Matthew 21

Tekehali au la Diutuseleme daoni honda꞉ pambeekeeki

(Maka 111-11, Luku 19꞉28-40, Dioni 1212-19)

Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo haliweki tonka꞉na꞉ mo Diutuseleme da teke pa꞉ta꞉ pulu hata꞉ ikana꞉ma꞉ mo olipi teke hala꞉ peiyene tea꞉na꞉ hayeke Betepeisi da opolo epemekeme. Koto pa꞉ta꞉ hata꞉ta꞉ Yesuma꞉ ipika꞉ disaipolo hali yaapo tapaaluekema꞉ hata꞉ta꞉ dupa leekeme. Oli hala꞉ da nane opolo pua꞉pa꞉peke. Kutu polo hata꞉ koto kone donki hali ma꞉na꞉ ikiki ankula꞉ endi baala꞉eki handilipipikie. Kutu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ hola꞉ tapao mea a꞉pa꞉pa꞉peke. Kutupa ma꞉nda꞉ma꞉ ipiliki pa꞉ta꞉ pi ma꞉nda꞉ lea꞉ka꞉na꞉ta꞉ dupa lapa꞉peke. Tekehalima꞉ muluekema꞉ hone pa꞉la꞉me lapa꞉peke. Koto lepeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ kutaa kone mea epoepena꞉ lelieke leekeme.

Koto pieke hauta꞉ mo hande potopede hali homekema꞉ la꞉ wiekeeki yaaluekema꞉ piekeme. Koto la꞉ wieke ekita꞉ dupa.

Mo Saioni da teke tieke pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali pa꞉ta꞉ta꞉ dupa lapeke.
Ika꞉ kini tieketa꞉ iki pa꞉ta꞉ taa ipula꞉ handa꞉pe. Ipikita꞉ homu piki hali hata꞉ mo donki ma꞉na꞉na꞉ hoki manda pila꞉me. kutupa mo donki hali ma꞉na꞉ ikiki manda pila꞉me lapa꞉peke laa leekeme.
Mo hande hali yaapoma꞉ta꞉ Yesuma꞉ leeke tupa꞉ puaata꞉ mo donki ikiki ankula꞉ hola꞉ mea Yesu pa꞉ta꞉ a꞉paata꞉ ika꞉ daumanu mo donkina꞉ hoki manda yamaemekeme. Kutu pimikita꞉ Yesu pitulu a꞉meiyekeme. Wanda꞉hali wopuma꞉ ika꞉ daumanu lepolona꞉ peolao yamoma꞉ yamoma꞉ pimikime. Mandane wanda꞉halima꞉ta꞉ ti palekemanu yanda peolao yamoma꞉ yamoma꞉ pimikime. Kutupa mo Yesu hatuku pulu hata꞉ titina꞉ hao wetepe hao pimiki wanda꞉hali paeyaoma꞉ wi aneke hapu kini pea la꞉ alu alu pitolo hata꞉ alota꞉

Hosa꞉na꞉e. Deipidina꞉ eiyeke pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉e laata꞉ Mo Tekehalina꞉ bikina꞉ ipula꞉ halita꞉ Koda꞉ma꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homena꞉e. Koda꞉na꞉ biki mea a꞉meiyamana꞉e
laa la꞉tia pemekeme.
10 Yesuma꞉ Diutuseleme da teke nane hondo pamba peeketa꞉ mo daoni wanda꞉hali paeyaoma꞉ Koto ipula꞉ someta꞉ epiya꞉ka꞉ta꞉pe la꞉ paleke paleke pu hando mombelemekeme. 11 Kutu pieketa꞉ mo ipiki hatuku epemeke wanda꞉halima꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do halita꞉ mo Ka꞉lili kenke nane hala꞉ da Na꞉sa꞉tetena꞉ potopede hali Yesue lemekeme.

Yesuma꞉ tembolo da pa꞉ta꞉ peekeeki

(Maka 1115-19, Luku 19꞉45-48, Dioni 213-22)

12 Yesuma꞉ mo hande Tembolo da pa꞉ta꞉ hondo pambaata꞉ koto pa꞉ta꞉ mo ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ hambemeke haliweki make tapaatiki pimiki haliweki iki paeyao tolu tankulupe miniekeme. Kutupata꞉ mo mani topo pu hala꞉ haliwekina꞉ teipolomanu make mo melipu bamanu hambo haemeke haliwekina꞉ pitieke alemanu make hoela꞉ mipi baeyekeme. 13 Ipikana꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo Baibolo bukana꞉ do pita꞉ wape pea ula꞉me laata꞉ Yaka data꞉ wanda꞉halima꞉ yeni pea꞉tiki pulu pa꞉la꞉ dae lolo pelemepate ikana꞉ma꞉ta꞉ do data꞉ mo pake no hala꞉ haliwekina꞉ a꞉mbalo peleme da haena꞉ alememe leekeme.

