Matthew 12

Hoto pila꞉ natena꞉ pi ula꞉eki

(Maka 2꞉23-28, Luku 61-5)

Hosikima꞉ hao hao pea hoki naneta꞉ Yesu ipika꞉ hoki nane telimiki haliweki ame̱le̱ Diu wanda꞉halina꞉ hoto pila꞉ nate homekena꞉ mo widi e manuna꞉ pulu hata꞉ta꞉ mo disaipolo haliwekima꞉ iki tea꞉ pieke handaa widina꞉ kilikimanu honda꞉mipi pea nemekeme. Kutu pimikieki mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ handaa Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Handa꞉e. Mo naka꞉ disaipolo haliwekima꞉ piteleme ekita꞉ do Hoto Pila꞉ natena꞉ pia꞉peke na ya꞉la꞉ hau pitolo pitelememe lemekepate Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Mo hande Deipidi ipika꞉ haliweki ame̱le̱ iki tea꞉ma꞉ homemeke natena꞉ta꞉ Deipidima꞉ pieke ekita꞉ hoto homeke a꞉nda꞉na꞉ na yata꞉pa handemepe. Ipikana꞉ma꞉ Koda꞉na꞉ da tukiki pa꞉ta꞉ honda꞉ pambaata꞉ mo Koda꞉ pa꞉ta꞉ wieke palaowa meata꞉ ipika꞉ haliweki ame̱le̱ nemekeme. Koto wanda꞉halima꞉ naama꞉na꞉ pi wieke palaowata꞉ mo yeni peao haemeke da handeteke haemeke haliwekima꞉ homeke napeke yeekeeki kone ikana꞉ma꞉ mea nemekeme. Kutupa pi ma꞉nda꞉ mo hande Mosesina꞉ wape pa꞉la꞉ Lo Pi ula꞉ tameiya꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ mo hande yeni peao haleme haliwekima꞉ mo Hoto Pila꞉ nate paeyao nina꞉ koto natena꞉ pi ula꞉eki yamba꞉la꞉tiki pu halemepate ikana꞉ma꞉ ata꞉ka꞉ na pea꞉tiki pu halememe. Kutu piki wape ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ na yata꞉pemepe. Pate mo koto tembolo da ota꞉ lombei piki ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ homeke do a꞉pa ula꞉me laa iki pa꞉ta꞉ alome. Mo Baiboloma꞉ alota꞉ I̱ta꞉ mo lia kita꞉la꞉ hoteke manuta꞉ hone na pa꞉la꞉pate pa mo a꞉ta꞉ma꞉ homaa tamba꞉ mina꞉la꞉ hau homeke hone pa꞉la꞉mee la꞉la꞉ pina꞉ tekemanu a꞉nda꞉ hone wopu wimika꞉na꞉ yoluta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ mo ata꞉ka꞉ na peao haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hoke hau peleme pi na lolo pimime. Pa ekipeke mo Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ mo Hoto Pila꞉ natena꞉ handeteke hala꞉ tekehali kone hala꞉me alome laa leekeme.

Kiki hoke halina꞉ pi

(Maka 31-6, Luku 66-11)

Yesuma꞉ koto pa꞉ta꞉ mina꞉pa꞉lao pulu hata꞉ mo Diu haliwekina꞉ yeni peao haemeke da ma꞉nda꞉ tukiki pa꞉ta꞉ honda꞉ pambaata꞉ 10 kiki hapueke endiki hali homeke koto da pa꞉ta꞉ hayekeme. Mandane halima꞉ta꞉ Yesuta꞉ pi ula꞉ ekina꞉ yamba꞉la꞉la꞉ somee loluekema꞉ yeke ipiki handa꞉ pelia haemekeme. Ikana꞉ma꞉ ipiki lota꞉ pitolo alota꞉ Nika꞉ pi ula꞉eki manuma꞉ta꞉ do Hoto Pila꞉ natena꞉ mo yenimanu epeaapeke hau pia꞉peke ekina꞉ waleke ula꞉pe o dia꞉pe lemekeme.

