Matthew 22

Wanda꞉ minolo ne pamba꞉la꞉ ekina꞉ onkoluma꞉ pi

(Luku 1415-24)

Yesuma꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ pi loluekema꞉ta꞉ onkoluma꞉ pi manuma꞉ paa la halolo alota꞉ dupa Mo hepenina꞉ Kilu Tombuao Hala꞉ ekina꞉ hau pa꞉la꞉ ekita꞉ do tupa꞉ pa꞉la꞉me. Nate homeke ma꞉nda꞉na꞉ mo kini hali homekema꞉ ipika꞉ eiyekena꞉ wanda꞉ hapita꞉la꞉ ne pambaluekema꞉ tikitiki yayekeme. Kutupata꞉ koto ne nolo epena꞉ta꞉ mo ika꞉ bikimanu ula꞉ wanda꞉hali handa꞉ mulu pa꞉na꞉ ipika꞉ e pokaemeke haliweki tapaeyekepate mo hande biki wia꞉ wanda꞉hali paeyaoma꞉ta꞉ a꞉pa꞉pa꞉peke kiaemekeme. Kutu pimikita꞉ mo hande kini halima꞉ pa ipika꞉ mandane e pokaemeke haliweki iki pa꞉ta꞉ do pi paa pua lawape laa tapaaso alota꞉ Ya neta꞉ amba꞉ tikitiki yaasome. Ya hali kao ma꞉na꞉manu make imeke piki kao mandane ekimanu make lu kepa ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao tikitiki yao witoloma꞉ a̱i̱ ipupa꞉ lapa꞉peke leekeme.

Mo biki amba꞉ wia꞉ wanda꞉halima꞉ koto leeke pi opemekepate pa kiao ika꞉ hone piekeeki ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ pulu pemekeme. Hali ma꞉nda꞉ta꞉ ipika꞉ e pokolo peekeme. Hali ma꞉nda꞉ta꞉ ipika꞉ sidowa pa꞉ta꞉ e pokolo peekeme. Kutaa make mandane haliwekima꞉ta꞉ mo hande tapaeyeke haliweki da꞉ka꞉pa꞉ minaata꞉ luma꞉ luma꞉ pimikime. Kutu pimikieki mo kini halima꞉ opitolo hata꞉ mineke tieke wopu pankeke handaa mo hande haliweki lu make ika꞉ da tekemanu yanko pina꞉ ipika꞉ ami haliweki tapaeyekeme. Kutu pieketa꞉ mo kini halima꞉ ipika꞉ e pokaemeke haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Ya wekina꞉ wanda꞉ mina꞉la꞉ ne pamba꞉la꞉ ekita꞉ tikitiki yao ula꞉pate mo hande biki amba꞉ wia꞉ wanda꞉halita꞉ ana꞉ na piki wanda꞉hali ya꞉la꞉ ekina꞉ ikana꞉ma꞉ mo toko pota꞉ tieke tieke pa꞉ta꞉manu pua handilimi wanda꞉hali paeya tapaota꞉ pa mo ne nolo ipupe lapa꞉peke leekeme. 10 Koto leeke opuaata꞉ mo e pokaemeke haliwekima꞉ mo toko pota꞉ tieke tiekemanu paeyao pa꞉ta꞉ wanda꞉hali weiya momba꞉laluekema꞉ pemekeme. Puaata꞉ ikana꞉ma꞉ hoke wanda꞉hali epeke wanda꞉hali paeyao momba꞉laota꞉ mo hande ne mombelemeke da pa꞉ta꞉ hatuku mea pemekeme. Kutu pieketa꞉ koto wanda꞉halima꞉ mo hande Kini halina꞉ da ota꞉ tumbaemekeme.