14 Ipikita꞉ koto Tembolo da tukiki pa꞉ta꞉ haena꞉ kone ipiki pa꞉ta꞉ epemeke mandane leke holupiki wanda꞉hali make dola꞉pake pieke wanda꞉hali make ipikana꞉ma꞉ iki paeyao wamo peayekeme. 15 Yesuna꞉ epeke epeke haumanu piekeeki make mo wekiwandiki sunuma꞉ Tembolo da tukiki pa꞉ta꞉ hata꞉ Yesuna꞉ biki daeyaluekema꞉ mo Deipidina꞉ eiyekena꞉ biki yeiya꞉ lamana꞉e lemekeeki opu pitolo hata꞉ta꞉ mo hande yeni peao haemeke haliwekina꞉ you haliwekima꞉ make hande pi ula꞉eki wape pea walo hala꞉ haliwekima꞉ make mineke tieke kini pea pankolo hata꞉ 16 ikana꞉ma꞉ Yesu lota꞉ pitolo alota꞉ Nakana꞉ma꞉ koto wekiwandikima꞉ aleme pita꞉ na opitelepe lemekeme. Koto lemeke Yesuma꞉ alota꞉ Aowe. Opitolome. Mo Baiboloma꞉ alota꞉ Nakana꞉ma꞉ mo pota꞉ pula꞉ o andu nala꞉ wekiwandiki sunu paeyaoma꞉ ala꞉ta꞉ ma꞉nda꞉ na taleke yeiya꞉ laasa꞉ haumanu pina꞉yeke wala꞉tiaeme laa wape pea ula꞉ pita꞉ ikana꞉ma꞉ na yata꞉pemepe laa hombo peayekeme. 17 Koto laata꞉ Yesuma꞉ iki make Diutuseleme da teke make mina꞉pa꞉lao Bedani da nane polu peekeme.

Yesuma꞉ nose ti pa꞉ta꞉ Kiliki na a꞉elipikie leekeeki

(Maka 1112-14, 20-24)

18 Koto da pa꞉ta꞉ pelia da ka꞉la꞉peeketa꞉ Yesuma꞉ Diutuseleme da teke nane pa la꞉ka꞉la peekepate pota꞉na꞉ tea꞉ma꞉ homa꞉paleke peekeme. 19 Kutu pieke pulu hata꞉ mo pota꞉ nepokona꞉ hayeke nose homeke handaata꞉ mo ti teke pa꞉ta꞉ peekepate kiliki na a꞉etolo hata꞉ pa katake homeke hayekeeki handeekeme. Kutu pieke handaa ipikana꞉ma꞉ mo nose pa꞉ta꞉ alota꞉ Wetepena꞉ nakana꞉ma꞉ kilikimanu ota꞉ pa na a꞉elipikie leekeme. Koto leeketa꞉ mo nose kutaa kone hapiekeme.

20 Hapieke ekita꞉ mo disaipolo haliwekima꞉ handaata꞉ penkilipa꞉tia pominolo hata꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo noseta꞉ ekipa a̱i̱ koto kone hapua pa꞉la꞉pe lemekeme.

21 Yesuma꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ ota꞉ pi alome. Ikana꞉ma꞉ hone tulaaso hata꞉ hone ma꞉nda꞉ na wimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ma꞉ mo nose ti pa꞉ta꞉ pua꞉ tupa꞉ kone ikana꞉ma꞉ make ana꞉na꞉ pea꞉peke yelieke. Kota꞉ koto hau homeke dia꞉ ya꞉la꞉pate ikana꞉ma꞉ ika꞉ kone do pote pa꞉ta꞉ alo hata꞉ Oni ikali pa꞉ta꞉ pua lopee lemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo potema꞉ ota꞉ pilieke. 22 Ikana꞉ma꞉ ota꞉ hone tulaemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ika꞉ yeni pitolo honke alo alemeeki kone ota꞉ milimikie.

Epima꞉ do wele kia꞉pe laa Yesu pa꞉ta꞉ lota꞉ pimikieki

(Maka 11꞉27-33, Luku 201-8)

23 Yesuma꞉ mo Tembolo da pa꞉ta꞉ paa la꞉ka꞉la a꞉pa pita꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi walolo haena꞉ mo yeni peao haemeke haliwekina꞉ you haliweki make mandane da handeteke haemeke you haliweki make ipiki pa꞉ta꞉ a꞉pa alota꞉ Hande pu haleeki manuta꞉ ekieki pea pu hata꞉ pipe kutupa make neketa꞉ epima꞉ wele peaeya꞉pe lemekeme.