11 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Iki ma꞉nda꞉ hondo naka꞉ sipisipi homeke a꞉nda꞉ mo Hoto Pila꞉ natena꞉ keona꞉ lopea꞉ka꞉na꞉ta꞉ nakana꞉ma꞉ kutaa kone hopula꞉ mea a꞉meiyapeke na yelia꞉pe. 12 Kutu pieke ekina꞉ halina꞉ tombota꞉ mo sipisipina꞉ yenki ota꞉ lombei pa꞉la꞉me. Koto ekina꞉ta꞉ mo Hoto Pila꞉ natena꞉ kone wanda꞉hali ma꞉nda꞉ tamba꞉ miomono nika꞉ Lo Pi ula꞉eki manuma꞉ waleke wiawala꞉me leekeme. 13 Koto pi la paeyeke Yesuma꞉ mo kiki hapueke endiki some pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ kiki tindipae leekeme. Koto leeke ipika꞉ kiki tindipaeyekeme. Tindipata꞉ mo kiki epeata꞉ ipika꞉ epeke kiki ma꞉nda꞉ leke kone hayekeme. 14 Kutu pieketa꞉ kota꞉ mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ koto da mina꞉pa꞉lao hama puaata꞉ Yesu luekema꞉ a꞉nda꞉ lomba꞉ wimikime.

Koda꞉na꞉ ma̱leke lieke e pokaasa꞉ hali

15 Ipiki luekema꞉ a꞉nda꞉ lomba꞉ wimikieki Yesuma꞉ opuaata꞉ koto pa꞉ta꞉ mina꞉pa꞉lao peekeme. Kutu pieketa꞉ wanda꞉hali wopuma꞉ ipiki telimea pemekeme. Yesuma꞉ ika꞉ homa꞉pa wimiki wanda꞉hali paeyao epeao haena꞉ laata꞉ 16 ikana꞉ma꞉ ipika꞉ biki mandane wanda꞉hali pa꞉ta꞉ la halaama꞉na꞉ yeke na lapa꞉peke leekeme. 17 Ipikana꞉ma꞉ kutu piki hauta꞉ Koda꞉ma꞉ mo hande potopede hali Aisaya pa꞉ta꞉ yama꞉ la꞉ wieke yekeeki peneme yaaluekema꞉ pate piekeme. Aisayama꞉ wape pieke pi manuta꞉ dupa la꞉la꞉me.

18 Do ya e pokaasa꞉ halita꞉ I̱ma꞉ ma̱leke lia do haena꞉ lolome.
I̱ma꞉ ipikita꞉ pukima꞉ wopu homo hata꞉ ya pukima꞉ ta꞉na꞉ wopu pa꞉la꞉me.
Ya temokota꞉ ipiki tukiki pa꞉ta꞉ pitina꞉ tapaalueke.
Kutu poa꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ mo kenke paeyaona꞉ haleme tapake paeyao pa꞉ta꞉ ya tiki tiki peaasa꞉ pimanu la hawalieke.
19 Ipikana꞉ma꞉ ma꞉nda꞉ lu tombualuekema꞉ mineke pi make o lu tombuake pi na lelieke.
Kutupa mo pota꞉ ka꞉pa nina꞉ hata꞉ make pi tiekemanu na lelieke.
20 Hambe homeke ma꞉nda꞉ hosiki tonda꞉pa꞉ hata꞉ pou tea꞉ka꞉na꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ ota꞉ na tonda꞉pa꞉ mea baalieke.
Kutupa mo ola꞉pake homekena꞉ lankake siki make na lu honialieke.
Ipikana꞉ma꞉ mo tiki tiki piki hau manuma꞉ bepolaena꞉ loluekema꞉ yeketa꞉ mo ipika꞉ e poka꞉la꞉eki na mina꞉pa꞉lake pa poka꞉tiki pu halieke.
21 Kutupa kenke paeyaona꞉ haleme tapake wanda꞉hali ipiki pa꞉ta꞉ hone tulao yu wia hao halieke la꞉la꞉me leekeme.

