Luke 14

Yesuma꞉ yeni homeeke hali ma꞉nda꞉ mea epeaeyekeeki

Mo hande hoto pila꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ Yesuta꞉ Pa꞉tisi haliwekina꞉ you hali ma꞉nda꞉na꞉ da pa꞉ta꞉ ne noluekema꞉ peekeme. Kutupa koto pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halima꞉ta꞉ Yesuta꞉ wopu handaake wimikime. Pa koto pa꞉ta꞉ta꞉ kiki anke pambeke hali ma꞉nda꞉ta꞉ Yesu pa꞉ta꞉ epeekeme.

Kutu pieke Yesuma꞉ mo hande Lo Pi walo haemeke haliweki make mo mandane Pa꞉tisi haliweki pa꞉ta꞉ make lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Nika꞉ hande Lo Pi ula꞉eki manuma꞉ta꞉ hoto pila꞉ nate nina꞉ wanda꞉hali mea epeamonota꞉ waleke ku hala꞉pe o dia꞉ ya꞉la꞉pe leekeme. Koto leekepate mo haliwekima꞉ta꞉ pi siki ma꞉nda꞉ make ota꞉ na hondomu lemekeme. Kota꞉ Yesuma꞉ta꞉ mo hande yeni hayeke hali mea epeao tapaeyekeme. Kutupa Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Iki ma꞉nda꞉ hondo ika꞉ weki o ma꞉na꞉ ma꞉nda꞉ oni naku pa꞉ta꞉ mo hoto pila꞉ natena꞉ kone lopa wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ Mo hoto pila꞉ natena꞉e laa a̱i̱ na kiki yola꞉ milimikipe leekeme. Koto leekepate mo haliwekima꞉ta꞉ Yesuna꞉ pi hombo peapeketa꞉ ana꞉ na piekeme.

Ika꞉ kone homu pea hasa꞉eki

Mo hande wi leeke epemeke haliwekima꞉ a꞉pa꞉la꞉ da panda꞉ handaa mu tia pomimikieki hando hao Yesuma꞉ dupiki onkoluma꞉ pi la haleekeme. Ma꞉nda꞉ epima꞉ wanda꞉ panake mea ne pambolo hata꞉ neke pa꞉ta꞉ epoe pi a꞉nda꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ pua mo hande hamoko haliweki pitu hala꞉ epeke alena꞉ amba꞉la na pua pita꞉peke. Ma꞉nda꞉ta꞉ neke lu ankulao hala꞉ hamoko hali ma꞉nda꞉ make Epoe alo pa꞉la꞉me laa loa꞉me. Kutupa mo hande iki ipupa꞉ lea꞉ halima꞉ mo hali tieke epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ Do hali pitina꞉ koto da panda꞉ mina꞉pa꞉lao pue laa neke pa꞉ta꞉ a꞉pa lelieke. Koto lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ neketa꞉ yaala꞉ tieke minolo hata꞉ hoki nane pitulu pelipiki yeke loa꞉me. 10 Koto hau na pikita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ Ne nolo epoe pi a꞉nda꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hoki nanema꞉ a꞉pa pita꞉peke. Kutu pika꞉na꞉ta꞉ mo hande neke wi lea꞉ somema꞉ neke pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Yaka yankekeo. Do epeke alena꞉ a꞉pa pitie lelieke. Kutu piki hau pilia꞉ ekima꞉ta꞉ wanda꞉hali paeyaona꞉ leke popelekena꞉ta꞉ neketa꞉ mina꞉lialieke leekeme. 11 Ekipeke. Ma꞉nda꞉ epima꞉ ipikita꞉ aneke hali au lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ipikita꞉ mininialieke. Kutupa ma꞉nda꞉ epima꞉ ipika꞉ kone panda꞉ puniaya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto someta꞉ Koda꞉ma꞉ tieke au lalieke leekeme.

