Luke 6

Hoto pila꞉ natena꞉ pi ula꞉eki

(Ma꞉tiu 121-8, Maka 2꞉23-28)

Yesuta꞉ ipika꞉ hoki nane telimiki haliweki ame̱le̱ Diu wanda꞉halina꞉ hoto pila꞉ nate homekena꞉ mo konima꞉ handeke ale widi emanu pa꞉ta꞉ pemekeme. Kutupa ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ mo widi kilikimanu honda꞉ mea ika꞉ kikima꞉ da꞉ka꞉pa꞉ mina꞉ bepia kilikimanu homeke nemekeme. Kutupa mo mandane Pa꞉tisi haliwekima꞉ alota꞉ Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ mo nika꞉ Lo Pi manuma꞉ la꞉la꞉ tupa꞉ mo Hoto Pila꞉ Natena꞉ na pea꞉pa꞉peke la꞉la꞉ ekita꞉ ekipeke pitolo pimipe lemekeme.

Koto lemeke Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Deipidi ipiki ame̱le̱ haemeke haliweki hoto ma꞉nda꞉na꞉ tea꞉ma꞉ homolo hata꞉ Deipidima꞉ pieke ekita꞉ na yata꞉pemepe. Ipikana꞉ma꞉ mo Koda꞉na꞉ da tukiki pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba puaata꞉ mo wanda꞉halima꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ halemeke palaowa pua mea neekeme. Kutupa ipiki ame̱le̱ haemeke haliweki make mea haleekeme. Kutu piekepate mo wape pea ula꞉ Lo Pi manuma꞉ alota꞉ Do palaowata꞉ wanda꞉hali ma꞉nda꞉ma꞉ na napa꞉peke ya꞉la꞉pate ota꞉ mo yeni peao haemeke da handeteke haemeke haliwekima꞉ homeke napa꞉peke ya꞉la꞉me la꞉la꞉me laata꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ pi lo paeyaaso hata꞉ alota꞉ Hoto pila꞉ nateta꞉ Wanda꞉halina꞉ Eiyekema꞉ handeteke hala꞉me leekeme.

Yesuma꞉ kiki hoke hali epeaeyekeeki

(Ma꞉tiu 129-14, Maka 31-6)

Mo hoto pila꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ Yesuta꞉ mo Diu haliwekina꞉ pi hotu haemeke da ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba Koda꞉na꞉ pi waleekeme. Kutupa koto pa꞉ta꞉ mo popeke nane kiki hapueke endiki hali ma꞉nda꞉ hayekeme. Mo wape pea ula꞉ Lo Pi walo haemeke haliweki make Pa꞉tisi haliwekima꞉ make Do nika꞉ Hoto Pila꞉ Natena꞉ Yesuma꞉ ma꞉nda꞉ mea epeaalia꞉pe laa handa꞉hake wimikime. Yesuma꞉ pi yamba꞉lea꞉me loluekema꞉ yeke pimikime. Kutu pimikipate Yesuma꞉ta꞉ mo haliwekina꞉ hone wimikieki amba꞉ handa꞉ wiaata꞉ mo kiki hapueke endiki hali pa꞉ta꞉ alota꞉ Tiao. Do wanda꞉halina꞉ leke popeleke nane epoe leekeme. Mo halita꞉ tiao mo wanda꞉halina꞉ leke popeleke nane tiao halo yapeekeme. Kutu pieketa꞉ Yesuma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolome. Mo Hoto Pila꞉ Natena꞉ nika꞉ Lo Pi ula꞉ ekima꞉ta꞉ eki pea꞉pa꞉peke la la꞉la꞉pe. Pa tamba꞉ muluekema꞉ o hoeyaaluekema꞉ la꞉la꞉pe. Mo wanda꞉halina꞉ hala꞉eki tamba꞉ muluekema꞉pe o hoeyaaluekema꞉pe laa lota꞉ piekeme. 10 Kotoeki laata꞉ Yesuma꞉ leke taka꞉lakema꞉ mo haliweki handa꞉ mone mone pitolo hata꞉ mo some pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kiki tindipae leekeme. Koto leeke mo halima꞉ ipika꞉ kiki tindipaeyeketa꞉ paa epeekeme. 11 Kutu pieke handaa mo Lo Pi walo haemeke haliwekima꞉ mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ tonka꞉na꞉ mineke pankolo hata꞉ titipu tieke a꞉meiyeke handaa Yesu pa꞉ta꞉ta꞉ eki pumana꞉pe laa a꞉nda꞉ lombemekeme.