11 Koto a꞉pa pitimiki wanda꞉hali handuluekema꞉ta꞉ mo hande kini halima꞉ da pa꞉ta꞉ hondo pambeekeme. Kutu pitolo hata꞉ handeekepate hali homekema꞉ mo hande wanda꞉ mina꞉la꞉ natena꞉ pambaasa꞉ aka꞉ na pambao pitiekeeki handa꞉ wiekeme. Kutu pieke mo kini halima꞉ mo hali pa꞉ta꞉ alota꞉ 12 Someo. Mo hande aka꞉ na pambaaketa꞉ do pa꞉ta꞉ ekipa epepe laa lota꞉ piekepate mo somema꞉ pi ma꞉nda꞉ na leekeme. 13 Kutu pieke mo kini halima꞉ ipika꞉ e pokaemeke haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ Koto halina꞉ kiki anke yaapo tonkao lepe peaata꞉ mo timba꞉ la pambeke pa꞉ta꞉ hama yolo lopaapa꞉peke. Koto pa꞉ta꞉ta꞉ ipika꞉ kake lenkene laaso hata꞉ e̱ wi lo haena꞉e leekeme. 14 Yesuma꞉ koto pi lo paeyaaso hata꞉ alota꞉ Wanda꞉hali woputa꞉ wi ala꞉pate homeke homeketa꞉ ma̱leke lila꞉me leekeme.

Sisana꞉ dakisi mani

(Maka 1213-17, Luku 2020-26)

15 Mo hande Pa꞉tisi haliwekima꞉ta꞉ mo Yesuma꞉ leeke pi opuaata꞉ hama nane a꞉nda꞉ pua lombolo hata꞉ta꞉ ipikana꞉ma꞉ pi lo hoeyaasa꞉eki handuluekema꞉ lota꞉ pita꞉la꞉ pimanu hone pambao wimikime. 16 Mo hone pambao wimiki lota꞉ pita꞉la꞉ pi manuma꞉ ipiki tamuluekema꞉ ika꞉ disaipolo haliweki make Hetodi ame̱le̱ ta꞉ma꞉ni pieke haliweki make Yesu pa꞉ta꞉ tapaemekeme. Koto haliweki a꞉pa ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Wala꞉la꞉ Halio. Neketa꞉ ota꞉ pimanu lo hala꞉ halie. Kutaa nakana꞉ma꞉ wanda꞉hali pa꞉ta꞉ hone ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ na u hake iki paeyao pa꞉ta꞉ mandake hau piki wanda꞉halie laaka꞉na꞉ Koda꞉na꞉ ota꞉ hau pita꞉la꞉ pi homeke walo haleme la alota꞉ 17 Naka꞉ wili honeta꞉ eki hone wilipe. Niki opuomono lakia꞉peke. Mo kapomani tieke Sisa pa꞉ta꞉ dakisi mani hala꞉la꞉ ekita꞉ a꞉pa꞉la꞉pe o hoela꞉pe. Halomana꞉pe o na halomana꞉pe lemekeme.

18 Koto lemeketa꞉ Yesuma꞉ ika꞉ kekeke hake hone pambao wimikieki handolo hata꞉ alota꞉ Ikita꞉ hoke makeaasa꞉ haliwekie. Ya anketa꞉ ekipeke yola꞉ lemepe laa la alota꞉ 19 Mo dakisi hamba꞉la꞉ toopi homeke I̱ pa꞉ta꞉ wala꞉pe leekeme. Koto leeke ikana꞉ma꞉ toopi homeke ipiki pa꞉ta꞉ mea a꞉pa halemekeme. Kutu pimiki handa iki pa꞉ta꞉ mea walolo alota꞉ 20 Do a̱o̱ a̱o̱ pita꞉ biki yaapota꞉ epina꞉eki ka꞉ta꞉pe laa lota꞉ piekeme.

21 Sisana꞉ ekie lemekeme. Koto lemeke Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Sisana꞉ alemanu meata꞉ kota꞉ Sisa pa꞉ta꞉ kone pa mea hala꞉pa꞉peke. Kutupa Koda꞉na꞉ alemanu ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ kone pa mea hala꞉pa꞉peke leekeme. 22 Mo haliwekima꞉ koto pi opuaata꞉ penkili polo hata꞉ Yesu haena꞉ mina꞉pa꞉lao pemekeme.

