Luke 5

Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki miekeeki

(Ma꞉tiu 418-22, Maka 116-20)

Nate ma꞉nda꞉na꞉ Yesuta꞉ mo Kenesatete ikali leke wieke ikali tea꞉ nane haena꞉ta꞉ wanda꞉hali aneke wopuma꞉ Koda꞉na꞉ pi opuluekema꞉ yeke ika꞉ ika꞉ kone pendilatia pulu hata꞉ titi ata꞉ta꞉ pimikime. Yesuma꞉ mo ikali tea꞉na꞉ kawaso yaapo wiekeeki handeekeme. Mo kawaso teke haliwekita꞉ ika꞉ kawaso yaapo mina꞉pa꞉laota꞉ ika꞉ tenkinumanu tandepolo pitimikime. Kutupa Yesuta꞉ Saimono ipika꞉ kawasona꞉ opa꞉liao ipikana꞉ma꞉ Saimono pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kawaso mo ikali houna꞉ hosiki siki mo pate leke mea pue laa mo kawasona꞉ pita꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pimanu waleekeme.

Koto hande pi walo paeyao wetepe naneta꞉ Yesuma꞉ Saimono pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ naka꞉ kawaso mo ikali noka꞉ ula꞉ alena꞉ leke pendila moneae laata꞉ Neke make naka꞉ ta꞉ma꞉ni tonu ame̱le̱ ika꞉ tenkinu paeyao do ikali pa꞉ta꞉ ta꞉peli muemena꞉ lopape leekeme. Koto leeke handaa Saimonoma꞉ ipika꞉ pi litolo hata꞉ alota꞉ Tekehalio. Do timba andusa꞉na꞉ niki paeyaoma꞉ e tieke pokoma꞉pate ta꞉peli ota꞉ homeke siki a꞉nda꞉ make na muma꞉pate nakana꞉ma꞉ aleke handaata꞉ mo tenkinu paeyao paa ikali pa꞉ta꞉ lopanoe leekeme. Kotoeki pimiki dina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ ta꞉peli ota꞉ wotu aneke hapu mimiki yeke handaata꞉ mo hande tenkinu paeyaota꞉ tumbulu baasota꞉ tunkuluekema꞉ taapeekeme. Kutu pieke handaa mo kawaso ma꞉nda꞉na꞉ pitimiki haliwekima꞉ ika꞉ ta꞉ma꞉ni tonuma꞉ iki tamba꞉ mulu epena꞉ yeke kiki wanke pitolo hata꞉ ipupa꞉ laa lemekeme. Iki a꞉paata꞉ mo ta꞉pelimanu paeyao siki mo kawaso yaapona꞉ mea wimiki ekima꞉ mo hande kawaso yaapota꞉ ikali pa꞉ta꞉ honki loluekema꞉ taapepekeme. Kutu piekeeki handaata꞉ Saimono Pidama꞉ Yesu teke pa꞉ta꞉ tumiki yotuao alota꞉ Tekehalio. I̱ta꞉ hoke hau polo somema꞉ I̱ kiao pue leekeme. Saimono ipiki ame̱le̱ haemeke haliweki ika꞉ tenkinu paeyao siki pa꞉ta꞉ ta꞉peli wotu anekema꞉ mu wimikieki handaata꞉ penkilipa꞉tia pomimikime. 10 Saimono ipika꞉ ta꞉ma꞉ni pieke hama̱la̱꞉ Sepedina꞉ eiyeke yaapo Dia꞉mesi Dioni yaapoma꞉ make penkilipa꞉tia pomipikime. Yesuma꞉ Saimono pa꞉ta꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉peke laata꞉ Ekipeke ame do kini peaata꞉ nakana꞉ma꞉ pa haliweki mealipikie leekeme. 11 Koto ekina꞉ta꞉ mo kawaso yola꞉ mea mo ikali tea꞉na꞉ mea wiata꞉ ika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao mina꞉pa꞉lao Yesuna꞉ hoki nane teli mea pemekeme.

