Luke 12

Makeaaso hauna꞉ kinki pita꞉la꞉eki

(Ma꞉tiu 1026-27)

Wanda꞉hali pisetekema꞉ ika꞉ ika꞉ kone lu tumbapeke nono pea mombololo haena꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ amba꞉la alota꞉ Ikana꞉ma꞉ mo Pa꞉tisi haliwekina꞉ palaowa pombeiyaasa꞉ ale yisiti wotu handeteke hapa꞉peke. Doeki alo ekita꞉ ika꞉ yayapiki makeaaso hauna꞉ loa꞉me. Panka꞉ wilimi ekimanu paeyaota꞉ wetepena꞉ta꞉ pa peneme yaalieke. Kutupa mo a꞉mbao aleme pimanu paeyaota꞉ wetepena꞉ peneme yaalieke. Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ mo timba a꞉mbao leleme pi manuta꞉ paa natena꞉ opina꞉ lelimikie. Kutupa pota꞉ poka꞉la꞉ da panda꞉ pa꞉ta꞉ pita꞉ ma꞉nda꞉na꞉ haleke pa꞉ta꞉ tome pambele pita꞉ paeyaoma꞉ opina꞉ yeke da holu manda nina꞉ tiao hata꞉ pi anekema꞉ lelimikie.

Epi paala꞉ma꞉ homa꞉peke ya꞉la꞉pe

(Ma꞉tiu 1028-31)

Ya yankeke tonuo. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ aloma꞉ Mo ika꞉ manda loke lu homaemeka꞉na꞉ta꞉ wetepe nane hau ma꞉nda꞉ pea꞉peke na ya꞉la꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ mo hali homeke ma꞉nda꞉ liaata꞉ ipika꞉ temokota꞉ oni ti to hala꞉ ale pa꞉ta꞉ baapeke ya꞉la꞉ wele pa꞉la꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homa꞉pa꞉peke. Iki pa꞉ta꞉ ota꞉ loa꞉ma꞉ Ipiki pa꞉ta꞉ homeke paala꞉ma꞉ homa꞉pa꞉peke aleo.

Mo hande wesoma꞉ handeke basunu yunki hata꞉ 20 toeama꞉ hambo halemeke yekea. Koto pa꞉la꞉pate Koda꞉ma꞉ta꞉ koto wesoma꞉ handeke ba sikita꞉ homeke kone hone na yonka꞉lala꞉me. Koto tupa꞉ kone ika꞉ you itiki paeyao make amba꞉ yata꞉pa꞉ ta꞉pao ana꞉ lao ula꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ paala꞉ma꞉ na homo hapa꞉peke. Pa ekipeke. Ika꞉ tombota꞉ koto hosiki ba sunu wopuna꞉ yenki ota꞉ lombei pa꞉la꞉me.

Ketisona꞉ biki peneme yaasa꞉eki make hoki wala꞉la꞉eki yaapo

(Ma꞉tiu 10꞉32-33, 12꞉32,1019-20)

Yesuma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Ma꞉nda꞉ epima꞉ wanda꞉halina꞉ leke popelekena꞉ peneme yaaso hata꞉ I̱ta꞉ Ketisona꞉ halie lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo Wanda꞉halina꞉ Eiyekema꞉ make mo Koda꞉na꞉ enisolo manuna꞉ leke popelekena꞉ make homeke hau kone pilieke. Pate ma꞉nda꞉ hali epima꞉ wanda꞉halina꞉ leke pototona꞉ hata꞉ yaka biki na leke kiaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo Wanda꞉halina꞉ Eiyekema꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ enisolo manuna꞉ leke pototona꞉ hata꞉ ipika꞉ biki make na leke kiaalieke.

10 Ma꞉nda꞉ epima꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyeke pa꞉ta꞉ hoke pimanu lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto ekita꞉ pa paeyaapeke ya꞉la꞉pate pa ma꞉nda꞉ epima꞉ Holi Sipitidi kitake hoke pimanu lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto ekita꞉ ota꞉ na paeyawalieke.

11 Ma꞉nda꞉ epima꞉ iki pi yokaalu puluekema꞉ ika꞉ pi hotu haleme da pa꞉ta꞉manu make o mo kapomani haliweki pa꞉ta꞉ make o handeteke haleme haliweki pa꞉ta꞉ hatuku pemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ eki pi lolua꞉pe o ekipa ya kone tamba꞉ miki pi lolua꞉pe laa ka꞉nda꞉ma꞉ na homo taapa꞉peke 12 Pa ekipeke. Mo Holi Sipitidima꞉ta꞉ koto nate leke sikina꞉ kone ika꞉ lolo peleme pi manuta꞉ walekena꞉ walieke.