Yesuma꞉ ipika꞉ 12 Aposolo haliweki miekeeki

(Ma꞉tiu 101-4, Maka 313-19)

12 Koto dina꞉ta꞉ Yesuta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yeni puluekema꞉yeke pote ma꞉nda꞉ a꞉meiya peekeme. Koto timba andusa꞉na꞉ Yesuma꞉ yeni paa pitolo ombu pitina꞉ta꞉ da paa kelepeekeme. 13 Kutupa nate teeketa꞉ Yesu ipika꞉ hoki nane tolu haemeke haliweki paeyao wi leekeme. Koto haliweki tukiki pa꞉ta꞉ kone 12 haliweki ma̱leke litolo hata꞉ alota꞉ Ikita꞉ yaka Aposolo haliweki hapa꞉peke leekeme. 14 Mo haliwekina꞉ biki manuta꞉ Saimono Yesuma꞉ leeke biki ma꞉nda꞉ta꞉ Pida ipika꞉ hameke A꞉ndutu make Dia꞉mesi Dioni Pilipi Badolomiu make 15 Ma꞉tiu make Tomasi make A꞉lopia꞉sina꞉ eiyeke Dia꞉mesi make Saimono ipika꞉ biki ma꞉nda꞉ta꞉ Seloti make 16 Dia꞉mesina꞉ eiyeke Diudasi make Isekatiotina꞉ eiyeke Diudasi ipikita꞉ hande Yesu ba꞉sa꞉ pulu yapolo pieke some hayekeme.

Yesuma꞉ wanda꞉hali wamo piekeeki pita꞉ pi wala꞉la꞉eki yaapo

(Ma꞉tiu 423-25)

17 Kutupa Yesuma꞉ mo Aposolo haliweki ame̱le̱ mo hande potena꞉ hao hola꞉pa꞉niao ikita꞉ epeke hawete epeekena꞉ Yesu ipika꞉ hoki nane tolu haemeke haliweki paeyao ame̱le̱ hata꞉ tiao hayekeme. 18 Koto dina꞉ta꞉ Diudia da yu paeyaona꞉ haemeke wanda꞉hali make Diutuseleme daoni wanda꞉hali make epemekeme. Kutupa mo dawala ikali tea꞉ pa꞉ta꞉ hayeke teke da yaapo Taiya pita꞉ Saidoni da yu pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali make epemekeme. Ikita꞉ Yesuma꞉ waleeke pi opuluekema꞉ make ika꞉ yeni ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ hayekeeki mea epeaena꞉yeke make a꞉pa mombelemekeme. Koto dina꞉ta꞉ mo hoke temokoma꞉ ka꞉nda꞉ mea peatiki pimiki wanda꞉hali make ipiki pa꞉ta꞉ epemeke handaa Yesuma꞉ mea epeaeyekeme. 19 Mo wanda꞉halina꞉ yenimanu mea epeapeke honkopu tieke Yesu pa꞉ta꞉ hao yapeeke handaa mo wanda꞉hali paeyaoma꞉ ipiki wataluekema꞉ taapemekeme.