Yesuma꞉ hali ma꞉nda꞉ mea epeaeyekeeki

(Ma꞉tiu 81-4, Maka 1꞉40-45)

12 Nate ma꞉nda꞉na꞉ Yesuta꞉ mo kindi yenima꞉ loke paeyao tumbieke hali ma꞉nda꞉ hayeke daoni ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ hayekeme. Koto halima꞉ Yesu handaata꞉ ipiki teke pa꞉ta꞉ a꞉pa oni kenkena꞉ lopolo hata꞉ alota꞉ Tekehalio. Nakana꞉ma꞉ hone pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ I̱ mea epeapeke ya꞉la꞉me leekeme. 13 Koto leeke pi opua Yesuma꞉ ipika꞉ kiki tindipao mo halina꞉ lokena꞉ wataaso hata꞉ alota꞉ I̱ma꞉ ya hone pa꞉la꞉me. Naka꞉ loke epena꞉e. Koto leeke handaata꞉ koto kone mo kindi yeni hayekeeki tandela꞉pa peekeme. 14 Yesuma꞉ pi honkopu hao ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do pitolo ekita꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ a̱i̱ na leketa꞉ pa mo yeni peao hala꞉ halima꞉ titina꞉ amba꞉la naka꞉ yeni ota꞉ paela꞉pe laa handena꞉ a̱i̱ ipiki pa꞉ta꞉ pua꞉peke. Kutaata꞉ wanda꞉halima꞉ naka꞉ yenita꞉ ota꞉ paela꞉me hone wina꞉ mo hande Mosesima꞉ la꞉ wieke tupa꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ lia hala꞉la꞉ ale lia hala꞉peke leekeme. 15 Koto pi leeke pateta꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ Yesuma꞉ pieke ekimanu da yu paeyao pa꞉ta꞉ la꞉tiki pomimikime. Koto ekina꞉ta꞉ wanda꞉hali aneke hapuma꞉ Yesu ipika꞉ leeke pimanu opua make ipikana꞉ma꞉ ika꞉ yenimanu mea epeaena꞉ yeke epemekeme. 16 Kutu pimikipate Yesuma꞉ mo wanda꞉hali na hayeke alena꞉ pua Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni puluekema꞉ pua꞉tiki piekeme.

Kiki anke lupa wiki hali ma꞉nda꞉ epeaeyekeeki

(Ma꞉tiu 91-8, Maka 21-12)

17 Nate ma꞉nda꞉na꞉ Yesuma꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ pi walolo haena꞉ta꞉ mandane Pa꞉tisi haliweki make mo Lo Pimanu wala꞉la꞉ haliweki make pitimikime. Koto haliwekita꞉ Ka꞉lili kenke pa꞉ta꞉ hala꞉ daonimanu make Diudia kenke pa꞉ta꞉ hala꞉ daonimanu make mo Diutuseleme teke da pa꞉ta꞉ make a꞉pa pitimikime. Koto natena꞉ta꞉ mo yeni homemeke wanda꞉hali paeyao Yesuma꞉ mea epeaena꞉ mo Tekehali Koda꞉na꞉ weleta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ aneke hapu hayekeme.