24 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitoloeki homeke kone opua la kimika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ iki pa꞉ta꞉ make mo I̱ma꞉ pu halo hau manuna꞉ wele peao hala꞉ halina꞉ biki la kulueke. 25 Dionima꞉ bapitaisi peao haya꞉ hauta꞉ hepeni nane ekipe o kenke wanda꞉halina꞉ ekipe iki pa꞉ta꞉ lota꞉ pitolome leekeme. Koto pi opuata꞉ mo haliwekima꞉ ika꞉ ika꞉ kone pi dupa lemekeme. Hepeni nane ekie loma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ niki pa꞉ta꞉ alota꞉ Dionima꞉ lo haya꞉ pi manuta꞉ pa ekipeke na miniki haemepe lelieke lemekeme. 26 Kutaa make ikana꞉ma꞉ alo hata꞉ta꞉ Pa kenke wanda꞉halina꞉ ekie lolo poloma꞉eki make do wanda꞉hali paala꞉ pa꞉la꞉me. Pa ekipeke iki paeyaoma꞉ Dionita꞉ Koda꞉na꞉ pi la꞉ mea halo haya꞉ halie lo halememe lemekeme. 27 Koto ekina꞉ ikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ alota꞉ Niki na handoloma꞉me lemekeme. Koto lemeke Yesuma꞉ hombo peaaso alota꞉ Kota꞉ I̱ma꞉ make yaka pu halo hau manuna꞉ wele peao hala꞉ halina꞉ bikita꞉ iki pa꞉ta꞉ na la kulueke leekeme.

Eiyeke yaapona꞉ onkoluma꞉ pi

28 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Do ekina꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ eki hone witemepe. Hali homekema꞉ weki yaapo mondu wiekeme. Kutupata꞉ nate ma꞉nda꞉na꞉ ipika꞉ mupeke weki pa꞉ta꞉ puaata꞉ dupa leekeme. Ya wekio. Neketa꞉ ame mo ya hande waini pu ena꞉ e pokolo poelena꞉e leekeme. 29 Titina꞉ta꞉ mo wekima꞉ kipieke na pokolo polueke leekepate kone pa wetepena꞉ ipika꞉ hone topo pea wiaata꞉ paa pokolo peekeme. 30 Kutupa mo halima꞉ ipika꞉ wetepe weki pa꞉ta꞉ make homeke tupa꞉ kone pua leekeme. Koto leekeeki opuaata꞉ ipika꞉ wetepe wekima꞉ alota꞉ A꞉pa꞉la꞉ma꞉ pulueke leekepate pa na pulupeke kiaeyekeme. 31 Kutupa koto weki yaapo ma꞉nda꞉ hondoma꞉ta꞉ mo hande atekema꞉ hone piekeeki peayekepe leekeme. Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Ipika꞉ mupeke wekima꞉ homekee. Koto laata꞉ Yesuma꞉ alota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ ota꞉ pi alome. Hande dakisi mu hala꞉ haliweki pita꞉ yolo haleme tapakema꞉ iki mina꞉pa꞉lao ikana꞉ma꞉ amba꞉la oli Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ pa꞉ta꞉ pu halememe. 32 Hande Dioni bapitaisi peao haya꞉ somema꞉ta꞉ iki teke pa꞉ta꞉ a꞉pa hata꞉ mo lea꞉ pi opua ota꞉ na miniki haememe. Pate mo hande dakisi mu haleme tapake pita꞉ yolo haleme tapakema꞉ta꞉ ipika꞉ pi opua ota꞉ pimikime. Kota꞉ koto hoke wanda꞉halima꞉ pimi ekita꞉ ikana꞉ma꞉ mo handolo hata꞉ kone wetepe ika꞉ hone topo pea hone na tulaememe.

Hoke haliwekima꞉ e handeteke haemekeeki

(Maka 121-12, Luku 209-19)