Ta꞉na꞉ma꞉ homa꞉pekeeki make e̱ lapekeeki yaapo

(Ma꞉tiu 51-12)

20 Yesuma꞉ ipika꞉ hoki nane tolu haemeke haliweki handolo hata꞉ alota꞉ Natehali wanda꞉halita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo halememe. Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ ika꞉ ekie. 21 Ame tea꞉ma꞉ homeleme wanda꞉hali iki ta꞉na꞉ma꞉ homo halememe. Ikita꞉ weleke tieke telieke. Ame e̱ aleme wanda꞉hali ikita꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homo halememe. Ikita꞉ kitelimikie. 22 Ikita꞉ mo Wanda꞉halina꞉ Eiyeke tolu halemeke handaa mandane wanda꞉halima꞉ iki pa꞉ta꞉ yaala꞉ma꞉ homao make tanda ku make ika꞉ biki hoeyaaluekema꞉ hoke ba꞉sa꞉ pitolo yayapiki pimanu sa꞉mba꞉lao pitolo haena꞉ kone 23 pa pina꞉ma꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ pa epeke puki haaso hata꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homolo make pita ponka꞉ lapa꞉peke. Pa ekipeke ika꞉ mulu peleme yenki tieketa꞉ oli hepeni nane wiawala꞉me. Amba꞉ hande haemeke potopede haliweki pa꞉ta꞉ make ika꞉ apa꞉meima꞉ pimieki kone pitolo pitelememe. 24 Koto pa꞉la꞉pate aiyo ame do hamoko haaseme wanda꞉halio. Iki pa꞉ta꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ tieke ipula꞉me. Ika꞉ epeke tupa꞉ hao pa꞉limi ekita꞉ ame homeke minelememe. 25 A꞉pei. Ame do weleke tumbao hala꞉ wanda꞉halio. Ka꞉nda꞉ tieke ipula꞉me. Ikita꞉ tea꞉ma꞉ homilimikie. A꞉pei. Ame kitaleme wanda꞉halio. Ka꞉nda꞉ tieke ipula꞉me. Ikita꞉ ika꞉ pukima꞉ e̱ tieke alo hata꞉ e̱ pankeke lopena꞉ lelimikie.

26 A꞉pei. Wanda꞉hali paeyaoma꞉ ika꞉ hauna꞉ pi laemeka꞉na꞉ta꞉ ka꞉nda꞉ tieke ipula꞉me. Ekipeke amba꞉ kiake koto wanda꞉halina꞉ apa꞉meima꞉ mo makeaaso potopede haliweki tonu pa꞉ta꞉ lo haemeke tupa꞉ kone alo alememe leekeme.

A꞉nda꞉ tunkuliki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki

(Ma꞉tiu 5꞉38-48, 7꞉12)

27 Pate ame ya pi opiteleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ma꞉ dupa alome. Ika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ pukima꞉ homo hapa꞉peke. Kutupa iki pa꞉ta꞉ honditi pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ tonka꞉na꞉ epeke hau homeke pu hapa꞉peke. 28 Iki pa꞉ta꞉ keke pi aleme tapake pa꞉ta꞉ta꞉ pukipiki pi homeke lapa꞉peke. Kutaa make iki hoeyaaseme tapake pa꞉ta꞉ta꞉ yeni peawapa꞉peke. 29 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ naka꞉ pakena꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ mandane pakena꞉ make lina꞉ lapeke. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ naka꞉ kosa꞉ aka꞉ mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ naka꞉ sedi make mina꞉ lapeke. 30 Hali ma꞉nda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ ale ma꞉nda꞉ kie laa honke lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ hala꞉peke. Hali ma꞉nda꞉ma꞉ naka꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ Yaka ale paa kie laa paa na mia꞉peke. 31 Mandane wanda꞉halima꞉ iki pa꞉ta꞉ pina꞉e hone u haleme tupa꞉ ikana꞉ma꞉ ana꞉na꞉ iki pa꞉ta꞉ make mandake hau pu hapa꞉peke.