18 Mandane haliwekima꞉ta꞉ mo kiki anke lupa wiki some ma꞉nda꞉ tilina꞉ mea tia a꞉paata꞉ ipiki mo da tukiki pa꞉ta꞉ tia pua Yesuna꞉ leke tonkona꞉ pua tu uluekema꞉ taapemekeme. 19 Kutu pimikipate polo pimiki pota꞉ta꞉ wanda꞉hali wotu aneke hapuma꞉ tumbieke handaata꞉ ikana꞉ma꞉ mo hali da tukiki pa꞉ta꞉ tia pua꞉peke pota꞉ ma꞉nda꞉ na wiekeme. Koto ekina꞉ta꞉ mo haliwekima꞉ hande da holuna꞉ mea opa꞉liao ka꞉ka꞉na꞉ mea wiao ipika꞉ loketa꞉ tilina꞉ wia mo wanda꞉hali anka꞉lopuna꞉ Yesu hayeke alena꞉ uniaemekeme. 20 Kutupa Yesuma꞉ mo haliwekina꞉ hone tulaemekeeki handaata꞉ ipikana꞉ma꞉ mo kiki anke lupa wiki hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Kame. Naka꞉ hande pi hoke hau manuta꞉ pa paeyaasa꞉me leekeme. 21 Koto leekeeki opuaata꞉ mo Lo Pimanu wala꞉la꞉ haliweki make mo Pa꞉tisi haliweki paeyaoma꞉ ika꞉ ika꞉ kone pi pi alo alota꞉ Mo Koda꞉na꞉ biki hoeyaaso pimanu ala꞉ halita꞉ epi ya꞉ka꞉ta꞉pe. Ma꞉nda꞉na꞉ hoke hau manuta꞉ Koda꞉ma꞉ homeke ana꞉na꞉ paeyaapeke ya꞉la꞉taa lemekeme. 22 Kutupa mo haliwekima꞉ hone wimiki ekita꞉ Yesuma꞉ amba꞉ hone wia iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ekipeke ikana꞉ma꞉ ika꞉ hone pa꞉ta꞉ do honemanu witelemepe laa lota꞉ pitolo alota꞉ 23 Do pi yaapona꞉ yapa꞉ pa꞉la꞉ ekita꞉ handoeki ka꞉ta꞉pe. Naka꞉ hokeeki pa꞉la꞉eki manuta꞉ pa paeyaasa꞉me laa la꞉la꞉eki yapa꞉ pa꞉la꞉pe o Tiao pue aloeki yapa꞉ pa꞉la꞉pe laa 24 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ta꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyekema꞉ do kenkena꞉ hata꞉ hoke haumanu paeyaapeke wele wia halo ekita꞉ ame peneme yanoma꞉ handa꞉pa꞉peke leekeme. Koto ekina꞉ta꞉ Yesuma꞉ mo hande kiki anke lupa wiki hali pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ alome. Ame tiao. Naka꞉ tilita꞉ da pa mea tia pue leekeme. 25 Koto tomona꞉ kone mo wanda꞉halina꞉ leke tonka꞉na꞉ mo hande hali tiao mo ipiki pelieke tili mea tia ipika꞉ da nane pulu hata꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ biki mea miniliatia peekeme. 26 Kutupa koto piekeeki handaata꞉ mo hande wanda꞉hali manuta꞉ penkilipa꞉tia pomua ikita꞉ pututuma꞉ homolo hata꞉ Koda꞉na꞉ biki mea miniliaaso alota꞉ Ameta꞉ nikana꞉ma꞉ na handeke epeke haumanu wotu handoma꞉me lemekeme.

Yesuma꞉ Lipae miekeeki

(Ma꞉tiu 99-13, Maka 213-17)

27 Wetepena꞉ Yesu hama opolu bao pulu hata꞉ dakisi mani mu hayeke hali ma꞉nda꞉ ipika꞉ biki Lipae handeekeme. Koto halita꞉ mo dakisi mani mu hayeke opisi pa꞉ta꞉ pitiekeme. Yesuma꞉ Lipae pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ telia꞉ mea epoe leekeme. 28 Koto ekina꞉ Lipae tiao ipika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao siki kiao Yesu telia꞉ mea peekeme.