Homaa paa tiaalo pa꞉la꞉ pi

(Maka 12꞉18-27, Luku 20꞉27-40)

23 Koto homeke natena꞉ kone pa mandane Sa꞉dusi haliwekima꞉ Yesu ombu lota꞉ puluekema꞉ epemekeme. Mo Sa꞉dusi haliwekita꞉ mo hande ota꞉ homemeke wanda꞉hali paa na tialieke lo haemeke haliwekie. 24 Ikana꞉ma꞉ Yesu pa꞉ta꞉ a꞉pa lota꞉ pitolo alota꞉ Wala꞉la꞉ Halio. Mosesima꞉ alota꞉ Hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipika꞉ hameke mupeke halita꞉ wanda꞉ pa haena꞉ wekiwandiki na mendiki homea꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ipika꞉ hameke wetepe nane halima꞉ wanda꞉ kosa꞉ piki meata꞉ ipika꞉ homeeke hamekena꞉ wekiwandiki sunu mendiaena꞉ lena꞉e la꞉la꞉me lemekeme. 25 Koto ekina꞉ hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ watake hata꞉ do pa꞉ta꞉ haemekeme. Kutupa mo mupeke halita꞉ wanda꞉ mea hao homeekeme. Kutu piekepate ipikana꞉ma꞉ weki ma꞉nda꞉ na mondu wiki homeeke handaata꞉ mo wanda꞉ kosa꞉ pikita꞉ ipika꞉ hoki pa꞉ta꞉ halima꞉ miekepate pa ipikana꞉ma꞉ make 26 wekiwandiki na mondu wiki homeekeme. Koto some homeeketa꞉ paa tepo peao halima꞉ miekepate make koto homeke hau kone piekeme. Hameke hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ watake hata꞉ hali paeya tapao pa꞉ta꞉ koto homeke hau kone piekeme. 27 Kutu pea꞉tiki pua paelo pulu hata꞉ta꞉ mo hande wanda꞉ make homeekeme. 28 Kutu piepate mo wanda꞉hali paa tialimi natena꞉ta꞉ mo hande wanda꞉ta꞉ ota꞉ epina꞉ wanda꞉ halia꞉pe. Pa ekipeke mo hande watake hata꞉ hali paeyaoma꞉ mo homeke wanda꞉ kone mimiki ekina꞉ alome lemekeme.

29 Yesuma꞉ ika꞉ pi hombo peaaso alota꞉ Ikana꞉ma꞉ pi tieke lo hoeyaasememe. Pa ekipeke. Ikana꞉ma꞉ mo Baibolo bukana꞉ wape pea ula꞉ ekimanu pita꞉ Koda꞉na꞉ wele pu hala꞉ ekimanu yaapo na handelememe. 30 Amba꞉ homemeke wanda꞉halima꞉ paa tiaemeka꞉na꞉ta꞉ wanda꞉ na miki hali na peke oli hepeni nane enisolo tapake haleme tupa꞉ pa hao halimikie leekeme.

31 Kutupa Yesuma꞉ pi ma꞉nda꞉ alota꞉ Mo hande homemeke wanda꞉hali paa tiaalo pelemeeki pa꞉ta꞉ Koda꞉ma꞉ ipika꞉ wape pea ula꞉ pina꞉ iki pa꞉ta꞉ lea꞉ pita꞉ na yata꞉pemepe. Ipikana꞉ma꞉ alota꞉ 32 I̱ta꞉ Eipoloha꞉ma꞉na꞉ Koda꞉ make Aisa꞉kena꞉ Koda꞉ make Dieikopena꞉ Koda꞉ make halome la꞉la꞉me. Kota꞉ koto Koda꞉ ipikita꞉ deto halo peleme wanda꞉halina꞉ Koda꞉ hala꞉ ekina꞉ta꞉ ipikita꞉ homolo peleme wanda꞉halina꞉ Koda꞉ dia꞉me leekeme. 33 Mo mombelemeke wanda꞉halima꞉ koto leeke pi opitolota꞉ mo pina꞉ paala꞉ pieke penkili polo hata꞉ leke opo handa꞉ hake wimikime.