32 Iki pukima꞉ homeleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ homeke ikana꞉ma꞉ pukima꞉ homemeka꞉na꞉ta꞉ pa ekipeke ikita꞉ Koda꞉na꞉ epeaasa꞉ ekita꞉ milimipe. Hoke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ kone iki pa꞉ta꞉ pukima꞉ homeleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ pukima꞉ homo halememe. 33 Kutupa ikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ epeke haumanu piteleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ homeke paa epeke haumanu pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉na꞉ epeaasa꞉ ekita꞉ ekipeke kilieke ya꞉ka꞉ta꞉pe. Mo hoke hau pu haleme wanda꞉hali make koto hau koto tupa꞉ kone pu halememe. 34 Kutupa make ikana꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ I̱ pa꞉ta꞉ paa kilimikie hone witolo hata꞉ tondiki halemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉na꞉ epeaasa꞉ ekita꞉ ekipa milimikipe. Mo hoke hau pu haleme wanda꞉halima꞉ta꞉ ika꞉ haleme tupa꞉ paa muluekema꞉ ika꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ mo hoke hau pu haleme yankeke tonu pa꞉ta꞉ kone halo halememe. 35 Dia꞉me. Ika꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pukima꞉ homa iki pa꞉ta꞉ epeke hau homeke pu hapa꞉peke. Ikana꞉ma꞉ wanda꞉hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ tondiki halemeka꞉na꞉ta꞉ paa muluekema꞉ hone na u hapa꞉peke. Kutu pu haemeka꞉na꞉ta꞉ ika꞉ yenki aneke hapu meata꞉ oli Koda꞉ Manda Hala꞉ Tiekena꞉ eiyeke titi halimikie. Ekipeke Koda꞉ma꞉ta꞉ mo ipika꞉ epeke haumanu pita꞉la꞉ ekina꞉ ta꞉na꞉e pi na lo haleme wanda꞉hali make mo hoke haumanu wotu pu haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make epeke hau pu hala꞉me. 36 Koto ekina꞉ta꞉ ika꞉ Apa꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ tamba꞉ mu hala꞉ tupa꞉ kone ikana꞉ma꞉ make mandane wanda꞉hali pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ tamba꞉ mu hapa꞉peke leekeme.

Pi yokaalu pita꞉la꞉eki

(Ma꞉tiu 71-5)

37 Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi yokaalu kiaapa꞉na꞉ ikana꞉ma꞉ make ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pi yokaalu na hala꞉pa꞉peke. Kutupa ma꞉nda꞉ na teli pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ make iki na teli pilieke. Mandane wanda꞉halima꞉ iki pa꞉ta꞉ hoke hau pelemeeki ikana꞉ma꞉ pa paeyaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ make ika꞉ hoke hauta꞉ pa paeyaalieke. 38 Ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ pa hameke kone halemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ipiki epetolo hata꞉ ota꞉ anekehapu tumbao iki pa꞉ta꞉ wendiao kilieke. Ekipeke ikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ manda꞉ meao haleleme tupa꞉ kone Koda꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ make koto tupa꞉ manda꞉ meao kone kilieke leekeme.

39 Kutupa Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ onkoluma꞉ pi ma꞉nda꞉ dupa leekeme. Leke holupiki hali ma꞉nda꞉ma꞉ leke holupiki hali ma꞉nda꞉ hatuku pua꞉peke na ya꞉la꞉pate pa pea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipiliki telipina꞉ ikali hanka꞉na꞉ pa꞉ta꞉ pua lopilipikie. 40 Sukulu pita꞉la꞉ weki o wandikita꞉ ipika꞉ wala꞉la꞉ disa some lombei peao na hala꞉me. Pate mo wekiwandikima꞉ ika꞉ sukulu pitelemeeki paeyaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikita꞉ mo disama꞉ handilimikie leekeme.