12 Kutupa Yesuma꞉ ipiki wi lea꞉ hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ natena꞉ o timba ne nolo epena꞉ yeke wi leka꞉na꞉ta꞉ naka꞉ yankeke sunu o naka꞉ kame tonu o naka꞉ tapake make naka꞉ hamoko yankeke tonu wi na lapeke. Ekipeke. Wetepe nina꞉ make koto tupa꞉ kone neke wi lelimi ekima꞉ta꞉ naka꞉ yenkita꞉ paa koto ana꞉na꞉ kone milipikie. 13 Kutu pulu pelepate nakana꞉ma꞉ ne ma꞉nda꞉ pambeka꞉na꞉ta꞉ natehali wanda꞉hali sunu pa꞉ta꞉ make dola꞉pake piki kiki anke hoela꞉ wanda꞉hali make leke holu piki wanda꞉hali sunu paeyao pa꞉ta꞉ ipupe lapeke. 14 Kutu pika꞉na꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ kone neke yenki kilieke. Ekipeke. Kutupiki wanda꞉halima꞉ta꞉ naka꞉ yenki kia꞉peke na ya꞉la꞉ ekina꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ mo ipika꞉ pi opua pea꞉tiki pimi wanda꞉hali homa tialimi natena꞉ta꞉ naka꞉ yenki kilieke leekeme.

Ne tieke pambeeke ekina꞉ onkoluma꞉ laa leekeeki

(Ma꞉tiu 221-10)

15 Mo ne no pitimiki haliweki ame̱le̱ pitieke hali homekema꞉ta꞉ koto pi opua Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ ne pambilia꞉ pa꞉ta꞉ pua pitulu pa꞉la꞉ halima꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homilieke laa leekepate 16 Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ne tieke pambolo hata꞉ wanda꞉hali wopu epena꞉ wi la꞉ mepi piekeme. 17 Kutupa mo ne nolo pimiki nate teke pa꞉ta꞉ yeeke handaata꞉ mo hande wi la꞉ mepi pieke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ e pokaeyeke hali homekema꞉ lolo pena꞉ tapaaso hata꞉ alota꞉ Ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao amba꞉ ana꞉ lao uluma꞉ma꞉ ipupe laa lolo pue leekeme. 18 Mo halima꞉ lolo peekepate haliweki paeyaoma꞉ homeke homeke lo kiaemeke ekina꞉ tekemanu weitolo hata꞉ta꞉ dupa lemekeme. Titina꞉ halima꞉ hande e pokaeyeke hali pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ yaka hambolo kenke handolo polueke. Koto ekina꞉ pilisi I̱ta꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me laa lawaapeke leekeme. 19 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ hande e pokaeyeke hali pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ta꞉ e poka꞉la꞉ kao kiki yaapo hambolo ekima꞉ ika꞉ hau handuluekema꞉ yeke puluekema꞉ pilisi I̱ta꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me laa lawaapeke leekeme. 20 Kutupa hali ma꞉nda꞉ma꞉ make alota꞉ I̱ta꞉ ame do siki wanda꞉ panake molo ekima꞉ a꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉me laa lawaapeke leekeme.

21 Koto ekina꞉ mo hande e pokaeyeke halima꞉ paa la꞉ka꞉la pua hande haliwekima꞉ lemeke pi paeyao ipika꞉ teke hali pa꞉ta꞉ la haleekeme. Koto leeke opuaata꞉ mo teke halima꞉ mineke tieke pankolo hata꞉ ipika꞉ e pokaeyeke hali pa꞉ta꞉ alota꞉ A̱i̱ya puaata꞉ mo daonina꞉ pota꞉ tieke pa꞉ta꞉manu make hosiki pota꞉ pa꞉ta꞉manu make mo natehali wanda꞉hali make kiki anke hoeke dola꞉pake wanda꞉hali make leke holu piki wanda꞉hali make ankema꞉ pomua꞉peke na yeke wanda꞉hali make koto wanda꞉hali paeyaosiki hatuku mea a꞉pa꞉peke leekeme. 22 Kutupa mo e pokao hayeke halima꞉ kotoeki pea a꞉pa alota꞉ Tekehalio. Naka꞉ hande le ekita꞉ pua꞉pate naka꞉ da tukiki pa꞉ta꞉ta꞉ waleke pa ula꞉me leekeme.

23 Koto ekina꞉ mo teke halima꞉ hande e pokao hayeke hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Papate pa꞉la꞉ pota꞉ pa꞉ta꞉manu puaata꞉ yaka da tumbina꞉ yeke loa꞉ma꞉ wanda꞉hali paeyao handa꞉ mea a꞉pawapeke. 24 Pa ekipeke. Amba꞉ hande titina꞉ wi loa꞉ haliweki homeke a꞉nda꞉ma꞉ yaka ne a꞉pa napena꞉ yeke handa loa꞉me leekeme laa leekeme.