33 Yesuma꞉ alota꞉ Onkoluma꞉ pi ma꞉nda꞉ doma꞉ ikana꞉ma꞉ opua꞉pe. Hali homeke ma꞉nda꞉ ipika꞉ kenke tieke wiekeme. Koto kenke pa꞉ta꞉ta꞉ waini pu e pokeekeme. Kutaata꞉ mo eta꞉ pape piekeme. Kutupa mo waini kiliki yombu tombua bepi pia꞉peke naku awaata꞉ mo ena꞉ pake nala꞉ hali handeteke pitepeke da hokulupeke a꞉eliayekeme. Kutaata꞉ mo hande eta꞉ mandane haliwekima꞉ handeteke haena꞉ yenki tieketa꞉ ika꞉ minolo hata꞉ hosikima꞉ta꞉ ipiki pa꞉ta꞉ hala꞉tiki pina꞉yeke iki pa꞉ta꞉ halaa ipikita꞉ papate peekeme. 34 Wetepena꞉ mo waini kiliki talemeke nate opolo epeeketa꞉ mo hande haliwekima꞉ wialimi ipika꞉ putu piliki meaena꞉ta꞉ ipika꞉ e pokaemeke haliweki iki pa꞉ta꞉ tapaeyekeme. 35 Kutu piekepate mo e handeteke haemeke haliwekima꞉ iki handaa da꞉ka꞉pa꞉ minolo hata꞉ ma꞉nda꞉ta꞉ yombua bao kutupa ma꞉nda꞉ta꞉ ota꞉ homena꞉ lu make ma꞉nda꞉ta꞉ toopima꞉ limikime. 36 Kutu pieketa꞉ mo hande e poko halaa peeke somema꞉ mo hande ipika꞉ amba꞉ tapaeyeke haliweki haka꞉ta꞉pake e pokaemeke mandane haliweki tapaeyekeme. Kutu piekepate mo e handeteke haemeke haliwekima꞉ iki pa꞉ta꞉ mandake hau ombu pimikime. 37 Paeyaaso naneta꞉ mo hande e teke halima꞉ mo hande haliweki pa꞉ta꞉ ota꞉ ipika꞉ weki iki pa꞉ta꞉ pena꞉ tapaeyekeme. Ipika꞉ honema꞉ kone alota꞉ Ya wekina꞉ pita꞉ ota꞉ opua pilimikie leekeme. 38 Kutu piekepate mo hande e handeteke haemeke haliwekima꞉ mo hande teke halima꞉ tapaeyeke weki epeekeeki handaata꞉ kota꞉ ikana꞉ma꞉ ika꞉ hone lombolo hata꞉ alota꞉ Hande e tekehali ipika꞉ anketeke mulu pa꞉la꞉ wekita꞉ koto ipula꞉ma꞉ ota꞉ lumana꞉e la alota꞉ Luma꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo eta꞉ kota꞉ ota꞉ nika꞉ e wilieke lemekeme. 39 Koto laata꞉ ikana꞉ma꞉ mo some da꞉ka꞉pa꞉ minimikime. Ta꞉nka꞉pa꞉ minaata꞉ mo e tikene yola꞉ mea miniki puaata꞉ lia homaemekeme leekeme. 40 Koto pimanu la paeyeketa꞉ Yesuma꞉ iki lota꞉ pitolo alota꞉ Do ena꞉ tekehali opolo epea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo e handeteke haleme haliweki iki pa꞉ta꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ eki haumanu pealia꞉pe leekeme.

41 Ikana꞉ma꞉ ipika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ipikana꞉ma꞉ mo hoke haliweki homena꞉ liaata꞉ mo waini kiliki talimi natena꞉ ika꞉ eki minolo hata꞉ putu piliki ipiki pa꞉ta꞉ epeke tupa꞉ hala꞉tiki pulu pa꞉la꞉ mandane haliwekima꞉ handeteke haena꞉ haliekee lemekeme.

42 Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo Baibolo bukana꞉ wape pea ula꞉ pima꞉ta꞉ dupa la꞉la꞉ma꞉ na yata꞉pelemepe.

Mo da a꞉eyo haemeke haliwekima꞉ Hoela꞉me laa kiaemeke toopi kone ameta꞉ keneme pa꞉ta꞉ mo dana꞉ teke toopi ula꞉me.
Kutu pieke ekita꞉ Tekehalima꞉ kone pia꞉me. Koto ekina꞉ koto hau nikana꞉ma꞉ handolo hata꞉ Ba꞉sa꞉sa꞉e. Tekehalima꞉ peaasa꞉ haue aloma꞉me
laa la꞉la꞉me leekeme.
43 Koto ekina꞉ta꞉ iki pa꞉ta꞉ I̱ma꞉ dupa alome. Mo iki pa꞉ta꞉ kieke Koda꞉na꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekita꞉ paa yoka꞉ mea mo epeke kiliki a꞉elo pa꞉la꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ halieke alome leekeme. 44 Mo koto toopi manda lopilia꞉ hali ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ta꞉ ota꞉ pindi pilieke. Kutupa make mo toopima꞉ hali ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ manda lopea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo someta꞉ yombua bao dokolo au lalieke leekeme.

45 Mo hande Pa꞉tisi haliwekima꞉ make yeni peao haemeke you haliwekima꞉ make mo hande Yesuma꞉ leeke onkoluma꞉ pi opitolota꞉ ika꞉ hone pa꞉ta꞉ta꞉ Nikina꞉ kone ala꞉me hone witolo hata꞉ta꞉ 46 ikana꞉ma꞉ Yesu da꞉ka꞉pa꞉ minuluekema꞉ taapemekepate wanda꞉halima꞉ Yesuta꞉ potopede hali hala꞉me hone wimiki handaa ikana꞉ma꞉ mo wanda꞉hali pa꞉ta꞉ paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ paemekeme.

Copyright information for `SSX