Matthew 16

Wele pita꞉la꞉eki ma꞉nda꞉ handomono pie lemekeeki

(Maka 811-13, Luku 12꞉54-56)

Mo Pa꞉tisi haliweki make Sa꞉dusi haliweki tonka꞉na꞉ Yesu pa꞉ta꞉ a꞉pa ipika꞉ anke yololo alota꞉ Koda꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ do wele a꞉nda꞉ ku haya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ nikana꞉ma꞉ handomono mo welema꞉ na handeke hau ma꞉nda꞉ pie lemekeme. Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaasota꞉ dupa leekeme. Nate pambolo pulu hata꞉ we pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ alota꞉ Beliata꞉ epeke nate telieke lo halememe. Kutaa koto tupa꞉ kone da ka꞉la꞉paaso make ikana꞉ma꞉ta꞉ nate we pita꞉la꞉ ekita꞉ Lako ipuluekema꞉ taa pita꞉la꞉ handa꞉e lo halememe. Ikana꞉ma꞉ oli yana꞉ pita꞉la꞉ haumanu handolo hata꞉ dupiki nate telieke laa la꞉ u hapa꞉peke ya꞉la꞉pate pa ame do iki pa꞉ta꞉ pitolo haumanu handaa ikana꞉ma꞉ hone wia꞉pa꞉peke na ya꞉la꞉pe. A꞉pa꞉e. Do you hoke wanda꞉halima꞉ta꞉ ekipeke handaa mo na handeke hau ma꞉nda꞉ handuluekema꞉ alemepe. Dia꞉me. Mo amba꞉ hande Diona pa꞉ta꞉ pieke yeke na handeke hau homeke waloa꞉ka꞉na꞉ta꞉ handilimikie. Koto laata꞉ iki mina꞉pa꞉lao peekeme.

Wala꞉la꞉ pina꞉ kinki pita꞉la꞉ pi

(Maka 814-21)

Yesuna꞉ disaipolo haliweki mo ikali leke tunkula mone tea꞉na꞉ pulu hata꞉ta꞉ palaowamanu hone yonka꞉lao na mea pemekeme. Yesuma꞉ mana꞉ alo hata꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Wotu hapa꞉peke. Pa꞉tisi Sa꞉dusi tapake yaapona꞉ palaowa pombei yaasa꞉eki wotu handa꞉pa꞉peke leekeme. Koto leekeeki opuolo hata꞉ ika꞉ ika꞉ kone hone wia pi pi lemeke ekita꞉ dupa. Nikita꞉ palaowa na mea epoma꞉ ekina꞉ ala꞉me lemekeme. Kutupa Yesuma꞉ ika꞉ hone wimikieki handolo hata꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ne dia꞉ ya꞉leke ekipeke pi pi alemepe. Ika꞉ hone tulaaseme ekita꞉ ota꞉ hosiki siki ya꞉ka꞉ta꞉me. Ikana꞉ma꞉ hone wia a̱i̱ na handelemepe. Na niminaasemepe. Mo hande palaowa wala꞉ yunki hata꞉ 5 daoseni haliweki pindi pindi peaowa꞉ pita꞉ma꞉ta꞉ putu pilikima꞉ta꞉ ala꞉ta ekipu tumbaemepe. 10 Kutupa mo hande palaowa wala꞉ watake hata꞉ hande 4 daoseni haliweki haloma꞉ pita꞉ma꞉ta꞉ putu pilikima꞉ta꞉ ala꞉ta ekipu tumbaemepe leekeme. 11 Ekieki pea ikana꞉ma꞉ hone na witemepe. I̱ma꞉ta꞉ mo ota꞉ palaowana꞉ na loa꞉pate pa mo Pa꞉tisitonu pita꞉ Sa꞉dusi haliweki yaapona꞉ palaowa pombei yaasa꞉ yisitima꞉ handeke pimanu alemeeki handeteke hapa꞉ laa alome. 12 Koto pi opitolota꞉ mo disaipolo haliwekima꞉ Yesuma꞉ leeke kinki pita꞉la꞉ pita꞉ mo palaowa pa꞉ta꞉ ula꞉ yisitina꞉ na leekepate ota꞉ mo Pa꞉tisi Sa꞉dusi tapake yaapona꞉ waleme mana꞉ pimanu pa꞉ta꞉ lea꞉ka꞉ta꞉me hone wimikime.