Mo pi wiekeeki tieke

(Maka 12꞉28-34, Luku 10꞉25-28)

34 Yesuma꞉ leeke pi opimiki handaa mo hande Sa꞉dusi tonuma꞉ lapeke pi mateeke e pondo na lemekeeki handolo hata꞉ta꞉ mo Pa꞉tisi tonu make Yesu pa꞉ta꞉ pua mombelemekeme. 35 Kutupata꞉ mo Lo Pi walo hayeke hali homekema꞉ Yesu tamuluekema꞉ta꞉ pi dupa lota꞉ piekeme. 36 Wala꞉la꞉ Halio. Mo Lo Pi ula꞉ ekimanu paeya tapaota꞉ hando ekita꞉ ota꞉ tieke anekepe leekeme. 37 Yesuma꞉ mo pi hombo peaaso alota꞉ Dihopa naka꞉ Koda꞉ pa꞉ta꞉ naka꞉ puki paeyaoma꞉ make naka꞉ temoko paeyaoma꞉ make naka꞉ hone witeleeki paeyaoma꞉ make pukima꞉ homo hapa꞉peke la꞉la꞉me. 38 Do alo pi ula꞉ ekita꞉ mandane pi ula꞉eki paeyao ota꞉ lombei piki titina꞉ pi ula꞉ ekie. 39 Kutaata꞉ mo namba 2 pi ula꞉eki make mandake tupa꞉ kone dupa ula꞉me. Neke pa꞉ta꞉ naka꞉ kone a꞉ta꞉ma꞉ homele tupa꞉ kota꞉ da wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make a꞉ta꞉ma꞉ homo hapa꞉peke la꞉la꞉me. 40 Do pi ula꞉eki yaapona꞉ tukiki pa꞉ta꞉ mo hande Mosesima꞉ pi wiekeeki paeya tapao make potopede haliwekima꞉ walemeke ekimanu make paeyao do titina꞉ pi ula꞉eki yaapoma꞉ handeteke hala꞉me leekeme.

Ketisona꞉ tapake apa꞉ta꞉ epipe

(Maka 12꞉35-37, Luku 20꞉41-44)

41 Nate ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ Yesuma꞉ mo mombelemeke mandane Pa꞉tisi haliweki pa꞉ta꞉ alota꞉ 42 Ketiso pa꞉ta꞉ta꞉ ikana꞉ma꞉ta꞉ eki hone witemepe. Ipika꞉ apa꞉mei hali tieketa꞉ epipe leekeme. Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Ketisota꞉ Deipidina꞉ tapake wekie leekeme.

43 Koto leeke Yesuma꞉ alota꞉ Kota꞉ kotota꞉ ota꞉ ya꞉ka꞉na꞉ta꞉ pa ekipeke handaa mo Holi Sipitidima꞉ Deipidina꞉ hone u tiaaso haena꞉ Deipidima꞉ Ketisota꞉ Tekehalie laa leekepe. 44 Kota꞉ Deipidima꞉ta꞉ dupa leekeme.

Mo Dihopama꞉ yaka Tekehali pa꞉ta꞉ dupa leekeme.
Naka꞉ a꞉nda꞉ tunkuliki haliwekita꞉ naka꞉ anke oto pa꞉ta꞉ mea pitaaluekema꞉ neketa꞉ yaka popeke nane kiki nanema꞉ pita꞉peke
laa la꞉la꞉me.
45 Deipidima꞉ ipika꞉ kone Ketiso pa꞉ta꞉ta꞉ Yaka Tekehalie la꞉la꞉ ekina꞉ta꞉ kota꞉ Ketisota꞉ pa ekipa ipika꞉ tapake weki haliepe laa leekeme.

46 Mo koto Yesuma꞉ iki pa꞉ta꞉ lota꞉ pieke pina꞉ta꞉ homeke ma꞉nda꞉ a꞉nda꞉ma꞉ hombo peapeke na yeekeme. Kutupa koto pi la hayeke aneta꞉ hali ma꞉nda꞉ma꞉ ipiki la handuluekema꞉ mo lota꞉ pita꞉la꞉ pi mandane ekimanu lapeke paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ ota꞉ na leke paekeme.

Copyright information for `SSX