Bielisibuluna꞉ welema꞉ e poka꞉la꞉me lemekeeki

(Maka 3꞉20-30, Luku 1114-23)

22 Koto pita꞉ma꞉ta꞉ mandane wanda꞉halima꞉ hali homeke Yesu pa꞉ta꞉ hatuku mea epemekeme. Koto some ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ hoke temoko pitieke ekima꞉ leke holu peao pi na lao piekeme. Yesuma꞉ mo some wamo pieketa꞉ ipika꞉ leke kila handolo hata꞉ pi epeke tupa꞉ leekeme. 23 Kutupa mo hande mombelemeke wanda꞉halima꞉ kutu pia꞉eki handolo ikana꞉ma꞉ tola꞉tia pominolo alota꞉ Do someta꞉ Deipidina꞉ eiyeke yaalo pa꞉la꞉me laa lota꞉ lota꞉ pimikime. 24 Do lota꞉ lota꞉ pimiki pimanu opua mo Pa꞉tisi haliwekima꞉ hombo peaaso alota꞉ Do somema꞉ hoke temokomanu tolu hala꞉ ekita꞉ mo hoke temoko paeyaona꞉ you temoko Bielisibuluna꞉ welema꞉ kone pia꞉ka꞉ta꞉me lemekeme.

25 Mo haliwekina꞉ wimiki hoke honemanu Yesuma꞉ handolo iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Homeke kenke wanda꞉halima꞉ ika꞉ kone putupa꞉ alualu pea a꞉nda꞉ lia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto kenke wanda꞉hali homeke pa꞉ta꞉ momba꞉la haleme ekita꞉ a̱i̱ koto kone paelieke. Kutupa homeke da wanda꞉hali make o homeke tapake sunuma꞉ ika꞉ kone putupa꞉ alualu pea a꞉nda꞉ pimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto tapaketa꞉ epeke tupa꞉ hapeke na yelieke. 26 Koto tupa꞉ kone mo Sadanina꞉ kilu tombuao hala꞉eki pa꞉ta꞉ta꞉ kalale ya alu pea a꞉nda꞉ pu alu pipika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ kilu tombuao hala꞉ ekita꞉ amba꞉ tekilipa꞉ alu pea a̱i̱ paelieke. 27 Ikana꞉ma꞉ I̱ hotiolo hata꞉ Do somema꞉ hoke temokomanu tolu hala꞉ ekita꞉ Bielisibuluna꞉ welema꞉ pia꞉ka꞉ta꞉me aleme ekina꞉ teke a꞉nda꞉ ota꞉eki ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ disaipolo haliwekima꞉ mo hoke temokomanu teliaena꞉ yeke wele peake hauta꞉ epina꞉ welema꞉ peaasemepe. Mo ika꞉ disaipolo haliwekima꞉ pu haleme hauma꞉ walolota꞉ mo ika꞉ aleme pita꞉ ota꞉ pi na alememe. 28 Dia꞉me. I̱ma꞉ mo hoke temokomanu teliolo weleta꞉ Bielisibuluna꞉ welema꞉ na pitolopate Koda꞉na꞉ Sipitidina꞉ welema꞉ peaaso haena꞉ pitolome. Koto ekina꞉ta꞉ Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ iki teke pa꞉ta꞉ a꞉pa hala꞉pate na handelememe.

29 Honkopu hake somena꞉ data꞉ ma꞉nda꞉ma꞉ pa yamba꞉la honda꞉ pamba pua ipika꞉ alemanu mia꞉peke na ya꞉la꞉me. Pate ipikana꞉ma꞉ mo da tekehali amba꞉la mina tonkao wina꞉ laata꞉ kota꞉ ipika꞉ ula꞉ alemanu hone pa꞉la꞉ tupa꞉ talo pea mea pelieke.