Pidama꞉ Yesuta꞉ Ketisoe leekeeki

(Maka 8꞉27-30, Luku 918-21)

13 Kutupa Yesuma꞉ ipika꞉ hoki nane tolu haemeke haliweki ame̱le̱ mo Sesatia Pilipai da kenke nane pemekeme. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ dupa lota꞉ piekeme. Wanda꞉halima꞉ mo Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ epi alemepe leekeme. 14 Mo disaipolo haliwekima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mandane wanda꞉halima꞉ alota꞉ Bapitaisi peao hayeke hali Dionie alememe. Mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ Elaidiae alememe. Mandane wanda꞉halima꞉ Dietemaiya o mandane potopede halie alememe lemekeme. 15 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Pa ikana꞉ma꞉ta꞉ I̱ta꞉ epi alemepe leekeme. 16 Saimono Pidama꞉ hombo peaaso alota꞉ Neketa꞉ mo da꞉taa hao hala꞉ Koda꞉na꞉ Eiyeke Ketisoe leekeme. 17 Yesuma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Saimono Dionina꞉ eiyekeo. Nakana꞉ma꞉ta꞉ epeke tupa꞉ hombo peaeme. Pa ekipeke do ota꞉ tikitikina꞉ hombo peae ekita꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ na la kia꞉pate ya hepeni hala꞉ Apa꞉ma꞉ neke pa꞉ta꞉ tiki tiki kia꞉me. 18 Koto ekina꞉ dupa alome. Neketa꞉ Pidae. (nika꞉ pima꞉ta꞉ Toopie) Koto toopi mandaata꞉ ya siosi a꞉elueke. Kutupa mo homo hala꞉ ekina꞉ honkopuma꞉ kone koto siosi ota꞉ na bepolao halieke. 19 I̱ma꞉ neke pa꞉ta꞉ mo hepenina꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ pota꞉ kakena꞉ kimanu kulueke. Koto ekina꞉ do kenke nane hata꞉ nakana꞉ma꞉ hau ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pi wika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto hauna꞉ pi wita꞉la꞉eki kone oli hepeni nane make pi wilieke. Kutupa do kenke nane hata꞉ nakana꞉ma꞉ mandane haumanu pa mone pina꞉ paeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pina꞉ pasa꞉ hau kone oli hepeni nane make pa pina꞉ palieke leekeme. 20 Koto leeke Yesuma꞉ iki hando alo alota꞉ I̱ta꞉ Ketiso yekeme laa wanda꞉hali ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ na lapa꞉peke leekeme.

Yesu ipika꞉ tanda mea homa꞉pekeeki

(Maka 8꞉31—9꞉1,Luku 922-27)

21 Koto natena꞉ kini pu meata꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo tonu peneme yao alo hata꞉ dupa leekeme. I̱ta꞉ ota꞉ Diutuseleme da nane polueke. Kutu pua꞉ka꞉na꞉ta꞉ koto pa꞉ta꞉ mo you haliwekima꞉ make yeni peao haleme you haliwekima꞉ make wape pea wala꞉tiki pu haleme haliwekima꞉ make I̱ tanda tieke ota꞉ wotu kilimikie leekeme. I̱ kiao limika꞉na꞉ta꞉ homuluepate hoto tepo naku pa꞉ta꞉ wia paa da꞉taa tiao halueke leekeme.

22 Koto pi opuaata꞉ Pidama꞉ Yesu hosiki mo pate leke hatuku mea pua hata꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Dia꞉me Tekehalio. Neke pa꞉ta꞉ kutu piki hau ota꞉ na epena꞉ hone witolome leekeme. 23 Yesuma꞉ la꞉ka꞉la mina Pida handolo hata꞉ alota꞉ Sadani. Neke puma. Neketa꞉ ya pota꞉ a꞉mbaluekema꞉ taapeleme. Pa ekipeke. Do naka꞉ wili hone manuta꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ yama꞉ na ipula꞉pate pa hali pa꞉ta꞉ yama꞉ ipula꞉me leekeme.

24 Koto la paeyeketa꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Hali ma꞉nda꞉ epima꞉ ya hoki nane toluekema꞉ hone pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipiki pa꞉ta꞉ kone hone ula꞉ ekimanu tunkulaata꞉ ipika꞉ a꞉ka꞉tei wape piki ti mea tia ya hoki nane telina꞉e leekeme. 25 Kutu pa꞉la꞉ ekima꞉ hali epima꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki homeke miniki hao haluekema꞉ hone wia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki kone alupalieke. Kutu pilia꞉pate I̱ pa꞉ta꞉ hone witolo ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki alupina꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikita꞉ ota꞉ da꞉taa hao halieke leekeme. 26 Hali epima꞉ do kenke ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao ipika꞉eki wina꞉ la halia꞉pate kone ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki alupaeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ epekeeki ma꞉nda꞉ta꞉ aleke milia꞉pe. Dia꞉ma꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ ota꞉ na milieke. Ipika꞉ da꞉ta꞉la꞉eki paa muluekema꞉ topo peapeke ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ ota꞉ na ula꞉me leekeme. 27 Wanda꞉halina꞉ Eiyeke ipika꞉ Atekena꞉ pa̱a̱ taapuna꞉ ipika꞉ enisolo hatuku a̱i̱ kutaa kone ipilieke. Kutaata꞉ wanda꞉hali homeke homekema꞉ ika꞉ pu haeme hau manuna꞉ ana꞉ piki yenki kone iki pa꞉ta꞉ hale hale pilieke. 28 I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi la kitolo alome. Wanda꞉halina꞉ Eiyeketa꞉ Kini hali hata꞉ epolo pa꞉la꞉eki handuluekema꞉ do haleme mandane wanda꞉hali ikita꞉ ambi na homeke pa halimikie alome leekeme.

Copyright information for `SSX