Hone na wiki hamoko halina꞉ onkoluma꞉ la꞉la꞉eki

13 Wanda꞉hali momba꞉la haemeke tukiki pa꞉ta꞉ hayeke hali homekema꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Disao. Yaka kamema꞉ dika꞉ apa꞉na꞉ anke teketa꞉ yakaeki telipa kina꞉ lawae leekeme. 14 Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Someo. Ipilika꞉ alemanu telipaano make ipilika꞉ pi tikitiki yawaanota꞉ I̱ta꞉ epima꞉ mea haena꞉ la꞉la꞉pe leekeme. 15 Koto laa Yesuma꞉ paeyao pa꞉ta꞉ alota꞉ Handeteke hapa꞉peke. Hande pasa꞉tei hau ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pikieki a꞉paapa꞉na꞉ ika꞉ kone wopu handeteke hata꞉ leke leke lo hapa꞉peke. Wanda꞉hali paeyaoma꞉ hamoko tieke ekipa haena꞉ kone ika꞉ da꞉ta꞉la꞉ ekina꞉ teketa꞉ ika꞉ wia haleme alemanu pa꞉ta꞉ na ula꞉me leekeme.

16 Koto laa Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ onkoluma꞉ pi dupa leekeme. Amba꞉ a꞉nda꞉ta꞉ mo hamoko hali ma꞉nda꞉na꞉ e pa꞉ta꞉ ne napekemanu wotu wiekeme. 17 Kutupa mo halima꞉ ipika꞉ honema꞉ kone alota꞉ Mo hande ne napekemanu poka꞉ mepi pea wia꞉peke alena꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉ma꞉ eki puluepe laa hone wiekeme. 18 Kutupa ipika꞉ honema꞉ kone alota꞉ Dupulueke. Yaka ne napekemanu u hala꞉ damanu londa꞉la kutupa da tieke tiekemanu a꞉eyaata꞉ mo ne napekemanu make yaka mandane alemanu paeyao make koto da pa꞉ta꞉manu mu ulueke laata꞉ 19 kota꞉ ya kone dupa lolueke. Naka꞉ta꞉ yolee. Naka꞉ wia hale ale manuta꞉ bapi wotu kone ana꞉na꞉ wilieke laa Ameta꞉ pa pitu hata꞉ ne ikali nalo hata꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo hapeke lolueke leekepate 20 Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ hone na wiki halio. Ame do timba kone naka꞉ da꞉ta꞉la꞉eki pao yokulueke. Kutu pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nakana꞉ma꞉ naka꞉eki laa wia hale ale manuta꞉ epima꞉ milia꞉pe laa leekeme. 21 Kutupa Yesuma꞉ pi paeyaaso alota꞉ Hali epima꞉ Dota꞉ yakaeki homekee laa alemanu wopu mu momba꞉la꞉tiki pita꞉la꞉ dina꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ leke popelekena꞉ta꞉ pa natehali hala꞉me. Kota꞉ dupiki some a꞉nda꞉ta꞉ mo hande titina꞉ loa꞉ haumanu pa꞉ta꞉ opolo ipilieke leekeme.

Koda꞉ pa꞉ta꞉ hone ti lao haasa꞉eki

(Ma꞉tiu 625-34)

22 Koto hoki naneta꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ do alo ekita꞉ ikana꞉ma꞉ iki pa hapeke ekina꞉ nemanu make lokena꞉ yama꞉peke alemanu koto alemanu pa꞉ta꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ na homo hapa꞉peke. 23 Pa ekipeke. Da꞉ta꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ ne ota꞉ lombei pa꞉la꞉ make mo lokema꞉ta꞉ dau make ota꞉ lombei pu pa꞉la꞉me. 24 Ba manuna꞉ hau handa꞉pa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ta꞉ e wae alemanu na nokopata꞉ na mondu no halememe. Ika꞉ sidowa o ne amu pu u haleme da ma꞉nda꞉ na hala꞉me. Koda꞉ma꞉ taa halo hala꞉ handa꞉e. Koto ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ mo ba manuta꞉ taa lu ankulalemetaa. 25 Iki ma꞉nda꞉ epima꞉ ipika꞉ hone wopu wita꞉la꞉ ekima꞉ ipika꞉ do kenkena꞉ halo pa꞉la꞉ nate leke manuta꞉ mu moneao ulu pua꞉peke ya꞉la꞉pe. 26 Kota꞉ koto hosiki ale siki kone na pea꞉peke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ pa ekipeke mo mandane ale pa꞉ta꞉ manuta꞉ ka꞉nda꞉ma꞉ homo halemepe.

