Matthew 14

Bapitaisi peao hayeke hali Dioni homeekeeki

(Maka 614-29, Luku 97-9)

Mo hande Ka꞉lili kenke handeteke hayeke hali Hetodima꞉ta꞉ Yesuma꞉ pieke ekina꞉ pi laemeke ekimanu opuaata꞉ ipikana꞉ma꞉ ipika꞉ e pokaemeke haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hande lua꞉ hali Dioni paa da꞉taa a꞉pa hala꞉ ekima꞉ wele tieke wopu pitolo hata꞉ mo na handeke haumanu pitolo pila꞉me leekeme.

Do pi leeke ekina꞉ teketa꞉ hosiki amba꞉ leke Hetodima꞉ Dioni da꞉ka꞉pa꞉ minina꞉ laata꞉ senipuma꞉ tonkao dipula mea pitaena꞉ leekeme. Koto ka꞉nda꞉ epeeke ekina꞉ teketa꞉ mo hande Hetodima꞉ ipika꞉ hameke Pilipina꞉ weteke Hetodiasi mieke ekima꞉ piekeme. Nate mandaneeki nina꞉ Dionima꞉ Hetodi pa꞉ta꞉ Do wanda꞉ta꞉ naka꞉ wanda꞉ ale ekita꞉ hoke hau piteleme laa pi wopu la꞉tiki piekeme. Koto leeke pita꞉ma꞉ kone Hetodima꞉ Dioni luekema꞉ piekepate mo Diu wanda꞉hali pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homeekeme. Pa ekipeke. Mo Diu wanda꞉halina꞉ honema꞉ Dionita꞉ ota꞉ potopede halie hone wimikime.

Hetodina꞉ mendieke natena꞉ ne tieke pambeekeme. Kutu pieke dina꞉ta꞉ mo hande Hetodiasina꞉ wanekema꞉ mo wanda꞉halina꞉ leke popelekena꞉ ma꞉nda꞉ liekeme. Kutu pieke handaa Hetodima꞉ ta꞉na꞉ wotu pieke handaa mo wandiki pa꞉ta꞉ ipika꞉ pi tieke la꞉ witolo alota꞉ Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ aleke ma꞉nda꞉ kie laa honke leka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ ota꞉ kulueke laa la꞉ witolome leekeme. Koto leeke pita꞉ta꞉ inkikima꞉ doeki lapeke laa hone u tiaeyekeeki opuaata꞉ mo wandikima꞉ Hetodi pa꞉ta꞉ honke alota꞉ Ame do siki kone mo hande bapitaisi peao hayeke some Dionina꞉ you tunkula kawasona꞉ wia I̱ pa꞉ta꞉ kie leekeme.

Koto pi opitolo Hetodima꞉ ta꞉na꞉ma꞉ na homekepate ipika꞉ la꞉ wita꞉la꞉ pita꞉ ipika꞉ kimisu wanda꞉hali paeyaona꞉ leke popelekena꞉ la꞉ wieke ekina꞉ ipiki ya꞉la꞉ mea꞉peke yeke handaa ipika꞉ a꞉ndeli miniki haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do wandikina꞉ hone pa꞉la꞉ hau pua peape leekeme. 10 Koto leeke pi opuaata꞉ mo haliwekima꞉ dipula da pa꞉ta꞉ pua Dionina꞉ make tunkulaata꞉ 11 ipika꞉ youta꞉ kawaso manda wia mea a꞉pa mo wandiki pa꞉ta꞉ halemekeme. Mo wandikima꞉ ipika꞉ ama꞉ pa꞉ta꞉ mea pua haleekeme. 12 Dionina꞉ disaipolo haliwekima꞉ ipika꞉ toko a꞉pa mea tia ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pua hoiyaata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ la haluekema꞉ pemekeme.

Yesuma꞉ 5 daoseni haliweki pa꞉ta꞉ ne haleekeeki

(Maka 6꞉30-44, Luku 910-17, Dioni 61-14)

13 Dioni lia꞉me lemekeeki opuaata꞉ Yesuma꞉ koto kenke mina꞉pa꞉lao kawasona꞉ pita꞉ mea keneme pa꞉ta꞉ peekeme. Ipiki peekeeki wanda꞉halima꞉ opitolota꞉ ika꞉ teke damanu mina꞉pa꞉lao mo ikali tea꞉ lopa꞉la꞉ ankema꞉ Yesu telimea pemekeme. 14 Yesuma꞉ mo kawaso mina꞉pa꞉lao kenke nane opolo pulu hata꞉ wanda꞉hali wopu handaata꞉ ipika꞉ pukima꞉ e̱ alo hata꞉ iki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homeekeme. Kutupieke ekina꞉ta꞉ mo homa꞉ pa wieke wanda꞉hali mea tiaeyekeme.

15 Koto welealota꞉ ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Do aneta꞉ keneme nanee. Ameta꞉ nate paeta꞉la꞉me. Da pa꞉ta꞉manu wanda꞉halima꞉ ika꞉ ne hamba꞉tiki pena꞉ tapaa tapaa pie lemekeme. 16 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Dia꞉me. Na pena꞉ leke ikana꞉ma꞉ nemanu ma꞉nda꞉ mea hala꞉pa꞉peke leekeme. 17 Ikana꞉ma꞉ paa Yesuna꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Nikana꞉ma꞉ do pa꞉ta꞉ta꞉ palaowa wala꞉ yunki hata꞉na꞉ ta꞉peli yaapo pea homeke ula꞉me lemekeme. 18 Yesuma꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉me. I̱ pa꞉ta꞉ mea ipupe laata꞉ 19 mo wanda꞉hali paeyao ambuna꞉ pitina꞉ lape leekeme.