Yesuna꞉ disaipolo hali haluekema꞉ pita꞉la꞉ ekita꞉ yopu hau dia꞉me

(Ma꞉tiu 10꞉37-38)

25 Nate ma꞉nda꞉na꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ Yesu ame̱le̱ pulu haena꞉ Yesuma꞉ la꞉ka꞉la꞉ moneaso hata꞉ iki pa꞉ta꞉ dupa leekeme. 26 I̱ telia꞉ mea ipuluekema꞉ ipilimi wanda꞉hali ma꞉nda꞉ hondoma꞉ I̱ ame̱le̱ pominolota꞉ ana꞉ na pa꞉la꞉me. Pate ipikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ puki kuluekema꞉ta꞉ ipika꞉ apa꞉ ama꞉ make ipika꞉ wanda꞉ make wekiwandiki make ipika꞉ kame ana꞉ tonu make ipiki tonka꞉na꞉ kiaota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ puki tiekema꞉ homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutu pilia꞉ someta꞉ ana꞉ pa꞉la꞉me leekeme. 27 Ma꞉nda꞉ epima꞉ ipika꞉ a꞉ka꞉tei wape piki ti ipika꞉ kone na mea tia yaka hoki nane na telia꞉ mea ipu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ yaka disaipolo hali hapeke na ya꞉la꞉me.

28 Ma꞉nda꞉ epima꞉ oli ya nane a꞉eyo a꞉meiyake hokulu pa꞉la꞉ da tieke a꞉eyo paeyaaluekema꞉ ipikana꞉ma꞉ta꞉ titina꞉ honema꞉ amba꞉lata꞉ tumao toopi dupa baalueke o toopi ana꞉ na pa꞉la꞉pe laa yata꞉pilieke. 29 Ipikana꞉ma꞉ kotoeki na piki pa amba꞉la a꞉eya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo data꞉ a̱i̱ na paeyaake pa ka꞉ta꞉manu homeke nokopa꞉ wia pa kapa꞉lalieke. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ wanda꞉halima꞉ moeki handolota꞉ mo some kitaaso hata꞉ alota꞉ 30 Do halita꞉ ipika꞉ da a꞉eya꞉pate paeyaapeke ana꞉ na pea pia꞉ka꞉ta꞉me lelimikie.

31 Kini hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ 10 daoseni haliweki a꞉nda꞉ mea kini hali ma꞉nda꞉ ame̱le̱ a꞉nda꞉ puluekema꞉ polo pa꞉la꞉pate pa mo kini hali ma꞉nda꞉na꞉ haliwekita꞉ 20 daoseni haliweki ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo titina꞉ kinima꞉ta꞉ titina꞉ amba꞉la pita꞉ ipika꞉ honema꞉ tumaaso hata꞉ta꞉ Mo kini yaapota꞉ a꞉nda꞉ puluekema꞉ta꞉ I̱ta꞉ ana꞉ polopema꞉ hone wilieke. 32 Ipika꞉ honema꞉ ipikita꞉ ana꞉ na polome hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo hande kini halita꞉ papate haena꞉ kone ipika꞉ kinki haliweki tapaaso hata꞉ alota꞉ A꞉nda꞉ pao polupana꞉ pi minalu pupana꞉e laa pi tapaalieke.

33 Yesuma꞉ a꞉mbolo hata꞉ alota꞉ Koto tupa꞉ kone iki ma꞉nda꞉ epima꞉ yaka hoki nane telia꞉ mea ipulueke hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ hone pa꞉la꞉ ale paeyao mina꞉pa꞉lao I̱ telia꞉ mea ipilieke leekeme.

Hoela꞉ epi

(Ma꞉tiu 513,Maka 9꞉50)

34 Epita꞉ epeke tendepiki ale ya꞉la꞉pate ipika꞉ tende pa꞉la꞉eki a꞉nda꞉ alu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ mo epina꞉ tende paa mea peapeke pota꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na wilieke. 35 Kutupa koto hoela꞉ epima꞉ta꞉ mo e nina꞉ o mini ambuku bao haleme alena꞉ make na epeaalieke. Koto ekina꞉ta꞉ pa bao bao pu halememe. Katake lomba꞉la꞉ somema꞉ta꞉ do pimanu opina꞉e leekeme.

Copyright information for `SSX