27 Mo hapeke pa꞉ta꞉manu pa opa꞉la꞉ moma sununa꞉ opa꞉la꞉ ekita꞉ handa꞉pa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ta꞉ e na poko make aka꞉manu na tombulu yamo halememe. Koto pa꞉la꞉pate I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alome. Kini Solomonoma꞉ta꞉ hamoko alemanu wotu wiekepate kone do moma manuna꞉ loke hake dau epeke epeke ekimanu ma꞉nda꞉ ota꞉ na wia hayekeme. 28 Mo ame homeke opa haena꞉ laa beliata꞉ tunkula hapuao tina꞉ yanka꞉peke yeke ambu manuna꞉ au kone Koda꞉ma꞉ lawao haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ a꞉pei kota꞉ ika꞉ hone tulaaseme ekita꞉ ota꞉ hodiki ale siki ya꞉ka꞉ta꞉me. Koto alemanu pa꞉ta꞉ kone Koda꞉ma꞉ kutu pu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ iki make dau ota꞉ ana꞉na꞉ kone yamatiki pilieke. 29 Kutu piliekema꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ Ya nolo polo ne ikali hanema꞉ epea꞉ka꞉na꞉ mulua꞉pe laa ka꞉nda꞉ma꞉ na homo hapa꞉peke. 30 Mo Koda꞉na꞉ biki na opeleme wanda꞉halima꞉ta꞉ hoto paeyao koto alemanu hone wopu u halememe. Pate ika꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ koto alemanu nate paeyao ikana꞉ma꞉ mu halo peleme ekita꞉ hone ula꞉me. 31 Koto pa꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉eki amba꞉la weiyu haemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ mo koto ale manuta꞉ haka꞉ta꞉pao ku halieke.

Hepeni nane hamoko hapekeeki

(Ma꞉tiu 619-21)

32 Yaka sipisipi ma꞉na꞉ tapake sikio. Paala꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke. Pa ekipeke ika꞉ Apa꞉ma꞉ta꞉ oli hande Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ iki pa꞉ta꞉ kuluekema꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo hala꞉me. 33 Ika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ta꞉ tapao mani meaata꞉ mo natehali wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hala꞉pa꞉peke. Kutupa na kukutu pulu pa꞉la꞉ mani pausa meaata꞉ ika꞉ hamoko ale manuta꞉ oli ya nane na paeya꞉niake pa wia halo pelemeeki homeke amu pu hapa꞉peke. Ekipeke koto naneta꞉ mo pake no haleme haliwekima꞉ make bisapu inkikima꞉ make na hoeyaalimikie. 34 Ika꞉ hone manuta꞉ mo ika꞉ epeke epeke alemanu u haleme ale pa꞉ta꞉ mandakena꞉ u pelia halimikie.

Lekema꞉ lekema꞉ pea e poka꞉la꞉eki

35 Ikana꞉ma꞉ta꞉ mo e pokaasa꞉ haliweki tupa꞉ hata꞉ta꞉ ika꞉ you halita꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ wanda꞉ panake mea ne pamba꞉la꞉ ekina꞉ pa꞉leke handaa paa epena꞉ yu wia haleme tupa꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ ika꞉ aka꞉manu wotu soto la꞉tia haena꞉ yama ika꞉ ola꞉pakemanu ka꞉watia hata꞉ta꞉ anemone ipilia꞉ ekimanu lekema꞉ lekema꞉ pitolo hata꞉ hao hapa꞉peke. Koto ekina꞉ta꞉ mo you halima꞉ a꞉pa pota꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto kone lombilimikie. 37 Kutupa mo you hali paa la꞉ka꞉la a꞉pa mo ipika꞉ e pokaaseme hali wekita꞉ u̱ na polu pitiki a꞉nda꞉ pa ipiki yu wia pilimieki a꞉pa handea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo halimikie. I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi aloma꞉ Mo haliwekima꞉ koto hau pimiki yeke handaa ika꞉ you halima꞉ta꞉ ipika꞉ manda aka꞉ hola wiaata꞉ iki pa꞉ta꞉ Ne no hala꞉ alena꞉ a꞉pa pita꞉pe laa ne pana꞉ pu kilieke. 38 Kutupa make mo you halita꞉ buta꞉ hokina꞉ o hoki nane kone epea꞉ka꞉na꞉ ikana꞉ma꞉ tiki tiki yao ipiki yu wia pilimieki handea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo halimikie. 39 Kutupa make doeki hone wotu wia꞉pa꞉peke. Mo da teke hali ma꞉nda꞉ma꞉ mo pake nala꞉ hali ma꞉nda꞉ epolo pa꞉la꞉eki amba꞉ handa꞉ wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ oni ipika꞉ da yamba꞉la na yapena꞉ lelieke. 40 Iki make ota꞉ tikitiki yao hapa꞉peke. Pa ekipeke. Mo hande Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ ipilieke hone na witolo halimi di nina꞉ ipilieke laa loa꞉me leekeme.