29 Kutupa Lipaema꞉ta꞉ ipika꞉ da pa꞉ta꞉ Yesuna꞉ aneke ne ma꞉nda꞉ pambaeyekeme. Lipaema꞉ wi leeke epemeke haliweki ame̱le̱ mo dakisi mani mu haemeke haliweki aneke hapu make pa mandane haliweki make ipika꞉ da pa꞉ta꞉ pitimikime. 30 Kutupa mandane Pa꞉tisi haliweki manuma꞉ make iki ame̱le̱ apa꞉taemeke mandane Lo Pi wala꞉la꞉ haliwekima꞉ make Yesuna꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ piki pimanu lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Mo dakisi mani mu haleme haliweki make mo hoke hauma꞉ ha̱i̱ pieke handaa mina꞉pa꞉laemeke wanda꞉hali ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ pita꞉ ne ikalimanu ekipeke nalemepe laa lota꞉ pimikime. 31 Koto ekina꞉ta꞉ Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso hata꞉ alota꞉ Mo wanda꞉hali ma꞉nda꞉ epima꞉ yeni na homemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ dokeda haliweki pa꞉ta꞉ na pu halemepate ota꞉ yeni homo haleme wanda꞉hali homeke dokeda hali pa꞉ta꞉ pu halememe. 32 I̱ma꞉ta꞉ epeke hau pu haleme wanda꞉hali hone ma꞉nda꞉ la꞉ka꞉la wina꞉yeke wi loluekema꞉ na epoa꞉pate pa hoke hau pu haleme wanda꞉hali wi loluekema꞉ epoa꞉me leekeme.

Nee pi wia꞉peke ekina꞉ lota꞉ pimikieki

(Ma꞉tiu 914-17, Maka 2꞉18-22)

33 Kota꞉ mandane wanda꞉halima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ dupa lemekeme. Dionina꞉ disaipolo haliweki make mo Pa꞉tisi haliwekina꞉ disaipolo haliweki make nate paeyao nee pi u moneaaso hata꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni pea꞉tiki pu halemepate pa naka꞉ disaipolo haliwekima꞉ta꞉ ikali ne manuta꞉ pa no halememe lemekeme. 34 Koto ekina꞉ Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso hata꞉ alota꞉ Ika꞉ honema꞉ta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ wanda꞉ panake mea pita꞉ ne pambolo hata꞉ mo wi leeke epemeke wanda꞉halima꞉ ipiki ame̱le̱ pa mandake pitu haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto wanda꞉halita꞉ ne na neke pi wipe lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ opilimikipe. Ota꞉ dia꞉me. 35 Koto pa꞉la꞉pate mo wanda꞉ panake mina꞉la꞉ halita꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ hatuku pua꞉peke nate opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto natena꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ nee pi wia꞉tiki pu halimikie leekeme.

36 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ onkoluma꞉ pi ma꞉nda꞉ dupa leekeme. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ sinkipiki amba꞉ sedi ma꞉nda꞉ epeaaluekema꞉ta꞉ ipika꞉ panake sedi tunkulu mea mo amba꞉ ekina꞉ na tombilieke. Koto hau pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ panake sedi tunkulieke make mo panake aka꞉ta꞉ tunkulu mieke mo ambisanake sedi mandakena꞉ apa꞉tao tombilia꞉ka꞉na꞉ta꞉ mandake na pilieke. 37 Koto tupa꞉ kone hali ma꞉nda꞉ma꞉ ambisanake ma꞉na꞉ yonkelekema꞉ wa꞉pa꞉la꞉ ipi kanake pa꞉ta꞉ panake waini ikali na holo pambilieke. Koto hau pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo panake waini ikalima꞉ mo ma꞉na꞉ yonkelekema꞉ wa꞉pa꞉la꞉ amba꞉ ipi kanaketa꞉ sinkipa hoelo baalieke leekeme. Kutupa mo ma꞉na꞉ yonkeleke make hoeyaalieke leekeme. 38 Dia꞉me. Mo panake waini ikalita꞉ mo panake ma꞉na꞉ yonkelekema꞉ wa꞉pa꞉la꞉ ipi kanakena꞉ holo pambilieke. 39 Kutupa mo amba꞉ waini ikali amba꞉la꞉ nala꞉ halima꞉ta꞉ mo panake waini ikali napeketa꞉ kialieke. Ekipeke. Ipikana꞉ma꞉ amba꞉ waini ikalita꞉ ota꞉ a꞉pa꞉la꞉me lelieke leekeme.

Copyright information for `SSX