James 3

Kekeke handeteke hapa꞉pekeeki

Ya kametitio. Iki pa꞉ta꞉ haliweki wopu wala꞉la꞉ hali haluekema꞉ hone na wia꞉pa꞉peke. Do ekina꞉yeke loa꞉me. Koda꞉ma꞉ta꞉ mo pa wanda꞉halina꞉eki pilie tupa꞉ na piki pa mo disa haliweki nikina꞉ hau wotu handilieke. Niki paeyaoma꞉ hoto elekeeleke hao hoeya꞉tiki pitoloma꞉pate hali homeke a꞉nda꞉ma꞉ pi alo hata꞉ hokeeki ma꞉nda꞉ na lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto halima꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na wiki hali hata꞉ ipika꞉ hone puki pa꞉ta꞉ make ipika꞉ loke make ana꞉na꞉ handeteke hatiki pilieke. Nikana꞉ma꞉ mo hande hosi ma꞉na꞉na꞉ kake pa꞉ta꞉ mo ayeni ale hapulao niki pi opina꞉ aloma꞉me. Kutupa nika꞉ hone pa꞉la꞉ nane poluekema꞉ make hande ma꞉na꞉ la꞉ka꞉la꞉ mea puluma꞉me. Mo hande sisima pa꞉ta꞉ make hone wia꞉pa꞉peke. Ale tieke kone po tiekema꞉ mea puaasa꞉pateta꞉ mo hande kapidini halima꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ nane poluekema꞉ mo hande mendeke nane hapulaala꞉ alesiki la꞉ka꞉lolo hata꞉ kone pota꞉ mea puaasa꞉me. Koto tupa꞉ nika꞉ hande kekeke make hosiki alesikima꞉ kone pi tieke lomono lapeke ya꞉la꞉me. Kutupa hande ti ulekesiki pa꞉ta꞉ make hone wia꞉pa꞉peke. Ti polu tieke kone mo ti uleke sikima꞉ ana꞉na꞉ tapaalieke.

Kutupa kekeke make ti tala꞉ ekima꞉ handa꞉la꞉me. Nika꞉ loke pa꞉ta꞉ witolo hata꞉ hoke hau pita꞉la꞉ honemanu u tiaapeke ya꞉la꞉me. Kutupa loke paeyao hoeyao hala꞉me. Kutupa loke pa꞉ta꞉ ti tala꞉ ekima꞉ hando hala꞉me. Kutupa nika꞉ pota꞉ pominoloma꞉eki make yanko hala꞉me. Dupiki ti tala꞉ ekita꞉ ti to hala꞉ alena꞉ ipu hala꞉me.

Do kenkena꞉ hala꞉ ma꞉na꞉ yeti paeyao make keto delika꞉ make batiti paeyao make dawala ikali pa꞉ta꞉ pila꞉ alemanu paeyao make haliwekima꞉ homu peaapeke yolo hata꞉ amba꞉ homu pealemepate kenke hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ kekeke homeketa꞉ homu peaapeke na ya꞉la꞉me. Mo hande kekeketa꞉ lu mininiapeke na ya꞉la꞉eki yolo hata꞉ hoke ale pita꞉ hali homaasa꞉ ekimanu tumba pila꞉eki yaalo hata꞉ wanda꞉hali homao hala꞉me. Nikana꞉ma꞉ nika꞉ kekekema꞉ nika꞉ Apa꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ keiyae pi lo haloma꞉pate hande Koda꞉ma꞉ ipiki tupa꞉ haena꞉yeke wepia haena꞉ la꞉la꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ kone hoke pimanu lo haloma꞉me. 10 Keiyae pi aloma꞉eki make hoke pi aloma꞉eki make homeke kake pa꞉ta꞉ kone ipu hala꞉me. Ya kametitio. Do ekita꞉ na pumana꞉ pea꞉pa꞉peke aleo. 11 Hande ikali opa꞉la꞉ pa꞉ta꞉ manuta꞉ tende pikieki make teto pikieki pita꞉ apa꞉tao na ipu hala꞉me. 12 Ya kametitio. Nose tima꞉ make olipi kiliki na a꞉ilieke. Kutupa puma꞉ make nose kiliki na a꞉ilieke. Koto tupa꞉ damena ikali pila꞉ ale pa꞉ta꞉ epeke ikali mea꞉peke na ya꞉la꞉me.

Oli ya nanema꞉ ipula꞉ hone epeke u tiaasa꞉eki

13 Iki pa꞉ta꞉ hali epi amedama꞉ hone wopu wia pita꞉la꞉ ekimanu hando halemepe. Kutu piki halima꞉ta꞉ ipika꞉ epeke hala꞉eki peneme yaaluekema꞉ hone wopu wia homu pea hata꞉ ipikana꞉ma꞉ epeke hau pu halieke. 14 Kutu piliepate honditi wotu pita꞉la꞉eki make pasa꞉tei hau puluekema꞉ taapa꞉la꞉eki make ika꞉ puki pa꞉ta꞉ pitaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ pi ika꞉ kone na laake yayapiki hau na pea꞉pa꞉peke. 15 Dupiki hone wita꞉la꞉ ekita꞉ hepeni naneeki dia꞉me. Kenkena꞉ ula꞉ ekima꞉ kenke lokena꞉eki make hoke temokona꞉eki make kotoeki tepoma꞉ pita꞉la꞉me. 16 Do ekina꞉yeke loa꞉me. Honditi pita꞉la꞉eki pita꞉ pasa꞉tei pita꞉la꞉eki yaapo pa꞉ta꞉ epeke tupa꞉ hapeke na yaalo hata꞉ hoke hau pita꞉la꞉eki paeyao ipu hala꞉me. 17 Kutu pita꞉la꞉pateta꞉ oli ya nanema꞉ ipula꞉ hone epekeeki dupae. Titina꞉ amba꞉la kipabaake hone wita꞉la꞉ekie. Kutupa make puki lopa꞉niao pila꞉eki make yopu hala꞉eki make homu pea hala꞉eki make a꞉ta꞉ma꞉ wopu homolo hata꞉ epeke haumanu pita꞉la꞉eki make paeyao ya nanema꞉ ipula꞉pateta꞉ honditi pita꞉la꞉eki make yayapiki hau pita꞉la꞉eki make apa꞉tao na ipula꞉me. 18 Mo hande a꞉nda꞉ peliaaseme haliwekima꞉ noka꞉peleme wae alemanu pa꞉ta꞉ tikitiki hau pita꞉la꞉eki opilieke.

Copyright information for `SSX