Mo epeke e pokaasa꞉ hali pita꞉ hoke e pokaasa꞉ hali yaapo

(Ma꞉tiu 24꞉45-51)

41 Pidama꞉ alota꞉ Tekehalio. Nakana꞉ma꞉ do ale onkoluma꞉ pita꞉ niki pa꞉ta꞉ homeke alepe o mo wanda꞉hali paeyao pa꞉ta꞉ alepe laa lota꞉ piekeme. 42 Koto leeke mo Tekehalima꞉ Pidana꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Kima꞉ na homeke make ota꞉ epeke hone wotu u lenkene pu wia e poko halia꞉ halita꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. Koto halita꞉ mo da teke halima꞉ta꞉ ipika꞉ da handeteke haena꞉yeke make mo ipika꞉ mandane e pokao haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ ika꞉ ne no haleme di mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ika꞉ ne nena꞉ teli teli peao halieke leekeme. 43 Ipika꞉ you hali paa la꞉ka꞉la a꞉pa ipika꞉ e pokao hala꞉ halima꞉ mo hande emanu ota꞉ epeke tupa꞉ pitolo pitilia꞉eki a꞉pa handa꞉ ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto e pokao hala꞉ halita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo halieke. 44 Ota꞉ alome. Mo you halima꞉ta꞉ koto someta꞉ ipika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao handeteke haena꞉ la꞉lieke. 45 Kutu pulu pa꞉la꞉pate mo e pokaasa꞉ halima꞉ta꞉ ipika꞉ kone alota꞉ Yaka you someta꞉ di hokulu hokulu pitolo hata꞉ a̱i̱ na ipula꞉me laa mo mandane e pokaasa꞉ wanda꞉ pita꞉ hali yaapo kini pea hali lu yombitolo hata꞉ ikali ne nalo keaaso hata꞉ 46 ipika꞉ you halita꞉ Do natena꞉ ipilieke hone na witolo halia꞉ natena꞉ta꞉ koto kone opolo ipilieke. A꞉paata꞉ mo e pokaasa꞉ halita꞉ homena꞉ liaata꞉ pa pi na opiki wanda꞉hali ame̱le̱ haena꞉ la꞉lieke leekeme.

47 Mo e pokaasa꞉ hali ma꞉nda꞉ epima꞉ ipika꞉ you halima꞉ pea꞉peke la꞉la꞉ haumanu hone wia ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ kone ana꞉ lao na piki ipika꞉ you halima꞉ pea꞉peke la꞉la꞉ haumanu na pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto halita꞉ mo you halima꞉ dopitama꞉ podela꞉ mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ tanda tieke nelieke. 48 Pate e pokaasa꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ you halima꞉ hone pa꞉la꞉eki hone na witolo kone tanda napekeeki pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ ae̱ya̱piki dopitama꞉ hosiki podela꞉ milieke. Hali ma꞉nda꞉ta꞉ mandane alemanu handeteke haena꞉ yeke anekema꞉ halea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hali pa꞉ta꞉ yama꞉ta꞉ anekema꞉ muluekema꞉ hone wilieke. Koto tupa꞉ kone hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ wopu handeteke haena꞉ yeke halea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hali pa꞉ta꞉ yama꞉ta꞉ ota꞉ ankulao anekema꞉ muluekema꞉ hone wilieke leekeme.