30 Mandali epi a꞉nda꞉ yaeki na haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somema꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉nda꞉ lita꞉la꞉me. Kutaa make mandali epima꞉ I̱ tapu na mombelea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto somema꞉ta꞉ hoela꞉ lita꞉la꞉me.

31 Koto ekina꞉ta꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ dupa alome Wanda꞉halima꞉ pimiki hoke haumanu make hoke hoke pimanu lo haleme ekimanu make kotoeki paeyao Koda꞉ma꞉ pa paeyaapeke ya꞉la꞉pate pa hali epima꞉ mo Holi Sipitidina꞉ biki hoeyaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉eki ota꞉ na paeyaalieke. 32 Mandali epita꞉ mo Wanda꞉halina꞉ Eiyekena꞉ biki pa꞉ta꞉ pi lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto hoke pi aleme ekita꞉ Koda꞉ma꞉ ana꞉na꞉ paeyaapeke ya꞉la꞉pate pa mo Holi Sipitidi hoeyaaluekema꞉ pi ma꞉nda꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ ekita꞉ Koda꞉ma꞉ ame do make wetepe make ota꞉ na paeyawalieke.

Ti kilikina꞉ peneme yaasa꞉eki

(Luku 6꞉43-45)

33 Epeke kilikimanu ta la꞉la꞉ ekima꞉ta꞉ epeke ti hala꞉eki peneme yaasa꞉me. Pate hoke ti haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hoke kiliki kone talipikie. Ti paeyaona꞉ hala꞉ hauta꞉ ika꞉ kiliki a꞉ilia꞉ ekima꞉ peneme yaalieke. 34 Ketoma꞉ handeke some hombo ikita꞉ hoke some hombo haemeka꞉na꞉ta꞉ ekipa epeke pimanu lo hapa꞉peke yelemepe. Pa ekipeke. Mo hone pa꞉ta꞉ tumba ula꞉eki kone kake pa꞉ta꞉ a꞉pa꞉tiki pu hala꞉me. 35 Epeke halima꞉ta꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ wilia꞉ hone epeke manuta꞉ ipika꞉ pilia꞉ hauma꞉ peneme yao walieke. Koto tupa꞉ kone hoke halima꞉ ipika꞉ puki pa꞉ta꞉ wilia꞉ hoke hone manuta꞉ ipika꞉ pilia꞉ hauma꞉ peneme yao walieke.

36 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Mo pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ nate tieke opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo wanda꞉hali ika꞉ leme handiki na piki pimanu paeyao Koda꞉ma꞉ ana꞉ piki tupa꞉ kone telipalieke. 37 Neketa꞉ hoke halie o epeke halie pita꞉ ika꞉ leme pi kone Koda꞉ma꞉ mea telipeao la kilieke.

Na handeke hau homeke handa꞉mono wala꞉e lemekeeki

(Maka 811-12, Luku 11꞉29-32)

38 Mandane Pi Ula꞉eki wala꞉la꞉ haliweki pita꞉ Pa꞉tisi halimanu tonka꞉na꞉ ikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Disao. Mo na handeke hau homeke handa꞉mono nakana꞉ma꞉ pie lemekeme.