Kutaata꞉ ipikana꞉ma꞉ hande palaowa wala꞉ yunki hata꞉ make hande ta꞉peli yaapo make miniki hata꞉ oli ya nane handa꞉liao Koda꞉ pa꞉ta꞉ keiyae laata꞉ palaowa wala꞉ pindi pindi pea ipika꞉ disaipolo haliwekima꞉ mea wanda꞉hali mina꞉yeke hale hale piekeme.
20 Kutupa paeyaoma꞉ ana꞉na꞉ naaka꞉na꞉ alota꞉ weleke tala꞉me lemekeme. Mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pa wieke putupilikimanu meaata꞉ ala꞉ta 12 tumbaemekeme. 21 Kutupa mo hande palaowa wala꞉sunu nemeke haliwekita꞉ mo wekiwanda꞉ na apa꞉take pa haliweki homeketa꞉ 5 daoseni halima꞉ nemekeme.

Yesuma꞉ ikali manda yapeekeeki

(Maka 6꞉45-52, Dioni 615-21)

22 Kutaata꞉ mo hande wanda꞉hali tapaaluekema꞉ hata꞉ta꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ hoke nane telimiki haliweki pa꞉ta꞉ alo hata꞉ alota꞉ Mo kawasona꞉ pita iki amba꞉la mone tea꞉na꞉ pulu hape laata꞉ 23 ipikana꞉ma꞉ mo wanda꞉hali tapao hoki naneta꞉ oli pote elina꞉ ipika꞉ siki yeni puluekema꞉ a꞉meiyekeme. Kutupa nate pambolo haena꞉ta꞉ Yesu ipika꞉ siki oli pa꞉ta꞉ hayekeme. 24 Koto nate lekena꞉ta꞉ mo hande kawasota꞉ mo ikali leke tukikina꞉ pulu haena꞉ po tiekema꞉ ika꞉ wenoko nanema꞉ a꞉pa ambulaaso hata꞉ ika꞉ kawaso wopu mea a꞉meiyaaso lopaaso piekeme. 25 Koto ekina꞉ da ka꞉la꞉puluekema꞉ okona꞉ Yesuta꞉ mo disaipolo haliweki haemeke alena꞉ poluekema꞉ ikali manda ankena꞉ peekeme. 26 Mo haliwekima꞉ ipiki ikali manda ankena꞉ epeekeeki handolo iki paeyaoma꞉ paala꞉ma꞉ wotu homolo hata꞉ Temokoe laa e̱ wi lemekeme. 27 Kutu pimikipate koto kone Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ pi alo hata꞉ alota꞉ Honkopu hapee. Dota꞉ I̱e. Paala꞉ma꞉ na homa꞉pepee leekeme.

28 Koto leeke Pidama꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Tekehalio. Neketa꞉ ota꞉ neke ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ tiao do ikali manda a꞉pa neke pa꞉ta꞉ a꞉pono nakana꞉ma꞉ I̱ epo laa lae leekeme. 29 Yesuma꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉me. Epoe leeketa꞉ Pidama꞉ tiao mo ikali manda kini pu mea Yesu pa꞉ta꞉ peekepate 30 ipikana꞉ma꞉ mo hande po tilipuma꞉ piekeeki handolo hata꞉ paala꞉ma꞉ homeekeme. Kutupa mo ikali pa꞉ta꞉ ipiki kini pea honki alo hata꞉ alota꞉ Tekehalio. I̱ tamba꞉ minie laa wi leekeme.

31 Kota꞉ koto kone Yesu ipika꞉ kiki tindipa moneao ta꞉nka꞉pa꞉ minolo alota꞉ Neketa꞉ hosiki hone tulaake someo. Pa ekipeke hone yaapo yaapo wipe leekeme. 32 Koto laata꞉ ipiliki telipina꞉ mo kawasona꞉ pitulu pepeketa꞉ mo po tieke u pa lopeekeme. 33 Mo kawasona꞉ pitimiki disaipolo haliwekima꞉ koto pieke hau handolo hata꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ Yesuna꞉ biki a꞉meiyaaso alota꞉ Ota꞉e. Neketa꞉ ota꞉ Koda꞉na꞉ Eiyekee laa lemekeme.

Kenesatete nane pemekeeki

(Maka 6꞉53-56)

34 Mo ikali leke tunkula꞉ moneao mone tea꞉na꞉ hayeke Kenesatete da pa꞉ta꞉ opolo pemekeme. 35 Mo pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉halima꞉ ipika꞉ leke popeleke handolo hata꞉ hone wimiki ekina꞉ta꞉ mo da teke nepoko nepoko haemeke da pa꞉ta꞉manu haemeke yeni hapa wimiki wanda꞉hali paeyao Yesu pa꞉ta꞉ mea ipupa꞉e laa pi tapaa tapaa pimikime. 36 Kutupa mo pa haemeke wanda꞉halima꞉ Yesu pa꞉ta꞉ ika꞉ yeni haemeke wanda꞉halina꞉eki honke laaso alota꞉ Ikana꞉ma꞉ naka꞉ dau honiki wataena꞉ lapeke lemekeme. Koto leeke handaa mo wataemeke wanda꞉halina꞉ yeni manuta꞉ tande lemekeme.

Copyright information for `SSX