James 5

Hamoko wanda꞉hali kinki pita꞉la꞉eki

Hamoko wanda꞉halio. Do pi opua꞉pe. Iki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ piki ekimanu epolo pa꞉la꞉ ekina꞉ e̱ lo hapa꞉peke. Ika꞉ alemanu amba꞉ kukutu pa꞉la꞉me kutupa make ika꞉ dau manuta꞉ hoke hoke alesunuma꞉ naaka꞉na꞉ta꞉ ka꞉ka꞉na꞉ ka꞉ka꞉na꞉ wiala꞉me. Ika꞉ kolo silipa ale manuna꞉ maka꞉ta꞉ ikiki amba꞉ tala꞉me. Kutupa koto ekima꞉ta꞉ ika꞉ hokeeki peneme yaalieke. Kutupa ika꞉ loketa꞉ ti tala꞉ ekima꞉ handilieke. Kutupa mo paelo pa꞉la꞉ natena꞉ta꞉ ika꞉ hamoko alemanu amba꞉ amu pealememe. Opua꞉pe. Ika꞉ e pokaaseme haliwekina꞉ yenkita꞉ makeaaso hata꞉ mandaneeki na haleke pa wia haleme ekima꞉ta꞉ pi ala꞉me. Kutupa make ika꞉ e pokaaseme haliwekina꞉ pi alemeeki make oli ya nane hala꞉ ami haliwekina꞉ Tekehalima꞉ amba꞉ opa꞉la꞉me. Ikita꞉ nate paeyao kenkena꞉ hata꞉ epeke epeke alemanu minolo hata꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa ne wopu no halememe. Kutupu halemepate ika꞉ imeke wopu pa꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ iki lia꞉peke nate ipula꞉me. Mo handeeki a꞉nda꞉ na pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ na pita꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ amba꞉ pi yokaalu pea lilimime.

Homu pea handeteke hata꞉ yeni pia꞉pekeeki

Ya kametitio. Tekehali epena꞉yeke handeteke hao hapa꞉peke. Mo e teke halima꞉ ipika꞉ ena꞉ hala꞉ alemanu napeke epeke tupa꞉ wina꞉yeke handeteke hala꞉eki handelememe. Lako panakeeki make wetepena꞉eki make handeteke hala꞉me. Kutupa iki make handeteke hapa꞉peke. Tekehalina꞉ epolo pa꞉la꞉ nate koto kone ya꞉leke handa ika꞉ puki hana꞉ noka꞉pa hapa꞉peke.

Kametitio. Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi yokaalu peaapa꞉na꞉ ika꞉ kone pi la alualu na pea꞉pa꞉peke. Opua꞉pe. Hande pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ hali Koda꞉ta꞉ pota꞉ kake pa꞉ta꞉ kone a꞉pa hala꞉me. 10 Kametitio. Hande Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea halo haemeke haliwekima꞉ Tekehalina꞉ bikina꞉ pimiki ekita꞉ hone wia꞉pa꞉peke. Mo haliwekima꞉ tanda pikieki minolo hata꞉ kone puki hana꞉ noka꞉pa haemekeme. 11 Kutupa mo hande puki hana꞉ noka꞉pa haemeke haliweki pa꞉ta꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mo haliweki amba꞉ epeaala꞉me lo haloma꞉eki hone wia꞉pa꞉peke. Hande Tekehalima꞉ honkopu hao handeteke hayekeeki make mo paelo pieke dina꞉ Koda꞉ma꞉ ipiki epeaeyekeeki make amba꞉ opuelememe. Tekehalima꞉ niki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki make hone wopu wita꞉la꞉eki make amba꞉ handelememe.

Dutu Ota꞉ Tekehali ala꞉ pina꞉ kinki pita꞉la꞉eki

12 Ya kametitio. Pi tieke doe. Ikana꞉ma꞉ pi la꞉ wimika꞉na꞉ta꞉ oli hepenina꞉ biki make do kenkena꞉ biki make ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉na꞉ biki make na la꞉ wia꞉pa꞉peke. Kutupa Aowe loluekema꞉ta꞉ pa Aowe pi homeke lapa꞉peke. Kutupa make Dia꞉me loluekema꞉ta꞉ pa Dia꞉me pi homeke lapa꞉peke. Tekehalima꞉ iki pa꞉ta꞉ pi yokaalu pilieke la loa꞉me.

Tikitiki piki halina꞉ yeni pita꞉la꞉eki

13 Iki pa꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homa꞉la꞉pe. Kutu piki halima꞉ta꞉ yeni pina꞉e. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉la꞉pe. Kutu piki halima꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi laaso hata꞉ emelimanu lena꞉e. 14 Hali ma꞉nda꞉ta꞉ yeni haasa꞉pe. Kutu piki halima꞉ta꞉ hande siosi wanda꞉halina꞉ handeteke haleme tondiki haliweki wi la꞉ mepi peata꞉ Tekehalina꞉ biki laa oetama꞉ mo halina꞉ lokena꞉ yankaota꞉ ipiki tukiki pa꞉ta꞉ pitaota꞉ yeni pimika꞉na꞉ta꞉ epelieke. 15 Mo haliwekima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone tulao hata꞉ yeni pimika꞉na꞉ta꞉ Tekehalima꞉ mo hali wamo pitolo hata꞉ mea tialieke. Kutupa mo hali pa꞉ta꞉ hoke hau wia꞉ka꞉na꞉ make Koda꞉ma꞉ pa paeyaalieke. 16 Koto ekina꞉ yeni tandela haluekema꞉ ika꞉ hoke hau peleme ekimanu ka꞉la꞉pa alualu peata꞉ kutupa ika꞉ kone Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pitolo hata꞉ tamba꞉ mu alualu pea꞉pa꞉peke. Tikitiki yao hala꞉ halima꞉ yeni pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ wele wotu pilieke. 17 Hande Elaidiata꞉ nikima꞉ handeke hali kone hayekeme. Ipikana꞉ma꞉ lako na epena꞉yeke honkopu hao Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni piekepate bapi tepona꞉ sumba꞉ yunki mindiki hata꞉ tukiki pa꞉ta꞉ lako na epeekeme. 18 Kutupa koto hoki nane yeni pa piekepate ya nanema꞉ lako epeeketa꞉ kenkena꞉ ne pa ana꞉na꞉ wiekeme.

Lopa꞉la꞉ wanda꞉hali tamba꞉ mina꞉la꞉eki

19 Ya kametitio. Iki pa꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ hande ota꞉ pimanu yonka꞉lao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kutupa hali homekema꞉ mo hali la꞉ka꞉la pa hatuku epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do tupa꞉ hone wia꞉pa꞉peke. 20 Hali epima꞉ hoke hau pita꞉la꞉ some ma꞉nda꞉ ipika꞉ hokeeki yonka꞉lao epena꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo halima꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ mo hoke hau pita꞉la꞉ some na homeke mea da꞉taena꞉ lata꞉ ipika꞉ hoke hau pa꞉la꞉ ekimanu paeyao make pa paeyaena꞉ lelieke.

Copyright information for `SSX