39 Yesuma꞉ koto lemeke pi opuolo alota꞉ A꞉pei do hoke hau pu haluekema꞉ Koda꞉ kiao haleme wanda꞉halio pa ekipeke handaa mo na handeke hau ma꞉nda꞉ handuluekema꞉ alemepe. Dia꞉me. Mo amba꞉ hande Diona pa꞉ta꞉ pieke yeke na handeke pate hau homeke waloa꞉ka꞉na꞉ta꞉ handilimikie. 40 Hande Dionata꞉ ta꞉peli tiekena꞉ weleke pa꞉ta꞉ timba꞉ tepo nate tepo pea pitiekeme. Kota꞉ mo Wanda꞉halina꞉ Eiyeke make mandake tupa꞉ kone timba꞉ tepo nate tepo pea kenke tukiki pa꞉ta꞉ wilieke. 41 Mo Koda꞉na꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ nate opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo hande Ninipa wanda꞉halima꞉ Dionana꞉ waleeke pi opua ika꞉ hoke hau mina꞉pa꞉lao puki la꞉ka꞉la haemeke handaata꞉ ikana꞉ma꞉ tiao hata꞉ iki la꞉ mea lopaalieke alome. Pa ekipeke. Ameta꞉ iki pa꞉ta꞉ta꞉ mo hande Diona ota꞉ lombei piki hali ma꞉nda꞉ ta a꞉pa hala꞉ handepe. 42 Mo Koda꞉na꞉ pi yokaalu pulu pa꞉la꞉ nate opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo hande Siba kenkena꞉ kuini wanda꞉ta꞉ mo hande hone wopu wieke kini hali Solomonoma꞉ leeke epeke mana꞉ pimanu opuluekema꞉ papate hao epeeke handaata꞉ ipikana꞉ma꞉ tiao hata꞉ iki la꞉ mea lopaalieke. Pa ekipeke. Ameta꞉ iki pa꞉ta꞉ta꞉ mo hande Solomono ota꞉ lombei piki hali ma꞉nda꞉ ta a꞉pa hala꞉ handa꞉pe.

Hoke temokoma꞉ la꞉ka꞉la paa epolo pa꞉la꞉eki

(Luku 1124-26)

43 Hoke temoko ma꞉nda꞉ hali ma꞉nda꞉na꞉ puki mina꞉pa꞉lao ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ na opeke kenke tukiki pa꞉ta꞉ pominolo hata꞉ ipiki pita꞉peke epeke da panda꞉ ma꞉nda꞉ weiliepate pa na handa꞉ wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ 44 ipikana꞉ma꞉ Ya da nane paa la꞉ka꞉la polueke laa paa la꞉ka꞉la pua mo hande mina꞉pa꞉layeke data꞉ ma꞉nda꞉ na hake wamo pea bao epeke hau pea wilia꞉eki handilieke. 45 Kutupa ipika꞉ pu hala꞉ hoke haumanu ota꞉ lombei peao pu hake hoke mandane watake hata꞉ temokomanu ma꞉nda꞉ hatuku mea a꞉paata꞉ ipiki ame̱le̱ mo hande da pa꞉ta꞉ honda꞉ pamba hao halimikie. Kutu pimika꞉na꞉ta꞉ mo hande halima꞉ hande amba꞉ pieke hoke hau ota꞉ lombei peake hoke hau pilieke. Kutu piki hauta꞉ ame do haleme hoke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make opolo ipilieke alome leekeme.

Yesuna꞉ inkiki hameketonu

(Maka 3꞉31-35, Luku 819-21)

46 Yesuma꞉ koto wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pimanu panake alo haena꞉ta꞉ ipika꞉ inkiki hameketonu opolo epemekeme. Ikana꞉ma꞉ da hama꞉ nane a꞉pa hata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ pi lomono epena꞉e laa honke lemekeme. 47 Kotoeki opuaata꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Yesuo. Naka꞉ ama꞉ kame tonuma꞉ neke ame̱le̱ pi loluekema꞉ hama꞉ nane a꞉pa yu wia halememe leekeme. 48 Yesuma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Epita꞉ ya ama꞉pe o epita꞉ ya kame tonupe. 49 Koto pi alo hata꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ hoki nane telimiki wanda꞉hali ma̱leke litolo hata꞉ alota꞉ Ya ama꞉ kame tonuta꞉ do handa꞉pe. 50 Mo ya hepeni nane hala꞉ Apa꞉na꞉ hone pa꞉la꞉ haumanu peao haleme wanda꞉halita꞉ ikita꞉ ya ana꞉ ama꞉ kametonue leekeme.

Copyright information for `SSX