41 Ekipeke naka꞉ kamena꞉ leke pa꞉ta꞉ ula꞉ dokolo siki hone wopu witolo hata꞉ta꞉ mo naka꞉ lekena꞉ ula꞉ ti taka꞉la꞉pake tieketa꞉ hone na u halepe. 42 Mo ti taka꞉la꞉pake tieke naka꞉ leke pa꞉ta꞉ pa wina꞉ alo hata꞉ta꞉ ekipa naka꞉ kame pa꞉ta꞉ta꞉ Naka꞉ leke ula꞉ dokolo siki meanoe lelipikipe. Aa. Makeaasa꞉ hau pu hala꞉ someo. Titina꞉ mo naka꞉ leke pa꞉ta꞉ ula꞉ ti taka꞉la꞉pake kiake amba꞉la꞉ mea baeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo naka꞉ kamena꞉ leke pa꞉ta꞉ ula꞉ dokolo siki meawaluekema꞉ta꞉ epeke handilipikie leekeme.

Tina꞉ hau pita꞉ ipika꞉ kilikina꞉ hau yaapo

(Ma꞉tiu 716-20, 12꞉33-35)

43 Ipi saosao liki ti ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ hoke kiliki na a꞉ilieke. Kutupa make haka꞉teke ti ma꞉nda꞉ma꞉ta꞉ epeke kiliki na a꞉ilieke. 44 Ti paeyaota꞉ dupiki ti ya꞉ka꞉ta꞉me laata꞉ ipika꞉ kiliki a꞉eta꞉la꞉ ekima꞉ peneme yao la kilieke. Ikana꞉ma꞉ nose kiliki taluekema꞉ta꞉ sutekena꞉ na talimikie. Kutupa mo waini kiliki taluekema꞉ta꞉ mo taola꞉ puna꞉ na talipikie leekeme. 45 Epeke halima꞉ta꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ a꞉mbao ula꞉ epeke hau manuta꞉ hama nane koto epeke haumanu homeke peneme yao walieke. Hoke halima꞉ta꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ a꞉mbao ula꞉ hoke hau manuta꞉ hama nane koto hoke haumanu homeke peneme yao walieke. Ipika꞉ kake pa꞉ta꞉ ala꞉ pi manuna꞉ teke tieketa꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ ula꞉me leekeme.

Hali yaapoma꞉ da yaapo a꞉eyalu pipikieki

(Ma꞉tiu 724-27)

46 Pa ekipeke ikana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ Tekehalio. Tekehalio alo hata꞉ pu halemepe. 47 Ma꞉nda꞉ epima꞉ I̱ teke pa꞉ta꞉ a꞉pa yaka pi opua pimika꞉na꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ ikita꞉ dupiki halie laa manda꞉ meanoe. 48 Ipikita꞉ hali ma꞉nda꞉ ipika꞉ da a꞉eluekema꞉ta꞉ yu amba꞉la aowa꞉tia pua toopi handa꞉ witolota꞉ pinkimanu koto toopi manda nokopo hala꞉ hali tupa꞉e. Ikali tieke ta ipulu hata꞉ hande da a꞉pa wataa hande hande piekepate hande data꞉ na lombeekeme. Pa ekipeke mo data꞉ ota꞉ epeke tupa꞉ a꞉eyeke handaa piekeme. 49 Koto pa꞉la꞉pate wanda꞉hali ma꞉nda꞉ epima꞉ yaka pi opuaata꞉ na pimika꞉na꞉ta꞉ ipikita꞉ mo kenke toopi na handa꞉ wiki hata꞉ kone pa hameke pinki nokopo hala꞉ hali tupa꞉e. Mo hande ikali tieke ta a꞉pa mo hande da wataa hande hande pieke pa꞉ta꞉ kone lombeekeme. Hande da lombolo hata꞉ta꞉ ota꞉ hoke tupa꞉ anekema꞉ lombeekeme leekeme.

Copyright information for `SSX