Yesuta꞉ tapake tekili pa꞉la꞉ ekina꞉ teke

(Ma꞉tiu 1034-36)

49 Yesuma꞉ alota꞉ I̱ epolo ekita꞉ ti ulekema꞉ do kenkena꞉ mo yaaluekema꞉ epoa꞉pate ya honema꞉ta꞉ amba꞉ kone talo hapeke alee. 50 I̱ta꞉ bapitaisi pea꞉peke hau homeke mulueke hone ulupate pa a̱i̱ na pu paeyaaso ekina꞉ kota꞉ yaka weleke pukima꞉ ka꞉nda꞉ tieke minolome. 51 Ika꞉ honema꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ ika꞉ a꞉nda꞉ piteleme ekimanu homu pealo epoa꞉me hone wi witelemepe. Ota꞉ dia꞉me. I̱ta꞉ wanda꞉hali tapake tekili pawaluekema꞉ epoa꞉me. 52 Ame do hao kini peaata꞉ wetepena꞉ make tapakesiki yunki hata꞉ma꞉ ika꞉ kone tekilipa tepoma꞉ta꞉ yaapo pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ litolo hata꞉ yaapo sikima꞉ta꞉ pa tepo pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lia꞉tiki pu halimikie leekeme. 53 Ateke tonuma꞉ta꞉ pa eiyeke ame̱le̱ a꞉nda꞉ lualu peaata꞉ eiyeke tonuma꞉ta꞉ ateke tonu ame̱le̱ a꞉nda꞉ lualu pilimikie. Inkiki tonuma꞉ta꞉ waneke tonu ame̱le̱ a꞉nda꞉ lualu peaata꞉ waneke tonuma꞉ta꞉ inkiki tonu ame̱le̱ a꞉nda꞉ lualu pilimikie. Halikina꞉ inkiki tonuma꞉ta꞉ ika꞉ aeya꞉ tonu ame̱le̱ a꞉nda꞉ lualu peaata꞉ mo aeyeke tonuma꞉ta꞉ ika꞉ halikina꞉ inkiki tonu ame̱le̱ a꞉nda꞉ lualu pilimikie leekeme.

Wetepena꞉ epolo pa꞉la꞉ ekina꞉ handa꞉la꞉eki

(Ma꞉tiu 162-3)

54 Yesuma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ oni nate pamba꞉la꞉ nane yama꞉ ipula꞉ koa handolota꞉ kota꞉ koto kone ikana꞉ma꞉ alota꞉ Lako ipilieke lo halemeketa꞉ kota꞉ ota꞉ ipu hala꞉me. 55 Kutupa oni ka꞉wa꞉na꞉ yu nanema꞉ tilao po ipula꞉eki handolota꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ koto kone alota꞉ Nate tieke talo hata꞉ titipu tieke pilieke lo halemeketa꞉ ota꞉ titipu tieke pu hala꞉me. 56 Makeaasa꞉ hau pu haleme haliwekio. Ikana꞉ma꞉ta꞉ do ya yu nane pita꞉la꞉ ekimanu handolo hata꞉ dupilieke aleme ekita꞉ ota꞉ yao hala꞉pate pa ekipeke ame do natena꞉ ipula꞉ hau manuna꞉ teketa꞉ na handa꞉ witolo pimipe leekeme.

Pi yokaalu peaama꞉na꞉ a̱i̱ tiki tiki yaasa꞉eki

(Ma꞉tiu 525-26)

57 Ekipeke handaa ika꞉ kone mo epeke hau pia꞉peke ekita꞉ na teli pitolo pimipe. 58 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ neketa꞉ pi yokaaluna꞉ hatuku poluekema꞉ pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ a̱i̱ na peke hata꞉ kone nakana꞉ma꞉ tiki tiki yaaluekema꞉ taapa꞉peke. Nakana꞉ma꞉ koto hau na pika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ neketa꞉ oli pi yokaalu pu hala꞉ hali teke pa꞉ta꞉ yola꞉ mea puaata꞉ pa koto halima꞉ta꞉ mo polisi haliwekina꞉ kikina꞉ mea halaata꞉ neketa꞉ dipula da pa꞉ta꞉ mea pitalieke. 59 Kutupa neke pa꞉ta꞉ Mo opisi hamba꞉e lelia꞉ tupa꞉ a̱i̱ na hambo paeyaeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ neketa꞉ koto pa꞉ta꞉ pa pita꞉ pelia halipikie leekeme.

Copyright information for `SSX