞉ hali toko ula꞉ tupa꞉ hali epima꞉ ota꞉ hau na piki hone tulaala꞉ ekita꞉ homa꞉la꞉ hali tokoma꞉ handa꞉la꞉me.

Copyright information for `SSX